Koulutustarjonta

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Osaamistavoitteet

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6. Opiskelija tiedostaa omat asenteensa perusopetuksen oppiaineisiin ja kykenee tarkastelemaan asenteitaan kriittisesti. Hän tuntee perusopetuksen oppiaineiden sisältöjen merkityksen kasvavalle lapselle ja tunnistaa oppiaineiden sisältöjen erityisluonteen sekä niiden taustalla olevia tieteen- ja taiteenaloja. Opiskelija osaa eritellä oppiaineiden pedagogisia kulttuureita sekä yhteiskunnallisia sidoksia ja osaa hyödyntää perusopetuksen oppiaineiden mahdollisuuksia maailman ilmiöiden tutkimisessa.

Arviointi numerolla 1-5.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

POM-opinnot ovat lähtökohtaisesti tarkoitetut luokanopettajaopiskelijoille. Aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittaneet tai niihin 1+ -option saaneet TaYn kandidaatti- + maisteritutkinto-oikeuden omaavat opiskelijat voivat hakeutua lukuvuodesta 2017-2018 alkaen POM-opintoihin saadakseen ns. kaksoiskelpoisuuden ja mahdollisuuden toimia pätevänä opettajana sekä ala- että yläkoulussa. Näihin opintoihin hakeutuminen ei ole mahdolista Edun aikuiskoulutuksen pedagogisten opintojen opiskelijoille. Opiskelija voi sisällyttää POM-opinnot tutkintonsa valinnaisiin opintoihin. POM-opinnot toteutetaan kahden lukuvuoden aikana ja ne on opiskeltava annetun opetusohjelman mukaisesti. Opintoihin myönnettävä opiskeluoikeus on kahden peräkkäisen lukuvuoden mittainen.

POM-opintoihin valitun opiskelijan tulee aloittaa opintokokonaisuuden opinnot seuraavana syyslukukautena. Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintojen suorittamisen lakisääteisen syyn tai kansainvälisen opiskelijavaihdon vuoksi, siitä on ilmoitettava välittömästi opintokokonaisuuden vastuuopettajalle ja kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluihin.

Opintojen rakenne

Sisältyvät opintojaksot

KASLOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus, 5 op

KASLOM2 Kieli ja kielentäminen, 5 op

KASLOM3 Yksilö, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

KASLOM4 Kuva- ja mediakulttuurit, 5 op

KASLOM5 Matemaattiset aineet, 8 op

KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto, 5 op

KASLOM7 Käsityö, 7 op

KASLOM8 Draama, 5 op

KASLOM9 Kuvataide, 5 op

KASLOM10 Liikunta, 5 op

KASLOM11 Musiikki, 5 op

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset POM-opinnot

Hakumenettely

Hakuaika ja hakumenettely

Hakuaika opintoihin on 11.-18.6.2018.

Opintoihin haetaan kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilta löytyvällä e-lomakkeella, joka on avoinna hakuaikana.

 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisia ovat Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) tai saaneet niihin 1+-option.

Opiskelija voi hakeutua oman tutkinto-ohjelmansa mukaiseen kiintiöön seuraavissa opetettavissa aineissa:

Opettava-aine / Tutkinto-ohjelma

Englanti

Englannin kielen kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Venäjä Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Saksa Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Ranska Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Ruotsi Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Äidinkieli ja kirjallisuus Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma ja Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Historia (ja yhteiskuntaoppi) Historian tutkinto-ohjelma
Terveystieto Kansanterveystiede ja Terveystiedon tutkinto-ohjelma
Matemaattiset aineet (matematiikka, kemia, fysiikka, tietotekniikka) Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Sisäänotto

Koulussa opetettava aine ja enimmäiskiintiö POM-opintoihin

Vieraat kielet ja ruotsi yhteensä 9
Englanti 3
Venäjä 1
Saksa 1
Ranska 1
Ruotsi 3
Äidinkieli ja kirjallisuus yhteensä 3
Yhteiskunnalliset aineet yhteensä 4
Historia (ja yhteiskuntaoppi) 3
Terveystieto 1
Matemaattiset aineet TaY yhteensä 4

 

Tarjolla olevien opiskelijapaikkojen kokonaismäärä lukuvuosittain on enintään 20. Mikäli jonkin oppiaineen opiskelijapaikkamäärä jää vajaaksi, voidaan toisen oppiaineen kiintiöstä valita enemmän opiskelijoita, kuitenkin siten, että valittavien määrä ei ylitä 20:tä.

Valintaperusteet

Valintamenettely

 Mikäli hakijoita on enemmän kuin kiintiömäärä, opiskelijat valitaan seuraavien kriteerien perusteella:

  1. opiskelijalla tulee olla TaYn opintorekisterissä hakuajan päättymiseen mennessä oman tutkinto-ohjelman perus-, aine- ja/tai syventäviä opintoja vähintään 25 op sekä koko tutkinnossa yhteensä enintään 240 op opintopistettä

  2. arpa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tulosten julkistaminen

POM- opintojen valinnan tulokset julkistetaan viimeistään ti 26.6.2018 Kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla Virta-rakennuksen 2. kerroksessa, Åkerlundinkatu 5.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava yliopiston kirjaamoon ennen oikaisupyyntöajan päättymistä osoitteella: Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto