Koulutustarjonta

Kauppatieteiden maisterikoulutus

Osaamistavoitteet

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuoda esiin ja ratkaista talouteen ja elinkeinoelämään liittyviä ongelmia ottamalla huomioon toimintaympäristöön liittyvät moninaiset ilmiöt ja niiden jatkuvan muutoksen. Opiskelija osaa kerätä, hallita ja analysoida tieteellisin ja käytännöllisin keinoin suuria tietomääriä ja tuottaa tämän perusteella selkeää kirjallista ja suullista tietoa. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että nopeasti muuttuvissa verkostoissa. Tämä mahdollistaa toimimisen talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Opintosuunnan syventävien opintojen avulla opiskelija syventyy itseään kiinnostavin talouden ja yritystoiminnan kysymyksiin ja laatii pro gradu -tutkielman. Vapaavalintaiset opinnot antavat lisäksi huomattavan vapauden räätälöidä tutkintoa opiskelijan tarpeiden mukaan. Kieliopinnot ovat olennainen osa maisteriopintoja. 

Kauppatieteiden maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

Kehittyneet vakuutusjärjestelmät ja laaja-alainen riskienhallintaosaaminen ovat perusedellytyksiä kaikelle yritystoiminnalle ja vakaalle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa opiskellaan periaatteita ja menetelmiä, joilla yritykset, organisaatiot ja yksilöt hallitsevat riskejä ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Kursseilla käsitellään riskienhallintaa, vakuutusjärjestelmiä ja vakuutusliiketoimintaa.

Opetuksessa kiinnitetään huomiota liiketaloudellisten, teknisten sekä sosiaalisten innovaatioiden luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. Tavoitteena on kouluttaa modernin tietoyhteiskunnan ympäristön hallitsevia laaja-alaisia ekonomeja, joilla on riskienhallinnan ja vakuutustoiminnan erityisosaaminen. Suomessa opintosuunta on ainoa, joka tarjoaa vakuutuksen ja riskienhallinnan kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriopinnot. Opintosuunnalla on Euroopan riskienhallintajärjestö FERMAn rimap® (Risk Management Professional) akkreditointi, eli opetustarjonta täyttää kansainvälisen riskienhallintakoulutuksen vaatimukset.

Opintosuunta antaa valmiudet toimia monenlaisissa vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntija- ja esimiestehtävissä, ja työelämään sijoittumista kartoittaneiden kyselyiden mukaan opintosuunnasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti mm. vakuutus-, rahoitus-, meklari- ja konsultointiorganisaatioihin sekä yritysten riskienhallintatehtäviin.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Kehittyneet vakuutusjärjestelmät ja laaja-alainen riskienhallintaosaaminen ovat perusedellytyksiä kaikelle yritystoiminnalle ja vakaalle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa opiskellaan periaatteita ja menetelmiä, joilla yritykset, organisaatiot ja yksilöt hallitsevat riskejä ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Kursseilla käsitellään riskienhallintaa, vakuutusjärjestelmiä ja vakuutusliiketoimintaa.

Opetuksessa kiinnitetään huomiota liiketaloudellisten, teknisten sekä sosiaalisten innovaatioiden luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. Tavoitteena on kouluttaa modernin tietoyhteiskunnan ympäristön hallitsevia laaja-alaisia ekonomeja, joilla on riskienhallinnan ja vakuutustoiminnan erityisosaaminen. Suomessa opintosuunta on ainoa, joka tarjoaa vakuutuksen ja riskienhallinnan kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriopinnot. Opintosuunnalla on Euroopan riskienhallintajärjestö FERMAn rimap® (Risk Management Professional) akkreditointi, eli opetustarjonta täyttää kansainvälisen riskienhallintakoulutuksen vaatimukset.

Opintosuunta antaa valmiudet toimia monenlaisissa vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntija- ja esimiestehtävissä, ja työelämään sijoittumista kartoittaneiden kyselyiden mukaan opintosuunnasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti mm. vakuutus-, rahoitus-, meklari- ja konsultointiorganisaatioihin sekä yritysten riskienhallintatehtäviin.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia ja näistä vain yksi voi olla kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus (sisältäen myös suomenkieliset maisteriohjelmat). Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Hakukohteen suuntaa-antava sisäänottomäärä on 0-4 opiskelijaa. Kauppatieteiden  tutkinto-ohjelman maisterikoulutusten ja siirtohaun 2018 yhteinen sisäänottomäärä on enintään 50 opiskelijaa, joka sisältää suoraan maisterin tutkintoon valittavat opiskelijat sekä siirtohaussa Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Valinta tapahtuu ilman erillistä valintakoetta. Valintajonoja on kaksi. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Myös opintosuuntien resursseilla on merkitystä valintapäätöksiä tehtäessä.

Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää enintään 30 opintopisteen laajuiset aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot. Jos täydentävät opinnot näyttävät ylittävän 30 opintopistettä, kyse ei ole soveltuvan alan tutkinnosta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä.

Valintajono 1. Vastaavan/soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet 

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

  • hakijalla on soveltuva kandidaatin tutkinto. Jos tutkinto on vielä hakuajan päättyessä kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli kandidaatin tutkinto on valmis ja tutkintotodistus toimitettu yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä. Määräaika koskee myös Tampereen yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittavia opiskelijoita.
  • hakija on osoittanut hyvää opintomenestystä (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi)
  • hakijalla on perustellut syyt

Edellytyksenä hyväksymiselle on, että hakija luopuu mahdollisesta aiemmasta Tampereen yliopiston opinto-oikeudestaan.

Valintajono 2. Tradenomitutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

  • tradenomitutkinto, joka on soveltuva suhteessa haettavaan maisteriopintosuuntaan (tutkinnon on oltava suoritettuna ennen hakuajan päättymistä)
  • hakija on osoittanut erinomaista opintomenestystä (4-5) (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi)
  • hakijalla on perustellut syyt

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoululle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterikoulutuksissa ei pääsääntöisesti ole varasijoja. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.