Koulutustarjonta

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma

Katso koulutuksen tiedot ja hakulomake Opintopolussa.

Osaamistavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merki­tykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä

3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Koulutuksen sisältö

Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta. Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja kykenee itsenäisesti luomaan uutta tieteellistä tietoa. Tutkijankoulutuksen tarkoituksena on tarjota tieteellisistä jatko-opinnoista ja mahdollisesti tutkijan urasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus toimia tiedeyhteisössä, kartuttaa tutkimuksessa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä saada ohjausta tutkimustyössä. Jatkokoulutus edellyttää opiskelijalta innostuneisuutta tutkimustyöhön ja aktiivisuutta opinnoissa. Oppiaineiden ohjaus- ja tukiresurssit suunnataan ensisijaisesti aktiivisesti toimiville opiskelijoille.

Pääsääntöisesti johtamiskorkeakoulun jatko-opinnoissa tähdätään hallintotieteiden, kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoon, mutta on myös mahdollista suorittaa hallintotieteiden tai kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto esim. välitutkintona ennen tohtorin tutkintoa.

Lisäksi johtamiskorkeakoulussa voi erityistapauksessa suorittaa myös filosofian tohtorin tutkinnon. Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Jatkokoulutukseen hyväksyminen edellyttää, että tiedekunta toteaa suoritetun perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon antavan riittävät valmiudet jatkokoulutukseen.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa voidaan suorittaa hallintotieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto seuraavilla oppialoilla:

 • Aluetiede
 • Hallintotiede
 • Julkinen talousjohtaminen
 • Julkisoikeus
 • Kunta- ja aluejohtaminen
 • Ympäristöpolitiikka

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla oppialoilla:

 • Taloustiede
 • Vakuutustiede
 • Vero-oikeus
 • Yrityksen johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Markkinointi
 • Yritysjuridiikka 

Yhteiskuntatieteidentohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla oppialoilla:

 • Valtio-oppi
 • Kansainvälinen politiikka

Opintojen maksullisuus

After the right to study has been granted, the Finnish Immigration Service expects all new students from non-EU/EEA countries to apply for a residence permit. At that stage, the students must be able to show to the Finnish Immigration Service that they have a minimum of c. 6 800 euros for the first year of studies of a scholarship to support themselves during the studies. Also a health insurance is needed.

The University of Tampere does not offer any scholarships for foreign students, and all students are expected to finance their studies independently.

There is no term fee for doctoral students.

Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;

2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä

3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Johtamiskorkeakoulu myöntää jatkotutkinto-oikeudet hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin, yhteiskuntatieteiden tohtorin tai erityisestä syystä filosofian tohtorin tutkintoon. Hallintotieteiden, kauppatieteiden tohtorin ja yhteiskuntatieteiden tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa lisensiaatin tutkinnon.

Tohtorin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 • Tutkimukseen orientoivat opinnot 5 op
 • Tieteenteorian ja metodologian opinnot väh. 15 op
 • Substanssiopinnot väh. 20 op
 • Jatkokoulutusseminaari väh. 5 op

Opinnäytetyö

Väitöskirjassa opiskelijan tulee osoittaa itsenäistä ja kriittistä ajattelua tutkimusalallaan. Väitöskirja esitetään julkisesti tarkastettavaksi väitöstilaisuudessa

Tiedekuntaneuvosto myöntää luvan julkaista väitöskirja ja puolustaa väitöskirjaa tohtorintutkintoa varten. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettu ennen julkaisuluvan myöntämistä.

Tiedekuntaneuvosto myöntää luvan julkaista väitöskirja ja puolustaa väitöskirjaa tohtorintutkintoa varten. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettu ennen julkaisuluvan myöntämistä.

Kokoomaväitöskirja

Kokoomaväitöskirjalla tarkoitetaan väitöskirjaa, joka koostuu useasta samaan aihepiiriin kuuluvasta tieteellisestä julkaisusta tai julkaistavaksi hyväksytystä käsikirjoituksesta tai muusta vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävästä käsikirjoituksesta. Kokoomaväitöskirja koostuu johdantoluvusta ja vähintään kolmesta tieteellisestä erillisjulkaisusta. Suurimman osan erillisjulkaisuista tulee olla julkaistu tai julkaistavaksi hyväksyttyjä tieteellisissä aikakauskirjoissa tai muilla korkeatasoisilla tieteellisillä foorumeilla. Kokoomaväitöskirjan johdantoluvun ja erillisjulkaisujen tulee käsitellä yhtenäistä tieteellistä ongelmaa tai ongelmakokonaisuutta siten, että väittelijän kokonaissuoritus vastaa tieteelliseltä tasoltaan väitöskirjatutkimusta.

Kokoomaväitöskirjan johdantoluvun tulee olla itsenäinen kokonaisuus, joka käsittää seuraavat ainekset: ongelman asettelu, teoreettinen viitekehys, aineisto ja menetelmät, tulokset sekä tulosten ja johtopäätösten merkityksen arviointi. Väitöskirjaan sisältyvien erillisjulkaisujen tulee erikseenkin tarkastellen tuottaa tieteellistä kontribuutiota.

Tieteellisen kirjoittamisen omaksuminen on keskeinen osa tohtoriopintoja, minkä vuoksi tohtoriopiskelijoita kannustetaan yhteisjulkaisujen kirjoittamiseen ei vain omassa tutkimusryhmässään vaan myös muiden kotimaisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Kokoomaväitöskirjan osaksi voidaan hyväksyä myös yhteisjulkaisuja, joiden tekemiseen väittelijä on osallistunut itsenäisellä työpanoksella. Yhteisjulkaisuja sisältävän kokoomaväitöskirjan tulee sisältää johdantoluvun lisäksi vähintään neljä erillisjulkaisua, joista suurimman osan tulee olla julkaistu tai julkaistavaksi hyväksyttyjä. Ohjaajat eivät voi olla mukana kirjoittajana suurimmassa osassa kokoomaväitöskirjan erillisjulkaisuja.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa voidaan suorittaa hallintotieteiden- , kauppatieteiden- ja yhteiskuntatieteiden alalla myös lisensiaatin tutkinto.

Uramahdollisuudet

Jatkotutkinto antaa erinomaiset valmiudet toimia paitsi akateemisissa opetus- ja tutkimustehtävissä, myös vaativissa asiantuntijatehtävissä ja tutkimustyössä elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa. Tohtorintutkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden kysyntä on kasvamassa erityisesti kauppa- ja hallintotieteiden sekä politiikan tutkimuksen koulutusaloilla.

Tutkimuksen painopisteet

Johtamiskorkeakoulussa tehdään tutkimusta hallintotieteissä, kauppatieteissä ja politiikan tutkimuksessa. Yksikön tutkimusta yhdistävänä teemana on johtaminen, päätöksenteko ja osallistuminen muuttuvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa. Tämän pääteeman ohella johtamiskorkeakoulussa tehdään monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 • yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
 • palvelut ja innovaatiot
 • kaupunki- ja aluekehitys
 • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • poliittinen toimijuus ja osallisuus
 • demokratia ja valta
 • turvallisuus ja riskienhallinta
 • arvonluonti
 • tuloksellisuus, mittaus ja arviointi

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatkotutkintona hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin, yhteiskuntatieteiden tohtorin tai erityisestä syystä filosofian tohtorin tutkinnon. Hallintotieteiden, kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa lisensiaatin tutkinnon. Johtamiskorkeakoulussa tehdään tutkimusta hallintotieteissä, kauppatieteissä ja politiikan tutkimuksessa. 

Tiedekunnan tutkimusta yhdistävänä teemana on johtaminen, päätöksenteko ja osallistuminen muuttuvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa. Tämän pääteeman ohella johtamiskorkeakoulussa tehdään monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 •     yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
 •     palvelut ja innovaatiot
 •     kaupunki- ja aluekehitys
 •     oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
 •     vastuullisuus ja kestävä kehitys
 •     poliittinen toimijuus ja osallisuus
 •     demokratia ja valta
 •     turvallisuus ja riskienhallinta
 •     arvonluonti
 •     tuloksellisuus, mittaus ja arviointi

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa voidaan suorittaa hallintotieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto seuraavilla oppialoilla:

 • Aluetiede
 • Hallintotiede
 • Julkinen talousjohtaminen
 • Julkisoikeus
 • Kunta- ja aluejohtaminen
 • Ympäristöpolitiikka

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla oppialoilla:

 • Taloustiede
 • Vakuutustiede
 • Vero-oikeus
 • Yrityksen johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Markkinointi
 • Yritysjuridiikka

Yhteiskuntatieteidentohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla oppialoilla:

 • Kansainvälinen politiikka
 • Valtio-oppi

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Kevät 2018)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.