Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Psykologian tutkinto-ohjelma

Sisäänotto

Psykologian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2014 päävalinnassa 40 opiskelijaa (sisäänottoa nostettu rehtorin päätöksellä 30.4.2014 30 uudesta opiskelijasta 40:een).

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2014

Koulutuksen kesto

3 + 2.5 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 3.3.2014-1.4.2014

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän (www.yliopistohaku.fi) kautta. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15.

Varmista hakemuksen perilletulo tilaamalla sähköpostiin hakemuksen vastaan­otto­­vahvistus ilmoittamalla lomakkeella sähköpostiosoitteesi tai kirjautumalla yliopistohaku.fi:n Oma haku -palveluun.

Ks. lisätietoja hakumenettelystä.

Psykologian yhteisvalinnassa voi hakea vuonna 2014 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea kaikkiin kolmeen koulutukseen, ja hänen on asetettava ne ensisijaisuus­järjes­tykseen. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Hakulomakkeella ilmoitettu ensisijaisuus­järjestys on sitova. Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kokeeseen.

Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Turun yliopiston psykologian koulutukseen on lisäksi valinnan toisessa vaiheessa haastattelu ja ryhmätilanne.

Valintakoevaatimukset

  1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.–6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.–8. painos, Sanoma Pro Oy. Luvut 1–9 ja liitteet).
  2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali on julkaistu keskiviikkona 8.1.2014 kello 9.00 osoitteessa http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/valintakoeaineistot.htm.
  3. Materiaali, joka on julkaistu keskiviikkona 9.4.2014 kello 9.00 osoitteessa http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/valintakoeaineistot.htm. Materiaali on suomenkielinen.

Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa (kohdat 1 ja 2 edellä) mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan verkkosivulla www.helsinki.fi/behav/valinnat/valintakokeet.htm#Psykologia. Verkkosivua päivitetään 12.2.2014, 12.3.2014 ja 9.4.2014 klo 9.00.

Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin.

Valintakoe

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa:

Tiistai 13.5.2014 klo 12.00–17.00

Koepaikat ilmoitetaan yliopistojen opiskelijavalintasivustoilla joitakin päiviä ennen koetta. Tampereen yliopiston koepaikat ilmoitetaan sivulla www.uta.fi/opiskelijaksi/valintakokeet/salijako.html.

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Tilastomatemaattinen osa edellyttää valintakoekirjan ja tilastomatematiikan lisämateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1 ja 2) hallintaa. Yleinen osa edellyttää koko valintakoemateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1–3) hallintaa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoekirjan, tilastomatematiikan lisämateriaalin, materiaalin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen artikkelien pohjalta. Materiaali ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä.

Kokeen luonteesta saa käsityksen tutustumalla vuosien 2008–2013 valintakokeisiin osoitteessa www.helsinki.fi/behav/valinnat/.

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus.

Valintamenettely

Psykologian koulutukseen hyväksytään päävalinnassa Tampereen yliopistoon enintään 40 opiskelijaa. Ensin hyväksytään 23 opiskelijaa valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella, ja loput 17 opiskelijaa hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan heidän sijoittumisensa yhteispisteiden perusteella hyväksyttävien osalta ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja toissijaisesti valintakokeen yleisen osan pistemäärän perusteella. Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävien osalta hakijoiden sijoitus tasapistetapauksessa ratkaistaan valintakokeen yleisen osan pistemäärän perusteella.

Hakijat asetetaan varasijoille valintakokeen kokonaispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetapauksessa sijoitus määräytyy kuten koepisteiden perusteella hyväksyttävillä.

Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan psykologian yhteisvalintaan kuuluvista koulutuksista.

Pisteitys

Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–210 pistettä, joista 0–110 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä.

Kokeesta voi saada 0–100 pistettä, yleisestä osasta 50 pistettä ja tilastomatematiikan osasta 50 pistettä. Lopullinen koepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten kokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä.

Valituksi voi tulla ainoastaan, jos:
a) koepistemäärä on vähintään 40 pistettä;
b) tilastomatematiikan osan pistemäärä on vähintään 10 pistettä;
c) materiaaliin/aineistoon perustuvan/perustuvien tehtävän tai tehtävien (ilmoitetaan valintakokeessa) pistemäärä ylittää tai on yhtä suuri kuin 60 persentiilin raja eli hakija kuuluu 40% parhaimmistoon. Tätä persentiiliä vastaava pisteraja lasketaan kokeeseen osallistuneista ensi- ja toissijaisesti Tampereen yliopiston psykologiaan hakevista. Pisterajaa kuitenkin sovelletaan myös muilta sijoilta hakeneisiin.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteitys, psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinto

Ylioppilastutkinnon perusteella voi saada pisteitä neljästä arvosanasta, yhteensä 110 pistettä. Aineet ovat:

  A. psykologian ainereaali
  B. äidinkieli (mukaan lukien suomi toisena kielenä)
  C. matematiikka
  D. vapaavalintainen ainereaali, vanhamuotoinen reaali tai vieras kieli, laaja tai pitkä oppimäärä

Pisteet lasketaan seuraavasti:                             

Aine   L   E  M  C  
äidinkieli  28   21  11  5
matematiikka pitkä  25  21  12  6
lyhyt  24  18  9  5
psykologian ainereaali  32  24  13   7
muu ainereaali tai
vieras kieli, pitkä oppimäärä,
vanhamuotoinen reaali
 25  18   9  4
Max. 110

European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnot pisteitetään yksikön yleisten periaatteiden mukaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Psykologian tutkinto-ohjelman valinnan tulokset julkistetaan 8.7.2014.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikölle osoitettuna yliopiston kir­jaa­moon (Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) viimeistään 14. päivänä hakijoille ilmoitetusta valinnan tulosten jul­kista­misesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Hakijalla on oikeus nähdä valintakoepaperinsa ja todistuspisteensä mainittujen 14 päivän aikana. Psykologian yhteisvalinnassa kokeet ovat nähtävissä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa koulutuksen varasijalistalle koepisteiden osoittamassa järjestyksessä. Tasapistetapauksessa sijoitus määräytyy kuten koepisteiden perusteella hyväksyttävillä. Yhteisvalinnassa johonkin psykologian koulutukseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä siten tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yhteisvalinnassa hakemaansa koulutukseen.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti