Koulutustarjonta

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta antaa laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista sekä haastaa opiskelijoita analysoimaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti yritystoiminnan johtamista, mittaamista ja raportointia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta sekä jäsentää ja kehittää sidosryhmävuorovaikutusta ja eettistä johtamista. Opiskelija tuntee vastuullisen liiketoiminnan mittaamisen ja raportoinnin keskeiset menetelmät ja osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja -malleissa. Lisäksi opiskelija on perillä lainsäädännön vaatimuksista ja rajoitteista ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen osana yritystoimintaa. Opiskelija osaa myös tarkastella ja kehittää liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä, argumentoida tekemiään päätöksiä ja arvioida kriittisesti niiden seurauksia.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa käsitellään muun muassa eettistä johtamista, yritysten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun mittaamista ja raportointia, sidosryhmäsuhteita ja -johtamista, riskienhallintaa ja vakuuttamista sekä yritysten juridista toimintaympäristöä erilaisissa yritysmuodoissa ja liiketoimintamalleissa. Opinnoissa käytetään moninaisia opiskelumenetelmiä ja painotetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteyttä yrityskäytäntöihin. Osa kursseista luennoidaan englanniksi, ja opetukseen osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita. Vastuullisuuden teemoja havainnollistetaan ajankohtaisilla käytännön esimerkeillä ja harjoitustöillä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Johtamiskorkeakoulussa tehdään tutkimusta hallintotieteissä, kauppatieteissä ja politiikan tutkimuksessa. Yksikön tutkimusta yhdistävänä teemana on johtaminen, päätöksenteko ja osallistuminen muuttuvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa. Tämän pääteeman ohella johtamiskorkeakoulussa tehdään monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 • yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
 • palvelut ja innovaatiot
 • kaupunki- ja aluekehitys
 • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • poliittinen toimijuus ja osallisuus
 • demokratia ja valta
 • turvallisuus ja riskienhallinta
 • arvonluonti
 • tuloksellisuus, mittaus ja arviointi

Johtamiskorkeakoulussa toimii tutkimuksen huippuyksiköitä sekä tutkimusohjelmia ja -ryhmiä, mukaan lukien vastuullisen liiketoiminnan tutkimusryhmä RESPMAN.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterikoulutus antaa myös teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön ja tohtoriopintoihin.

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma

Katso, millaista on opiskelu johtamiskorkeakoulussa!

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma

Hakumenettely

 Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia ja näistä vain yksi voi olla kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus (sisältäen myös suomenkieliset maisteriohjelmat). Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Hakukohteen suuntaa-antava sisäänottomäärä on 0-10 opiskelijaa. Kauppatieteiden  tutkinto-ohjelman maisterikoulutusten ja siirtohaun 2018 yhteinen sisäänottomäärä on enintään 50 opiskelijaa, joka sisältää suoraan maisterin tutkintoon valittavat opiskelijat sekä siirtohaussa Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Valinta tapahtuu ilman erillistä valintakoetta. Valintajonoja on kaksi. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Myös opintosuuntien resursseilla on merkitystä valintapäätöksiä tehtäessä.

Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää enintään 30 opintopisteen laajuiset aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot. Jos täydentävät opinnot näyttävät ylittävän 30 opintopistettä, kyse ei ole soveltuvan alan tutkinnosta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä.

Valintajono 1. Vastaavan/soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet 

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

 • hakijalla on soveltuva kandidaatin tutkinto. Jos tutkinto on vielä hakuajan päättyessä kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli kandidaatin tutkinto on valmis ja tutkintotodistus toimitettu yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä. Määräaika koskee myös Tampereen yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittavia opiskelijoita.
 • hakija on osoittanut hyvää opintomenestystä (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi)
 • hakijalla on perustellut syyt

Edellytyksenä hyväksymiselle on, että hakija luopuu mahdollisesta aiemmasta Tampereen yliopiston opinto-oikeudestaan.

Valintajono 2. Tradenomitutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

 • tradenomitutkinto, joka on soveltuva suhteessa haettavaan maisteriopintosuuntaan (tutkinnon on oltava suoritettuna ennen hakuajan päättymistä)
 • hakija on osoittanut erinomaista opintomenestystä (4-5) (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi)
 • hakijalla on perustellut syyt

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoululle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterikoulutuksissa ei pääsääntöisesti ole varasijoja. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.