Licentiate's Thesis

Opiskelija, jolle on myönnetty oikeus suorittaa tohtorin tutkinto, voi halutessaan suorittaa välitutkintona lisensiaatin tutkinnon. Lisensiaatin tutkinto suoritetaan tohtoriohjelmassa. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu lisensiaatintutkimus ja muita opintoja 30-60 opintopistettä riippuen tohtoriohjelman opetussuunnitelmasta.

Admission for a vocationally oriented licentiate degree has been discontinued (as of 1st of January 2015). However, those to which a Faculty has previously granted a right to study may complete their degrees during a transitional period.

 

Licentiate Thesis Form

Väitöskirjan muotoa koskevat yleiset säädökset on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 794/2004 (luku 5, 22 §) ja 1039/2013 (§21, 22 ja 26). Myös lisensiaatintutkimuksen tulee täyttää nämä kriteerit.

Faculty of Management

The licentiate’s thesis is a piece of scientific research accomplished on a subject agreed with the supervisor in which the postgraduate student demonstrates a good knowledge of the field of research and the capability to independently and critically apply methods of scientific research.  The acceptability of a licentiate’s thesis will be assessed by two examiners appointed by the Faculty.  The thesis will moreover be examined in a postgraduate seminar in the subject.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimus (80 op)

Lisensiaatintutkimus on kasvatustieteen alalta tehtävä itsenäinen tutkimus, joka osoittaa tekijänsä tieteenalan teoreettisten perusteiden hallintaa sekä perehtyneisyyttä tutkimusalueeseensa ja sen metodologisiin perusteisiin. Tutkimuksen tulee osoittaa näiden tietojen ja taitojen hyväksikäyttöä oman työn kehittämisessä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös 2-3 samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä artikkelikäsikirjoitusta ja niistä laadittu yhteenveto (artikkelitutkimus). Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi, tekijän on esitettävä luettelo siitä, missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. Samassa yhteydessä on yhteisjulkaisujen osalta esitettävä kirjallinen selvitys lisensiaatintutkimuksen tekijän roolista ja vastuista yhteisjulkaisuissa.

 

Ammatillinen lisensiaatintutkinto

Sisäänottoa ammatillisesti suuntautuneen kasvatustieteen lisensiaatin tutkintoon ei enää ole. Tutkinnon voi suorittaa kuitenkin loppuun, mikäli opinto-oikeuden on tiedekuntaan aiemmin saanut. Lisensiaatintyön ohjauksen ja opintojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä tiedekunnan tohtoriohjelmasta vastaavaan professoriin opintosuunnitelman tarkistamiseksi ja opinnäytteen loppuunsaattamiseksi.

Ammatillisen lisensiaatintutkinnon vähimmäislaajuus on 120 op, josta lisensiaatintutkimuksen osuus on 40 op. Opinnäytteen tarkastus on samanlainen prosessi kuin kasvatustieteen lisensiaatintyön tarkastus.

Luonnontieteiden tiedekunta

 

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

 

Viestintätieteiden tiedekunta

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten sarja ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus) (vähintään 2 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua).  Yhteenvedossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, jos tutkimuksen tekijän itsenäinen osuus on niistä osoitettavissa. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi.

Lisensiaatintutkimus kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai jollakin muulla kielellä siten kuin opinto- ja ohjaussuunnitelmassa sovitaan. Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että tutkimuksen kieliasu on moitteeton. Suomenkieliseenlisensiaatintutkimukseen on liitettävä lyhyt (2–3 sivua) englanninkielinen tiivistelmä ja muunkieliseen tutkimukseen suomenkielinen tiivistelmä. Julkisessa tarkastuksessa on käytettävä suomen kieltä tai kieltä, jolla tutkimus on kirjoitettu, tai muuta kieltä siten kuin tohtoriopiskelija ja tarkastaja(t) sopivat.

Taiteellisissa lisensiaatintutkimuksissa sovelletaan soveltuvin osin taiteellisia väitöstutkimuksia koskevia ohjeita.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

Turnitin Originality Check and the Examination Process of the Licentiate Thesis

Ennen tarkastukseen jättämistä työlle on tehtävä virallinen alkuperäisyystarkastus Turnitin- järjestelmässä. Ohjaaja hyväksyy alkuperäisyystarkastuksen.  Käsikirjoituksen jättämisen yhteydessä ohjaaja toimittaa opintohallintoon allekirjoittamansa raportin työn Turnitin-tarkastuksesta. Lisensiaatintutkimukseen merkinnän Turnitin-tarkastuksesta lisää opiskelija itse.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessi eroaa osittain väitöskirjan esitarkastusprosessista. Tiedekuntakohtaiset ohjeet on luettavissa alla.

Faculty of Management

The Faculty will appoint two examiners external to the supervisory relationship who are required to present reasoned written statements on the work.  The author of the thesis will be given an opportunity to lodge a complaint regarding the eligibility of the examiners.  The thesis will be scrutinized at a postgraduate seminar which is open to the public.

The statements of the examiners will be forwarded to the author of the thesis no later than four (4) days prior to the meeting of the Faculty Council  at which the thesis is to be judged.  The author of the thesis will be allowed an opportunity to present a rejoinder on the examiners’ statements.  The author will be entitled to request the postponement of the adjudication to the next meeting of the Faculty Council.

Kasvatustieteiden tiedekunta

 

Luonnontieteiden tiedekunta

 

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

 

Viestintätieteiden tiedekunta

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Printing a Licentiate Thesis

Kun tarkastuslausunnot on saatu ja lisensiaatintutkimuksen tekijä on saanut luvan tiedekunnalta, hän toimittaa lisensiaatintutkimuksen painettavaksi pdf-tallenteena Tampereen yliopiston kirjastoon, sen ohjeiden mukaisesti. Lisensiaatintutkimuksen arvostelu voidaan ottaa jatkokoulutustoimikunnan ja tiedekuntaneuvoston esityslistalle vasta sen jälkeen, kun tiedekunta on saanut yhden kappaleen painettuna kirjapainosta. Yliopistopaino on sitoutunut toimittamaan yhden opinnäytteen tiedekuntaan ja toisen kirjastoon arkistointia varten neljän päivän sisällä siitä, kun kirjapaino on saanut kirjaston ohjeissa mainitut dokumentit. Kirjasto julkaisee opinnäytteen ja sen tiivistelmän verkossa osoitteessa http://tutkielmat.uta.fi, jos opiskelija on antanut verkkojulkaisemiseen luvan.

Accepting and Evaluating a Licentiate Thesis

Faculty of Management

The Faculty Council  will judge the licentiate’s thesis and determine the grade to be awarded on the basis of the examiners’ statements.  The grades to be used in the adjudication are satisfactory, good and excellent

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arviointiprosessi

 

Lisensiaatintutkimuksen jättäminen tarkastukseen

Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu käsikirjoitus toimitetaan yhtenä täydellisenä pdf-tiedostona kasvatustieteiden tiedekunnan opintokoordinaattorille tarkastukseen lähettämistä varten. Tutkimukseen on liitettävä julkaisemista varten erillinen 1-2 sivun pituinen tiivistelmä, jossa kuvataan tutkimusongelmaa, aineistoa, käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja tärkeimpiä tutkimustuloksia. Katso myös lisensiaatin tutkimuksen tekijän käytännön ohjeet.

Ennen tarkastukseen jättämistä työlle on tehtävä virallinen alkuperäisyystarkastus Turnitin- järjestelmässä. Ohjaaja hyväksyy alkuperäisyystarkastuksen. Käsikirjoituksen jättämisen yhteydessä ohjaaja toimittaa opintohallintoon allekirjoittamansa raportin työn Turnitin-tarkastuksesta.

Tarkastajat

Kasvatustieteiden tiedekunta pyytää tutkimustyön ohjaajalta esityksen tarkastajiksi. Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani nimeää lisensiaatintutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa. Vähintään yhden tarkastajan tulee olla tiedekunnan ulkopuolelta ja lisensiaatintutkimuksen ohjaaja ei voi toimia tarkastajana. Tutkimuksen tekijälle varataan ennen tarkastajien valintaa tilaisuus vastineen antamiseen. Tarkastajien esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.

Tarkastajat antavat lisensiaatintutkimuksesta perustellun kirjallisen lausunnon, joka sisältää ehdotuksen opinnäytteelle annettavasta arvostelusta.

Lisensiaatintutkimus voidaan tarkastaa myös erillisessä tarkastustilaisuudessa.

Lisensiaatintutkimuksen julkaiseminen ja arkistointi

Kun lisensiaatintutkimuksen tekijä on saanut työn tarkastajien lausunnot, jotka puoltavat työn hyväksymistä ja joihin hänellä ei ole huomautettavaa, hän lähettää opinnäytteen julkaistavaksi ja painettavaksi. Tarkemmat ohjeet lisensiaatintutkimuksen julkaisemisesta löytyvät yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Jos lisensiaatintutkimuksen tarkastajat esittävät opinnäytetyön hyväksymistä, mutta edellyttävät, että opinnäytetyöhön tulee tehdä korjauksia ennen työn arvostelua, niin työn tekijän tulee keskustella korjauksista ohjaajansa kanssa. Lisäksi ennen opinnäytetyön arvostelua kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa opinnäytetyön ohjaajan tulee antaa tiedekunnalle lausunto opinnäytetyöhön tehdyistä korjauksista.

Opinnäyte julkaistaan sen jälkeen, kun tieto opinnäytteen hyväksymisestä on merkitty opiskelijatietojärjestelmään ja siirtynyt järjestelmästä kirjastoon. Arvosanaa ei julkaista verkossa. Yliopistopainon toimittama kansitettu opinnäyte liitetään kirjaston kokoelmaan, jossa se säilytetään pysyvästi. Opinnäytteen arvostelua ei liitetä kirjaston kokoelmaan tulevaan ja arkistoitavaan opinnäytteeseen.

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu

Sähköisessä muodossa julkaistun lisensiaatintutkimuksen arvostelu otetaan kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksen esittelylistalle vasta sen jälkeen, kun tiedekunta on saanut kirjapainon toimittaman opinnäytetyön kappaleen.

Ennen lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen. Lisensiaatintutkimuksen arvostelee kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto asteikolla kiittäen hyväksytty, hyväksytty, hylätty.

Lisensiaattitutkimuksen arvostelusta asianomainen voi tehdä kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (yliopistolaki 558/2009 44 §, 82 § ja 83 § sekä Tampereen yliopiston johtosääntö 13 §, kohta 6 ja tutkintosääntö 26 §).

Luonnontieteiden tiedekunta

 

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

 

Viestintätieteiden tiedekunta

Ennen lisensiaatintutkimuksen jättämistä tarkastettavaksi opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajalta, että tutkimus on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa. Tutkimuksen käsikirjoituksen alkuperäisyys tarkistetaan Turnitin-ohjelman avulla. Tarkastusmenettelystä tehdään merkintä
opinnäytteeseen.

Lisensiaatintutkimus jätetään tiedekunnan opintopalveluihin tarkastusta varten kolmena, kansioituna paperiversiona. Lisensiaatintutkimuksen tekijän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarvittavat opintosuoritukset sekä -kokonaisuudet on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Lisäksi tässä yhteydessä tulee toimittaa Turnitinin-raportti, jossa on ohjaajan allekirjoitus.

Ehdotuksen työn tarkastajiksi tekee pääsääntöisesti ohjaaja keskusteltuaan lisensiaatintutkimuksen tekijän kanssa. Dekaani määrää tutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa, joiden tulee antaa tutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausunto arvosanaehdotuksineen. Tarkastajien tulee olla riippumattomia, vähintään dosenttitason asiantuntijoita. Tarkastaja ei voi olla saman tieteenalan tutkija omasta yliopistosta, lisensiaatintutkielman ohjaamiseen osallistunut henkilö tai muulla tavoin esteellinen.

Kun dekaani on määrännyt lisensiaatintutkimuksen tarkastajat, tiedekunta sopii opiskelijan ja tarkastajien kanssa tarkastustilaisuuden ajankohdasta ja muista tarkastukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Tarkastustilaisuudessa tutkimuksen tekijälle annetaan tilaisuus suullisesti vastata tutkimuksesta tehtäviin huomautuksiin. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii ohjaaja. Tilaisuudessa pidettävä pöytäkirja toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille yhdessä virallisten tarkastajien lausuntojen kanssa. Tarkastajien lausunnot toimitetaan tutkimuksen tekijälle vähintään neljä (4) päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta, jonka esittelylistalla tutkimuksen arviointi on. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää asian siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen.

Opiskelija toimittaa, luvan saatuaan, tarkastetun lisensiaatintutkimuksen sähköisessä muodossa kirjastonkokoelmaa ja arkistointia varten. Ohjeita löytyy kirjaston www-sivuilta.

Lisensiaatintutkimuksen arvioi ja siitä annettavasta arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto. Tarkastajat esittävät kirjallisen näkemyksensä lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä. Oppialan professori voi halutessaan antaa tutkimuksesta oman perustellun arvosanaehdotuksensa. Lisensiaatintutkimuksen ohjaaja ei osallistu lisensiaatintutkimuksen arviointiin johtokunnassa. Opiskelija voi tehdä johtokunnalle oikaisupyynnön lisensiaatintutkimuksensa arvioinnista 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisensiaatintutkimuksen arvioinnissa käytetään seuraavia asteikkoja:

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelman sekä vuorovaikutteisen teknologian
tohtoriohjelma: hyväksytty – hylätty. Tarkastajien tulee lausunnoissaan kiinnittää huomiota mm. seuraaviin
seikkoihin:
  • tutkimuksen tieteellinen merkitys tutkimuskentässä
  • työn laajuus
  • tutkijan oman tutkimuspanoksen riittävyys; onko tekijällä riittävän itsenäinen osuus lisensiaatintutkimuksessa (ohjaajan/yhteistyötahojen osuus tutkimuksessa)
  • tutkimusmenetelmien sopivuus ja hallinta
  • tutkimuksen rakenteen johdonmukaisuus
  • tutkimuskirjallisuuden tuntemus ja kriittinen hyödyntäminen
  • kieliasu
Kielten tohtoriohjelma ja kirjallisuustieteen tohtoriohjelma: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Arviointikriteerit ovat soveltuvin osin samat kuin väitöskirjan arvioinnissa.

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Lisensiaatintutkimuksen arvioinnissa sovelletaan väitöskirjan arviointikriteereitä soveltuvin osin. Tämä pätee myös teatteritaiteen alaan kuuluvaan lisensiaatintutkimukseen tai taiteelliseen opinnäytteeseen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

Degree Certificate

The degree certificate can be applied for with a paper form available in the Graduation section.