Koulutustarjonta

Pohjoismaisten kielten maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot suoritettuasi sinulla on edellytykset

  • toimia sujuvasti ruotsin kielellä vaativissakin viestintätilanteissa
  • toimia pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen asiantuntijana ja oman alasi kehittäjänä
  • analysoida, tulkita ja tuottaa tieteellistä tekstiä
  • hallita vähintään yhden sukukielen (norja, tanska, islanti tai fääri) alkeet
  • hakeutua jatko-opintoihin

Lue lisää pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista voimassaolevasta opetussuunnitelmasta.

Koulutuksen sisältö

Pohjoismaisten kielten maisterikoulutuksessa kouluttaudut viestinnän ammattilaiseksi, jolla on monipuolinen näkemys ruotsin kielestä, sen kulttuurisesta merkityksestä ja asemasta yhteiskunnassa. Halutessasi voit valita myös kääntämisen erikoisalaopintoja monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista tai muiden tiedekuntien opintoja, esimerkiksi pedagogiset opinnot aineenopettajan pätevyyden saamiseksi. Maisteriopintojen painopiste on teoriassa ja metodologiassa ja niiden yhdistämisessä konkreettisiin käytännön ilmiöihin. Harjaannut opinnoissasi itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn: opit tunnistamaan, käsittelemään ja ratkaisemaan nordistiikan alaan liittyviä kysymyksiä. Maisteriopinnot kehittävät myös yleisiä työelämävalmiuksiasi kuten tiimityö- ja neuvottelutaitoja sekä projektinhallintaa.

Opintojen rakenne

Ylemmän korkeakoulututkinnon (filosofian maisterin tutkinto) laajuus on vähintään 120 op. Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot koostuvat tutkinto-ohjelman syventävistä opinnoista (80 op), metodiopinnoista (5 op) ja vähintään 35 op laajuisista valinnaisista opinnoista. Syventäviin opintoihin sisältyvät 40 op laajuiset tutkielmaopinnot, joissa osallistut tutkielmaseminaariin (10 op) ja laadit pro gradu -tutkielman (30 op).

Aineenopettajakoulutukseen aikovat opiskelijat suorittavat pohjoismaisten kielten opintojen lisäksi kasvatustieteiden perusopinnot (25 op), sekä aineopinnot (35 op). Aineopintoihin sisältyy ainedidaktiikan opintoja ja opetusharjoittelu harjoittelukoulussa.

Opinnäytetyö

Maisterintutkintoa varten laadittava opinnäytetyö, pro gradu -tutkielma, sisältyy tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin. Pro gradu -tutkielma on itsenäinen tutkimus, joka osoittaa, että hallitset oman tieteenalasi ja osaat soveltaa kriittisesti tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä. Pohjoismaisten kielten pro gradu -tutkielma kirjoitetaan ruotsin kielellä. Tutkielman aihe valitaan yhteistyössä ohjaajan kanssa.

Uramahdollisuudet

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri on kielen ja viestinnän ammattilainen, jolla on edellytykset toimia monella yhteiskunnan alalla, esimerkiksi opetus-, viestintä- ja hallintoalojen tehtävissä. Myös pohjoismaiden taloudellinen ja kulttuurinen yhteistyö tarjoaa monia työmahdollisuuksia. Tutkintoon sisällyttämiesi valinnaisten opintojen avulla voit suuntautua itseäsi kiinnostaville aloille. Valinnaisia opintoja voit valita oman tiedekuntasi sisällä – esimerkiksi vieraiden kielten, journalistiikan tai informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoja, tai muista tiedekunnista, kuten kasvatustieteiden tiedekunnasta, yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta tai johtamiskorkeakoulusta. Jos suunnittelet valmistuvasi kieltenopettajaksi, sinun kannattaa valita opettajan pedagogisten opintojen lisäksi jokin toinen opetettava kieliaine.

Tampere3-yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa avaa uusia mahdollisuuksia sisällyttää tutkintoon erilaisia valinnaisia opintoja (ks. yhteistyö muiden toimijoiden kanssa).

Yliopiston työelämäpalveluiden sivuilta voit käydä katsomassa, millaisiin tehtäviin pohjoismaisista kielistä valmistuneet ovat sijoittuneet:

Pätevyys

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa suoritettu filosofian maisterin tutkinto antaa aineenopettajan kelpoisuuden (ruotsin kieli ja mahdollinen toinen opetettava aine), mikäli olet sisällyttänyt opintoihisi 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. (Ks. asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986).

Kansainvälistyminen

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opiskelijana pääset kehittämään kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi monella eri tavalla. Opit tuntemaan pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen erityispiirteitä sekä ymmärtämään, miten kieli, kulttuuri ja yhteiskuntaolot vaikuttavat toisiinsa. Voit suorittaa kansainvälistymisopintoja myös osallistumalla opiskelijavaihtoon sellaisessa yliopistossa, jossa tarjotaan pohjoismaisten kielten tai ruotsin kielen opintoja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tampere3-korkeakoulujen opintotarjontaan voit tutustua ristiinopiskelupalvelussa.

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma tekee yhteistyötä muiden yliopistojen pohjoismaisten kielten ja ruotsin kielen oppiaineiden kanssa sekä pohjoismaisten organisaatioiden kanssa. Yhteistyö koulujen, päiväkotien, yritysten sekä ruotsinkielisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa on niin ikään tärkeä osa tutkinto-ohjelman toimintaa. Myös oman tiedekunnan muut tutkinto-ohjelmat, samoin kuin muiden tiedekuntien tutkinto-ohjelmat ja harjoittelukoulu (Tampereen yliopiston normaalikoulu) kuuluvat pohjoismaisten kielten yhteistyöverkostoon. Alumniyhteistyön avulla tutkinto-ohjelma pitää yllä yhteyksiä entisiin opiskelijoihin ja luo yhteyksiä alumnien välille. 

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelman opettajat ovat kaikki myös tutkijoita. Tutkinto-ohjelman tutkimus on yhteiskuntapainotteista ja keskittyy tekstintutkimukseen, kielididaktiseen ja käännöstieteelliseen tutkimukseen sekä kielipolitiikkaan ja kielisosiologiaan liittyvään tutkimukseen. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi erilaiset multimodaaliset tekstit ja niiden ymmärrettävyys, oppikirjat, kaunokirjalliset tekstit, oikeusalan tekstit ja kielisaarekkeella tehtävät kielivalinnat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Myös tutkijan ura on yksi ammatillisista vaihtoehdoista. Maisterin tutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintojasi hakeutumalla tohtorikoulutettavaksi. Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden jatkotutkintoihin pohjoismaisten kielten alalla.

Pohjoismaisten kielten maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Pohjoismaisten kielten maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen niin, että voivat toimittaa tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmaan hakevan on liitettävä hakemukseensa todistus ruotsin kielen kielitaidosta (esimerkiksi opintosuoritusrekisteriote aiemmista opinnoista). Lisäksi kielitaito voidaan arvioida esimerkiksi lähtötasokokeella.

Hakijoiden on syytä huomata, että Tampereen yliopiston tutkinto- ja opetuskieli on suomi, mutta tutkinto-ohjelman opetus annetaan pääasiassa ruotsin kielellä.

Sisäänotto

Vuonna 2018 pohjoismaisten kielten maisteriopintoihin otetaan maisterihaussa 0-5 opiskelijaa.

Maisterihaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Myös tiedekunnan resurssit voivat vaikuttaa hyväksyttyjen opiskelijoiden määrään. Tullaksesi valituksi pohjoismaisten kielten maisteriopintoihin, sinulta edellytetään, että olet suorittanut pohjoismaisten kielten opintoja jossakin yliopistossa. Lisäksi sinulla tulee olla hyvä ruotsin kielen kielitaito (pohjoismaisten kielten aineopinnoista tai niitä vastaavasta opintokokonaisuudesta vähintään kokonaisarvosana 3 tai sitä vastaava arvosana).


Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja muiden opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut sekä todistus ruotsin kielen taidosta (Ks. kielitaitovaatimukset).

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.