Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: aktuaarinkanslia:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmän rekisteriseloste 16.5.2017

Henkilötietolain (523/99) (Valtion säädöstietopankki)10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puhelin: 03 355 111 (vaihde)

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Tietojärjestelmäpäällikkö
Sami Hautakangas
Tampereen yliopisto
Opintopalvelut
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. 050 462 7387
E-mail: sami.hautakangas@uta.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmä koostuu seuraavista palveluista:

- opintohallinnon peruspalvelut Rekka (avoin yliopisto) ja Opsu (muu yliopisto) sekä niiden www-käyttöliittymät NettiRekka ja NettiOpsu
- opintoihin hakeutumisen ja opiskeluoikeuden täsmentämisen palvelut: haku avoimeen yliopisto-opetukseen, haku yliopiston tarjoamiin kv-vaihto-opintoihin, haku muiden korkeakoulujen tarjoamiin kotimaisiin ja kv-vaihto-opintoihin, maisteriopintojen suuntautumisen käsittely
- palvelu opinnoista ja opetuksesta kerättävän palautteen käsittelyyn

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Yliopiston opetustehtävä sisältää opintohallinnollisten tehtävien hoitamista sekä opetuksen ja oppimisen suunnittelua ja ohjaamista. Näiden tehtävien toteuttaminen edellyttää rekisterin olemassaoloa. Tehtäviä, joissa rekisteriä käytetään ovat:
- opiskeluoikeuden toteaminen ja ylläpito
- opintosuoritusten käsittely ja tarkistaminen esim. tutkintotodistusta tai kokonaismerkintää annettaessa
- opetuksen ja opintojen seuranta ja suunnittelu: opiskelija voi seurata omia suorituksiaan oman otteensa avulla ja saa tukea opintojen suunnitteluun, yliopiston tiedekunnat sekä muut yksiköt saavat tilastoja opiskelijoista ja opintosuorituksista opetuksen suunnittelua, opiskelijoiden ohjaamista ja opetuksen arviointia varten.
- opetuksen järjestäminen: kursseille ja tentteihin ilmoittautumisen käsittely
- opiskelijan opintoihin kuuluvan työharjoittelun tietojen sekä harjoittelun maksutietojen ylläpito
- hakeutumisen käsittelyn tukeminen, käsittelytietojen ylläpito
- opinnoista ja opetuksesta kerättävän palautteen käsittely
- opintoihin liittyvä sähköinen asiointi: (todistusten tilaukset, valmistumisen tuki, lisäajan hakemisen tuki

Opiskelijatietojärjestelmän tehtävänä on myös arkistointi (esim. opintosuoritustietojen arkistointi).

4.1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

- Yliopistolaki 558/2009 (Valtion säädöstietopankki)
- Tutkintoasetus 794/2004 (Valtion säädöstietopankki)
- Tampereen yliopiston johtosääntö
- Tampereen yliopiston arviointisääntö
- Tampereen yliopiston tutkintosääntö

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

5.1. Opiskelijan perustiedot

- opiskelijanumero
- henkilötunnus
- tietojen luovuttamista koskeva lupa
- syventävien opintojen opinnäytteen verkkojulkaisulupa
- nimitiedot
- yhteystiedot
- sukupuoli
- kansalaisuus
- kieli (suomi/ruotsi/muu)
- kotipaikkatiedot
- kirjoilletulo päivämäärä
- lukuvuosittaiset läsnä-/poissaolotiedot
- jäsenyys ylioppilaskunnassa
- aiempi koulutus
- tieto vuosikurssista

5.2. Opiskeluoikeudet

- opiskelijan tavoitetutkintoa, tieteenalayksikköä, koulutusohjelmaa ja suuntautumisvaihtoehtoa sekä pääainetta koskevat tiedot
- opiskeluoikeuden alkamis- ja päättymispäivä
- opiskeluoikeuden asema opinnoissa (pää-/sivuopiskeluoikeus)

5.3. Opintosuoritukset

- suorituksen nimi ja koodi
- opintotyyppi
- opintosuorituksen kiinnittyminen opintokokonaisuuteen tai tutkintoon
- opintosuorituksen laajuus (opintopisteinä ja/tai opintoviikkoina)
- kuulustelun päivämäärä
- mahdollisesti annettu arvosana
- kuulustelijan nimi
- suorituspaikka

5.3.1 Opinnäytteiden tiedot

- opinnäytteen opiskeluoikeus
- opinnäytteen taso
- opinnäytteen tekijä tai tekijät
- opinnäytteen nimi
- opinnäytteen kieli
- opinnäytteen laajuus sivuina
- opinnäytteen tiivistelmä
- opinnäyte pdf-tiedostona
- asiasanat
- julkaisulupa opinnäytteen verkkojulkaisemista varten
- opinnäytteiden painatusta ja tilausta koskevat tiedot

5.4. Opiskelijan Tampereen yliopistossa suorittamat tutkinnot

- tutkinto
- tutkintojärjestelmä
- tutkintoasetus
- tiedekunta
- tutkinnon hyväksymispäivämäärä
- koulutusohjelma
- suuntautumisvaihtoehto
- tutkinnon laajuus (opintopisteinä ja/tai opintoviikkoina)
- pääaine ja muut tutkintoon sisältyvät oppiaineet, niiden laajuus ja mainesanat
- tiedot kieliopinnoista
- tieto ammattipätevyydestä (aineenopettaja, luokanopettaja, kielenkääntäjä, sosiaalityöntekijä, terveystieteiden opettaja)
- tutkielman nimi ja arvolause

5.5 Opiskelijavaihtoa koskevat tiedot

- kohdemaa
- korkeakoulu
- vaihto-ohjelma
- Tampereen yliopiston tiedekunta
- opintojen alkupäivä, loppupäivä, kesto ja luonne
- rahoitustiedot
- opiskelijan raportti vaihto-opiskelusta
- opiskelijan raportin verkkojulkaisulupa

5.6 Kulunvalvontatiedot ja tietokoneresurssien käyttöoikeustiedot

- kulkulupa-avaimen tunniste, kulkuoikeus ja voimassaoloaika
- yliopiston tietokoneresurssien käyttäjätunnus

5.7 Avoimen yliopiston hakua ja opskeluoikeutta koskevat tiedot

- mihin opintoihin halutaan ilmoittautua/hakea
- ilmoittautujan/hakijan henkilö- ja yhteystiedot
- uusilla opiskelijoilla henkilötunnus, vanhoilla opiskelijoilla vaihtoehtoisena Tampereen avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijanumero
- lupa/kielto osoitetietojen antamisesta opiskeluun ja muihin opiskeluun liittyviin tarkoituksiin (esim. pienimuotoiset mielipidetiedustelut)
- koulutustaso
- aikaisemmat yliopisto-opinnot
- muu samanaikainen opiskelu
- onko Tampereen yliopiston henkilökuntaa
- lomakkeen täyttäjän mahdollisesti antamat muut lisätiedot
- opiskelijan opintokokonaisuutta tai -jaksoa, opiskelupaikkaa koskevat tiedot
- opintojen tyyppi
- voimassaoloaika
- maksu- ja laskutustiedot

5.8. Opintoihin kuuluvaa työharjoittelua koskevat tiedot - tieto harjoittelun vapaaehtoisuudesta/pakollisuudesta.
- tiedekunta, jonka rahoituskiintiöstä harjoittelun palkka maksetaan.
- työnantajatiedot
- työssäkäyntikunta
- maa
- harjoittelun jaksot
- rahoittaja
- harjoittelun kokoaikaisuus (prosentteina)
- harjoittelujakson pituus
- rahoitustiedot

5.9 Muut tiedot

- kurssi-ilmoittautumista koskevat tiedot (kurssin nimi ja ilmoittautumisaika)
- tentti-ilmoittautumista koskevat tiedot (tentittävän opintojakson nimi, tenttiaika, tentittävät teokset ja mahdolliset erikoissopimukset)
- henkilökohtaiset opintojen suunnittelua koskevat tiedot (ohjaajien nimet, yleiset opintojen suunnitelmatiedot, suunniteltujen opintojaksojen tiedot)
- yliopiston tarjoamiin kv-vaihto-opintoihin hakeutumista koskevat tiedot (hakijan henkilötiedot, haun kohde, lomakkeen käsittelytiedot)
- muiden korkeakoulujen tarjoamiin kv- ja kotimaisiin vaihto-opintoihin hakeutumista koskevat tiedot (opiskelijan tiedot, haun kohde, tiedot haetuista apurahoista, hakemuksen käsittelyä koskevat tiedot)
- maisteriopintojen suuntautumisen käsittelyn tiedot (opiskelijan tiedot, opiskelijan esitys suuntautumisesta, käsittelyä koskevat tiedot)
- opinnoista ja opetuksesta kerättävän palautteen tiedot: kyselylomakkeita koskevat tiedot (opinto tai opetus, johon kyselylomake liittyy, yliopiston tieteenalayksikkö, lomaketta käsittelevät opettajat, tietyn yksikön opiskelijapalautetta työtehtävien perusteella käsittelevien henkilökunnan jäsenten käyttöoikeustiedot), kyselyvastausten tiedot (vastanneen opiskelijan tiedot, opiskelijan vastaukset kysymyksiin, mahdollinen opettajan vastapalaute)
- opiskelijan luvalla yhteystiedot opintojen jälkeistä yhteydenpitoa varten (ns. alumnitoiminta)
- tietojärjestelmässä käytetyt koodistot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

- kirjoittautumistiedot valtakunnallisesta Opintopolku-palvelusta
- uusien opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumistiedot valtakunnallisesta OILI-palvelusta (ja/tai opiskelijalta itseltään)
- läsnäolotiedot opiskelijan ilmoittautumisen perusteella
- ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedot Nordealta (laskun viitenumero) ilmoittautumisaikana päivittäin, lukuvuoden muina aikoina kerran viikossa
- opinto-oikeuksia ja tutkintoja koskevat tiedot tiedekunnista
- opintosuoritustiedot tieteenalayksiköistä
- perustietojen muutokset opiskelijan oman ilmoituksen mukaan
- avoimen yliopiston opintoja koskevat tiedot avoimen yliopiston toimipisteistä
- avoimen yliopiston opiskelijoiden laskutettujen kurssimaksujen maksutiedot Tampereen yliopiston avoimen yliopiston haun tietojärjestelmästä
- nimi- ja osoitetiedot Väestörekisterikeskuksesta
- kulunvalvontaan liittyvät tiedot yliopiston kulunvalvontajärjestelmästä
- yliopiston tietokoneresurssien käyttäjätunnukset ao. käyttäjätunnusrekisteristä
- tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen ja järjestettävän opetuksen tiedot, palautetta käsittelevien opettajien tiedot Tampereen yliopiston opetustietojärjestelmästä (OPSI).

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 • Tilastokeskukselle (TilastoL 280/2004) (Valtion säädöstietopankki)

 • Kansaneläkelaitokselle (OpintotukiL 65/94 41§) (Valtion säädöstietopankki)

 • Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle (YlioppilaskuntaA 116/98) (Valtion säädöstietopankki) (ylioppilaskunnan jäsenyyttä koskevat tiedot)

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (KansanterveysL 66/72 (Valtion säädöstietopankki) ja Lääkintöhallituksen ohjeet opiskelijaterveyden-huollosta, Ohjekirje 3/86)

 • tieteellistä tutkimusta varten (JulkisuusL 621/99 ja HenkilötietoL 523/99) (Valtion säädöstietopankki). Pyytäjän on esitettävä rekisterinpitäjälle asianmukainen tutkimussuunnitelma ja ilmoitettava vastuullinen tutkija.

 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta Valviralle (Laku ja asetus terveydenhuollon ammattihekilöistä L559/1994, A 564/1994)

  CIMO:lle (Centre for International Mobility) (vaihto-opiskelua koskevat tiedot)

 • Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden piiriin kuuluvat korkeakoulut sekä muuhun kotimaiseen opiskelijaliikkuvuuteen kuuluvat korkeakoulut (Ristiinopiskelu: TTY, TAMK) (toisessa korkeakoulussa suoritettavia opintoja varten tarvittavat tiedot)

 • Tampereen yliopiston taloushalllinnon tietojärjestelmään (opiskelijoiden nimi-, osoite-ja laskutustiedot avoimen yliopiston laskutettavia kurssimaksuja varten )

 • Tampereen yliopiston kirjaston tietojärjestelmään (uusien opiskelijoiden nimi- ja osoitetiedot kerran vuodessa)

  Tampereen yliopiston kirjaston julkaisuarkistoon (opinnäytteet ja niitä koskevat tiedot)

 • Tampereen yliopiston tietokoneresurssien käyttäjätunnusrekisteriin (yliopiston tietokoneresurssien käyttöoikeuden tarkistus)

  Opinnäytteiden painamisen toteuttavalle palveluntarjoajalle opinnäyte ja sitä koskevat tiedot (sopimus Yliopistopainon kanssa)

 • opiskelijalle itselleen

 • rekisteröidyn luvalla yliopisto luovuttaa opiskelijoiden yhteystietoja rajoitettuihin opiskelua tukeviin tarkoituksiin

7.1 SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

- opinnäytteen verkkojulkaisuluvan antaneiden opinnäytteet julkaistaan yliopiston kirjaston hallinnoimassa julkaisuarkistossa verkkoon avoimesti saataville

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK-aineisto (periaatteet koskevat kaikkia käytettäviä teknisiä tietojärjestelmiä, joista rekisterin toiminnallisuus koostuu) 
- käyttöoikeuden edellytyksenä on kirjallinen lupa
- käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana
- salasana on voimassa vain tietyn ajan
- käyttäjällä on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee voimassaolevan virka- tai työsuhteensa aikana
- käyttöoikeudet tarkistetaan päivittäin
- tietojen käsittely ja yhteydet teknisten osajärjestelmien välillä on suojattu asianmukaisella tavalla
- käytettäessä ulkoisen palveluntarjoajan palvelua, on laadittu sopimus, jossa varmistetaan henkilötietojen asianmukainen käsittely tietosuojan ja tietoturvan kannalta
Manuaalinen aineisto
- ilmoittautumislomakkeet, matrikkelikortit ja tutkintotodistusten kopiot lukollisessa huoneessa

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 16.5.2017 11.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti