Koulutustarjonta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
 • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
 • ongelmanratkaisukyky
 • valmius suunnittella, toteuttaa ja raportoida itsenäinen tieteellinen tutkimus ja hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • oman tieteenalansa tutkimusmenetelmien laaja-alainen hallinta sekä kyky kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Koulutuksen sisältö

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet opiskelijat hallitsevat erinomaisesti vähintään kaksi kieltä: A-työkielensä suomen ja B-työkielensä, joka on englanti, ruotsi, saksa tai venäjä. Maisteriopinnoissa opiskelija saavuttaa vahvan asiantuntemuksen jollakin seuraavista erikoisaloista: lain ja hallinnon käännösviestintä, talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, yleinen tulkkausviestintä tai oikeustulkkaus sekä lisäksi venäjän opiskelijoille terveydenhuoltoalan tulkkausviestintä.

Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistuneella on erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja oman B-työkielialueensa maiden kulttuurin tuntemus sekä valmiudet soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Käännöstieteen opintoihin kuuluu maisterivaiheessa myös käännöstieteen opiskelijoille suunniteltu suomen kielen opintokokonaisuus.

Opintojen rakenne

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu yhteen seuraavista erikoisaloista: 1) lain ja hallinnon käännösviestintä, 2) talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, 3) kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, 4) yleinen tulkkausviestintä, 5) oikeustulkkaus ja 6) terveydenhuoltoalan tulkkaus (vain kieliparissa suomi-venäjä). Eri kielipareissa valittavissa olevat erikoisalat näkyvät tutkintorakenteessa. Opiskelija valitsee syventävien opintojen erikoisalansa laskennallisen kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Hän voi myös henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa yhdistellä eri erikoisaloja siten, että niistä muodostuu mielekäs kokonaisuus. Tällöin on pidettävä huolta siitä, että teorian ja käytännön harjoitusten suhde pysyy suurin piirtein samana kuin alkuperäisissä erikoisalapaketeissa: vähintään 15 op teoriaopintoja ja vähintään 5 op harjoituksia kumpaankin työkieleen päin.

Tutkielmaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen toisena vuonna. Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit -opintojakso on syytä suorittaa tutkielmaopintoja edeltävän lukuvuoden aikana.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lisätietoa ristiinopiskelusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimusaktiivinen henkilöstö toteuttaa yliopiston ja yksikön strategiaa siten että opetus perustuu tutkimukseen. Täten on mahdollista luoda tutkimuslähtöinen oppimisympäristö, joka ohjaa opiskelijoita kohti analyyttisiä, kriittisiä ajattelutapoja, herättää kiinnostuksen tutkimukseen, lisää tutkimusaktiivisuutta ja luo mahdollisuuksia ottaa opiskelijat mukaan tutkimustoimintaan jo opintojen alkuvaiheissa. Opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen keskeinen tavoite on edistää tutkivan kieli-, kulttuuri- ja käännösammattilaisen asiantuntijuutta. Opiskelijoita pyritään ottamaan mukaan tutkimusprojekteihin, koska tämä edistää opiskelijoiden sitoutumista yliopistoon ja lisää yleistä ymmärrystä tutkimuksen tekemisen merkityksestä.

Tampereen yliopiston käännöstieteissä tehtävässä tutkimuksessa keskitytään kääntämisen sosiologiaan, multimodaalisuuteen ja kääntämiseen ja tulkkaukseen ammattimaisena toimintana. Kaikki nämä alueet ovat läsnä sekä peruskurssien että erikoisalueiden kurssien tarjonnassa.

Opetuksen ja tutkimuksen yhteyksiä kehitetään:

 • osallistumalla aktiivisesti oman tieteenalansa kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun ja tuomalla  omia ja tieteenalan julkaisuja osaksi opetusta
 • tuottamalla alan oppi- ja kurssimateriaalia
 • järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja ja ottamalla niihin mukaan opiskelija-avustajia
 • järjestämällä säännöllisesti kokoontuvia seminaareja jatko-opiskelijoille
 • järjestämällä muiden tieteenalojen kanssa yhteisesti mm. studia generalia-luentosarjoja
 • kannustamalla jatko-opiskelijoita hakemaan kansainvälisiä apurahoja ulkomaisiin huippuyliopistoihin

Jatko-opintomahdollisuudet

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden käännöstieteen jatko-opintoihin.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

Moviko

Opetussuunnitelma ja tutkinnon rakenna

Movikon verkkosivu

Moviko Facebookissa

Opiskelijaelämää

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (Moviko) on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut
Tiedekunta Facebookissa
Tiedekunta Twitterissä

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.