Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön erillishaku

Kaikki yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön erillishaun hakukohteet näet listattuina Erillishaut ja maisteriohjelmat -sivulla.

Hakumenettely

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja erillishaun yleisistä hakuohjeista. Tampereen yliopiston erillishaun hakuaika alkaa 2.2.2015 ja päättyy 27.2.2015 klo 15.00. 

Henkilöille, joilla on ennestään ylempi korkeakoulututkinto, suositellaan opintojen täydentämistä – esimerkiksi ammattipätevyyden lisäämiseksi – ensisijaisesti erillisiä opintoja suorittamalla (avoimet yliopisto-opinnot tai alumniopinto-oikeus). Ks. Muu kuin tutkintoon johtava koulutus.

Erillishaussa voi hakea kolmeen Tampereen yliopiston hakukohteeseen, jotka hakija asettaa sitovaan prioriteettijärjestykseen hakulomakkeella. Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintajonoittain

Opiskelijat valitaan maisterin tutkintoon tai kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Erillisten opintojen perusteella valittavat hyväksytään pääsääntöisesti ensin kandidaatin tutkintoon.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut. Erillishakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Koska hakijoita on ollut huomattavasti enemmän kuin erillishaussa on aloituspaikkoja, on hyväksymisraja varsin korkea, ts. kuuluminen tässä mainittuihin ryhmiin ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Maisterin tutkintoon hyväksytään pääsääntöisesti hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet ylempää korkeakoulututkintoa. Toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai sellaisen jo suorittaneita hyväksytään vain painavista syistä.

Maisteriohjelmiin ja -koulutuksiin valittavilta edellytetään soveltuva kandidaatin tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot.

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti aikaisempien opintojen perusteella seuraavista ryhmistä:

Valintajono 1. Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Valintajono koskee kotimaassa tai ulkomailla vastaavan koulutusalan tai soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneita tai vastaavalla tai soveltuvalla koulutusalalla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Vastaavan/soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat hyväksytään suoraan maisterin tutkintoon. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että yksikön resurssit sallivat opiskelijan ottamisen.

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä haettavan opintosuunnan perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot. Hakijoilta edellytetään, että kandidaatin tutkinnon on oltava valmiina ennen maisteriopintojen aloittamista. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta, ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kansliaan 31.7.2015 mennessä. Ammattikorkeakoulututkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan maisterin tutkintoon vain edellyttäen, että AMK-tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi.

Pelkkään maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentäviä opintoja, jotka voivat olla laajuudeltaan max 60 op ja joiden opiskelu kestää ½–1 lukuvuotta.

Valintajono 2. Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat

Ks. alla kohta Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat.

Valintajono 3. Erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti ensin kandidaatin tutkintoon. Opiskeluoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut yliopistotasoisia opintoja avoimina yliopisto-opintoina tai erillisinä opintoina vähintään 90 opintopistettä (60 opintoviikkoa). Haettavan tutkinto-ohjelman opinnoissa tulee olla suoritettuna vähintään 50 opintopisteen (25 opintoviikon) laajuinen opintokokonaisuus ja toisessa tutkinto-ohjelmassa/oppiaineessa vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lisäksi on suositeltavaa suorittaa tutkinnon kieliopintoja jo etukäteen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja tutkinto-ohjelman resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suoritusajankohta ja opintoihin käytetty aika voidaan ottaa huomioon.

Mikäli aiemmin vain kandidaatin tutkintoon opinto-oikeuden saanut hakee myöhemmin maisterin tutkintoon samassa tutkinto-ohjelmassa, hänet voidaan hyväksyä tutkintoon tutkinto-ohjelman erillishaun kiintiön ulkopuolella.

Hakukohdekohtaiset yksikön yhteisiä erillishaun valintaperusteita täydentävät kriteerit

Seuraaville hakukohteille on määritelty edellä kuvattuja yksikön yhteisiä erillishaun valintaperusteita täydentäviä kriteerejä:

Katso täydentävät kriteerit kunkin hakukohteen kohdalta.

Muut maisteriohjelmat ja maisteriopinnot

Maisteriohjelmiin valittavilta edellytetään soveltuvaa kandidaatin tutkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavia opintoja. Ks. maisteriohjelmien valintaperusteet.

Erityisvalinnat

Suomen Akatemian tiedekilpailussa (VIKSU) palkitulle hakijalle voidaan myöntää opiskeluoikeus edellyttäen, että palkitulla työllä on selkeä yhteys haettavaan tieteenalaan. Valinnassa otetaan huomioon sekä nykyisen että edellisen vuoden kilpailuissa menestyneet hakijat. Psykologian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuosittain korkeintaan yksi hakija tästä ryhmästä.

Hakeminen tapahtuu erillishaussa erillisellä paperisella hakulomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumistodistuksesta ja kopio kilpailutyöstä. Hakuaika on 16.3.-14.4.2015. Hakuaika päättyy klo 15.00.

Tampereen yliopistossa tutkintoa vaihtavat

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto Tampereen yliopistossa, voi hakea tutkinto-ohjelmansa vaihtoa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä suoritettavaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin tai humanististen tieteiden kandidaatin ja/tai filosofian maisterin tutkintoon.

Tampereen yliopiston opiskelijat hakevat kansainvälisiin maisteriohjelmiin Tampereen yliopiston erillishaun kautta. Tampereen yliopiston opiskelijat voivat osoittaa kielitaitonsa kandidaatin tutkinnon pakollisilla englannin kielen opinnoilla (vähintään 6 op), joiden arvosanojen keskiarvo on vähintään 3.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin sekä humanististen tieteiden kandidaatin ja/tai filosofian maisterin tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut sekä alkuperäisestä pääaineestaan/tutkinto-ohjelmastaan että halutusta tutkinto-ohjelmasta vähintään 25 opintopisteen opinnot. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut hyvää opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset ja opintomenestys. Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti maisterin tutkintoon.

Perustellusta syystä voidaan tässä ryhmässä hyväksyä yhteiskuntatieteiden maisterin/filosofian maisterin tutkintoon myös hakija, jonka tavoitteena on suorittaa Tampereen yliopistossa kaksi eri alan tutkintoa. Valinnan edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkinnon alkuperäisessä pääaineessaan/tutkinto-ohjelmassaan ennen hakuajan päättymistä.

Tampereen yliopiston tutkintosäännön 12 §:n mukaan opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus Tampereen yliopistossa. Jos tässä ryhmässä siis valitaan henkilö, jolla on yhteiskuntatieteiden tai filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeus, se päättyy silloin, kun opiskelija ilmoittautuu uuteen yhteiskuntatieteiden tai filosofian maisterin tutkintoon. 

Tutkinto-ohjelman vaihtoa saman tutkinto-oikeuden ja koulutusalan sisällä voi hakea perustellusta syystä. Yksikön johtajalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus on toimitettava yksikköön viimeistään perjantaina 27.2.2015. Hakemus on perusteltava ja siihen on liitettävä opintorekisteriote. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon oppiaineen tai vastaavan lausunnot. Tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää opintoja sekä alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa että halutussa tutkinto-ohjelmassa.

Jos uusi tutkinto-ohjelma kuuluu toiseen koulutusalaan, opiskelijan tulee osallistua ko. yksikön yhteishakuun tai erillishakuun.

Erillisiä opintoja suorittavien valinta

Avoimet yliopisto-opinnot

Tieteenalayksikkö järjestää kaikille avoimia yliopisto-opintoja. Yksikön opetustarjonta vaihtelee jonkin verran eri lukuvuosina. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot ovat sisällöltään tieteenalayksikön opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opinto-oikeus avoimiin yliopisto-opintoihin on sisällöllisesti ja ajallisesti rajoitettu. Perusopintotason avoimiin yliopisto-opintoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Aineopintotason opintoihin suoritetaan opiskelijavalinta ja tieteenalayksikkö vahvistaa valinnan edellytykset. Avoimista yliopisto-opinnoista opiskelijalta peritään opinto-oikeusmaksu.

Ilmoittautuminen ja hakeminen avoimiin yliopisto opintoihin tapahtuu kolme kertaa lukuvuodessa: elokuussa, marraskuussa ja helmikuussa. Hakukohteita ovat yksittäiset opintojaksot tai opintokokonaisuudet. Lisäksi monia hakukohteita on avoinna läpi lukuvuoden. Lisätietoja hakemisesta saat osoitteesta www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/.

Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot voivat myös olla hyvin tavoitteellisia, ja opiskelija voi koota opetustarjonnasta laajoja opinto- ja osaamiskokonaisuuksia, jotka vaihtelevat eri tieteenalayksiköissä. Laajoja opintokokonaisuuksia suoritettuaan opiskelija voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Menestyksellisesti avoimia yliopisto-opintoja suorittavat opiskelijat voivat tulla valituksi ilman valintakoetta tutkinto-opiskelijoiksi.

Alumniopintoihin otettavat opiskelijat

Alumniopinto-oikeus koskee Tampereen yliopistosta valmistuneita. Yksikkö voi perustellusta hakemuksesta, jota ao. oppiaineen professori tai vastaava on puoltanut, myöntää Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön pääaineessa tai tutkinto-ohjelmassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle oikeuden alumniopintoihin johonkin yksikön opintokokonaisuuteen. Oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopiston muussa yksikössä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, mikäli tutkintoon sisältyy vähintään 15 opintopistettä kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja.

Hakemukseen on liitettävä perustelut sekä suunnitelma opintojen suorittamisaikataulusta.

Alumniopinnot ovat maksuttomia valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun asti. Sen jälkeen opinnot ovat maksullisia. Alumniopintoihin hakeville ei ole erityistä hakuaikaa.

Vierailevat opiskelijat

Tampereen yliopiston muiden yliopistojen kanssa solmimien sopimusten perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus sopimusyliopistossa, voi hakea ns. vierailevan opiskelijan opinto-oikeutta Tampereen yli­opistossa. Vierailevan opiskelijan oikeus voidaan myöntää, jos kotiyli­opisto on sitä puoltanut.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Erillishaun tulokset julkistetaan viimeistään 30.4.2015. Kaikille erillishakuun osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi julkaistaan niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus) 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Varasijamenettely

Mikäli hakija asetetaan varasijalle, ilmoitetaan hänelle siitä valinnan tulostiedotteessa.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 14.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti