Koulutustarjonta

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • tietojenkäsittelytieteiden hyvä tuntemus ja sivuaineen perusteiden tuntemus
  • valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
  • hyvä kieli- ja viestintätaito
  • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja
  • valmiudet toimia kansainvälistyvässä työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.

Tavoitteena on kouluttaa kyvykkäitä tietoteollisuuden ammattilaisia sekä tutkijoita ja opettajia korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutuksessa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Tietojenkäsittelyoppi on tieteenala, joka tutkii tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnoissa opiskelija voi suuntautua laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, organisaatioiden tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun. 

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnoissa voi erikoistua esimerkiksi laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, organisaatioiden tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun. Opintosuuntaa ei tarvitse kuitenkaan varsinaisesti valita. Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tehokkaiden laskentamenetelmien soveltamiseen ja niiden ohjelmointitoteutusten tuottamiseen käytännön eri sovellusaloilla. Organisaatioiden tietojärjestelmissä tavoitteena on puolestaan perehdyttää opiskelija tietotekniikan käytön, suunnittelun ja johtamisen sekä sähköisen liiketoiminnan aihealueisiin. Tietokantojen ja tiedonhaun opetus syventää tietojen mallintamiseen, organisointiin, hakuun ja analysointiin liittyvää osaamista. 

Opintojen rakenne

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

  • Maisteriopintojen syventävät opinnot 80 op
  • Valinnaiset opinnot 40 op

Uramahdollisuudet

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin. Valinnaiset opinnot ja erikoistuminen johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen vaikuttavat työmahdollisuuksiin, joten oman tutkinnon sisältö kannattaa suunnitella huolella. Työelämässä sosiaaliset taidot ja riittävä kielitaito ovat tärkeitä menestymisen osatekijöitä.

Jatko-opinnot ja tohtorin tutkinnon suorittaminen avaavat mahdollisuudet tutkijan uraan. Tohtorit työllistyvät yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi myös muihin vaativiin työtehtäviin.

Kansainvälistyminen

Tietojenkäsittelytieteiden ala on luonteeltaan kansainvälistä. Maisterivaiheen opintojaksoista suuri osa järjestetään englanniksi.

Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat lähteä vaihtoon esimerkiksi ERASMUS-vaihto-ohjelman kautta tai kahdenvälisen vaihtosopimuksen perusteella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Opetus liittyy tiiviisti tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman henkilökunnan käynnissä olevaan tutkimukseen ja kehittämisprojekteihin. Erityisesti syventävien opintojen teemat perustuvat ko. ohjelman alalla tehtävään tutkimustyöhön.

Tutkinto-ohjelmassa tehtävän tutkimuksen painopistealueita ovat luonnontieteiden tiedekunnassa data-analyysi, ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät. Viestintätieteiden tiedekuntaan sijoittuvassa Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa tutkimuksen painopistealueita ovat moniaistiset käyttöliittymät, käytettävyys ja käyttäjäkokemus.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tutkinto-ohjelman alalla.

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnoissa voi erikoistua esimerkiksi laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, organisaatioiden tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun.

  • Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tehokkaiden laskentamenetelmien soveltamiseen ja niiden ohjelmointitoteutusten tuottamiseen käytännön eri sovellusaloilla.
  • Organisaatioiden tietojärjestelmissä tavoitteena on puolestaan perehdyttää opiskelija tietotekniikan käytön, suunnittelun ja johtamisen sekä sähköisen liiketoiminnan aihealueisiin.
  • Tietokantojen ja tiedonhaun opetus syventää tietojen mallintamiseen, organisointiin, hakuun ja analysointiin liittyvää osaamista.

Minne meiltä valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso tarkemmin töissä.fi –palvelusta: tietojenkäsittelytiede

Tervetuloa luonnontieteiden tiedekuntaan eli LUOhon!

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita

Opiskelijaelämää

Tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan sekä tilastotieteen ainejärjestö Luuppi ry auttaa jäseniään verkostoitumaan oman alansa opiskelijoiden kanssa. Luuppi ry:n toimistolla voi opiskella, kysyä apua oman tai muiden vuosikurssien opiskelijoilta, käyttää järjestön tarjoamia tietokoneita sekä nauttia jäsenistölle tarjottavaa kahvia, teetä ja kaakaota. Lisäksi Luuppi tarjoaa mahdollisuuden osallistua lukuisille yritysexcursioille Tampereella sijaitseviin it-yrityksiin. Luupin sähköpostilistoilla jaetaan lukuisia työtarjouksia. Jäsenistölle on tarjolla myös kattava tarjonta erilaista vapaa-ajan toimintaa mukaan lukien liikuntaa, opiskelijoiden bileitä ja akateemisiin pöytäjuhlia luuppilaisten sekä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä opinnoissa auttavia pajoja.

Lue lisää

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia.

Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Liitteet (Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus)

- Perustelukirje opinto-oikeuden hakemiseen, ks. ohje
- Kopio suorittamasi korkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulu- ja/tai yliopistotutkinto) tutkintotodistuksesta
- Kopio tutkintotodistukseesi liittyvästä opintosuoritusotteesta sekä suoritusotteet mahdollisista suorittamistasi avoimista tai erillisistä yliopisto-opinnoista
- Todistusjäljennökset olennaisesta työkokemuksesta
- Tulostettu kopio hakulomakkeesta

Katso lisätietoja liiteohjeista.

Huom. Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman omat maisteriopiskelijat: Jos olet tullut aiemmin hyväksytyksi suoraan tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman maisteritutkintoon (FM) ja haluat hakea siirtoa saman tutkinto-ohjelman sisällä toiseen maisterikoulutukseen, hae siirtoa vapaamuotoisella hakemukselle hakemasi koulutuksen maisterihaun aikataulun mukaisesti. Perusteltu hakemus maisterikoulutuksen vaihtamiseksi toimitetaan tiedekunnan toimistoon.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Enintään 20.

Valintaperusteet

Maisterihaussa hakijoita valitaan pelkkään maisteritutkintoon (FM).

Maisterihaussa valinta tapahtuu aikaisempien opintojen tai aikaisempien opintojen ja työkokemuksen ja muun osaamisen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta.

Minimivalintakriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Maisterihakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen. Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävät opinnot suoritetaan varsinaisten tutkinto-opintojen aikana.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita ja toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

1. Vastaavan/soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset.

Etusija on hakijoilla, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon ja haettavan tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot.

Kandidaatin tutkinnon tulee olla valmis hakuajan loppuun mennessä. Poikkeustapauksissa voidaan tehdä päätös ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli hakija toimittaa vaaditun tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 klo 15 mennessä.

2. Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan maisterin tutkintoon vain edellyttäen, että AMK-tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että AMK-tutkinnon opintosuoritusten tulee olla vähintään hyvää tasoa ja lopputyön tulisi olla hyväksytty vähintään arvosanalla 3 (asteikolla 1-5).

AMK-tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeustapauksissa voidaan tehdä päätös ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli hakija toimittaa vaaditun tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 klo 15 mennessä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava luonnontieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.