Koulutustarjonta

Kielten tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta. Hänellä on syvällinen näkemys omasta tutkimusalastaan ja hän pystyy seuraamaan alansa ajankohtaisia tieteellisiä keskusteluja. Hän hallitsee monipuolisesti alansa teorioita, tieteellisiä lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja niihin liittyviä analyysitapoja, ja osaa soveltaa ja kehittää itsenäisesti oman erityisalueensa teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa esittää oman perustellun näkemyksensä tieteenalansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksensa merkityksestä. Opiskelija ymmärtää ammattimaisen tutkijuuden vaatimukset, ja osaa toimia aktiivisena kansainvälisen tiedeyhteisön jäsenenä. Opiskelija tuntee oman tieteenalansa siten, että hän pystyy ymmärtämään ja seuraamaan alan tutkimustuloksia ja tieteen kehitystä sekä toimimaan alansa asiantuntijana erilaisissa ja muuttuvissa ympäristöissä. Hän pystyy kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti niillä kielillä, jota tutkimus koskee, ja hän tuntee kyseisen kielialueen ja sen kulttuuriset ulottuvuudet. Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön, tuntee tieteenfilosofisia kysymyksiä ja osaa soveltaa niitä tutkimustyössään. Hän hallitsee tutkimustyössä tarvittavat tiedonhankinnan käytänteet. Hän osaa argumentoida itsenäisesti, kriittisesti ja samalla rakentavasti, ja välittää tutkimustietoa sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija tuntee yleisellä tasolla kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteitä tieteenaloina.

Koulutuksen sisältö

Kielten tohtoriohjelma on kielten ja käännöstieteen tutkimukseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille suunnattu jatkokoulutusohjelma. Ohjelmassa voi suorittaa jatkotutkinnon seuraavilta aloilta:
 

 • englantilainen filologia
 • pohjoismaiset kielet
 • käännöstiede (englanti, ruotsi, saksa, venäjä)
 • saksan kieli ja kulttuuri
 • suomen kieli
 • venäjän kieli ja kulttuuri


Kielten tohtoriohjelmaan voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon soveltuvalla alalla suorittaneet hakijat. Tohtoriohjelmaan valittavilta opiskelijoilta edellytetään pää- tai sivuaineen syventäviä opintoja jatkotutkinnon pääaineessa tai pääaineen lähitieteen alalta. Syventävät opinnot on voitu suorittaa esimerkiksi jossakin seuraavista kielen tai käännöstieteen tutkinto-ohjelmista: englanti, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomi, venäjä tai monikielinen viestintä ja käännöstiede. Ohjelmaan voidaan hyväksyä myös muita ohjelman tutkimusalaan suuntautuneita jatko-opiskelijoita yli tieteenalarajojen. Mahdollisista siltaopinnoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Kielten tohtoriohjelma on perinteisiä tieteenalarajoja ylittävä monialainen ja poikkitieteinen jatkokoulutusohjelma, joka yhdistää kielten, kielialueiden kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä. Ohjelman tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tuottaa sellaista tohtorin pätevyyttä, jossa yhdistyvät moninäkökulmainen ja monitieteinen tutkimus, vahva metodinen osaaminen sekä oman erikoisalan hallinta.

Tohtoriohjelmassa annettava koulutus keskittyy Tampereen yliopistossa tehtävän kieliaineiden ja käännöstieteen tutkimuksen vahvuusalueille ja yhdistää ne. Kielten perustutkimuksen eli kielen rakenteeseen ja tilanteiseen vaihteluun kohdistuvien kysymysten ohella ohjelmassa tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, kuten globalisoituneen, monikielistyvän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan kielellisiä haasteita sekä erikoisalojen viestintää. Yhtenä ohjelman erityispiirteenä on kielen ja kulttuurin leikkauspintoja tarkasteleva tutkimus, johon kuuluu kielialueiden paikallisten ja globaalien kulttuurimuotojen ja sosiokulttuuristen ilmiöiden kriittinen tarkastelu. Käännöstieteen tutkimuksessa painottuvat mm. kääntämisen sosiologia ja kääntäminen ja tulkkaus ammattimaisena toimintana.

Ohjelman vuotuinen tutkintoennuste on 3-5 eri kieliaineisiin tai käännöstieteeseen erikoistunutta FT-tutkinnon suorittajaa. Ohjelmaan kuuluvien Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden aloilta valmistuneet tohtorit ovat sijoittuneet hyvin erityisesti yliopistojen tutkimus- ja opetustehtäviin, mutta myös muihin yhteiskunnallisesti tärkeisiin asiantuntijatehtäviin. Tohtoriohjelmasta valmistuvien työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä OKM:n Tohtoritarve 2020-luvulla -raportin mukaan valtakunnallinen tohtoritarve kielitieteiden alalla vuosittain on lähitulevaisuudessa hieman nykyistä suurempi. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:13.)
 

Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika tohtoriohjelmassa on 4 vuotta / 240 op (laskennallisesti 1 v / 1600 t / 60 op). Opintoihin sisältyy 1) väitöskirja (200 op) ja 2) muut tutkimustyötä ja tieteellistä asiantuntijuutta tukevat opinnot (40 op). Välitutkintona on mahdollista suorittaa myös lisensiaatin tutkinto, johon sisältyvät lisensiaatintutkielma (100 op) sekä muut opinnot (40 op).

Kielten tohtoriohjelma

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Kielten tohtoriohjelma

Hakumenettely

Hakeminen

Haku viestintätieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmaan järjestetään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa. Hakua koskevat tarkat määräajat vahvistetaan vuosittain. Poikkeustapauksissa jatko-opintohakemuksia voidaan erityisin perustein käsitellä hakuaikojen ulkopuolella.

Ennen opinto-oikeuden hakemista hakijan tulee ottaa yhteyttä pääaineeksi suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai mahdolliseen ohjaajaan tutkimussuunnitelman sekä alustavan opinto- ja ohjaussuunnitelman laatimista varten.

Tohtoriopinto-oikeutta haetaan tiedekunnalta sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksessa on mainittava tutkinnon pääaine.

Kielten tohtoriohjelman pääaineet:

 • englantilainen filologia
 • pohjoismaiset kielet
 • käännöstiede (englanti, ruotsi, saksa, venäjä)
 • saksan kieli ja kulttuuri
 • suomen kieli
 • venäjän kieli ja kulttuuri

Hakemuksen liitteet

 • tutkimussuunnitelma (max. 6 sivua), jossa esitellään tutkimuksen aihe ja lähtökohdat. Ks. Ohjeet tutkimussuunnitelman laatimiseksi.
 • alustava opinto- ja ohjaussuunnitelma, suosittelemme käyttämään opinto- ja ohjaussuunnitelma-lomaketta
 • suunnitelma opintojen rahoittamisesta, max. 1 sivu
 • ansioluettelo. Mikäli maisterin tutkintoa ei ole suoritettu Tampereen yliopistossa, mukaan liitetään tiedot kahdesta suosittelijasta.

Muualla kuin Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa korkeakoulututkintonsa suorittaneiden tulee lisäksi liittää hakemukseensa:

 • valokopiot kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintotodistuksista ja opintorekisteriotteista
 • todistusjäljennökset muista mahdollisista korkeakouluopinnoista

Hakemusliitteiden tulee olla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tai virallisesti käännetty jollekin näistä kielistä.

Ulkomailla tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa lisäksi kopio pro gradu -tutkielmaa vastaavasta kirjallisesta työstä ja selvitys pohjatutkintoihin sisältyvistä opintosuorituksista sekä tutkinnon tuottamasta jatko-opintokelpoisuudesta ao. maassa. Ulkomaalaisen hakijan on annettava luotettava selvitys kielitaidostaan.

HAE TÄSTÄ.

Kielitaitovaatimukset

 

 

Valintaperusteet

  Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

  • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon,
  • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, tai
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
  • Opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

  Opintojen rinnastamisesta ja jatko-opintokelpoisuudesta antaa lausuntonsa pääaineen professori tai hänen määräämänsä opettaja.

  Jatkotutkinto-opiskelijaksi valinnan tavoitteena on saada lahjakkaita, motivoituneita ja sitoutuneita tohtoriopiskelijoita. Hakijoiden kyvykkyyttä ja soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

  • tutkimussuunnitelman sekä opinto- ja ohjaussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja suunnitelman toteuttamisen realistisuus
  • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan ja haettuun pääaineeseen
  • asiantuntevan ja riittävän ohjauksen saatavuus
  • hakijan tiedot ja taidot, tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito, myös aiemman opinnäytetyön arvosana voidaan ottaa huomioon
  • hakijan lupaavuus ja motivaatio.

  Valinnan apuna voidaan käyttää haastattelua, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja kyvykkyyttä. Arviot yksittäisestä jatkotutkinto-opiskelijasta eivät ole julkisia.

  Tiedekunta voi rajoittaa uusien jatkotutkinto-opiskelijoiden lukumäärää opintojen ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen riittämättömyyden perusteella.

  Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

  Hyväksymisprosessi

  Hakuajan päätyttyä hakemukset toimitetaan lausunnoille tohtoriohjelmiin. Tohtoriohjelmat käsittelevät hakemukset ja tekevät pohjaehdotukset hyväksyttävistä hakijoista ja hakijoiden tutkimustyön ohjaajista tiedekunnan tohtorikoulutustoimikunnalle. Tohtorikoulutustoimikunta tekee valintaesityksen tiedekunnan dekaanille. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.

  Valinnan tulos ilmoitetaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Syksyn 2017 keskitetyn valinnan tulos ilmoitetaan 15.12.2017 mennessä. Kevään 2018 keskitetyn valinnan tulosten julkaisemisesta ilmoitetaan myöhemmin. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos kirjallisesti.

  Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

  Paikan vastaanottaminen

  Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta lähettämällä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 9.1.2018 klo 15.00. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

  Ilmoittautuminen

  Uuden tohtoriopiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan aktuaarinkansliassa. Ennen ilmoittautumista uuden tohtoriopiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut.

  Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

  Tohtoriopiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.