Koulutustarjonta

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merki­tykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä

3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Koulutuksen sisältö

Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta. Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja kykenee itsenäisesti luomaan uutta tieteellistä tietoa. Tutkijankoulutuksen tarkoituksena on tarjota tieteellisistä jatko-opinnoista ja mahdollisesti tutkijan urasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus toimia tiedeyhteisössä, kartuttaa tutkimuksessa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä saada ohjausta tutkimustyössä. Jatkokoulutus edellyttää opiskelijalta innostuneisuutta tutkimustyöhön ja aktiivisuutta opinnoissa. Oppiaineiden ohjaus- ja tukiresurssit suunnataan ensisijaisesti aktiivisesti toimiville opiskelijoille.

Pääsääntöisesti johtamiskorkeakoulun jatko-opinnoissa tähdätään hallintotieteiden, kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoon, mutta on myös mahdollista suorittaa hallintotieteiden tai kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto esim. välitutkintona ennen tohtorin tutkintoa.

Lisäksi johtamiskorkeakoulussa voi erityistapauksessa suorittaa myös filosofian tohtorin tutkinnon. Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Jatkokoulutukseen hyväksyminen edellyttää, että tiedekunta toteaa suoritetun perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon antavan riittävät valmiudet jatkokoulutukseen.

Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;

2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä

3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Johtamiskorkeakoulu myöntää jatkotutkinto-oikeudet hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin, yhteiskuntatieteiden tohtorin tai erityisestä syystä filosofian tohtorin tutkintoon. Hallintotieteiden, kauppatieteiden tohtorin ja yhteiskuntatieteiden tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa lisensiaatin tutkinnon.

Uramahdollisuudet

Jatkotutkinto antaa erinomaiset valmiudet toimia paitsi akateemisissa opetus- ja tutkimustehtävissä, myös vaativissa asiantuntijatehtävissä ja tutkimustyössä elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa. Tohtorintutkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden kysyntä on kasvamassa erityisesti kauppa- ja hallintotieteiden sekä politiikan tutkimuksen koulutusaloilla.

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma

Hakumenettely

Johtamiskorkeakoulun tohtoriopintoihin haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna hakuaikana. Hakemuksessa tulee mainita jatkotutkinnon oppiala ja siihen liitetään oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksista, mikäli tutkintoa ei ole suoritettu Tampereen yliopistossa, alustava tutkimussuunnitelma sekä selvitys muista mahdollisista opinnoista ja jatkotutkinnon suorittamista tukevista ansioista (curriculum vitae) sekä motivaatiokirje.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa myös pro gradu -tutkielmaa vastaavat opinnäytteensä sekä selvitys tutkintoon sisältyneistä opintosuorituksistaan. Ulkomaisten opiskelijoiden tulee liittää hakemukseensa luotettava selvitys kielitaidostaan.

HAE TÄSTÄ.

Kielitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittamisen kannalta riittävä kielitaito

Sisäänotto

Tohtoriohjelmaan sisäänottomäärä on 15 opiskelijaa/hakukerta, yhteensä 30 opiskelijaa/vuosi

Valintaperusteet

Pro gradu -tutkielmasta edellytetään pääsääntöisesti arvolausetta kiitettävä. Lisäksi edellytetään vähintään hyvin tiedoin suoritetut opinnot jatkotutkinnon oppialalla.

Soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa suomalaisen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoa olevalla opintokokonaisuudella. Tutkintoon tulee olla sisältynyt hyvää opintomenestystä osoittava tutkielma tai vastaavat opinnäytteet. Hakijalta edellytetään, että hänen aiemmat opinnäytteensä ovat liittyneet jatkotutkinnon oppialaan ja että hänellä on tohtoriopintojen edellyttämät tieteelliset valmiudet ko. oppialalla.

Jatko-opiskelijoiden kyvykkyyttä ja soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

  • tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja relevanssi sekä suunnitelman toteuttamisen realistisuus
  • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan
  • asiantuntevan ohjauksen saatavuus
  • hakijan tiedot ja taidot, aiemman opinnäytetyön arvosana sekä tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito
  • hakijan lupaavuus ja motivaatio

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksista.

Jatko-opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.