Koulutustarjonta

Bioteknologian maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet bioteknologian eri sovellusalojen asiantuntijatehtäviin (ml. tutkimus, opetus, tiedehallinto, tuotekehitys, markkinointi) niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Koulutuksessa toteutuu monitieteellinen lähestymistapa ja monimuotoiset opetusmenetelmät tukevat tutkintojen sisällöllisten tavoitteiden toteutumista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • omaa syvällisen ymmärryksen biokemian ja bioteknologian alasta
  • hallitsee oman alansa tieteellisiä menetelmiä ja kykenee itsenäisesti omaksumaan uusia menetelmiä
  • osaa soveltaa tieteellistä tietoa biotieteiden ja biolääketieteellisen teknologian aloilla
  • omaa hyvät tieteellisen viestinnän taidot
  • omaa edellytykset tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen
  • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana

Koulutuksen sisältö

Bioteknologia on laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Bioteknologia kumpuaa luonnontieteellisistä perustieteistä kuten biologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, kemia ja fysiikka, mutta tarvitsee rinnalleen myös laskennallisia tieteitä, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lääketieteellisen perustutkimuksen kautta että erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoidossa.

Maisterintutkinnossa on tarjolla kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia. Koulutus toteutetaan englannin kielellä ja tiiviissä yhteystyössä kansainvälisen maisteriohjelman (Master's Degree Programme in Biomedical Technology) kanssa.

Opintojen rakenne

Filosofian maisterintutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatintutkinnon jälkeen. Maisterintutkinto koostuu syventävistä ja valinnaisista opinnoista ja tarjolla on kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia.

Uramahdollisuudet

Tutkinto-ohjelmassa tähdätään keskeisten, bioteknologian alalla tärkeiden työelämätaitojen, kuten esimerkiksi projektityöskentelytaitojen ja laboratorio-osaamisen, karttumiseen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin erilaisiin akateemisiin asiantuntijatehtäviin, erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä Suomessa että myös osin ulkomaille. Osa valmistuneista on sijoittunut yritysten myynti- ja markkinointitehtäviin sekä opetustehtäviin ja tiederahoitusta hallinnoiviin organisaatioihin.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta ja kestävää kehitystä.

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan hyvin kansainvälinen. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Tiedekunnan henkilökunnasta osa on ulkomaalaisia ja tutkimusryhmien toimintaan tutustuessaan opiskelijat pääsevät myös osaksi tätä kansainvälistä yhteisöä. Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich, Hasselt. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.  

Tutkimuksen painopisteet

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opetus perustuu korkeatasoiseen ja ajan tasalla olevaan tutkimustietoon ja yksi ohjelman vahvuus on kiinteä yhteys Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa tehtävään tutkimustyöhön. Tiedekunnan keskeisiä tutkimusaloja ovat syöpä- ja mitokondriotutkimus, bioinformatiikka, bioteknologia, immunologia ja virologia, solu- ja kudosteknologia sekä sydän- ja verisuonitaudit. Tiedekunnan toimintaperiaatteen mukaisesti kaikki tutkijat osallistuvat aktiivisesti opetukseen omalla erityisosaamisalueellaan näin tiivistäen tutkimuksen ja opetuksen välistä yhteistyötä.

Opiskelijat tutustutetaan tiedekunnan tutkimusryhmien toimintaan heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojen aikana heillä on myös mahdollisuus työskennellä tutkimusryhmissä erilaisissa projekteissa syventäen siten omaa oppimistaan ja käytännön osaamistaan. Maisterintutkintoon liittyvät pro gradu –tutkielmat tehdään pääsääntöisesti joko tiedekunnan omissa tutkimusryhmissä tai muissa vastaavissa tutkimusympäristöissä, joko yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa, mutta myös alan yrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Filosofian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkotutkintoon (tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot) johtaviin opintoihin sekä kotimaisissa että ulkomaisissa yliopistoissa.

Bioteknologian maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Bioteknologian maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista.

Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia.

Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Tämän hakukohteen kautta valitaan enintään 10 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Maisterihaussa opiskelija hakee suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa bioteknologian tutkinto-ohjelmassa. Maisteriopinnot voi suorittaa bioinformatiikan, molekyylibiologian tai soluteknologian opintosuunnalla.

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea:

1. Soveltuvalta alalta kandidaatin tutkinnon suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet hakijat

Hakija valitaan aikaisempien biotieteiden, luonnontieteiden tai näitä lähellä olevien tieteiden opintojen perusteella. Keväällä 2018 kandidaatintutkinnon suorittavia opiskelijoita voidaan valita ehdollisesti. Todistus suoritetusta kandidaatintutkinnosta on esitettävä viimeistään 6.7.2018. Todistus toimitetaan yliopiston hakijapalveluihin, osoite: Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto.

2. Soveltuvan AMK-tutkinnon suorittaneet
Soveltuvalta alalta AMK-tutkinnon suorittanut hakija. Hakijalle on eduksi, mikäli hänellä on yliopistotasoisia, soveltuvia ja hyvällä opintomenestyksellä suoritettuja opintoja biotieteiden, luonnontieteiden tai näitä lähellä olevien tieteiden alalta esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuna. Mahdollinen soveltuva työkokemus on hakijalle eduksi.

Kummassakin ryhmässä hyväksytyksi tulleelta voidaan edellyttää enintään 60 opintopisteen opintoja, jotka täydentävät aiempaa tutkintoa.

Keväällä 2018 AMK -tutkinnon suorittavia voidaan valita ehdollisesti. Todistus suoritetusta tutkinnosta on esitettävä viimeistään 6.7.2018. Todistus toimitetaan yliopiston hakijapalveluihin, osoite: Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.