Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma

Sisäänotto

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2014 päävalinnassa 100 opiskelijaa (sisäänottoa nostettu rehtorin päätöksellä 30.4.2014 90 uudesta opiskelijasta 100:an).

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2014

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 3.3.2014-1.4.2014

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän (www.yliopistohaku.fi) kautta. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15.

Varmista hakemuksen perilletulo tilaamalla sähköpostiin hakemuksen vastaan­otto­­vahvistus ilmoittamalla lomakkeella sähköpostiosoitteesi tai kirjautumalla yliopistohaku.fi:n Oma haku -palveluun.

Ks. lisätietoja hakumenettelystä.

Valintakoe

Tiistai 10.6.2014 klo 12.00–16.00
Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Musiikintutkimuksen soveltuvuuskoe:

Maanantai 9.6.2014 klo 15.00–17.00
Kalevantie 5, Linna-rakennus

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan hakulomakkeella.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe muodostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Kirjallisuuskokeen vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta. Aineistokoe arvostellaan vain kirjallisuuskokeessa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 150 hakijalta. Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteenlaskettu pistemäärä.

Kirjallisuuskoe

Kirjallisuuskokeen ennakkomateriaalina ovat suomenkieliset sosiaalitieteelliset artikkelit. Artikkelit julkaistaan 10.4.2014 klo 9.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla osoitteessa www.uta.fi/yky/opiskelijaksi/opiskelijavalinta/sosiaalitieteiden_valintakoemateriaalit.html. Artikkeleihin perustuvissa kirjallisissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä ymmärtää ja tulkita tieteellisiä tekstejä sekä hakijan taitoa kirjoittaa loogisesti etenevää, hyvin jäsenneltyä ja oikeakielistä tekstiä. Kirjallisuuskokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Aineistokoe

Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa kirjallisissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä analysoida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä soveltaa kirjallisuusosion tarjoamia näkökulmia aineiston tulkinnassa. Aineistokoe edellyttää ennakkomateriaalin tietojen soveltamista. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintaryhmittäin

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 100 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kahdessa valintaryhmästä:

  1. ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien ryhmä
  2. valintakokeen perusteella valittavien ryhmä, joka sisältää myös 7 musiikintutkimuksen valintaväylän kautta valittavaa opiskelijaa

Valintamenettely

1. Todistusvalinta

Ensin valitaan 25 uutta opiskelijaa ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 75 pistettä.

Tässä valintaryhmässä huomioidaan kaikki ne ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat, joiden äidinkielen ylioppilaskokeen arvosana on eximia cum laude approbatur tai laudatur.

Mahdollisessa tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan ensin ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan perusteella, sen jälkeen reaalin tai parhaan reaaliaineen arvosanan perusteella.

2. Valintakoevalinta

Seuraavaksi valitaan pelkän valintakokeen perusteella 68 opiskelijaa (75 miinus musiikintutkimuksen valintaväylän kautta valittavat 7 opiskelijaa).

Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Mahdollisessa tasapistetilanteessa ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä.

Musiikintutkimuksen valintaväylä:

Valintaryhmässä 2 eli valintakokeen perusteella valittavista yhteensä 75 opiskelijasta 7 valitaan sekä valintakokeen että musiikintutkimuksen soveltuvuuskokeen perusteella. Musiikintutkimuksen soveltuvuuskoe pidetään maanantaina 9.6.2014 klo 15.00–17.00. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia, vaan se muodostuu tehtävästä, jossa osallistujia pyydetään analysoimaan esitettävää audiovisuaalista materiaalia erillisen ohjeen mukaisesti. Maksimipistemäärä soveltuvuuskokeesta on 10 pistettä.

Soveltuvuuskokeen ja valintakokeen pisteet lasketaan yhteen siten, että yhteenlaskettu pistemäärä voi olla maksimissaan 60 pistettä. Tullakseen valituksi musiikintutkimuksen väylältä hakijan on saatava vähintään 7 pistettä musiikintutkimuksen soveltuvuuskokeesta ja sijoituttava valintakokeessa parhaan kolmanneksen joukkoon.

Musiikintutkimuksen valintaväylältä valittavat saavat saman tutkinnonsuoritusoikeuden kuin pelkän ylioppilastutkinnon tai pelkän kirjallisen valintakokeen perusteella valittavat opiskelijat.

Pisteitys

Koepisteet

Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä.

Ylioppilastutkinnon pisteet

Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 75 pistettä. Valinnassa otetaan huomioon enintään 5 ylioppilastutkinnon arvosanaa seuraavasti:

  1. äidinkieli
  2. reaali tai parhaan reaaliaineen koe
  3. kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta.

Ylioppilastutkinnon arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Äidinkieli, reaaliaineiden
kokeet,
reaalikoe,
pitkä/laajempi oppimäärä
Keskipitkä tai
lyhyt oppimäärä
laudatur                 15         11
eximia cum laude approbatur                 12          8
magna cum laude approbatur                  9          5
cum laude approbatur                  6          2
lubenter approbatur                  -          -
approbatur                  -          -

Suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä -kokeet pisteitetään kuten keskipitkän tai lyhyen oppimäärän koe.

European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnot pisteitetään yksikön yleisten periaatteiden mukaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan toukokuun loppupuolella heti todistusvalinnan valmistuttua. Todistusvalinnan tulokset pyritään julkistamaan ennen valintakokeita, mutta hakijan on kuitenkin syytä valmistautua kokeeseen siltä varalta, että tulokset eivät valmistu ennen valintakoetta. Tieto todistusvalinnassa hyväksytyistä julkaistaan Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla. Todistusvalinnassa hyväksytyille ilmoitetaan valinnan tuloksesta myös kirjeitse.

Valintakoevalinnan tulokset julkistetaan 9.7.2014. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjeitse.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikölle osoitettuna yliopiston kir­jaa­moon (Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) viimeistään 14. päivänä hakijoille ilmoitetusta valinnan tulosten jul­kista­misesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Hakijalla on oikeus nähdä valintakoepaperinsa ja todistuspisteensä Tampereen yliopiston hakijapalveluissa mainittujen 14 päivän aikana.

Varasijamenettely

Mikäli todistusvalinnassa valittu hakija peruu opiskelupaikkansa, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien valintaryhmästä.

Jos joku musiikintutkimuksen väylältä valittu peruuttaa opiskelupaikkansa, tilalle kutsutaan saman väylän valinnassa seuraavaksi parhaiten menestynyt henkilö. Jos hakijat eivät täytä väylän hyväksymiskriteereitä, tilalle kutsutaan valintakokeessa seuraavaksi parhaiten menestynyt hakija.

Jos joku valintakokeen perusteella valittavien ryhmässä valituista peruuttaa opiskelupaikkansa, tilalle kutsutaan valintakokeessa seuraavaksi parhaiten menestynyt hakija kunnes koko opiskelupaikkakiintiö (100) on täytetty.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti