Koulutustarjonta

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmassa suoritetun yhteiskuntatieteiden ja filosofian tohtorin tutkinnon osaamistavoitteena on laaja-alainen ja kansainvälinen ymmärrys viestintää, mediaa ja teatteria koskevista yhteiskunnallisista, teoreettisista, käsitteellisistä ja metodologisista lähestymistavoista, sekä niiden suhteista erilaisiin muuttuviin viestinnän ja esittämisen käytäntöihin.

Tohtoriopintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, oppi soveltamaan itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmissä ja –verkostoissa. Opiskelija saavuttaa viestinnän, median tai teatteritaiteen alan sellaisen tuntemuksen, joka mahdollistaa alan asiantuntijana toimimisen sekä yliopistossa että sen ulkopuolisissa ympäristöissä. Hän kykenee omalla tutkimusalallaan itsenäiseen ja uutta luovaan ajatteluun, pystyy välittämään tutkimustietoa sekä omaa taidot toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Lisäksi opiskelija perehtyy tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan, omaa aluettaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen, tutkimusalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin virtauksiin sekä opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon osaamistavoitteena on syvällinen ymmärrys teatterin erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävästä näyttelijän taiteellisesta työstä, jostakin sen osa-alueesta tai sen yliopistotasoisesta koulutuksesta. Tämä ymmärrys on mahdollista saavuttaa erilaisten taiteen käytännöistä nousevien menetelmien, taiteellisen toiminnan sekä näitä avaavien yhteiskunnallisesti, teoreettisesti tai filosofisesti painottuneiden lähestymistapojen avulla. Tavoitteena on synnyttää uudenlaisia teatterityön tekijöitä ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen muuttuviin rakenteisiin ja lisätä näin teatterin vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Koulutuksen sisältö

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmassa koulutetaan joukkoviestinnän ja journalismin, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön taitajia ja tutkijoita. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on kykyä uudistaa oman alansa käytäntöjä sekä yliopistossa että muualla työelämässä. Lisäksi koulutus tähtää teoreettisen kunnianhimoisuuden ja käytäntöpohjaisen tutkimuksen luovaan yhdistämiseen ja pyrkii ruokkimaan uuden tiedon tuottamista yksikön eri oppiaineiden välisten dialogien pohjalta.

Opintojen rakenne

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä suoritettavan yhteiskuntatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, josta väitöskirjan osuus on 180 opintopistettä ja muiden opintojen 60 opintopistettä.

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka koostuu taiteellisesta väitöstutkimuksesta ja muista opinnoista. Taiteellisen väitöstutkimuksen osuus on 180 opintopistettä niin, että taiteellisten tai käytännöllisten osien ja reflektiivisen – kirjallisen tai monimediaalisen – osan suhde voi vaihdella 80–100 opintopisteen välillä. Taiteelliset ja käytännölliset osat esitarkastetaan niiden toteuttamisen yhteydessä. Muiden opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Teatteritaiteen tohtorin tutkintoon sisältyvät muut opinnot rakentuvat yksikön yhteisestä tutkijaseminaarista (10 opintopistettä), teoria- ja metodiopinnoista (20 opintopistettä), sekä omaan taiteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvistä opinnoista (30 opintopistettä).

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Hakumenettely

Hakeminen

Haku viestintätieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmaan järjestetään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa. Hakua koskevat tarkat määräajat vahvistetaan vuosittain. Poikkeustapauksissa jatko-opintohakemuksia voidaan erityisin perustein käsitellä hakuaikojen ulkopuolella.

Ennen opinto-oikeuden hakemista hakijan tulee ottaa yhteyttä pääaineeksi suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai mahdolliseen ohjaajaan tutkimussuunnitelman sekä alustavan opinto- ja ohjaussuunnitelman laatimista varten.

Tohtoriopinto-oikeutta haetaan tiedekunnalta sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksessa on mainittava tutkinnon pääaine.

Viestinnän, median ja teatterin tutkinto-ohjelma:

humanistinen ala

 • kulttuurintutkimus
 • musiikintutkimus
 • puheviestintä
 • teatterin ja draaman tutkimus

yhteiskuntatieteellinen ala

 • journalistiikka
 • mediakasvatus
 • mediatutkimus

teatteritaiteen ala

 • teatterityö

Hakemuksen liitteet

 • tutkimussuunnitelma (max. 6 sivua), jossa esitellään tutkimuksen aihe ja lähtökohdat. Ks. Ohjeet tutkimussuunnitelman laatimiseksi.
 • alustava opinto- ja ohjaussuunnitelma, suosittelemme käyttämään opinto- ja ohjaussuunnitelma-lomaketta
 • suunnitelma opintojen rahoittamisesta, max. 1 sivu
 • ansioluettelo. Mikäli maisterin tutkintoa ei ole suoritettu Tampereen yliopistossa, mukaan liitetään tiedot kahdesta suosittelijasta.

Muualla kuin Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa korkeakoulututkintonsa suorittaneiden tulee lisäksi liittää hakemukseensa:

 • valokopiot kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintotodistuksista ja opintorekisteriotteista
 • todistusjäljennökset muista mahdollisista korkeakouluopinnoista

Hakemusliitteiden tulee olla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tai virallisesti käännetty jollekin näistä kielistä.

Ulkomailla tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa lisäksi kopio pro gradu -tutkielmaa vastaavasta kirjallisesta työstä ja selvitys pohjatutkintoihin sisältyvistä opintosuorituksista sekä tutkinnon tuottamasta jatko-opintokelpoisuudesta ao. maassa. Ulkomaalaisen hakijan on annettava luotettava selvitys kielitaidostaan.

HAE TÄSTÄ.

Kielitaitovaatimukset

 

 

Valintaperusteet

  Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

  • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon,
  • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, tai
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
  • Opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

  Opintojen rinnastamisesta ja jatko-opintokelpoisuudesta antaa lausuntonsa pääaineen professori tai hänen määräämänsä opettaja.

  Jatkotutkinto-opiskelijaksi valinnan tavoitteena on saada lahjakkaita, motivoituneita ja sitoutuneita tohtoriopiskelijoita. Hakijoiden kyvykkyyttä ja soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

  • tutkimussuunnitelman sekä opinto- ja ohjaussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja suunnitelman toteuttamisen realistisuus
  • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan ja haettuun pääaineeseen
  • asiantuntevan ja riittävän ohjauksen saatavuus
  • hakijan tiedot ja taidot, tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito, myös aiemman opinnäytetyön arvosana voidaan ottaa huomioon
  • hakijan lupaavuus ja motivaatio.

  Valinnan apuna voidaan käyttää haastattelua, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja kyvykkyyttä. Arviot yksittäisestä jatkotutkinto-opiskelijasta eivät ole julkisia.

  Tiedekunta voi rajoittaa uusien jatkotutkinto-opiskelijoiden lukumäärää opintojen ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen riittämättömyyden perusteella.

  Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

  Hyväksymisprosessi

  Hakuajan päätyttyä hakemukset toimitetaan lausunnoille tohtoriohjelmiin. Tohtoriohjelmat käsittelevät hakemukset ja tekevät pohjaehdotukset hyväksyttävistä hakijoista ja hakijoiden tutkimustyön ohjaajista tiedekunnan tohtorikoulutustoimikunnalle. Tohtorikoulutustoimikunta tekee valintaesityksen tiedekunnan dekaanille. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.

  Valinnan tulos ilmoitetaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Syksyn 2017 keskitetyn valinnan tulos ilmoitetaan 15.12.2017 mennessä. Kevään 2018 keskitetyn valinnan tulosten julkaisemisesta ilmoitetaan myöhemmin. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos kirjallisesti.

  Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

  Paikan vastaanottaminen

  Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta lähettämällä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 9.1.2018 klo 15.00. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

  Ilmoittautuminen

  Uuden tohtoriopiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan aktuaarinkansliassa. Ennen ilmoittautumista uuden tohtoriopiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut.

  Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

  Tohtoriopiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.