Koulutustarjonta

Visuaalisen journalismin maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten visuaalisen journalismin kolme elementtiä: kuva, teksti ja design toimivat journalistisessa esityksessä, kuten uutisessa tai reportaasissa. Hän osaa tehdä myös niihin liittyvää tutkimusta, ja hänellä on hyvät valmiudet toimia alan journalistisissa tehtävissä kaikissa medioissa. Opiskelija on saanut valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Visuaalisen journalismin maisteriohjelma keskittyy valokuviin ja videoihin, tarinan kertomiseen ja visuaalisen tuotantoprosessin johtamiseen. Koulutukseen sisältyy käytännönläheistä tekemistä nykyaikaisessa harjoitustoimituksessa yhteistyössä muiden journalistiopiskelijoiden kanssa. Visuaalisen journalismin opiskelija paneutuu myös visuaalisen kulttuurin ja kuvajournalismin tutkimukseen.

Koulutus syventää valmiuksia toimia kuvajournalistina sekä perinteisessä että verkko- ja mobiilimediassa kuin myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija- ja koulutustehtävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Yliopisto-opetuksen lähtökohta ja perusta on tutkimus, eli opettajat ja tutkija opettavat niitä asioita, joita myös tutkivat. Varsinkin maisteriopinnoissa pyritään siihen, että kaikki opettajat ovat tohtorin tutkinnon suorittaneita. Voidaan ajatella, että yksi tutkinto-ohjelman tavoite on varustaa opiskelijat sellaisilla valmiuksilla, joiden avulla he pystyvät tutkimuksellisesti pohtimaan oman työnsä ammattikäytäntöjä.

Opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tutkimusprojekteihin ja tuottavat niistä lopputöitään.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto-ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tai filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon.

Visuaalisen journalismin maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Visuaalisen journalismin maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Visuaalisen journalismin maisteriopintoihin otetaan enintään 12 opiskelijaa.

Sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Valinnan edellytyksenä on kandidaatin tutkinto tai sitä vastaavat opinnot tai ammattikorkeakoulututkinto sekä yliopistotasoisten viestinnän opintojen suorittaminen (esim. tiedotusoppi, journalistiikka, viestintä tai mediatutkimus). Kandidaatin tutkinnon on oltava valmiina ennen maisteriopintojen aloittamista. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksensa Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä. Ammattikorkeakoulututkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Valintakriteereinä ovat aiemmat journalistiikan, media- tai kulttuurintutkimuksen tai viestinnän opinnot ja muut opinnot ja tutkinnot, hakijan työkokemus ja omien opintotavoitteiden muotoilu ja perustelut. Visuaalisen journalismin maisteriopintojen valinnassa painottuu myös hakijalta vaadittava työnäytekansio (portfolio).

Portfolion tulee sisältää hakijan itse ottamia valokuvia ja niiden lyhyet kuvatekstit. Valokuvien määrä on 10-15. Portfolio voi sisältää myös muita hakijan tekemiä näytteitä visuaalisesta journalismista, kuten taitosta tai graafisesta suunnittelusta. Portfolion sivujen maksimimäärä on 10 ja sivukoko A4. Portfolio toimitetaan erillisenä tiedostona pdf-muodossa. Tarkemmat ohjeet tiedoston toimittamisesta saat sähköisen hakulomakkeen jättämisen yhteydessä. Tiedoston maksimikoko on 20 Mt. Portfolio voi sisältää yhden linkin hakijan itse tekemään videoon, jonka maksimipituus on 2 minuuttia. Hakijan on varmistettava linkin toimivuus ja se, että video on katsottavissa yleisimmillä selainohjelmistoilla (Firefox, Chrome, Safari). Muita linkkejä portfoliossa ei saa olla.

Hakemukseen on liitettävä (kaikki erillisinä liitteinä A4-koossa)

  1. Työ- ja tutkintotodistukset sekä virallinen opintorekisteriote.
  2. CV, jonka maksimipituus on 2 liuskaa. Hakijan on syytä mainita, mikäli osaa käyttää kuvankäsittelyyn, taittoon, graafiseen suunnitteluun tai videotuotantoon soveltuvia ohjelmistoja.
  3. Motivaatiokirje, jonka maksimipituus on 2 liuskaa. Se sisältää perustelut hakijan halulle tulla visuaalisen journalismin maisterikoulutukseen.
  4. Portfolio (ks. ohje edellä).

Hakijoilta voidaan pyytää lisätietoja.

Maisterin tutkintoon hyväksytyiltä voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.