Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: oppiaineet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media on oppiaine, joka syntyi hypermedialaboratorion ja informaatiotutkimuksen laitoksen fuusion yhteydessä. Informaatiotutkimuksella ja interaktiivisella medialla on oma historiansa, identiteettinsä ja teoriaperustansa, mutta niitä yhdistää huomion kohdentaminen interaktiiviseen mediaan ihmisten ja yhteisöjen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa.

Informaatiotutkimus tarkastelee tiedon hankintatapoja ja tiedonkäyttöä eri tilanteissa sekä tiedon organisointia, välittämistä ja säilyttämistä. Sen tavoitteena on kehittää käsitteitä, menetelmiä ja järjestelmiä, joiden avulla tieto saadaan vaivattomasti sitä tarvitsevien ulottuville helposti omaksuttavassa muodossa. Opetuksen ja tutkimuksen painoalueet ovat tiedonhaku, tiedonhankinta sekä tieto- ja asiakirjahallinto.

Interaktiivisen median opetuksen keskeisiä teemoja ovat median muutoksen ja mahdollisuuksien analyysi, mediatekniset perusteet, suunnittelun ja toteutuksen kysymykset, käyttökulttuurit, sekä interaktiivinen media osana yhteiskuntaa. Pelitutkimus, avoimen tietoyhteiskunnan tutkimus sekä internet-tutkimuksen alueelta erityisesti sosiaalisen median palvelujen suunnittelun ja tutkimuksen kysymykset ovat interaktiivisen median painoalueita.

Informaatioalojen tehtäväkirjo on yksityisissä yrityksissä ja yhteisöissä laaja painottuen kuitenkin perinteisiin ja web-pohjaisiin tietopalveluihin, liike- ja media-arkistotehtäviin sekä tietohallintoon ja kirjastoalan tehtäviin. Tietoverkkojen yhä lisääntyvä käyttö, informaation digitalisoituminen ja sähköinen asiakirjahallinto tuovat uusia työmahdollisuuksia. Interaktiivisen median asiantuntemus tarjoaa valmiuksia toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla erilaisissa verkkopalvelujen ja interaktiivisen median toteutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen tehtävissä. Käytännössä erilaiset sivuaineopinnot ja aktiivinen oman tietämyksen ja osaamisen kehittäminen ovat erityisen tärkeitä ammatillisen sijoittumisen ja pätevöitymisen osatekijöitä interaktiivisen median nopeasti kehittyvällä kentällä.

Tutkijan ura on tullut kiinnostavammaksi yhä useammalle informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijalle. Tämä uravalinta edellyttää jatko-opintoja ja tohtorin tutkinnon suorittamista. Tutkijat sijoittuvat lähinnä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Tutkijoiden tehtäväkuva vaihtelee projektitutkimuksesta sekä opetusta että tutkimusta sisältäviin tehtäviin.

Sivuainevalinnat vaikuttavat pääaineopintojen lisäksi työelämään sijoittumiseen. Sivuaineiksi voi valita opintoja esimerkiksi kulttuurin, hallinnon, tietojenkäsittelyn tai liiketalouden oppiaineista. Opintoja voi suorittaa myös viestinnän ja kieliteknologian opetuksen valtakunnallisissa verkostoissa, joissa oppiaine on mukana.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiaineessa tehdään korkeatasoista ja monipuolista tutkimusta. Kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet tehdä opinnäytteitä ja edetä jatko-opintojen kautta tutkijan uralle.

Erillisvalinnoissa, ylimääräisten ja täydennysopiskelijoiden valinnoissa (ks. valintaperusteet) voidaan valita opiskelijoita harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta.

 

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnoissa voi suuntautua yleisen linjan lisäksi interaktiiviseen mediaan,  asiakirjahallintaan tai tietokantoihin ja tiedonhakuun:

Interaktiivisen median maisterikoulutus

Interaktiiviseen mediaan suuntautuneet syventävät opinnot tarjoavat maisteriopinnoissa mahdollisuuden erikoistua tutkimaan vuorovaikutteista digitaalista mediaa, sen käyttöä ja suunnittelua. Interaktiivisen median suuntautumisvaihtoehdossa syventävät opinnot keskittyvät Internetin ja digitaalisten pelien kaltaisiin uusiin mediamuotoihin ja tarjoavat valmiuksia niiden analysoimiseen yhteisöllisten ja yksilöllisten käytäntöjen ja kokemusten näkökulmasta.

Interaktiivinen media on nopeasti muuntuva ja kehittyvä tutkimusalue. Alan opinnoissa on piirteitä humanistista ja sosiaalitieteisistä uusmediatutkimuksen traditioista, taiteidentutkimuksesta ja suunnittelutieteistä. Interaktiivisen median opinnoissa pyritään kriittisesti tarkastelemaan ja ymmärtämään informaatioteknologian suunnittelua, käyttöä, sisältöjä ja merkityksiä.

Informaatiotutkimuksen interaktiivisen median suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot tarjoavat valmiuksia toimia tutkijana tai asiantuntijana yliopistoissa, yrityksissä ja muissa organisaatioissa, missä tehtäviin voi sisältyä esimerkiksi verkkopalvelujen analyysiä, evaluointia tai määrittelyä. Interaktiivisen median asiantuntija tarjoaa tutkimuksellisia valmiuksia erilaisiin työryhmiin tai tiimeihin, joissa suunnitellaan ja toteutetaan vuorovaikutteisia mediatuotteita.

Interaktiivisen median suuntautumisvaihtoehdossa suoritettavaan maisterin tutkintoon voi hakea informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median erillisvalinnassa (ks. valintaperusteet).

 

Asiakirjahallinnan maisterikoulutus

Maisteriohjelman koulutustarjonta tähtää aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävään tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmien tuntemukseen, mukaan lukien digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys. Teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan rakentamisessa tutkimukselliset yliopiston antamat syventävät lähde- ja metodiopinnot ovat olennaiset.

Maisteriohjelmassa pätevöidytään asiakirjahallinnan ja arkistoalan monipuolisiin työtehtäviin sekä saadaan valmiuksia johto- ja asiantuntijatehtäviin mm. arkistolaitoksessa, erilaisissa museoissa, kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa sekä yksityisellä sektorilla.

Asiakirjahallinnan suuntautumisvaihtoehdossa suoritettavaan maisterin tutkintoon voi hakea informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median erillisvalinnassa (ks. valintaperusteet).

 

Tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelma

Tiedon määrän jatkuva lisääntyminen ja tiedon uudet hyödyntämistarpeet tekevät tiedon mallintamisesta, organisoinnista, hakemisesta, analysoinnista ja esittämisestä keskeisen kehittämis- ja tutkimuskohteen myös tulevaisuudessa. Samalla tiedonhakujärjestelmien kehitys on muodostunut yhä tärkeämmäksi esimerkiksi web-tiedonhaun yleistyessä. Tässä maisteriohjelmassa mallintamisen, tietokantojen ja tiedonhaun menetelmät, lähestymistavat ja tekniikat yhdistyvät.

Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia tietojen mallintamisen, tietokantojen ja tiedonhaun asiantuntijana tietojärjestelmien suunnittelu- ja ohjelmointitehtävissä. Maisteriohjelma sisältää laajan valikoiman näihin aiheisiin liittyviä opintojaksoja ja mahdollistaa erilaisten asiantuntijuuksien rakentamista esimerkiksi tietokantoihin, tiedonhakuun, tiedon analysointimenetelmiin tai käsitteelliseen mallintamiseen. Halutessaan opiskelija voi suuntautua yksittäisen aihealueen sijasta johonkin näiden yhdistelmään.

Tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelmassa suoritettavaan maisterin tutkintoon voi hakea informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median erillisvalinnassa (ks. valintaperusteet).

Lisätietoja: 

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 13.5.2011 11.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti