Koulutustarjonta

Psykologian tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija  

 • tuntee psykologian eri osa-alueiden keskeiset teoriat, käsitteet ja alan sovellukset
 • osaa soveltaa psykologian perustutkimusmenetelmiä käytäntöön 
 • osaa käyttää ammatillisen keskustelun perusperiaatteita käytännössä

Psykologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti uutta psykologista tietoa ja soveltaa sitä. Lisäksi opiskelija osaa toimia työelämässä psykologisen tiedon soveltajana eri sovellusaloilla. Psykologian maisterin tutkinto antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ammatillisen erikoistumistutkinnon tai tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Suoritettuaan psykologian kandidaatin tutkinnon voi psykologian koulutukseen valittu halutessaan suorittaa psykologian maisterin tutkinnon asemasta filosofian maisterin tutkinnon psykologian tutkinto-ohjelmassa. Psykologian opintoja tutkinnossa on 85 op ja valinnaisia opintoja (esim. pedagogiset opinnot) 35 op. Filosofian maisterin tutkinto ei tuota pätevyyttä psykologin ammattiin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia tutkijoina, opettajina ja muissa psykologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Koska psyykkinen toiminta yhdistyy sosiaalisiin, biologisiin ja fyysisiin ilmiöihin, on psykologialla yhtymäkohtia useisiin eri tieteenaloihin. Psykologista tietoa myös sovelletaan yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä. Psykologian opetus kattaa seuraavat alueet: 1) kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, 2) terveyden ja mielenterveyden psykologia, 3) kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia, 4) työ- ja organisaatiopsykologia ja 5) psykologian tutkimusmenetelmät.

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelu edellyttää teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Psykologian ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Psykologeista valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. työterveyspsykologeina tai konsultteina. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Opintojen rakenne

Psykologian tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • Psykologian kandidaatin tutkinto, PsK, 180 op
 • Filosofian maisterin tutkinto, FM. 120 op
 • Psykologian maisterin tutkinto, PsM, 150 op

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin tehdään kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen siirrytään kaksi ja puoli vuotta kestäviin maisteriopintoihin.

Kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 1. Psykologian perus- ja aineopinnot, 85 op
 2. Yksikön yhteiset opinnot, 20 op
 3. Viestintä- ja kieliopinnot, 15 op
 4. Opiskeluvalmiudet, 15 op
 5. Tutkinnon valinnaiset opinnot, 45 op

Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
Psykologian syventävät opinnot, 150 op

 • sisältää harjoittelun 30 op, sekä valinnaiset opinnot 15 op

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot ovat osa tiedekunnan kaikkia tutkinto-ohjelmia. Yhteiset opinnot antavat eväitä menestykselliseen opiskeluun sekä tarjoavat omaa tutkinto-ohjelmaa laajemman kuvan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan mm. suomalaisen yhteiskunnan historiaa suhteessa eurooppalaiseen kehitykseen, tutustutaan  yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon sekä tarkastellaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteita. Psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat yhteisista opinnoista jakson YKYYHT1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, ja sen lisäksi kolme vapaavalintaista jaksoa.

Psykologian kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
 • ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
 • tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 • asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op
 • valinnainen opintojakso 2 op

Kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin on sisällytettävä ainakin yksi opetussuunnitelman mukainen vähintään 20 op laajuinen opintokokonaisuus, joka voi olla jokin oman tiedekunnan eri teema-alueista tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista (joko omasta tai muusta tiedekunnasta).

Uramahdollisuudet

Psykologian kandidaatin tutkinnon suorittaminen tuottaa kelpoisuuden sellaisten tehtä­vien ja virkojen hoitamiseen, joiden haltijalta edellytetään alemman korkeakoulututkin­non suorittamista. Tutkinto ei anna oikeutta toimia laillistettuna psykologina, mutta se tuottaa kelpoi­suuden psykologian maisterin tutkinnon suorittamiseen, joka tuottaa oikeuden harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaminen tuottaa kelpoisuuden sellaisten tehtävien ja virkojen hoitamiseen, joiden haltijalta edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologin ammattinimikettä (L559/1994). Psykologian maisterin tutkinto antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ammatillisen erikoistumistutkinnon tai tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Ammatillinen erikoistuminen voi tapahtua kehitys- ja kasvatuspsykologiassa, neuropsykologiassa, psykoterapiassa, terveyspsykologiassa sekä työ- ja organisaatiopsykologiassa.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaneet  toimivat psykologin tehtävissä  julkisella ja yksityisellä sektoreilla, sekä ammatinharjoittajina. Työpaikkoja ovat esim. perheneuvolat, mielenterveystoimistot, sai­raaloiden psykiatriset yksiköt, terveyskeskukset, koulut ja  TE-toimistot. Yksityisellä sektorilla psykologit toimivat  esim. asiantuntijoina työhyvinvoinnin, rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Perusopinnoista alkaen opiskelijoilta edellytetään englanninkielisen kurssikirjallisuuden hallintaa. Oppimateriaalina käytetään myös kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita. Valinnaisissa opinnoissa on kokonaisuuksia, joita on mahdollista suorittaa englannin kielellä. Opiskelijoita kannustetaan myös hakeutumaan kansainväliseen vaihtoon.

Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns. kansainvälistymis­kokonaisuus, joka merkitään näkyviin myös tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen osaaminen yltää kulttuurisen muutoksen pitkien prosessien ymmärtämisestä ajankohtaisiin yhteiskuntarakenteen, instituutioiden ja arkielämän kysymyksiin.

Uuden ja laajan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustaminen vastaa moniin muuttuvan yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten ydinhaasteisiin.  Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Uuden tiedekunnan lähtötilanteessa vahvojen tutkimusteemojen kattama kenttä on laaja.

 • Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus
 • Sukupuoli ja ruumiillisuus
 • Muuttoliike, monikulttuurisuus
 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot
 • Väkivalta, konfliktit ja rauhanomainen muutos
 • Yhteiskuntateoria
 • Yhteiskuntahistoria

Jatko-opintomahdollisuudet

Psykologian maisterin tutkinto antaa ensisijaisesti kelpoisuuden suorittaa psykologian lisensiaatin (PsL) ja tohtorin tutkinnon (PsT).

Psykologian tutkinto-ohjelma

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisissa suomalaisissa yliopistossa psykologian kandidaatin tutkintoa suorittaville

Psykologian tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

Sisäänotto

Psykologian tutkinto-ohjelmaan valitaan korkeakoulujen yhteishaussa 30 opiskelijaa. Aloituspaikoista 22 on varattu ensikertalaisille.

Valintaperusteet

Psykologian koulutukseen hyväksytään yhteishaussa Tampereen yliopistoon 30 opiskelijaa. Ensin hyväksytään 21 opiskelijaa valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella, ja loput 9 opiskelijaa hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

a) Ensikertalaisille varatut aloituspaikat

Hakukohteeseen valitaan yhteispisteiden määräämässä järjestyksessä 16 ensikertalaista hakijaa ja valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä 6 ensikertalaista hakijaa. Yhteispisteet koostuvat valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saaduista pisteistä. Jos hakija voisi tulla hyväksytysti sekä yhteispisteiden perusteella että valintakoepisteiden perusteella, hänet hyväksytään yhteispisteiden perusteella.

Jos usealla hakijalla on sama pistemäärä, tasapistetilanteessa keskinäisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä. Jos valintakokeen kokonaispistemäärä on sama ratkaisee keskinäisen järjestyksen tehtävän numero yksi kokonaispistemäärä ja jos sekin on sama, niin valintakokeen tehtävän numero kaksi kokonaispistemäärä. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä ensikertalaisilla hakijoilla. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä ensikertalaisilla hakijoilla.

b) Muut aloituspaikat

Loput hakukohteen 8 aloituspaikkaa täytetään valintapisteiden määräämässä järjestyksessä kaikki hakijat huomioon ottaen siten, että 5 hakijaa valitaan yhteispisteiden perusteella ja 3 valintakoepisteiden perusteella.

Jos usealla hakijalla on sama pistemäärä, tasapistetilanteessa keskinäisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä. Jos valintakokeen kokonaispistemäärä on sama ratkaisee keskinäisen järjestyksen tehtävän numero yksi kokonaispistemäärä ja jos sekin on sama, niin valintakokeen tehtävän numero kaksi kokonaispistemäärä. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla (ei-ensikertalaisilla) hakijoilla. Mikäli ensikertalainen hakija menestyy valinnassa muuta hakijaa paremmin, hän asettuu valintaesityksessä tämän edelle.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Pisteitys

Valintakokeen pisteytys

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0-100 siten, että kaikkien Helsingin, Tampereen ja Turun psykologian koulutuksen valintakokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Tampereen yliopiston psykologian koulutukseen hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä.
 

Ylioppilastutkinnon pisteytys ja ylioppilastutkintoon rinnastettavien tutkintojen (EB, suomessa suoritettu IB, Suomessa suoritettu RP) pisteytys

Psykologian tutkinto-ohjelman valinnassa ylioppilaat voivat saada ylioppilastutkinnostaan pisteitä. Ylioppilaat voivat tulla hyväksytyksi joko yhteispisteiden perusteella (ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet ja valintakoepisteet) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella. Jos hakija on korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja tai suorittanut uusia kokeita, otetaan ne huomioon pisteiden laskennassa.

Vuonna 1996 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

AINE

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli (huomioidaan kaikilta, äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

31

27

16

7

0

0

sekä 3 parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana / pisteyhdistelmä huomioidaan

1. vieras kieli (pitkä)

25

17

8

2

0

0

2. matematiikka (pitkä)

30

28

21

15

0

0

2. matematiikka (lyhyt)

24

16

9

0

0

0

3. psykologian ainereaali (uusimuotoinen)

34

29

20

9

0

0

3. biologia, filosofia, fysiikka tai kemia, historia, yhteiskuntaoppi (uusimuotoinen ainereaali)

27

24

9

4

0

0

3. vanhamuotoinen reaali

23

18

7

0

0

0

3. muu ainereaali (uusimuotoinen)

24

19

8

0

0

0

lyhyt tai keskipitkä kieli

Ei lähtöpisteitä

Yhteensä enintään 120 pistettä

Yhteensä enintään 120 pistettä


Ennen vuotta 1996 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

AINE

TASO

L

M

C

äidinkieli (huomioidaan kaikilta, äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

37

21

9

sekä 2 parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana/pisteyhdistelmä huomioidaan

1. vieras kieli (ei ruotsi tai suomi)

pitkä

24

10

0

2. matematiikka

pitkä

39

33

23

lyhyt

23

11

0

3. reaali

 

26

10

0

yhteensä enintään 102 pistettä


IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen pisteityksestä ks.yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Valintakoe

Psykologian valintakoeyhteistyössä ovat vuonna 2018 mukana Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot. Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kokeeseen.

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 8.5.2018 klo 9.00-14.00.

Valintakoe on yksiosainen ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan kirjallisuuden ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakoevaatimuksena oleva kirjallisuus ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä. 

Valintakoevaatimukset

 1. Nummenmaa, L. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2016 tai uudempi. Tilastollisten menetelmien perusteet. (Sanoma Pro Oy.)
 2. Lisämateriaali Tilastollisten menetelmien perusteet -kirjaan (kohta 1 edellä), jossa on muun muassa kokoelma psykologian tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen ja kirjassa havaitut virheet ja korjaukset. Lisämateriaali julkaistaan keskiviikkona 1.11.2017 kello 9.00 Helsingin yliopiston verkkosivuilla.
 3. Materiaali, joka ilmoitetaan tiistaina 10.4.2018 klo 12.00 Helsingin yliopiston verkkosivuilla. Materiaali on suomenkielinen.


Valintakoevaatimuksena olevassa tilastomatematiikan kirjassa käsitellään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksena olevassa kirjassa esitetyssä määrin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla (ei-ensikertalaisilla) hakijoilla. Mikäli ensikertalainen hakija menestyy valinnassa muuta hakijaa paremmin, hän asettuu valintaesityksessä tämän edelle.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.