Koulutustarjonta

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Koulutuksen sisältö

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma (alkaen 1.8.2017) on ainutlaatuisesti monitieteinen lääke-, luonnon- ja insinööritieteet yhteen nivova tohtoriohjelma, jonka osaamisen keskiössä ovat lääketieteen perustutkimus, translationaalinen tutkimus, kliininen tutkimus, molekyylibiologia, biolääketiede, bioinformatiikka, kudosteknologia, lääketieteen tekniikka, bioanturitekniikka ja systeemibiologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita, jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin, filosofian tohtorin tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon (LT, FT, TtT). Tohtorin tutkintoon tähtäävä opiskelu voidaan tehdä Kaupin kampuksen tutkimuskeskuksissa ja -ryhmissä. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista opinnoista sekä väitöskirjatyöstä. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon (TtL).

Näiltä sivuilta löydät tietoa jatko-opinto-oikeuden hakemisesta, tutkintovaatimuksista, opetussuunnitelmasta, väitöskirjan julkaisemisesta, väitöstilaisuudesta ja valmistumisesta.

Opintojen rakenne

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelman kaikki tutkinnot (LT, FT, TtT) koostuvat
 • 30 opintopisteen laajuisista ohjaajan hyväksymistä teoreettisista tohtoriopinnoista, (1- 10 opyleisiä tohtoriopintoja, 20-29 op ohjaajan kanssa sovittavia tohtoriopintoja)
 • Yhteisenä opintona pakollisena on etiikan kurssi.
 • väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta.
Lääketieteenja biotieteiden tohtoriohjelman lisensiaattitutkinnot (FL,TtL) koostuvat
 • 30 opintopisteen laajuisista ohjaajan hyväksymistä teoreettisista tohtoriopinnoista ja lisensiaattityöstä.
 

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma on ainutlaatuisesti monitieteinen lääke-, luonnon- ja insinööritieteet yhteen nivova tohtoriohjelma. Tiedekunnan tutkimustoiminnan painopistealueita ovat mm.
ihmisen varaosat, immunologia ja tulehdus, rokotteet, keliakia, syöpä (etenkin eturauhas- ja rintasyöpä), terveydenhuoltojärjestelmät, ikääntyminen (mukaan lukien mitokondrioiden sairaudet), proteomiikka ja bioinformatiikka sekä sydän- ja verisuonitaudit (erityisesti ateroskleroosi). Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita, jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin, filosofian tohtorin tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon (LT, FT, TtT). Tohtorin tutkintoon tähtäävä opiskelu voidaan tehdä tiedekunnan tutkimuskeskuksissa ja -ryhmissä. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista opinnoista sekä väitöskirjatyöstä. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon (TtL).
 

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (MED jatkuva haku), kevät 2018

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Valintaperusteet

Lääketieteen tohtorin tutkinto (LT)
Lääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan saman tasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.
 
Filosofian tohtorin tutkinto (FT)
Filosofian tohtorin tutkintoa suor ittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön
1) joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan 1 kohdassa tarkoitettua tutkintoa
vastaavan tutkinnon;
3)jolla koulutusyksikkö muuten toteaa olevan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet
 
Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT)
Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on terveystieteiden maisterin tutkinto tai sitä tasoltaan
vastaava koulutus.
 
Lisensiaatin tutkinnot (FL, TtL)
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 23 §:ssä lisensiaatin tutkinnon suorittamisesta seuraavaa:
Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatintutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus,jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.
 
Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa samat tohtoriopinnot kuin tohtorin tutkintoon.
 
Tiedekunta päättää tarkemmin tieteellisiin jatkotutkintoihin ottamisen edellytyksistä ja valinnan perusteista sekä suorittaa opiskelijavalinnan.
 
Tiedekunnan jatkokoulutustoimikunta arvioi tohtorikoulutettavaksi hakevan valmiuksia ja sitoutumista tohtoriopintojen menestykselliseen suorittamiseen mm. seuraavilla kriteereillä:
 • tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelmanrealistisuus ja selkeys sekä suunnitellun tutkimuksen toteutustapa
 • tutkimuksen soveltuvuus tohtoriohjelmaan
 • tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen merkitys
 • menestyminen perustutkinto-opinnoissa
 • riittävät menetelmälliset ja teoreettiset valmiudet
 • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito
 • ohjausresurssien riittävyys
Tarvittaessa tieteellinen jatkokoulutustoimikunta voi arvioida hakijan soveltuvuutta ja motivoituneisuutta haastattelemalla hakijaa.
 
Opiskelija voi hakea väitöskirjatyönsä rekisteröintiä jo ennen perustutkinnon loppuun saattamistaja tiedekunta voi harkintansa mukaan myöntää hänelle oikeuden väitöskirjan julkaisemiseen. Jatko-opinto-oikeus ja tutkintotodistus voidaan myöntää vasta perustutkinnon suorittamisen jälkeen.