Koulutustarjonta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet bioteknologian eri sovellusalojen asiantuntijatehtäviin (ml. tutkimus, opetus, tiedehallinto, tuotekehitys, markkinointi) niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Koulutuksessa toteutuu monitieteellinen lähestymistapa ja monimuotoiset opetusmenetelmät tukevat tutkintojen sisällöllisten tavoitteiden toteutumista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee bioteknologiaan liittyvien keskeisten osa-alueiden (biokemia, solu- ja molekyylibiologia sekä bioinformatiikka) lainalaisuudet sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä
 • taitaa tieteellisen ajattelun ja työskentelyn periaatteet sekä kykenee itsenäiseen ja turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn
 • osaa etsiä alan tietoa sekä tulkita ja soveltaa sitä kriittisesti
 • osaa soveltaa hankkimiansa tietoja ja taitoja työelämässä
 • osaa viestiä asiantuntijana oman alansa tilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti
 • kykenee suorittamaan oman alansa ylemmän korkeakoulututkinnon koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa

 Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • omaa syvällisen ymmärryksen biolääketieteellisen teknologian alasta
 • hallitsee oman alansa tieteellisiä menetelmiä ja kykenee itsenäisesti omaksumaan uusia menetelmiä
 • osaa soveltaa tieteellistä tietoa biotieteiden ja biolääketieteellisen teknologian aloilla
 • omaa hyvät tieteellisen viestinnän taidot
 • omaa edellytykset tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana

Koulutuksen sisältö

Bioteknologia on laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Bioteknologia kumpuaa luonnontieteellisistä perustieteistä kuten biologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, kemia ja fysiikka, mutta tarvitsee rinnalleen myös laskennallisia tieteitä, matematiikkaa ja tilastotiedettä.

Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lääketieteellisen perustutkimuksen kautta että erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoidossa. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Maisterintutkinnossa on tarjolla kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia. Maisterivaiheessa opetus on pääasiassa englanniksi. Syksystä 2017 maisterivaiheen opinnot järjestetään tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen Master´s Degree Programme in Biomedical Technology –koulutuksen kanssa.

Opintojen rakenne

Luonnontieteen kandidaatintutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, joka koostuu yhteisistä opinnoista (yleiset valmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet), perusopinnoista, aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista.

Filosofian maisterintutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatintutkinnon jälkeen. Maisterintutkinto koostuu syventävistä ja valinnaisista opinnoista ja tarjolla on kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia.

Uramahdollisuudet

Tutkinto-ohjelmassa tähdätään keskeisten, bioteknologian alalla tärkeiden työelämätaitojen, kuten esimerkiksi projektityöskentelytaitojen ja laboratorio-osaamisen, karttumiseen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin erilaisiin akateemisiin asiantuntijatehtäviin, erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä Suomessa että myös osin ulkomaille. Osa valmistuneista on sijoittunut yritysten myynti- ja markkinointitehtäviin sekä opetustehtäviin ja tiederahoitusta hallinnoiviin organisaatioihin.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan hyvin kansainvälinen. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Tiedekunnan henkilökunnasta osa ulkomaalaisia ja tutkimusryhmien toimintaan tutustuessaan opiskelijat pääsevät myös osaksi tätä kansainvälistä yhteisöä. Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich, Hasselt. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opetus perustuu korkeatasoiseen ja ajan tasalla olevaan tutkimustietoon ja yksi ohjelman vahvuus on kiinteä yhteys Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa tehtävään tutkimustyöhön. Tiedekunnan keskeisiä tutkimusaloja ovat syöpä- ja mitokondriotutkimus, bioinformatiikka, bioteknologia, immunologia ja virologia, solu- ja kudosteknologia sekä sydän- ja verisuonitaudit. Tiedekunnan toimintaperiaatteen mukaisesti kaikki tutkijat osallistuvat aktiivisesti opetukseen omalla erityisosaamisalueellaan näin tiivistäen tutkimuksen ja opetuksen välistä yhteistyötä.

Opiskelijat tutustutetaan tiedekunnan tutkimusryhmien toimintaan heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojen aikana heillä on myös mahdollisuus työskennellä tutkimusryhmissä erilaisissa projekteissa syventäen siten omaa oppimistaan ja käytännön osaamistaan. Maisterintutkintoon liittyvät pro gradu –tutkielmat tehdään pääsääntöisesti joko tiedekunnan omissa tutkimusryhmissä tai muissa vastaavissa tutkimusympäristöissä, joko yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa, mutta myös alan yrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Filosofian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkotutkintoon (tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot) johtaviin opintoihin sekä kotimaisissa että ulkomaisissa yliopistoissa.

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

 • Kiinnostaako sinua luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen ja niiden yhdistäminen biolääketieteelliseen tutkimukseen?
   
 • Haluatko olla edistämässä terveyttä ja hyvinvointia perustutkimuksen kautta tai erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoitomenetelmien kehittämisessä?

  Jos vastaat kyllä, tervetuloa opiskelemaan bioteknologiaa Tampereen yliopistoon.
   
 • Bioteknologiaan voi hakea eri hakuväyliä pitkin.

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen sekä tiedekilpailumenestyksen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. Tämän hakukohteen kautta voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevia avoimia yliopisto-opintoja tai erillisiä opintoja. Hakea voivat myös valintaperusteissa mainituissa tiedekilpailuissa menestyneet yleisen hakukelpoisuuden täyttävät hakijat.

Sisäänotto

Vuonna 2018 bioteknologian tutkinto-ohjelmaan otetaan 25 opiskelijaa valintajonoista 1 ja 2. Aloituspaikoista 13 on varattu ensikertalaisille. Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Tutkinto-ohjelmaan voidaan valita opiskelijoita myös MAOL:n lukion fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailussa ja BMOL:n biologian kilpailussa menestymisen perusteella. Näiden aloituspaikkojen määrä ei ole kiintiöity.

Lisäksi tutkinto-ohjelmaan voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella opiskelijoita enintään 10.

Valintaperusteet

Valintamenettely

Bioteknologian tutkinto-ohjelmaan valitaan opiskelijoita neljästä valintajonosta.

Tullakseen huomioiduksi valintajonoissa 1 (valintakoejono) ja 2 (yhteispistejono) hakijan on osallistuttava valintakokeeseen. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistejonossa vai valintakoejonossa.

Valintajonossa 3 valitaan opiskelijoita pelkän kilpailumenestyksen perusteella. Valintajonossa 4 valitaan opiskelijoita pelkästään avoimien yliopisto-opintojen tai muiden erillisten opintojen perusteella ilman valintakoetta. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 3 tai 4, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella.

Valintajono 1: Ensin valitaan enintään 13 hakijaa pelkän valintakoemenestyksen perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi tässä valintajonossa hakijan on saatava valintakoepisteitä vähintään 20.  Jos valintakokeen pistemäärän perusteella sisään otettavien hyväksymisraja sijoittuu siten, että vain osa saman pistemäärän saavuttaneista hyväksyttäisiin opiskelijoiksi, otetaan heidät kaikki.

Valintajono 2: Jonon 1 valinnan jälkeen valitaan hakijoita ylioppilastutkinnosta ja valintakokeesta saatujen yhteispisteiden perusteella niin, että jonoissa 1 ja 2 tulee valituksi yhteensä 25. Voidakseen tulla hyväksytyksi tässä valintajonossa, on hakijan saatava valintakoepisteitä vähintään 10. Jos lopullinen pistemäärä valintajonossa 2 on usealla henkilöllä sama, valinnan ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Mikäli myös valintakokeen pistemäärä on hakijoilla sama, otetaan heidät kaikki.

Valintajono 3: Bioteknologian tutkinto-ohjelmaan voidaan valita kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hakijoita MAOL:n ja BMOL:n kilpailumenestyksen perusteella. Kilpailusuoritus ei kuitenkaan voi olla vanhempi kuin viisi vuotta (vuonna 2012 ja sen jälkeen kilpailtu). Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat hyväksytään. Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi tässä valintajonossa, tulee vaaditut sijoittumistodistukset toimittaa Tampereen yliopiston hakijapalveluihin annettuun määräpäivään mennessä. Kilpailumenestyksen perusteella valittavien opiskelijoiden määrä ei vaikuta valintajonojen 1, 2 ja 4 perusteella valittavien opiskelijoiden määrään. Katso lisätietoja kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.

MAOL:n lukion fysiikan,  kemian ja matematiikan kilpailu

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n järjestämässä lukion fysiikan, kemian tai matematiikan kilpailujen avoimissa sarjoissa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään suoraan pelkän kilpailumenestyksensä perusteella sekä luonnontieteiden kandidaatin että filosofian maisterin tutkintoihin. Hakijan tulee täyttää sähköinen hakulomake määräaikaan 28.3.2018 klo 15:00 mennessä ja lisäksi toimitettava kopio sijoittumistodistuksestaan 13.4.2018 klo 15 mennessä yliopiston hakijapalveluihin.

BMOL ry:n biologian kilpailu

Biologian ja Maantieteen Opettajien Liiton BMOL ry:n järjestämässä kansallisessa biologian kilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään suoraan pelkän kilpailumenestyksensä perusteella sekä luonnontieteiden kandidaatin että filosofian maisterin tutkintoihin. Hakijan tulee täyttää sähköinen hakulomake määräaikaan 28.3.2018 klo 15:00 mennessä ja lisäksi toimitettava kopio sijoittumistodistuksestaan 13.4.2018 klo 15 mennessä yliopiston hakijapalveluihin.

Valintajono 4: Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 10 hakijaa, joilla on aikaisempia biotieteiden, luonnontieteiden tai näitä lähellä olevien tieteiden hyvällä opintomenestyksellä suoritettuja yliopisto-opintoja. Mahdollinen alan työkokemus otetaan myös huomioon. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 4. Mikäli hakija ei tule valituksi valintajonossa 4, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti valintajonoissa 1 ja 2, mikäli hän on osallistunut myös valintakokeeseen. Tämän valintajonon perusteella valittavien opiskelijoiden määrä ei vaikuta muiden valintajonojen perusteella valittavien opiskelijoiden määrään.

Pisteitys

Valintakokeen tehtävistä voi saada enintään 60 pistettä.

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon biologian ja äidinkielen arvosanat sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa ainetta. Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä, vaan ovat suorittaneet tämän sijasta suomen tai ruotsin toisena kielenä.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteitys:

 

biologia,äidinkieli,kemia, pitkä matematiikka, fysiikka, pitkä (A) englanti

lyhyt matematiikka, muu reaaliaine, muu kieli kuin pitkä englanti
L   7 3
E  6 2
M 5 1
C 4 0
B 3 0
A 2 0

Mikäli hakija on suorittanut reaaliaineiden kokeiden sijasta reaalikokeen (vuonna 2005 tai aiemmin), pisteet lasketaan seuraavasti:

1. äidinkieli
2. reaalikoe
3. kolme muuta parhaat pisteet tuottavaa koetta.

Ylioppilastutkintotodistuksesta saadut pisteet kerrotaan kahdella, jolloin niiden enimmäismäärä on 70 pistettä. Valintajonossa 2 valintaa varten lasketaan valintakokeesta ja ylioppilastutkintotodistuksesta saadut pisteet yhteen, jolloin kyseisessä jonossa enimmäispistemäärä on 130.

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2005 suoritetussa ylioppilastutkinnossa reaalikokeen arvosanaa suorittamalla tämän jälkeen korotuksen ainereaalikokeessa, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä.

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa (mm. ammatillisissa oppilaitoksissa peruskoulupohjaisen opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet) huomioidaan pelkän valintakokeen perusteella.

Kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta annettavat alkupisteet

IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Keväällä 2018 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintansa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat toimittaneet kopion lopullisista arvosanoistaan yliopiston hakijapalveluihin.  IB- tai EB-tutkinnon lopulliset arvosanat tulee toimittaa viimeistään 13.7.2018 klo 15 mennessä. RP-tutkintotodistus on toimitettava 7.6.2018 klo 15 mennessä.

Valintakoe

Perjantai 18.5.2018  klo 9.00-13.00
Kaupin kampus, Arvo Ylpön katu 34.

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan yliopiston verkkosivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakoeohjeita

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan kirjoitusvälineet (kynä, kumi, teroitin ja viivain) sekä valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus. Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspapereihinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa). Valintakokeessa saatetaan tarvita laskinta. Laskimen tulee olla sellainen, joka sallitaan ylioppilaskirjoituksissa. Mukana ei kuitenkaan saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja. Valintakokeeseen saa ottaa mukaan pienet eväät. Sähköiset viestintälaitteet on kielletty.

Mikäli hakija syyllistyy valintakokeessa vilppiin, valintakoetilaisuuden valvoja voi välittömästi poistaa hakijan koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, koe hylätään.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe perustuu koetilaisuudessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin ja kirjaan

Heino, Jyrki ja Vuento, Matti: Biokemian ja solubiologian perusteet, 3. painos, 2014. ISBN 978-952-63-2332-9

sekä vuonna 2005 käyttöönotetun opetussuunnitelman (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/011/2003) mukaisiin

 • lukion biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin 1-5 (BI1-BI5)
 • lukion kemian pakolliseen ja syventäviin kursseihin 1-5 (KE1-KE5)

Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mahdolliset vapautuvat paikat täytetään kohdassa Valintaperusteet kuvatulla tavalla ensikertalaisille varatut paikat huomioiden.