Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: oppiaineet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Sosiologia

Mikään inhimillinen ei ole sosiologialle vierasta. Sosiologiassa tutkitaan mm. sosiaalista vuorovaikutusta, erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita sekä kokonaisia yhteiskuntia ja maailmanjärjestelmiä. Sosiologia on yleinen perusyhteiskuntatiede taloustieteen ja valtio-opin ohella.

Yleisenä yhteiskuntatieteenä sosiologia pyrkii antamaan kokonaiskuvan yhteiskunnan toiminnasta. Se edellyttää yhteiskuntaa ja sosiaalisia ilmiöitä koskevan teoreettisen tiedon hallintaa sekä vahvaa tutkimusmenetelmien osaamista. Empiirisen sosiologisen tutkimuksen menetelmiä ovat esimerkiksi haastattelututkimus, havainnointi, erilaiset tekstianalyysin muodot ja tilastolliset menetelmät.

Sosiologian tutkimusalue on laaja. Tutkimuskohteet ulottuvat yhteiskunnan rakenteesta, taloudellisista ja poliittisista järjestelmistä yksityisten ihmisten vuorovaikutukseen. Sosiologian erikoisalat kattavat mitä moninaisimpia ongelmia. Muun muassa yhteiskuntarakenne, perhe, kasvatus, kulutus, tiede, taide, talous, työ, ympäristökysymykset, yhteiskunnalliset liikkeet ja valta ovat sosiologian kiinnostuksen kohteita. Sosiologian opiskelu perehdyttää erityistietoihin ja teorioihin, joita tarvitaan erilaisissa käytännön päätöksenteko- ja suunnittelutilanteissa. Sosiologia tuo esiin myös yhteiskunnan epäkohtia ja hallitsevista käsityksistä poikkeavia tulkintoja sosiaalisille ilmiöille. Sosiologian teoriat ja tutkimustulokset ovat siis monesti luonteeltaan yhteiskuntakriittisiä.

Sosiologia antaa opiskelijalleen laajan yhteiskunnallisen yleissivistyksen ja mahdollisuuden syventyä haluamalleen erityisalalle. Sosiologia on perusluonteeltaan kansainvälistä ja yksikkö tarjoaa opiskelijoilleen myös laajat kansainväliset opiskelijavaihtomahdollisuudet.

Sosiologian koulutus antaa ammatilliset valmiudet monenlaisiin työtehtäviin niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. Sosiologeja työskentelee runsaasti tutkimuksen ja opetuksen sekä tiedonvälityksen, järjestöjen ja hallinnon tehtävissä.

Tampereen yliopistossa sosiologia on pyrkinyt vastaamaan ajan haasteisiin (globalisaatio, Euroopan integraatio, monikulttuurisuus, teknologiset muutokset) muun muassa kansainvälisten tutkimushankkeiden ja monitieteisyyden avulla. Oppiaineen painopisteisiin kuuluvat kansalliset ja transnationaaliset muutosprosessit, työelämän tutkimus, vuorovaikutuksen ja teknologian tutkimus sekä kulttuuritutkimus. Sosiologit tutkivat hyvinvointia, perhettä, nuoruutta, työtä, eriarvoisuutta, yhteiskunnallisia liikkeitä, tietoyhteiskuntaa sekä tiedettä ja teknologiaa.

Sosiologian opetus Tampereen yliopistossa on monitieteistä, sillä osa opetuksesta järjestetään yhteistyössä sosiaaliantropologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Tampereen yliopistossa sosiologiaa opiskelevien vahvuus on myös yliopiston vapaa sivuaineoikeus: opiskelija voi vapaasti valita yliopiston koko oppiainetarjonnasta itseään kiinnostavan ja monipuolisen aineyhdistelmän tutkintoonsa. Opiskelijoiden oma ainejärjestö Interaktio kokoaa sosiologian, sosiaaliantropologian ja sosiaalipsykologian opiskelijat yhteen sekä vaikuttamaan yhteisiin asioihin että viettämään vapaa-aikaa mitä erilaisimman hauskanpidon merkeissä.

Sosiologiaan hyväksytty opiskelija voi ottaa myös sosiaaliantropologian pääaineeksi. Sosiaaliantropologiassa keskeisiä ovat monikulttuurisuuden ja transnationaalisuuden kysymykset. Sen puitteissa on mahdollista perehtyä yhteiskuntien ja kulttuurien moninaisuuteen ja muutoksiin kansainvälisen liikkuvuuden dynaamisessa kentässä.

 

Porin yksikkö

Sosiologiaa pääaineen voi opiskella myös Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Yksikön kiinnostuksen keskeinen kohde on työelämä ja sen instituutioiden muutokset niin paikallisissa kuin globaaleissa kehyksissä. Sosiologian laaja-alaisuus koskee myös opintoja Porissa, opiskelijalla on opinnoissaan mahdollisuus erikoistua myös muihin sosiologian erityisaloihin. Opiskelijoiden kokonaismäärä on pieni, tämä mahdollistaa pienet opetusryhmät ja yksilölliset opintopolut.

Sivuaineita opiskelija voi valita vapaasti koko Tampereen yliopiston aineista, valikoimaa laajentaa myös Porin yliopistokeskuksen muiden yksikköjen aineet. Tähän porilaiseen tarjontaan kuuluvat niin humanistiset, kauppatieteelliset, teknillisen ja taiteelliset aineet.

Lisätietoa:

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 6.10.2011 14.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti