Koulutustarjonta

Logopedian tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla filosofian maisterilla on valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä sekä suorittaa alansa tieteellisiä jatkotutkintoja. Maisterin tutkinnon suoritettuaan logopedian opiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta merkitsemistä laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin ja oikeutta toimia puheterapeuttina.

Koulutuksen sisältö

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka yhteiskunnallinen merkitys syntyy sen tutkimuskohteitten inhimillisestä erityislaadusta, pyrkimyksestä tukea ihmisiä, joilla on viestinnän vaikeuksia. Logopedia tutkii ihmisten vuorovaikutusta ja viestintää, erityisesti niiden häiriöitä ja häiriöiden ennaltaehkäisyä sekä kuntoutusta ja kuntoutuksen vaikuttavuutta. Muita ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä logopedisia tutkimuskohteita ovat syömis- ja nielemistoimintojen häiriöt ja niiden kuntoutus. Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla filosofian maisterilla on valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä sekä suorittaa alansa tieteellisiä jatkotutkintoja. Logopedian tutkinto-ohjelmassa asiantuntijaksi kasvaminen tarkoittaa myös ammattitoiminnan yhteiskunnallisten ja eettisten reunaehtojen ymmärtämistä, ja opintojen aikana perehdytäänkin kuntoutusjärjestelmiin ja -lainsäädäntöön, kuntoutuksen arvoperusteisiin ja monenlaisiin kuntoutustyön toimintamalleihin sekä harjaannutetaan ammatillisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä opintoja toteutetaan integroidusti muiden sosiaali- ja terveydenhuollon alalle pätevöittävien koulutusten – erityisesti psykologian ja sosiaalityön tutkimuksen – kanssa.

Logopedian tutkinto-ohjelmassa teoreettiset ja metodiset oppisisällöt nivoutuvat yhteen puheen, kielen, äänen ja nielemistoimintojen häiriöiden diagnostiikkaa ja kuntoutusta käsitteleviksi kokonaisuuksiksi. Opinnot sisältävät useita harjoittelujaksoja, joissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamistaan käytännön työtilanteissa. Harjoittelujaksoilla opiskelijat työskentelevät erilaisissa oppimisympäristöissä (esim. sairaala, päiväkoti, terveyskeskus) kuntoutusasiakkaiden kanssa. Kuntoutusasiakkaina on lapsia ja aikuisia, joiden kielen ja viestinnän häiriöiden taustalla on muun muassa erilaisia neurologisia häiriöitä, aivovamma, liikuntarajoitteita tai puheen tuoton motorisia häiriöitä. Kuntoutuksia toteutetaan yksilö-tai ryhmäkuntoutuksena. Monipuolisten opetusmenetelmien avulla opiskelijat harjaannutetaan ratkaisemaan sekä teoreettisia että logopedisiin käytäntöihin liittyviä ongelmia ja perustelemaan ratkaisujaan. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Logopedian opinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi erityisesti kasvatustieteiden, psykologian ja sosiaalityön opiskelijoille, mutta myös kaikille muille, joiden on työssä on tärkeää ymmärtää, miten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen puutteet vaikuttavat ihmisen muuhun toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Opintojen rakenne

Logopedian tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, HuK, 180 op
 • Filosofian maisteri, FM, 120 op

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Kandidaatin tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Tämän jälkeen siirrytään kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Kandidaatin tutkinto muodostuu seuraavista opinnoista:

 1. Logopedian perusoinnot 25 op ja aineopinnot 70 op
 2. Yleiset valmiudet:
  Yksikön yhteiset opinnot, 15 op
  Viestintä- ja kieliopinnot, 15 op
  Opiskeluvalmiudet, 5 op
 3. Muut pakolliset opinnot, 50 op
   

Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 1. Logopedian syventävät opinnot, 100 op
 2. Maisterivaiheen valinnaiset opinnot, 20 op
   

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot ovat osa tiedekunnan kaikkia tutkinto-ohjelmia. Yhteiset opinnot antavat eväitä menestykselliseen opiskeluun sekä tarjoavat omaa tutkinto-ohjelmaa laajemman kuvan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan mm. suomalaisen yhteiskunnan historiaa suhteessa eurooppalaiseen kehitykseen, tutustutaan  yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon sekä tarkastellaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteita. Logopedian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat yhteisistä opinnoista jaksot YKYYHT1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen ja YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Opintojakso YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto suoritetaan osana logopedian perusopintoja.

Yksikön yhteiset teemaopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä laajemmin valitsemaan aiheeseen. Teemaopintoja voi suorittaa esimerkiksi maisterivaiheen valinnaisina  opintoina.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
 • ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
 • tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 • asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op
 • valinnainen opintojakso 2 op

Uramahdollisuudet

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla filosofian maisterilla on valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä sekä suorittaa alansa tieteellisiä jatkotutkintoja. Maisterin tutkinnon suoritettuaan logopedian opiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta merkitsemistä laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin ja oikeutta toimia puheterapeuttina.

Logopedian opetuksella on vahva työelämäyhteys. Kandidaattiohjelmaan sisältyy neljä  harjoittelujaksoa, joissa opiskelija työskentelee ohjattuna puheterapeutin asiakkaiden kanssa. Maisteriohjelmassa opiskelijat suorittavat yhden lyhyen harjoittelujakso sekä neljän kuukauden ohjatun harjoittelun puheterapeutin työtehtävissä. Lisäksi opiskelijat käyvät tutustumiskäynneillä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä opintojensa eri vaiheissa.

Logopedian tutkinto-ohjelmassa toimii opetus- ja tutkimusklinikka PuTuKe, jolla vahvistetaan opiskelijoiden käytännön opetusta ja harjoittelua, työelämästä koulutukseen tulevaa opetuspanosta, tutkielmayhteistyötä sekä työelämän kehittämistä ja täydennyskoulutusta. 

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Logopedian tutkimus on kansanvälisesti ajankohtaista. Opintojen aikana tutustutaan alan kansainväliseen kirjallisuuteen ja pyritään järjestämään kansainvälisiä tutkijavierailuita.   Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns. kansainvälistymis­kokonaisuus, joka merkitään näkyviin myös tutkintotodistukseen. Omassa yliopistossa suoritettavien opintojen lisäksi yksikkö ja yliopisto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa tutkinnon osia myös ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen osaaminen yltää kulttuurisen muutoksen pitkien prosessien ymmärtämisestä ajankohtaisiin yhteiskuntarakenteen, instituutioiden ja arkielämän kysymyksiin.

 

Uuden ja laajan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustaminen vastaa moniin muuttuvan yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten ydinhaasteisiin.  Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Uuden tiedekunnan lähtötilanteessa vahvojen tutkimusteemojen kattama kenttä on laaja.

 • Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus
 • Sukupuoli ja ruumiillisuus
 • Muuttoliike, monikulttuurisuus
 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot
 • Väkivalta, konfliktit ja rauhanomainen muutos
 • Yhteiskuntateoria
 • Yhteiskuntahistoria

Jatko-opintomahdollisuudet

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla maisterilla on valmiudet aloittaa jatko-opinnot. Opinto-oikeuden myöntämisen ehtona on pro gradu -tutkielmasta vähintään cum laude -arvosana (valtakunnallinen sopimus) ja korkealaatuinen ja toteuttamiskelpoinen tutkimussuunnitelma.

Logopedian tutkinto-ohjelma

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai valintakokeen ja yo-todistuksen perusteella

Logopedian tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

Kielitaitovaatimukset

Hakija voidaan hyväksyä logopedian tutkinto-ohjelman opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Sisäänotto

Logopedian tutkinto-ohjelmaan valitaan korkeakoulujen yhteishaussa 12-15 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista 60% on varattu ensikertalaisille.

Valintaperusteet

Logopedian tutkinto-ohjelmaan valitaan opiskelijoita valintajonoista 1 ja 2. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Ensin täytetään valintajono 1 ja sen jälkeen valintajono 2.

Valintajono 1: Valinta valintakokeen ja ylioppilastodistuksen perusteella

Valintajonossa 1 valitaan enintään 8 opiskelijaa valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottaman yhteispistemäärän perusteella. Näistä aloituspaikoista 60% on varattu ensikertalaisille hakijoille. Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama yhteispistemäärä on enintään 100 pistettä. 

Yhteispistemäärän perusteella valittavien hakijoiden järjestys määräytyy siten, että jos yhteispistejonossa usealla hakijalla on sama yo-tutkintopisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, järjestyksen ratkaisee ensiksi valintakokeen pistemäärä. Mikäli tämäkin on sama, järjestyksen ratkaisee valintakokeen tehtävän 1 pistemäärä. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Valintajono 2

Valintajonossa 2 valitaan enintään 7 opiskelijaa valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Näistä aloituspaikoista 60% on varattu ensikertalaisille hakijoille. Opiskelijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä. Valintakoepisteiden perusteella valittavien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy ensiksi valintakokeen tehtävän 1 pisteiden perusteella. Mikäli nämäkin ovat tasan, järjestyksen ratkaisee ylioppilastodistuksesta saatavat pisteet. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Pisteitys

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti:

 1. äidinkieli
 2. enintään kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta

Ylioppilaskokeista saadut arvosanat pisteytetään seuraavasti:

Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet

Äidinkieli*, reaali, ainereaalikokeet, muu pitkän oppimäärän koe

Muu lyhyen tai keskipitkän oppimäärän koe

laudatur

20

13

eximia cum laude approbatur

16

11

magna cum laude approbatur

10

7

cum laude approbatur

6

4

* Suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä-kokeet pisteytetään kuten äidinkielen koe.
Ylioppilastutkinnon arvosanoista voi saada enintään 60 pistettä.

IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen pisteityksestä ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Keväällä 2018 IB-tutkinnon suorittaneet huomioidaan valintajonossa 2 (valinta valintakokeen perusteella).

Valintakokeen pisteytys

Aineistokokeesta voi saada 0–40 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 15 pistettä. 

Valintakoe

Maanantai 14.5.2018 klo 9.00-12.00
Yliopiston päärakennus, Kalevantie 4 (Keskustakampus) JA Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34 (Kaupin kampus)
Huom! Tieto päivitetty 8.5.2018

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, eli viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilötodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Logopedian kirjallinen valintakoe on sama Oulun, Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa, ja se pidetään samana ajankohtana. Hakija voi osallistua vain yhden yliopiston logopedian koulutuksen valintamenettelyyn. Koe tulee suorittaa siinä yliopistossa, johon on hakenut, eikä koesuoritusta huomioida muissa yliopistoissa.

Valintakoevaatimukset

Kirjallinen koe

Valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon. Koe on suomenkielinen. Hakija vastaa monivalintakysymyksiin kokeessa jaettavan aineiston pohjalta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mikäli valituksi tullut ei ota vastaan opiskelupaikkaansa, opiskelupaikkojen täyttöä jatketaan kohdassa Valintaperusteet esitettyjen periaatteiden mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden, kunnes aloituspaikat on saatu täytettyä.