Koulutustarjonta

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija

 • hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä,
 • tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään,
 • on hankkinut ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tarvittavat tiedot ja taidot,
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa kansainvälistyvässä työelämässä
 • osaa viestiä ammatillisissa tilanteissa suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä
 • tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään ja
 • on kyvykäs oman työnsä kehittämiseen.

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida tietoteknisiä ratkaisuja uusissa sovellustilanteissa. Hänen osaamisensa painottuu ohjelmointiin, erilaisiin suunnittelu- ja arviointimenetelmiin, yhteistyötaitoihin ja käyttäjän ymmärtämiseen. Vankan ammatillisen pohjan lisäksi hänellä on kykyä tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Kandidaattiohjelmassa luodaan pohjaa niin akateemisella uralla kuin käytännön työelämässäkin vaadittavien taitojen kehittämiselle. Perusammatillisten tietojen ja taitojen ohella opiskelijalla on valmistuttuaan valmiudet jatkaa opintojaan maisterin tutkinnossa ja kyky ylläpitää ammattitaitoaan koko työuran ajan nopeasti kehittyvällä alalla.

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija

 • hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen,
 • tuntee tieteelliseen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja,
 • on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen,
 • kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin,
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä
 • osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa,
 • tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään ja
 • kykenee oman työnsä kehittämiseen.

Maisterivaiheen opinnot jakautuvat maisteriopinnoittain; maisteriopintojen valinnalla ja harkituilla valinnaisilla opinnoilla opiskelija voi kehittää asiantuntijuuttaan moneen suuntaan.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinto on kaikille yhteinen, mutta antaa runsaasti mahdollisuuksia valintoihin sekä omalla tieteenalalla että muiden aineiden opintojen suhteen. Maisterin tutkinnon voi suorittaa suomenkielisessä tietojenkäsittelyopin maisterikoulutuksessa tai englanninkielisessä Software Development, Computational Big Data Analytics tai Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa.

Tietojenkäsittelytieteistä on tullut yksi perustieteistä. Tietojenkäsittelyn peruskysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään, millaisia ohjelmointimenetelmiä on tarjolla ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan ja miten ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus toimii parhaiten. Osaamisen täydentäminen sopivilla valinnaisilla opinnoilla (esimerkiksi kauppatieteet, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, hallintotieteet, bioinformatiikka, matematiikka, psykologia tai tilastotiede) antaa erinomaiset valmiudet toimia yhteiskunnan ja talouselämän erilaisissa tehtävissä. Onkin eduksi, että opiskelija omien kiinnostuksen kohteidensa perusteella rakentaa oman erityisen osaamisprofiilinsa, jonka avulla hän voi menestyksekkäästi markkinoida itseään työmarkkinoilla.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kaikki kandidaattiohjelman opiskelijat suorittavat yhteiset perusopinnot ja yhteisiä aineopintoja. Osa kandidaatin tutkinnon aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista kannattaa valita sen mukaan, mihin maisteriopintoihin tähtää.

Maisteriopintosuunta valitaan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa jossain seuraavista:

1) Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

2) Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics (Laskennallisen suurten tietoaineistojen analysoinnin maisteriopinnot)

3) Master's Degree Programme in Software Development (Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot)

4) Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot) viestintätieteiden tiedekunnassa.

Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics toteutetaan yhteistyössä matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman kanssa. Viestintätieteiden tiedekunnassa oleva Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa.

Englanninkielisten koulutusten syventävät opinnot toteutetaan englanniksi ja opinnot ovat yhteiset kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Joitain ohjelman opintojaksoja ja pro gradu on mahdollista tehdä suomeksi.

Opintojen rakenne

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Jatkotutkintoina voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin luonnontieteen kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op

 • Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 40 op
 • Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op
 • Aineopinnot 60 op
 • Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 55 op

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Maisteriopintojen syventävät opinnot 80 op
 • Valinnaiset opinnot 40 op

Computational Big Data Analytics -ohjelmassa on tästä poikkeava rakenne.

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Uramahdollisuudet

Alan työvoimalla on jatkuvasti kysyntää ja palkkataso on vaativan koulutuksen mukainen.

Tietojenkäsittelytieteiden opetus ja tutkimus on usein sovelluslähtöistä. Esimerkiksi ohjelmistokehityksen alalla yritetään ratkaista ongelmia jotka vaivaavat ohjelmistoteollisuutta, laskentamenetelmien alalla kehitetään algoritmeja, jotka ratkaisevat haastavia käytännön laskentaongelmia, tietojärjestelmätieteessä tutkitaan sitä, miten tietotekniset järjestelmät voivat parhaiten hyödyttää organisaatioita ja ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alalla samaan pyritään usein yksittäisen käyttäjän näkökulmasta. Suuri osa tietojenkäsittelytieteen alalla tehtävästä tutkimuksesta tapahtuu projekteissa, joissa tavoitteena on tuotekehitys. Tutkimusta tehdään yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välisenä yhteistyönä. Opintojen aikana työelämäyhteydet tulevat tutkimusmenetelmien ja aiheiden osalta esiin aina, kun puhutaan tutkimuksen tuloksista. Opintojen aikana edistetään kontakteja yrityksiin erilaisten kehittämishankkeiden ja vierailuluentojen avulla. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoilla on suoraa yhteistyötä alan yritysten kanssa esimerkiksi opintojaksoilla Projektityö, Innovaatioprojekti ja Harjoittelu.

Alan työllisyystilanne on hyvä, mutta työssäkäynti lukukausien aikana hidastaa opiskelua. Opintojaksojen järjestelyjä suunniteltaessa oletetaan, että opiskelu on päätoimista.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin. Valinnaiset opinnot ja erikoistuminen johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen vaikuttavat työmahdollisuuksiin, joten oman tutkinnon sisältö kannattaa suunnitella huolella. Työelämässä sosiaaliset taidot ja riittävä kielitaito ovat tärkeitä menestymisen osatekijöitä.

Jatko-opinnot ja tohtorin tutkinnon suorittaminen avaavat mahdollisuudet tutkijan uraan. Tohtorit työllistyvät yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi myös muihin vaativiin työtehtäviin.

Kansainvälistyminen

Tietojenkäsittelytieteiden ala on luonteeltaan kansainvälistä. Kandidaattiopintojen vaiheessa opiskelija voi opiskella joillain kursseilla englannin kielellä yhdessä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Maisterivaiheen opintojaksoista suuri osa järjestetään englanniksi.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat lähteä vaihtoon esimerkiksi ERASMUS-vaihto-ohjelman kautta tai kahdenvälisen vaihtosopimuksen perusteella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Opetus liittyy tiiviisti tutkinto-ohjelman henkilökunnan käynnissä olevaan tutkimukseen ja kehittämisprojekteihin. Erityisesti syventävien opintojen teemat perustuvat ko. ohjelman alalla tehtävään tutkimustyöhön.

Tutkinto-ohjelmassa tehtävän tutkimuksen painopistealueita ovat luonnontieteiden tiedekunnassa data-analyysi, ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät. Viestintätieteiden tiedekuntaan sijoittuvassa Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa tutkimuksen painopistealueita ovat moniaistiset käyttöliittymät, käytettävyys ja käyttäjäkokemus.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tutkinto-ohjelman alalla.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteistä on tullut yksi perustieteistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan. Osaamisen täydentäminen sopivilla valinnaisilla opinnoilla antaa erinomaiset valmiudet toimia erilaisissa tehtävissä.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinto on kaikille yhteinen, mutta antaa runsaasti mahdollisuuksia valintoihin sekä omalla tieteenalalla että muiden aineiden opintojen suhteen. Maisterin tutkinnon voi suorittaa suomenkielisessä tietojenkäsittelyopin maisterikoulutuksessa tai englanninkielisessä Software Development, Computational Big Data Analytics tai Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa.

Tervetuloa luonnontieteiden tiedekuntaan eli LUOhon!

Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijakuva

Minne meiltä valmistuneet ovat sijoittuneet?

Katso tarkemmin töissä.fi –palvelusta: tietojenkäsittelytiede

Opiskelijaelämää

Tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan sekä tilastotieteen ainejärjestö Luuppi ry auttaa jäseniään verkostoitumaan oman alansa opiskelijoiden kanssa. Luuppi ry:n toimistolla voi opiskella, kysyä apua oman tai muiden vuosikurssien opiskelijoilta, käyttää järjestön tarjoamia tietokoneita sekä nauttia jäsenistölle tarjottavaa kahvia, teetä ja kaakaota. Lisäksi Luuppi tarjoaa mahdollisuuden osallistua lukuisille yritysexcursioille Tampereella sijaitseviin it-yrityksiin. Luupin sähköpostilistoilla jaetaan lukuisia työtarjouksia. Jäsenistölle on tarjolla myös kattava tarjonta erilaista vapaa-ajan toimintaa mukaan lukien liikuntaa, opiskelijoiden bileitä ja akateemisiin pöytäjuhlia luuppilaisten sekä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä opinnoissa auttavia pajoja.

Luuppi

Luonnontieteiden tiedekunta

LUO blogi

 

 

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta yo-todistuksen, valintakokeen tai näiden yhdistelmän perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen sekä kilpailumenestyksen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät tietojenkäsittelytieteiden opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen yhteisvalinnassa mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen hakuoppaista ja verkkosivuilta.

Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio erillisinä hakukohteinaan), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut.

Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen, mikäli hän osallistuu valintakokeeseen.

Avoimen väylän tai kilpailumenestyksen perusteella Tampereen yliopistoon hakevat jättävät hakemuksen normaalisti Opintopolku.fi-portaalissa ja lisäksi toimittavat hakemuksensa liitteeksi valintaperusteissa vaaditut dokumentit. Liitteet toimitetaan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. Tämän hakukohteen kautta voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevat yliopisto-opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Mikäli avoimen väyläopinnot tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittanut hakija ei ole ylioppilas (tai muulla vastaavalla tavalla yleisen korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut), tulee hakijan hakea yliopistolta erivapautta osallistua valintaan. Tätä varten yliopiston hakijapalveluihin toimitetaan hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja saa yliopiston hakijapalveluista.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Sisäänotto

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

 

Suora todistusvalinta (jono 1)

Valintakoe ja yo-todistus (jono 2)

Valintakoe (jono 3)

Avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet (jono 4)

Kilpailumenestys (jono 5)

Yhteensä

Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat

vähintään 39

(joista 29 varattu ensikertalaisille)

49

(joista 30 varattu ensikertalaisille)

Tietojenkäsittelytieteen väyläopinnot (kaikki valintaehdot täyttävät hakijat )

Muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet enint. 5

Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat

98a)

+ avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet ja kilpailumenestysvalinta

a) Suorassa todistusvalinnassa valitaan kaikki ehdot täyttävät hakijat, valintakoejonossa 49 ja yhteispistejonossa vähintään 39 tai niin monta, että kokonaissisäänottomäärä on 98.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Valintaperusteet

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan opiskelijoita valintajonoista 1, 2, 3, 4 ja 5. Valintajonoissa 1, 4 ja 5 valitaan opiskelijoita ilman valintakoetta. Voidakseen tulla huomioiduksi valintajonoissa 2 tai 3, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Opiskelijoita valitaan suoralla todistusvalinnalla ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden perusteella (valintajono 1). Suoravalinnan jälkeen jäljellä olevat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella (valintajono 2) ja sen jälkeen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella (valintajono 3). Voidakseen tulla valituksi valintajonoissa 2 ja 3, on hakijan saavutettava tiedekunnan erikseen määrittelemä valintakoepisteiden vähimmäismäärä.

Hakukelpoiset hakijat voidaan valita opiskelijoiksi avoimien yliopisto-opintojen tai muiden erillisten opintojen (valintajono 4) tai kilpailumenestyksen (valintajono 5) perusteella. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 4 tai 5, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hakijan, joka ei ole suorittanut avoimia yliopisto-opintoja tai muita erillisiä opintoja, tai joka ei ole osallistunut MAOL:n kilpailuun, ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Huom. Tämä hakukohde on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat suoraan maisterikoulutukseen.

Tampereen yliopistoon tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan hakevien valintajonot:

Valintajono 1. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen pisteiden perusteella (todistusjono)

Valintajonossa 1 valitaan opiskelijoita pelkän ylioppilastutkinnon perusteella. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 59 pistettä ylioppilastutkinnon perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon. Mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon.

Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista Pisteitys-kohdassa olevan taulukon mukaan.

Valintajono 2. Valinta valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispisteiden perusteella (yhteispistejono)

Valintajonossa 2 valitaan opiskelijoita valintakokeen ja ylioppilastutkinnon yhteispisteiden perusteella. Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden sekä valintakoepisteiden perusteella vähintään 39 hakijaa kuitenkin siten, että sisäänottomäärä 98 tulee täyteen. Valintajonon aloituspaikoista 29 on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista oheisen taulukon mukaan enintään 75 pistettä. Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä.

Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä.

Hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan.

Valintajono 3. Valinta pelkän valintakokeen perusteella (valintakoejono)

Valintajonossa 3 valitaan opiskelijoita pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 49 hakijaa. Valintajonon aloituspaikoista 30 on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä.

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 20 pistettä.

Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan. Mikäli valintakoejonossa ei riitä hyväksymiskriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan täyttämättä jääneet paikat siirtää valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella valittavien jonoon.

Valintajono 4. Valinta avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen Tietojenkäsittelytieteiden väyläopinnot suorittaneet

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi hakijat, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina (Tampere) Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuuden vähintään arvosanalla 3/5. Opinnot tulee olla suoritettuna 31.5.2018 mennessä. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Edellä mainittuja opintoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetuista väyläopinnoista.

Muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Muiden avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, jolla on suoritettuna tutkinto-ohjelmaan soveltuvia vapaita tutkintoihin sisältymättömiä yliopisto-opintoja vähintään 60 opintopistettä. Suositeltavaa on, että hakijalla on suoritettuna tutkinto-ohjelman perusopinnot ja aineopintoja sekä tutkinnon kieliopintoja.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Aikaisempia opintoja voi joutua täydentämään, mikäli suoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan tutkinto-ohjelman resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • Hakija ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa.
 • Hakija on suorittanut ennen hakuajan päättymistä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia yliopistotasoisia opintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä, ja tutkinto-ohjelman perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot.
 • Hakija on osoittanut tiedekunnan arvioimaa hyvää opintomenestystä. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suorittamisajankohta ja opintoihin käytetty aika otetaan huomioon.
 • Hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi yhteenveto aikaisemmista opinnoista, haettavan koulutuksen kannalta merkittävästä työkokemuksesta ja perustelut opinto-oikeuden hakemiselle. Mukaan tulee liittää viralliset opintorekisteriotteet ja jäljennökset työtodistuksista.

Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 4. Mikäli hakija ei tule valituksi valintajonossa 4, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti muissa valintajonoissa, mikäli on niissä hakukelpoinen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 4 ole, ei paikkoja täytetä lainkaan.

Valintajono 5. Valinta kilpailumenestyksen perusteella

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan voidaan valita kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hakijoita Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n kilpailumenestyksen perusteella. MAOL:n järjestämässä kansallisessa lukion matematiikan tai tietotekniikan kilpailun avoimessa sarjassa loppukilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään suoraan tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan pelkän kilpailumenestyksen perusteella.

Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat hyväksytään ja kilpailumenestyksen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 5. Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi tässä valintajonossa, hakemuksen jättämisen lisäksi hakijan on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon ja kopio kilpailutyöstä. Vaaditut todistukset toimitetaan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Ks. lisätietoja kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.

Kilpailumenestyksen perusteella valittavien määrä ei vaikuta muissa valintajonoissa valittavien määrään.

Pisteitys

Ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP-tutkinnosta annetaan enintään 75 valintapistettä alla olevan taulukon mukaisesti. Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen tilalla suoritettu koe (suomi/ruotsi toisena kielenä) pisteitetään kuten äidinkielen koe. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon kolme ainetta:

 1. matematiikka
 2. äidinkieli
 3. muun kokeen suoritus (mikä tahansa tutkintoon sisältyvä koe)

Edellä mainituista aineista annetaan pisteitä seuraavasti:

 

L

E

M

C

B

A

Pitkä matematiikka

33

27

21

15

9

3

Kaikki muut aineet
(myös lyhyt matematiikka)

21

16

11

6

1

0

Ennen hakuajan päättymistä korotetut ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on ilmoitettava jälkiarvostelun tulos suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

International Baccalaureate- (IB), European Baccalaureate- (EB) tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon suorittaneet otetaan vastaavasti huomioon eri valintajonoissa. Pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Keväällä 2018 IB- ja EB-tutkinnon suorittaneet hakevat normaalisti määräaikojen puitteissa. Lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua. Todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 13.7.2018 klo 15.00.
 

Valintakoe

Maanantai 28.5.2018 klo 10.00-14.00
Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty. Pienimuotoiset eväät ja juoman voi ottaa mukaan valintakokeeseen.

 

Valintakoevaatimukset

Ei valintakoekirjallisuutta.

Valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä.

Valintakoepapereissa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyöhön kuuluvissa hakukohteissa erityisjärjestelyjä haetaan siitä yliopistosta, jonka valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa.

Tampereen yliopiston osalta tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Vuonna 2018 IB- tai EB-tutkinon suorittaneiden osalta tulokset vahvistetaan 13.7. 2018 jälkeen. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö tietojenkäsittelytieteen opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on jätettävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta klo 15.45 mennessä. Tietojenkäsittelytieteen valintakokeen osalta oikaisupyyntö toimitetaan kirjallisesti joko paperisena tai sähköisessä muodossa valintakoeyhteistyön koordinaattorille Helsingin yliopistoon: sähköposti hakijapalvelut@helsinki.fi, osoite Hakijapalvelut, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto.

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää henkilö- ja yhteystiedot; hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee; mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee; vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan. Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

 

Varasijamenettely

Mikäli tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan vapautuu paikkoja tulosten julkistamispäivän jälkeen, paikat täytetään valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Valintajonoissa 2 ja 3 hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hakija on saavuttanut tiedekunnan erikseen määräämän valintakoepisteiden vähimmäismäärän. Varasijoille asetaan rajattu määrä hakijoita.

Muissa valintajonoissa kuin 2 ja 3 ei yleensä ole varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku-palveluun osoitteessa opintopolku.fi.