Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön erillisvalinta

Kaikki yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön erillisvalinnan hakukohteet näet listattuina Hakukohteet erillisvalinnassa -sivulla.

Hakumenettely

Koulutuksiin haetaan yliopistojen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa www.yliopistohaku.fi (Yliopistokohtaiset erillisvalinnat). Katso lisätietoja erillisvalinnan yleisistä hakuohjeista. Erillisvalinnan hakuaika alkaa 3.2.2014 ja päättyy 28.2.2014 klo 16.15. 

Henkilöille, joilla on ennestään ylempi korkeakoulututkinto, suositellaan opintojen täydentämistä – esimerkiksi ammattipätevyyden lisäämiseksi – ensisijaisesti erillisiä opintoja suorittamalla (ns. ylimääräisen opiskelijan opinto-oikeus tai täydennysopinto-oikeus). Ks. Erillisiä opintoja suorittavien valinta.

Erillisvalinnassa voi hakea vain yhteen yksikön hakukohteeseen. Poikkeuksena on sosiaalityön tutkinto-ohjelma, jossa hakija voi hakea sekä Tampereen että Porin hakukohteisiin. Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintaryhmittäin

Opiskelijat valitaan maisterin tutkintoon tai kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Erillisten opintojen perusteella valittavat hyväksytään pääsääntöisesti ensin kandidaatin tutkintoon.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut. Erillisvalintaan varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Koska hakijoita on ollut huomattavasti enemmän kuin erillisvalinnassa on valittuja aloituspaikkoja, on hyväksymisraja varsin korkea, ts. kuuluminen tässä mainittuihin ryhmiin ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Maisterin tutkintoon hyväksytään pääsääntöisesti ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai sellaisen jo suorittaneita hyväksytään vain poikkeustapauksissa ja erittäin painavista syistä.

Maisteriohjelmiin ja -opintoihin valittavilta edellytetään soveltuva kandidaatin tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot.

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti aikaisempien opintojen perusteella seuraavista ryhmistä:

1. Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Ryhmä koskee kotimaassa tai ulkomailla vastaavan koulutusalan tai soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneita tai vastaavalla tai soveltuvalla koulutusalalla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Vastaavan/soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat hyväksytään suoraan maisterin tutkintoon. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että yksikön resurssit sallivat opiskelijan ottamisen.

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä haettavan opintosuunnan perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot. Hakijoilta edellytetään, että kandidaatin tutkinnon on oltava valmiina ennen maisteriopintojen aloittamista. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta, ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kansliaan 19.6.2014  mennessä. Ammattikorkeakoulututkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan maisterin tutkintoon vain edellyttäen, että AMK-tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi.

Pelkkään maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentäviä opintoja, jotka voivat olla laajuudeltaan max 60 op ja joiden opiskelu kestää ½–1 lukuvuotta.

2. Tampereen yliopistossa tutkintoa vaihtavat

Ks. alla kohta Tampereen yliopistossa tutkintoa vaihtavat.

3. Erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti ensin kandidaatin tutkintoon. Opiskeluoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut yliopistotasoisia opintoja avoimessa yliopistossa tai ylimääräisenä opiskelijana vähintään 90 opintopistettä (60 opintoviikkoa). Haettavan tutkinto-ohjelman opinnoissa tulee olla suoritettuna vähintään 50 opintopisteen (25 opintoviikon) laajuinen opintokokonaisuus ja toisessa tutkinto-ohjelmassa/oppiaineessa vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lisäksi on suositeltavaa suorittaa tutkinnon kieliopintoja jo etukäteen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että tutkinto-ohjelman resurssit sallivat opiskelijan ottamisen.

Mikäli aiemmin vain kandidaatin tutkintoon opinto-oikeuden saanut hakee myöhemmin jatkoa maisterin tutkintoon samassa tutkinto-ohjelmassa, hänet voidaan hyväksyä tutkintoon tutkinto-ohjelman erillisvalintakiintiön ulkopuolella.

Hakukohdekohtaiset yksikön yhteisiä erillisvalinnan valintaperusteita täydentävät kriteerit

Seuraaville hakukohteille on määritelty edellä kuvattuja yksikön yhteisiä erillisvalinnan valintaperusteita täydentäviä kriteerejä:

Katso täydentävät valintaperusteet kunkin hakukohteen kohdalta.

Muut maisteriohjelmat ja maisteriopinnot

Maisteriohjelmiin valittavilta edellytetään soveltuvaa kandidaatin tutkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavia opintoja. Ks. maisteriohjelmien valintaperusteet.

Erityisvalinnat

Suomen Akatemian tiedekilpailussa (VIKSU) palkitulle hakijalle voidaan myöntää opiskeluoikeus edellyttäen, että palkitulla työllä on selkeä yhteys haettavaan tieteenalaan. Valinnassa otetaan huomioon sekä nykyisen että edellisen vuoden kilpailuissa menestyneet hakijat. Psykologiaan valitaan vuosittain korkeintaan yksi hakija tästä ryhmästä.

Hakeminen tapahtuu erillisvalinnassa erillisellä paperisella hakulomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumistodistuksesta ja kopio kilpailutyöstä. Hakuaika on 17.3.201415.4.2014. Hakuaika päättyy klo 16.15.

Tampereen yliopistossa tutkintoa vaihtavat

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto Tampereen yliopistossa, voi hakea pääaineensa/tutkinto-ohjelmansa vaihtoa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä suoritettavaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin tai humanististen tieteiden kandidaatin ja/tai filosofian maisterin tutkintoon.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin sekä humanististen tieteiden kandidaatin ja/tai filosofian maisterin tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut sekä alkuperäisestä pääaineestaan/tutkinto-ohjelmastaan että halutusta tutkinto-ohjelmasta vähintään 25 opintopisteen opinnot. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut hyvää opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset ja opintomenestys. Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti maisterin tutkintoon.

Perustellusta syystä voidaan tässä ryhmässä hyväksyä yhteiskuntatieteiden maisterin/filosofian maisterin tutkintoon myös hakija, jonka tavoitteena on suorittaa Tampereen yliopistossa kaksi eri alan tutkintoa. Valinnan edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkinnon alkuperäisessä pääaineessaan/tutkinto-ohjelmassaan ennen hakuajan päättymistä.

Tampereen yliopiston tutkintosäännön 12 §:n mukaan opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus Tampereen yliopistossa. Jos tässä ryhmässä siis valitaan henkilö, jolla on yhteiskuntatieteiden tai filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeus, se päättyy silloin, kun opiskelija ilmoittautuu uuteen yhteiskuntatieteiden tai filosofian maisterin tutkintoon.

Tutkinto-ohjelman vaihtoa saman tutkinto-oikeuden ja koulutusalan sisällä voi hakea perustellusta syystä. Yksikön johtajalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus on toimitettava yksikköön viimeistään perjantaina 28.2.2014. Hakemus on perusteltava ja siihen on liitettävä opintorekisteriote. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon oppiaineen tai vastaavan lausunnot. Tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää opintoja sekä alkuperäisessä pääaineessa/tutkinto-ohjelmassa että halutussa tutkinto-ohjelmassa.

Jos uusi tutkinto-ohjelma kuuluu toiseen koulutusalaan, opiskelijan tulee osallistua ko. yksikön päävalintaan tai erillisvalintaan.

Erillisiä opintoja suorittavien valinta

Avoimet yliopisto-opinnot

Tieteenalayksikkö järjestää kaikille avoimia yliopisto-opintoja. Yksikön opetustarjonta vaihtelee jonkin verran eri lukuvuosina. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot ovat sisällöltään tieteenalayksikön opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opinto-oikeus avoimiin yliopisto-opintoihin on sisällöllisesti ja ajallisesti rajoitettu. Perusopintotason avoimiin yliopisto-opintoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Aineopintotason opintoihin suoritetaan opiskelijavalinta ja tieteenalayksikkö vahvistaa valinnan edellytykset. Avoimista yliopisto-opinnoista opiskelijalta peritään opinto-oikeusmaksu 10€/opintopiste.

Ilmoittautuminen ja hakeminen avoimiin yliopisto opintoihin tapahtuu kolme kertaa lukuvuodessa: elokuussa, marraskuussa ja helmikuussa. Hakukohteita ovat yksittäiset opintojaksot tai opintokokonaisuudet. Lisäksi monia hakukohteita on avoinna läpi lukuvuoden. Lisätietoja hakemisesta saat osoitteesta www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/.

Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot voivat myös olla hyvin tavoitteellisia, ja opiskelija voi koota opetustarjonnasta laajoja opinto- ja osaamiskokonaisuuksia, jotka vaihtelevat eri tieteenalayksiköissä. Laajoja opintokokonaisuuksia suoritettuaan opiskelija voi hakea erillisvalinnassa tutkinto-opiskelijaksi. Menestyksellisesti avoimia yliopisto-opintoja suorittavat opiskelijat voivat tulla valituksi ilman valintakoetta tutkinto-opiskelijoiksi.

Täydennysopintoihin otettavat opiskelijat

Täydennysopinto-oikeus koskee Tampereen yliopistosta valmistuneita. Yksikkö voi perustellusta hakemuksesta, jota ao. oppiaineen professori tai vastaava on puoltanut, myöntää Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön pääaineessa tai tutkinto-ohjelmassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle oikeuden täydennysopintoihin johonkin yksikön opintokokonaisuuteen. Oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopiston muussa yksikössä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, mikäli tutkintoon sisältyy vähintään 15 opintopistettä kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja.

Hakemukseen on liitettävä perustelut sekä suunnitelma opintojen suorittamisaikataulusta.

Täydennysopinnot ovat maksuttomia valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun asti. Sen jälkeen opinnot ovat maksullisia. Maksut ovat samat kuin ylimääräisillä opiskelijoilla. Täydennysopintoihin hakeville ei ole erityistä hakuaikaa.

Vierailevat opiskelijat

Tampereen yliopiston muiden yliopistojen kanssa solmimien sopimusten perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus sopimusyliopistossa, voi hakea ns. vierailevan opiskelijan opinto-oikeutta Tampereen yli­opistossa. Vierailevan opiskelijan oikeus voidaan myöntää, jos kotiyli­opisto on sitä puoltanut.

Ylimääräiset opiskelijat

Ylimääräisen opiskelijan opinto-oikeus, joka on rajattu tiettyyn opintokokonaisuuteen, on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja haluavat lisäopintoja esimerkiksi ammatillisista syistä. Opinto-oikeus voidaan myöntää myös hakijalle, joka suorittaa tutkintoa toisessa yliopistossa. Syventävien opintojen opinto-oikeus myönnetään vain henkilölle, jolla ennestään on ylempi korkeakoulututkinto tai joka opiskelee tutkintoa toisessa yliopistossa. Syventävien opintojen opinto-oikeutta ei myönnetä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon eikä psykologian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin.

Opinto-oikeus ylimääräiseksi opiskelijaksi myönnetään pääsääntöisesti vain niihin hakukohteisiin, joissa yksikkö ei tarjoa avointa yliopisto-opetusta.

Hakemukseen on liitettävä perustelut sekä suunnitelma opintojen suorittamisaikataulusta.

Oikeus ylimääräisiin opintoihin voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja korkeintaan kahteen opintokokonaisuuteen samanaikaisesti. Ylimääräisellä opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa. Opinto-oikeus on maksullinen.

Huomattakoon, että kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneet luokanopettajat voivat hakea erillistä opinto-oikeutta suorittaakseen aineenopettajakoulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja. Kun maisterin tutkinto ja pedagogiset opinnot on suoritettu, kelpoisuus aineenopettajaksi hankitaan suorittamalla ne opetettavan aineen opinnot, jotka kuhunkin oppiaineeseen vaaditaan. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä voi suorittaa erillisinä opintoina historian, filosofian, elämänkatsomustiedon sekä yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoja.

Ylimääräisten opiskelijoiden hakuaika on 17.3.201415.4.2014. Hakuaika päättyy klo 16.15. Ks. Opinnot ylimääräisenä opiskelijana.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Erillisvalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 6.5.2014. Ilmoitus valinnan tuloksesta lähetetään kirjeitse kaikille hakijoille.

Ylimääräisten opintojen osalta tulokset julkistetaan viimeistään 30.5.2014.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikölle osoitettuna yliopiston kir­jaa­moon (Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) viimeistään 14. päivänä hakijoille ilmoitetusta valintatulosten jul­kista­misesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Varasijamenettely

Erillisvalinnassa ei pääsääntöisesti ole varasijoja. Mikäli hakija kuitenkin asetetaan varasijalle, ilmoitetaan hänelle siitä valinnan tulostiedotteessa.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti