Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: koulutuksen kehittäminen: maisteriohjelmien kehittäminen:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Maisteriohjelmien suunnittelun tarkistuslista

Luonnos, tammikuu 2008

Tälle sivulle on pyritty kiteyttämään maisteriohjelmien valmistelua koskevasta laajemmasta aineistosta suosituksenomaisia toteamuksia keskeisistä seikoista tai asiantiloista, joiden varmistamisella ohjelmien suunnittelussa ja päätöksenteossa toteutetaan hyvää hallintokäytäntöä. Tarkistuslistaan kuuluisivat ainakin (ehdotuksia keskustelun pohjaksi):

 • Koulutukselle on olemassa tai selkeästi ennakoitavissa todellinen tarve, mikä edellyttää nimenomaan maisteritason koulutusta. Tarpeeseen vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa riittävästi tai ei lainkaan.
 • Koulutus tukee kansallisia kehittämisstrategioita. Koulutettujen voidaan odottaa sijoittuvan hyvin työelämään ohjelman suoritettuaan.
 • Yliopistolla on vahva tieteellinen asiantuntemus koulutuksen järjestämiseen joko yksin tai yhdessä muiden yliopistojen kanssa.
 • Koulutuksen käynnistäminen soveltuu yliopiston strategiaan ja vahvistaa osaltaan yliopistossa korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittymisedellytyksiä.
 • Koulutuksen järjestämisen vaihtoehdot (kuten esim. olemassa olevan koulutuksen laajennus, maisteriopintojen linja tai erikoistumisalue, täydennyskoulutus tutkinnon jälkeen) on selvitetty ja vertailtu. Sen perusteella maisteriohjelma voidaan todeta tehokkaimmaksi keinoksi tyydyttää todettua koulutustarvetta.
 • Maisteriohjelma on kustannuksiltaan kohtuullinen ja tuottaa omarahoitteisena yliopistojen rahoitusmallissa tutkintojen kautta riittävät voimavarat. Ulkopuolisen rahoituksen varaan nojaavasta ohjelmasta on asianmukaisesti sovittu ja rahoituspohja on vakaa. Kustannukset opiskelijaa kohti eivät ole liian korkeat tavanomaisiin maisteriopintoihin verrattuna.
 • Opiskelijoiden rekrytointi ohjelmaan ei ole vaikeata ja/tai opiskelijoiden kiinnostus on tiedossa. Koulutukseen on saatavissa riittävästi soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon tasoisen tutkinnon suorittaneita motivoituneita ja ohjelman suorittamiseen määräajassa kykeneviä opiskelijoita. Ohjelman vuosittaisessa tai joka toinen vuosi tapahtuvassa uusien opiskelijoiden sisäänotossa opiskelijamäärä on vähintään 15.
 • Koulutus on osoitettavissa yliopistossa selkeästi jonkun ainelaitoksen ja tiedekunnan vastuulle ja ohjelmalle nimetään vastuuprofessori. Yhteistyössä eri yksiköiden kanssa toteutettavan ohjelman periaatteista on sovittu kaikkien asianosaisten kesken.
 • Maisteriohjelman hallinnollinen valmistelu nivoutuu yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun prosesseihin kaikilla hallinnon tasoilla. Päätökset ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta tehdään yliopistoa koskevien säännösten mukaisesti. Ohjelman toteutetaan niiden periaatteiden ja säännösten mukaisesti, joiden perusteella toimitaan myös muuhun tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisessä.
 • Koulutuksen sisällössä voidaan toteuttaa ammatilliset ja tieteelliset (osaamis)tavoitteet siten, että ohjelma tuottaa koulutustarpeen edellyttämää ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista asiantuntemusta ja antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen. Muutoinkin ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto vastaa suomalaiselle maisterin tutkinnolle asetettuja vaatimuksia.
 • Ohjelman laadunvarmistus on järjestetty osaksi tiedekunnan yleistä opetuksen ja tutkintojen laadunvarmistusta. Tiedekunta vastaa suoritetun tutkinnon laadusta. Ohjelman suunnittelussa ja arvioinnissa kuullaan riittävästi eri sidosryhmiä etenkin jos ohjelmaa rahoitetaan yliopiston ulkopuolelta.
 • Opiskelijoiden aseman järjestämisestä on suunnitelma (mahdollisuus keskeneräisten opintojen loppuunsaattamiseen) erillisrahoitetun ja määräaikaisen ohjelman päättyessä.
 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 14.2.2009 13.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti