Koulutustarjonta

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

 • osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa.
 • hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun.
 • kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä.
 • osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan.
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia englannin kieleen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja hänellä on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopinnoissa saavutetaan vahva asiantuntijuus omalla erikoisalalla ja valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa on mahdollista erikoistua esimerkiksi kielen rakenteen, kielen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, kirjallisuudenlajien tai kirjallisuuden yhteiskunnallisten merkitysten tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lisätietoa ristiinopiskelusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tampereen yliopiston strategian painopistealueet näkyvät sekä englannin kielen ja kirjallisuuden että käännöstieteen ja tulkkauksen opetuksessa ja tutkimuksessa. Kielentutkimuksessa korostuu esimerkiksi kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen tutkimus, kielen alueellisen, sosiaalisen ja historiallisen vaihtelun tutkimus sekä kielen rakenteiden tutkimus. Kirjallisuudentutkimuksessa korostuu historiallisesti ja yhteiskunnallisesti suuntautunut kirjallisuudentutkimus sekä kulttuurintutkimus. Käännöstieteen puolella keskitytään kääntämisen sosiologiaan, multimodaalisuuteen ja kääntämiseen ja tulkkaukseen ammattimaisena toimintana. Kaikki nämä alueet ovat läsnä sekä peruskurssien että erikoisalueiden kurssien tarjonnassa.

Tutkinto-ohjelman opettajien tutkimusaktiivisuuteen perustuvalla vahvalla tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisellä

 • luodaan tutkimuslähtöinen oppimisympäristö,
 • ohjataan opiskelijoita kohti analyyttisiä, kriittisiä ajattelutapoja,
 • lisätään tutkimusaktiivisuutta ja
 • edistetään tutkivan kieli-, kulttuuri- ja käännösammattilaisen asiantuntijuutta.

Opiskelijoiden ymmärrystä tutkimuksen tekemisen merkityksestä kasvatetaan pyrkimällä ottamaan opiskelijat mukaan tutkimustoimintaan jo perustutkintovaiheessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden englannin kielen ja kirjallisuuden/englantilaisen filologian/englannin alan tohtoriohjelmiin.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutus

Tutkinto-ohjelma

Opetussuunnitelma ja tutkinnon rakenne

Tutkinto-ohjelman verkkosivu

Opiskelijaelämää

Englannin ainekerho SAS (Facebook, Instagram).

Kieltenopiskelijoiden ainejärjestö Lexica

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut
Tiedekunta Facebookissa
Tiedekunta Twitterissä

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen niin, että voivat toimittaa tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä..

Kielitaitovaatimukset

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutukseen hakevien on liitettävä hakemukseensa todistus englannin kielen kielitaidosta (esimerkiksi opintosuoritusrekisteriote aiemmista opinnoista tai TOEFL). Lisäksi kielitaito voidaan tutkia tutkinto-ohjelman määräämällä tavalla, esimerkiksi lähtötasokokeella.

Hakijoiden on syytä huomata, että Tampereen yliopiston tutkinto- ja opetuskieli on suomi.

Sisäänotto

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutukseen ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otetaan maisterihaussa 0-10 opiskelijaa.

Maisterihaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Myös tiedekunnan resurssit voivat vaikuttaa hyväksyttyjen opiskelijoiden määrään. Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut opintoja haettavaa tutkinto-ohjelmaa vastaavalla alalla. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja muiden opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.