Koulutustarjonta

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • oman opintosuuntansa alan perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
 • edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen
 • edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • riittävä kieli- ja viestintätaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
 • valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
 • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön
 • tutkimuksen yleisten eettisten periaatteiden tuntemus.

Matematiikan opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan keskeisiä osa-alueita ja hänellä on käsitys matematiikasta yliopistollisena oppiaineena. Opintojen aikana opiskelijan kyky abstraktiin matemaattiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun kehittyy. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan hänellä on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskelija kartuttaa osaamistaan mm. sopivilla valinnaisilla opinnoilla valitsemansa opintosuunnan vaatimukset huomioiden.

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen sekä kehittää abstraktien struktuurien hahmottamiskykyään. Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Matematiikan opettajaopintosuunnan opiskelija hankkii opinnoissaan erityisesti opetustyön vaatiman matemaattisen ja pedagogisen osaamisen. Opiskelija saavuttaa laajan kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa matemaattisten aineiden opettajana. Matematiikan ja kasvatustieteen opintojen lisäksi opiskelija suorittaa myös toisen opetettavan aineen opinnot.

Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan keskittymällä erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa käytettävään matematiikkaan sekä itse sovelluksiin osana tietojenkäsittelyopin opintoja.

Tilastotieteen opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta, tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä menetelmien tietokonepohjaisesta soveltamisesta. Opiskelija hankkii myös monipuoliset tietotekniset valmiudet sekä laaja-alaisen käsityksen informaation hallinnasta sekä tieteessä että käytännön sovelluksissa.

Tilastotieteen kandidaattiopinnot johtavat englanninkieliseen laskennallisen suurten tietoaineistojen maisteriohjelmaan (Computational Big Data Analytics), jonka opiskelijat perehtyvät opintojensa aikana suurten tietoaineistojen tiedon analysoinnin vaatimiin taitoihin erityisesti tietojenkäsittelytieteiden ja tilastotieteen aloilla.

Maisteriopinnoissa tulevat esille mm. aineistojen ominaisuuksien mallintaminen tilastollisilla malleilla, aineistojen tutkiminen tilastotiedettä ja tietojenkäsittelytieteitä yhdistävillä visualisointimenetelmillä, tärkeiden aineistotyyppien kuten aikasarjojen mallinnus, tiedon louhinta ja koneoppiminen, sekä näiden soveltaminen mm. julkisten suurten tietoaineistojen analysoinnissa.

Maisteriohjelmasta valmistuvilla opiskelijoilla on kyky analysoida laajoja tietoaineistoja tilastotieteen menetelmillä, kyky toteuttaa ohjelmistoja tietoaineistojen analysointiin ja ymmärrys tietoaineistojen erityispiirteistä merkittävissä sovelluksissa.

Koulutuksen sisältö

Matematiikalla ja tilastotieteellä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä.

Opiskelijat saavat opinto-oikeuden matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan. Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopintojen aikana valitaan opintopolku ja suuntaudutaan matematiikkaan tai tilastotieteeseen. Maisteriopinnoissa suuntaudutaan vastaavasti matematiikan maisteriopintoihin tai englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan, joka on yhteinen tietojenkäsittelytieteiden kanssa.

Matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutukseen voi hakeutua suoraan yhteishaun kautta. Yhteishaussa voi hakea suoraan aineenopettakoulutukseen ja valinta pedagogisiin opintoihin tehdään ylioppilastutkinnon pisteiden ja soveltuvuuden perusteella. Aineenopettajakoulutukseen voi hakeutua myös myöhemmin opintojen aikana. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta.

Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja, joiden avulla opiskelijat voivat suunnata osaamistaan ja vaikuttaa tulevaan työuraansa. Tutkinto-opiskelijat voivat valita opintoja melko vapaasti oman ja muiden tieteenalayksiköiden opetustarjonnasta. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, fysiikka ja kemia. Computational Big Data Analytics -ohjelman tutkinnossa valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi taloustiedettä, kansanterveystiedettä, psykologiaa, tietojenkäsittelyoppia, vakuutustiedettä tai matematiikkaa.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat matematiikan ja tilastotieteen asiantuntemusta vaativiin julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtäviin sekä matemaattisten aineiden aineenopettajan tehtäviin. Yleisimpiä työpaikkoja koulutuksesta valmistuneille ovat erilaiset oppilaitokset, teollisuus, pankit, vakuutusyhtiöt, tutkimuslaitokset ja tilastotoimistot.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kandidaatin tutkinnon opintopolut

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelmassa on neljä opintopolkua

 • Matematiikka
 • Matematiikan aineenopettaja
 • Tietotekniikan matematiikka
 • Tilastotiede

Maisteriopinnot ja opintosuunnat

Maisteriopintosuunta valitaan toisena opiskeluvuotena. Maisteritutkinnon voi suorittaa matematiikan maisteriopinnoissa tai Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmassa.

Matematiikan maisteriopinnoissa on kolme vaihtoehtoista opintosuuntaa

 • Matematiikan opintosuunta
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Opintojen rakenne

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa jatkotutkintoina filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne on kaksiportainen. Kandidaatin tutkinto (180 op) suoritetaan ennen maisterin tutkintoa (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op

 • Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, 35 op
 • Tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op
 • Matematiikan tai tilastotieteen aineopinnot, 45-60 op
 • Valinnaiset opinnot, matematiikan opintopolut, 65-75 op
 • Valinnaiset opinnot, tilastotieteen opintopolku, 60 op

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Syventävät opinnot, 60-85 op
 • Valinnaiset opinnot, 35-60 op

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Uramahdollisuudet

Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojen osana harjoittelua. Harjoittelun suorittamisesta ohjeistetaan erikseen verkkosivuilla.

Matematiikkaan suuntautuvat

Matematiikkaan suuntautuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi tutkimuksen, elinkeinoelämän tai korkeakouluopetuksen palvelukseen. Yliopistosektorin ulkopuolella sijoittuminen ja työtehtävät riippuvat mm. opiskelijan suorittamista valinnaisista opinnoista, sillä matematiikan antamat valmiudet ovat hyödyllisiä lähes kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Lisäksi tulevat kysymykseen eri oppilaitosten matematiikan lehtorin virat. Matematiikan opiskelijat työllistyvät lähes poikkeuksetta hyvin, usein aloille, joilla edellytetään tietotekniikan hallintaa. Matematiikan opettajien työmarkkinatilanne on lupaava.

Aineenopettajan opintoihin suuntautuvat

Aineenopettajan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa matemaattisten aineiden opettajia. Opettajan kelpoisuus muodostuu korkeakoulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista.

Opetettavalla aineella tarkoitetaan peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua mm. peruskoulun ja lukion lehtorin tehtäviin sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten vastaavien yleisten aineiden opettajan tehtäviin.

Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuvalla matematiikka on ns. ensimmäinen opetettava aine ja muut opetettavat aineet suoritetaan valinnaisten opintojen kokonaisuuksina. Suositeltavia aineita ovat fysiikka, kemia ja/tai tietotekniikka (tietojenkäsittelytieteiden opetettavan aineen kokonaisuus). Fysiikan ja kemian opinnot suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) Tampereen yliopiston luonnontieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opetettavien aineiden lisäksi suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot, jotka on kuvattu kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa. Pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana valintaperusteissa kuvattavalla tavalla. Hakemista suositellaan jo tutkinto-ohjelmaan haun yhteydessä tai ensimmäisen opintovuoden keväällä. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Toisen opetettavan aineen sijasta on mahdollisuus suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot eli ns. luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op. Monialaisiin opintoihin on erillinen haku opintojen aikana. 

Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu opinnäytetyö (kandidaattitutkielma ja pro gradu). Aineenopettajasuunnan pro gradu -työn aihe voi liittyä matematiikan oppimiseen tai opettamiseen ja siten kytkeytyä suoraan opettajan työhön.

Tilastotieteeseen suuntautuvat

Tilastollisia menetelmiä sovelletaan kaikilla tutkimuksen, teknologian ja päätöksenteon alueilla, jotka perustuvat systemaattisesti kerättyyn empiiriseen tietoon. Perinteisiä sovellusaloja ja sopivia valinnaisten opintojen aloja ovat talous- ja yhteiskuntatieteet, vakuutustiede, biologia, psykologia ja maatalous-metsätiede. Lääke- ja terveystieteellisten sovellusten ympärille on kehittynyt nopeasti kasvava biometria.

Monilla sovellusaloilla saatetaan yhä enemmän analysoida tietoaineistoja tavoilla, joissa hyödynnetään sekä tilastotieteen että tietojenkäsittelytieteiden osaamista; esimerkiksi tieteellisen laskennan, hahmontunnistuksen, tiedonlouhinnan ja neuroverkkojen tutkimuksella ja soveltamisella on läheinen yhteys tietojenkäsittelytieteeseen. Computational Big Data Analytics -maisteriohjelma (CBDA) sisältääkin sekä tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opintoja.

Tilastotieteen sovellusten monipuolisuus ja tilastotieteen menetelmien laaja käyttö ovat taan­neet valmistuneiden opiskelijoiden hyvän kysynnän työmarkkinoilla. Valinnaisten opintojen valinnalla on suuri merkitys tulevan työalan kannalta. Tilastotieteilijöitä työskentelee mm. informaatioteknologian alalla, lääketeollisuudessa, julkisessa hallinnossa, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa opetus- ja tutkimustehtävissä, vakuutuslaitoksissa, pankkialalla, teollisuudessa sekä eri alojen yksityisissä yrityksissä.

CBDA-maisteriohjelma, jossa tilastotieteeseen suuntautuvat voivat suorittaa maisteritutkintonsa, tähtää korkeaan kompetenssiin tiedon analysoinnissa ja louhinnassa tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn menetelmin. Tiedon analysoijille on kasvava tarve monilla aloilla yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa, mikä johtaa erittäin hyviin työllistymismahdollisuuksiin. Uusia tiedon analysointiin keskittyviä pienyrityksiä syntyy ja suuremmat palkkaavat uusia asiantuntijoita alalla. Yritykset vaihtelevat laajalla skaalalla aloja vakuutusalasta ja pankkitoiminnasta media-alaan, koulutukseen ja teknologiasektoriin. Julkisen sektorin tarpeet johtavat joko suoraan uusiin työpaikkoihin tai epäsuorasti yrityksissä avautuviin työpaikkoihin.

Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu opinnäytetyö (kandidaattitutkielma ja pro gradu). Tilastotieteessä opinnäytetyöt tehdään tavallisesti yhteistyössä eri sovellusalojen tutkijoiden, tutkimusryhmien tai yritysten kanssa. Töiden aiheet määräytyvät useimmiten näiden yhteistyökumppaneiden aineistojen ja tutkimusongelmien pohjalta, ks. tutkimuksen painopisteet.

Pätevyys

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman matematiikan aineenopettajan opintosuunnan opiskelija saa kelpoisuuden matemaattisten aineiden opettajaksi. Tutkinnon ensimmäinen opetettava aine on matematiikka ja toisen opetettavan aineen voi suorittaa esim. fysiikasta, kemiasta (TTY) tai tietotekniikasta.

Kansainvälistyminen

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Tutkinto-ohjelman kandidaattitutkinnon tilastotieteen opintopolku johtaa Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan, joka on yksi yliopiston kansainvälisistä maisteriohjelmista. (Yhteishaun lisäksi myös haku suoraan ko. ohjelmaan, ks. kansainväliset maisteriohjelmat)

Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelman opetus, erikoiskurssit ja opinnäytemahdollisuudet perustuvat osin tiedekunnassa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen ja sen painopisteisiin.

Tutkimuksen painopisteet matematiikassa ovat algebran, algebrallisen geometrian, logiikan sekä lukuteorian aloilla. Tutkimuksella on paljon yhteyksiä tietojenkäsittelyoppiin.

Tilastotieteessä tutkimuksen painopisteet ovat tietoaineistojen analyysimenetelmien kehittämisessä mm. Bayesilaisen todennäköisyysmallinnuksen avulla, sekä automatisoituja ennustustehtäviä varten että eksploratiivisia tilanteita varten, joissa aineistoja mallinnetaan ja tutkitaan vuorovaikutuksessa asiantuntijan kanssa. Menetelmällisessä tutkimuksessa kehitetään parempia ennustus- ja estimointimenetelmiä, menetelmiä uusia ennustusasetelmia varten, ja teoriaa niiden tilastollisista ominaisuuksista. Soveltavassa tutkimuksessa menetelmiä luodaan tai muokataan sovellusalan erityispiirteisiin ja niillä analysoidaan esimerkiksi tiedonhaun, bioinformatiikan, neuroinformatiikan, terveystieteiden ym. alojen tärkeitä aineistoja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tutkinto-ohjelman alalla.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikan opiskelija oppii tuntemaan matematiikan keskeisiä osa-alueita, abstraktia matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Tilastotieteessä perehdytään teoriaan, tärkeimpiin aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiin sekä näiden tietokonepohjaiseen soveltamiseen.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopintojen aikana valitaan opintopolku ja suuntaudutaan matematiikkaan tai tilastotieteeseen. Maisteriopinnoissa suuntaudutaan vastaavasti matematiikan maisteriopintoihin tai englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta.

Tervetuloa luonnontieteiden tiedekuntaan eli LUOhon!

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelijakuva

Minne meiltä valmistuneet ovat sijoittuneet?

Katso tarkemmin töissä.fi –palvelusta: matematiikka, tilastotiede

Haluatko opettajaksi?

Voit hakea aineenopettajakoulutukseemme opintojen kuluessa tai jo heti yhteishaussa! Katso lisätietoja valintaperusteista.

Opiskelijaelämää

Matematiikan, tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestö Luuppi ry auttaa jäseniään verkostoitumaan oman alansa opiskelijoiden kanssa. Luupin toimistolla voi opiskella, kysyä apua oman tai muiden vuosikurssien opiskelijoilta, käyttää järjestön tarjoamia tietokoneita sekä nauttia jäsenistölle tarjottavaa kahvia, teetä ja kaakaota. Lisäksi Luuppi tarjoaa mahdollisuuden osallistua yritysexcursioille muun muassa tilastokeskukseen sekä Tampereella sijaitseviin it-yrityksiin. Luupin sähköpostilistoilla jaetaan lukuisia työtarjouksia. Jäsenistölle on tarjolla myös kattava tarjonta erilaista vapaa-ajan toimintaa mukaan lukien liikuntaa, opiskelijoiden bileitä ja akateemisiin pöytäjuhlia luuppilaisten sekä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä opinnoissa auttavia pajoja.

Luuppi

Luonnontieteiden tiedekunta

LUO blogi

 

 

 

 

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta yo-todistuksen tai valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen sekä kilpailumenestyksen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville
 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Opiskelijat valitaan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan. Hakijan ei tarvitse vielä hakuvaiheessa ilmoittaa haluamaansa opintosuuntaa. Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus suuntautua matemaattisten aineiden opettajaksi. Opettajaopintosuuntaan ja siihen sisältyviin opettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea suoraan jo yhteishaun yhteydessä tai myöhemmin opintojen aikana erikseen. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Avoimen väylän tai kilpailumenestyksen perusteella hakevat jättävät hakemuksen normaalisti Opintopolku.fi-portaalissa ja lisäksi toimittavat hakemuksensa liitteeksi valintaperusteissa vaaditut dokumentit. Liitteet toimitetaan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. Tämän hakukohteen kautta voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevat yliopisto-opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Mikäli avoimen väyläopinnot tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittanut hakija ei ole ylioppilas (tai muulla vastaavalla tavalla yleisen korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut), tulee hakijan hakea yliopistolta erivapautta osallistua valintaan. Tätä varten yliopiston hakijapalveluihin toimitetaan hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja saa yliopiston hakijapalveluista.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Sisäänotto

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Yo-todistus (jono 1)

Valintakoe (jono 2)

Avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet (jono 3)

Kilpailumenestys (jono 4)

Yhteensä

70
(joista 47 varattu ensikertalaisille)

5

Matematiikan väyläopinnot suorittaneet enint. 5
Tilastotieteen väyläopinnot suorittaneet enint. 10
Muut avoimia tai erilisiä yliopisto-opintoja suorittaneet enint. 5

kaikki valintaehdot täyttävät hakijat

75
+ avoimia ja erillisiä yliopistoopintoja suorittaneet enint. 20 ja kilpailumenestysvalinta


Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Valintaperusteet

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan valitaan opiskelijoita valintajonoista 1, 2, 3 ja 4. Valintajonoissa 1, 3 ja 4 valitaan opiskelijoita ilman valintakoetta. Voidakseen tulla huomioiduksi valintajonoissa 2, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Valintajonossa 1 valitaan opiskelijoita suoralla todistusvalinnalla ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden perusteella.

Valintajonossa 2 opiskelijoita valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintajono 2 on hakijoille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP-tutkintoa. Voidakseen tulla valituksi valintajonossa 2, on hakijan saavutettava tiedekunnan erikseen määrittelemä valintakoepisteiden vähimmäismäärä. Mikäli valintakoejono jää vajaaksi, voidaan täyttämättä jääneet paikat siirtää todistusjonoon.

Hakukelpoiset hakijat voidaan valita opiskelijoiksi avoimien yliopisto-opintojen tai muiden erillisten opintojen (valintajono 3) tai kilpailumenestyksen (valintajono 4) perusteella. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 3 tai 4, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hakijan, joka ei ole suorittanut avoimia yliopisto-opintoja tai muita erillisiä opintoja, tai joka ei ole osallistunut MAOL:n kilpailuun, ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Huom. Tämä hakukohde on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat suoraan maisterikoulutukseen.

Valintajono 1. Valinta pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella (todistusjono)

Valintajonossa 1 valitaan opiskelijoita pelkän ylioppilastutkinnon perusteella. Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 70. Valintajonon aloituspaikoista 47 on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tuottamien valintapisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys ratkaistaan ensiksi matematiikan ja sitten äidinkielen arvosanan perusteella. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Saman aineen kokeista annetaan pisteitä vain kerran.

Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on

 • ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur, tai
 • IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4, tai
 • EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6, tai 
 • RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7.

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Haku matematiikan opettajaksi

Opiskelija, joka hakee matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman (MTT-tutkinto-ohjelma) yhteishaun hakukohteessa pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella, voi hakea samalla myös oikeutta osallistua aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen jo hakukeväänään. Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään näistä enintään 30:lle parhaimmalle hakijalle. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotodistuksen perusteella laskettavien pohjapisteiden mukaisesti (MTT-tutkinto-ohjelman pisteytysperusteet). Erillinen soveltuvuuskoe järjestetään viikolla 24. Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • hakukohde on hakijan 1. prioriteetti
 • hakijan ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur, tai
 • IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4, tai
 • EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6, tai
 • RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7.

Jos hakija tulee hyväksytyksi, hän saa MTT-tutkinto-ohjelman matematiikan aineenopettajaopintosuunnan opinto-oikeuden lisäksi ajallisesti rajatun opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Opiskelijoita voidaan valita enintään 10.  Ks. lisätietoja Aineenopettajan pedagogisten opintojen valintaperusteista, kohta "Ensivaiheen valinta".

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea myös myöhemmin opintojen kuluessa.

Valintajono 2. Valinta pelkän valintakokeen perusteella (valintakoejono)

Valintajonossa 2 valitaan opiskelijoita pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP-tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia).

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pelkästä valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Valintajono 3. Valinta avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen Matematiikan väyläopinnot suorittaneet

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 5 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina (Tampere) järjestettävät opintojaksot (20 op)

 • MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä,
 • MTTMP1A Johdatus analyysiin,
 • MTTMP3 Lineaarialgebra 1A sekä
 • MTTMP4 Algebra 1A

Opinnot tulee olla suoritettuna 31.5.2018 mennessä.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetuista väyläopinnoista.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksot on suoritettu vähintään arvosanalla 3/5. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella. Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 5, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen Tilastotieteen väyläopinnot suorittaneet

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina (Tampere) järjestettävät opintojaksot (20 op)

 • MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi,
 • MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet,
 • MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet sekä
 • MTTTA13 Empiirinen projekti

Opinnot tulee olla suoritettuna 31.5.2018 mennessä.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetuista väyläopinnoista.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksot MTTTP1, MTTTP5, ja MTTTA1 on suoritettu vähintään arvosanalla 3/5 ja opintojakso MTTTA13 hyväksytysti. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella ja opintojakson MTTTA13 harjoitustyötä saa korjata vain kerran.

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 10, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Muiden avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, jolla on suoritettuna tutkinto-ohjelmaan soveltuvia vapaita tutkintoihin sisältymättömiä yliopisto-opintoja vähintään 60 opintopistettä. Suositeltavaa on, että hakijalla on suoritettuna tutkinto-ohjelman perusopinnot ja aineopintoja sekä tutkinnon kieliopintoja.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Aikaisempia opintoja voi joutua täydentämään, mikäli suoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan tutkinto-ohjelman resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • Hakija ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa.
 • Hakija on suorittanut ennen hakuajan päättymistä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia yliopistotasoisia opintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä, ja tutkinto-ohjelman perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot suoritettuna.
 • Hakija on osoittanut tiedekunnan arvioimaa hyvää opintomenestystä. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suorittamisajankohta ja opintoihin käytetty aika otetaan huomioon.
 • Hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi yhteenveto aikaisemmista opinnoista, haettavan koulutuksen kannalta merkittävästä työkokemuksesta ja perustelut opinto-oikeuden hakemiselle. Mukaan tulee liittää viralliset opintorekisteriotteet ja jäljennökset työtodistuksista.

Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Mikäli hakija ei tule valituksi valintajonossa 3, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti muissa valintajonoissa, mikäli on niissä hakukelpoinen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 3 ole, ei paikkoja täytetä lainkaan.

Valintajono 4. Valinta kilpailumenestyksen perusteella

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan valita kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hakijoita Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n kilpailumenestyksen perusteella. MAOL:n järjestämässä kansallisessa lukion matematiikan tai tietotekniikan kilpailun avoimessa sarjassa loppukilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään suoraan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan pelkän kilpailumenestyksen perusteella.

Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat hyväksytään ja kilpailumenestyksen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 4. Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi tässä valintajonossa, hakemuksen jättämisen lisäksi hakijan on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon ja kopio kilpailutyöstä. Vaaditut liitteet toimitetaan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Ks. lisätietoja kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.

Kilpailumenestyksen perusteella valittavien määrä ei vaikuta muissa valintajonoissa valittavien määrään.

Pisteitys

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon neljä ainetta:

1. matematiikka
2. äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä (pakollinen)
3. reaalikoe tai reaaliaineen koe (paras)
4. toinen kotimainen kieli tai vieras kieli (paras)

Edellä mainituista aineista annetaan pisteitä seuraavasti:

   

L

E

M

C

B

A

pitkä matematiikka

 

150

125

100

75

   

äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä

 

27

22

18

13

9

5

reaalikoe

 

17

14

11

8

5

2

toinen kotimainen kieli tai
vieras kieli

pitkä oppim.

6

5

4

3

2

1

 

keskipitkä ja
lyhyt oppim.

4

3

2

1

   

Ennen hakuajan päättymistä korotetut ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on ilmoitettava jälkiarvostelun tulos suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

International Baccalaureate- (IB), European Baccalaureate- (EB) tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon suorittaneet otetaan vastaavasti huomioon eri valintajonoissa; periaate on selvitetty sivulla Hakijaryhmät.

Keväällä 2018 IB- ja EB-tutkinnon suorittaneet hakevat normaalisti määräaikojen puitteissa. Lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua. Todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 13.7.2018 klo 15.00.

Valintakoe

Maanantai 4.6.2018 klo 10.00-13.00, vain kutsutuille
Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat.

Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP - tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty. Pienimuotoiset eväät ja juoman voi ottaa mukaan valintakokeeseen.

Suoraan matematiikan aineenopettajakoulutukseen hakevien ensivaiheen valinnan soveltuvuuskokeet järjestetään viikolla 24 (12.-13.6.2018). Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään enintään 30:lle kriteerit täyttävälle hakijalle.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjaa. Tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana.

Valintakoepapereissa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilölle xx.xx.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät erityisjärjestelyt valintakokeessa –sivuilta.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Vuonna 2018 IB- tai EB-tutkinon suorittaneiden osalta tulokset vahvistetaan 13.7. 2018 jälkeen. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Valintajonoissa 1 ja 2 vapautuneet paikat täytetään ensikertaisille varatut paikat valintamenettelyn mukaisesti niin kauan kuin varasijoilla on kriteerit täyttäviä hakijoita. Jos tämän jälkeen valintajonossa 2 (valinta valintakokeen perusteella) on vielä avoimia paikkoja, ne voidaan täyttää valintajonosta 1 (valinta pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella). Hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hakija on saavuttanut tiedekunnan erikseen määräämän vähimmäispistemäärän. Varasijoille asetettavien hakijoiden määrää voidaan rajata.

Muissa valintajonoissa ei yleensä ole varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku-palveluun osoitteessa opintopolku.fi.