Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Lisensiaatintutkimus

Opiskelija, jolle on myönnetty oikeus suorittaa tohtorin tutkinto, voi halutessaan suorittaa välitutkintona lisensiaatin tutkinnon. Lisensiaatin tutkinto suoritetaan tohtoriohjelmassa. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu lisensiaatintutkimus ja muita opintoja 30-60 opintopistettä riippuen tohtoriohjelman opetussuunnitelmasta.

Erikoistumiskoulutukset uudistuivat 1 päivänä tammikuuta 2015 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (1439/2014) mukaan siten, että ne eivät enää johda lisensiaatin tutkintoon. Vanhamuotoiseen, lisensiaatintutkintoon johtavaan koulutukseen otetuilla on oikeus suorittaa tutkintonsa loppuun siirtymäajan puitteissa.

Lisensiaatintutkimuksen muoto

Väitöskirjan muotoa koskevat yleiset säädökset on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 794/2004 (luku 5, 22 §) ja 1039/2013 (§21, 22 ja 26). Myös lisensiaatintutkimuksen tulee täyttää nämä kriteerit.

Johtamiskorkeakoulu

 

Lisensiaatintutkimus (90 op)

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös useita yhtenäiseen aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja ja niihin liittyvä johdantoluku, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset (ns. kokoomatutkimus). Julkaisuihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, mikäli tutkimuksen tekijällä on niissä itsenäinen ja osoitettavissa oleva osuus, mistä tutkimuksen tekijän tulee antaa kirjallinen selvitys jättäessään tutkimustaan tarkastettavaksi. Samoin voidaan lisensiaatintutkimukseksi hyväksyä sellainen väitöskirjan käsikirjoitus, jolle tiedekuntaneuvosto myöntää julkaisuluvun.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimus (80 op)

Lisensiaatintutkimus on kasvatustieteen alalta tehtävä itsenäinen tutkimus, joka osoittaa tekijänsä tieteenalan teoreettisten perusteiden hallintaa sekä perehtyneisyyttä tutkimusalueeseensa ja sen metodologisiin perusteisiin. Tutkimuksen tulee osoittaa näiden tietojen ja taitojen hyväksikäyttöä oman työn kehittämisessä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös 2-3 samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä artikkelikäsikirjoitusta ja niistä laadittu yhteenveto (artikkelitutkimus). Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi, tekijän on esitettävä luettelo siitä, missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. Samassa yhteydessä on yhteisjulkaisujen osalta esitettävä kirjallinen selvitys lisensiaatintutkimuksen tekijän roolista ja vastuista yhteisjulkaisuissa.

 

Ammatillinen lisensiaatintutkinto

Sisäänottoa ammatillisesti suuntautuneen kasvatustieteen lisensiaatin tutkintoon ei enää ole. Tutkinnon voi suorittaa kuitenkin loppuun, mikäli opinto-oikeuden on tiedekuntaan aiemmin saanut. Lisensiaatintyön ohjauksen ja opintojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä tiedekunnan tohtoriohjelmasta vastaavaan professoriin opintosuunnitelman tarkistamiseksi ja opinnäytteen loppuunsaattamiseksi.

Ammatillisen lisensiaatintutkinnon vähimmäislaajuus on 120 op, josta lisensiaatintutkimuksen osuus on 40 op. Opinnäytteen tarkastus on samanlainen prosessi kuin kasvatustieteen lisensiaatintyön tarkastus.

HUOM! Katso kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon opintojen rakenne ja opetussuunnitelma täältä.

Luonnontieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa tutkimusalan hyvää tuntemusta sekä kykyä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus). Yhteenvedossa on esitettävä lisensiaatintutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Yhteisjulkaisuissa tekijällä on oltava merkittävä rooli.

Tutkimuksen tekijän on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen selvitys siitä, mikä hänen osuutensa tutkimuksessa ja mahdollisissa yhteisjulkaisuissa on ollut. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi.

Opiskelijan hakemuksesta myös julkaisuluvan saanut väitöskirjan käsikirjoitus voidaan hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi. Tällaista lisensiaatintutkimusta ei arvioida.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lisensiaatin tutkinnossa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Väitöskirjaa koskevia ohjeita voidaan noudattaa myös lisensiaatintutkimuksessa soveltuvin osin.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös useita yhtenäisen kokonaisuuden muodostavia tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi tarkoitettuja käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (vrt. osajulkaisuväitöskirja), jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset, tai muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, jos tutkimuksen tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Kun jatko-opiskelija katsoo lisensiaatintutkimuksen olevan valmis tarkastettavaksi, hän toimittaa jatkokoulutustoimikunnalle: 

Lisensiaatin tutkimuksessa sovelletaan soveltuvin osin väitöskirjatutkimusta koskevia ohjeita. Lisensiaatintutkimuksen arvioinnissa käytetään samaa arvosteluasteikkoa kuin väitöskirjojen arvostelussa.

 • Lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus pdf-tiedostona
 • Tiivistelmän, jonka pituus on 1–2 sivua. Tiivistelmä toimitetaan suomeksi ja englanniksi ja mikäli tutkimuksen kieli on jokin muu, myös tutkimuksen kielellä.
 • Ehdotuksen lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi.

Viestintätieteiden tiedekunta

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten sarja ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus) (vähintään 2 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua).  Yhteenvedossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, jos tutkimuksen tekijän itsenäinen osuus on niistä osoitettavissa. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi.

Lisensiaatintutkimus kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai jollakin muulla kielellä siten kuin opinto- ja ohjaussuunnitelmassa sovitaan. Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että tutkimuksen kieliasu on moitteeton. Suomenkieliseenlisensiaatintutkimukseen on liitettävä lyhyt (2–3 sivua) englanninkielinen tiivistelmä ja muunkieliseen tutkimukseen suomenkielinen tiivistelmä. Julkisessa tarkastuksessa on käytettävä suomen kieltä tai kieltä, jolla tutkimus on kirjoitettu, tai muuta kieltä siten kuin tohtoriopiskelija ja tarkastaja(t) sopivat.

Taiteellisissa lisensiaatintutkimuksissa sovelletaan soveltuvin osin tieteellisiä väitöstutkimuksia koskevia ohjeita.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisensiaatin tutkinnossa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Väitöskirjaa koskevia ohjeita voidaan noudattaa myös lisensiaatintutkimuksessa soveltuvin osin.

Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa samat opinnot kuin tohtorin tutkintoa varten (60 opintopistettä). Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmissa annetaan tarkemmat määräykset opintojen laajuudesta, sisällöstä ja suoritustavoista. Lisäksi vaaditaan lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy. Tutkimuksen ohjeellinen laajuus on 90 opintopistettä. Erikoistumiskoulutuksen lisensiaatin tutkimuksen laajuus on 40 opintopistettä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä yhtenäinen tutkimus (monografia) tai vähintään kaksi yhtenäisen kokonaisuuden muodostavia tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi tarkoitettuja käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (vrt. osajulkaisuväitöskirja), jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset, tai muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, jos tutkimuksen tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Lisensiaatintutkimuksen Turnitin-tarkastus ja tarkastusprosessi

Ennen tarkastukseen jättämistä työlle on tehtävä virallinen alkuperäisyystarkastus Turnitin- järjestelmässä. Ohjaaja hyväksyy alkuperäisyystarkastuksen.  Käsikirjoituksen jättämisen yhteydessä ohjaaja toimittaa opintohallintoon allekirjoittamansa raportin työn Turnitin-tarkastuksesta.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessi eroaa osittain väitöskirjan esitarkastusprosessista. Tiedekuntakohtaiset ohjeet on luettavissa alla.

Johtamiskorkeakoulu

Tarkastukseen jätettävien lisensiaattitutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusohjelmalla. Lisensiaatintutkimus jätetään johtamiskorkeakoulun kansliaan kolmena kappaleena, joista kaksi sidottuna tai kansioituna. Tutkimukseen tulee liittää tiivistelmä sekä suomen- että englanninkielellä. Tiedekunta määrää tutkimukselle kaksi ohjaussuhteen ulkopuolista tarkastajaa, joiden tulee antaa tutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausuntonsa. Tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa tarkastajien mahdollisesta esteellisyydestä. Tutkimus tarkastetaan tohtorikoulutusseminaarissa, joka on julkinen tilaisuus.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arviointiprosessí

Lisensiaatintutkimuksen jättäminen tarkastukseen

Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu käsikirjoitus toimitetaan yhtenä täydellisenä pdf-tiedostona kasvatustieteiden tiedekunnan opintokoordinaattorille tarkastukseen lähettämistä varten (ks. myös lisensiaatintutkimuksen tekijän käytännön ohjeet).

Tutkimukseen on liitettävä julkaisemista varten erillinen 1-2 sivun pituinen tiivistelmä, jossa kuvataan tutkimusongelmaa, aineistoa, käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja tärkeimpiä tutkimustuloksia.

Ennen tarkastukseen jättämistä työlle on tehtävä virallinen alkuperäisyystarkastus Turnitin- järjestelmässä. Ohjaaja hyväksyy alkuperäisyystarkastuksen.  Käsikirjoituksen jättämisen yhteydessä ohjaaja toimittaa opintohallintoon allekirjoittamansa raportin työn Turnitin-tarkastuksesta.

Tarkastajat

Kasvatustieteiden tiedekunta pyytää tutkimustyön ohjaajalta esityksen tarkastajiksi. Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani nimeää lisensiaatintutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa. Vähintään yhden tarkastajan tulee olla tiedekunnan ulkopuolelta ja lisensiaatintutkimuksen ohjaaja ei voi toimia tarkastajana. Tutkimuksen tekijälle varataan ennen tarkastajien valintaa tilaisuus vastineen antamiseen. Tarkastajien esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään. 

Tarkastajat antavat lisensiaatintutkimuksesta perustellun kirjallisen lausunnon, joka sisältää ehdotuksen opinnäytteelle annettavasta arvostelusta.

Lisensiaatintutkimus voidaan tarkastaa myös erillisessä tarkastustilaisuudessa.

 

Luonnontieteiden tiedekunta

Ennen lisensiaatintutkimuksen jättämistä tarkastettavaksi opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajalta, että tutkimus on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa. Tutkimuksen käsikirjoituksen alkuperäisyys tarkistetaan Turnitin-ohjelman avulla. Tarkastusmenettelystä tehdään merkintä opinnäytteeseen.

Opiskelijan on myös huolehdittava, että henkilökohtaisen opinto- ja ohjaussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot on suoritettu ennen lisensiaatintutkimuksen jättämistä.

Lisensiaatintutkimus jätetään tiedekunnan toimistoon tarkastusta varten kolmena, kansioituna paperiversiona. Tutkimukseen tulee liittää tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista. Tiivistelmä tulee kirjoittaa sekä suomeksi (tai ruotsiksi) että englanniksi.

Opiskelija toimittaa, luvan saatuaan, tarkastetun lisensiaatintutkimuksen sähköisessä muodossa kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten. Ohjeita löytyy kirjaston www-sivuilta ja Opiskelun oppaasta.

Ehdotuksen työn tarkastajiksi tekee pääsääntöisesti ohjaaja keskusteltuaan lisensiaatin tutkimuksen tekijän kanssa.

Tiedekunta määrää tutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa. Ennen tarkastajien valintaa opiskelijalle varataan tilaisuus huomauttaa tarkastajaksi esitettävien mahdollisesta esteellisyydestä. Tutkimuksen tarkastajien määräämisen jälkeen tiedekunta sopii opiskelijan ja tarkastajien kanssa tarkastustilaisuuden ajankohdasta ja muista tarkastukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Jatkokoulutusseminaarissa voidaan järjestää tarkastustilaisuus, jossa tarkastajat voivat keskustella työstä tekijän kanssa. Tämän jälkeen tarkastajat antavat tutkimuksesta tiedekunnalle perustellun kirjallisen lausunnon. Tarkastajien lausunnot toimitetaan opiskelijalle viimeistään viisi (5) päivää ennen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokousta. Samalla opiskelijalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää tutkimuksen arvostelun siirtämistä seuraavaan kokoukseen.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaa.

Lisätietoja ohjelmasta ja sen käyttämisestä sekä siihen tarjottavasta koulutuksesta löydät täältä

Viestintätieteiden tiedekunta

Ennen lisensiaatintutkimuksen jättämistä tarkastettavaksi opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajalta, että tutkimus on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa. Tutkimuksen käsikirjoituksen alkuperäisyys tarkistetaan Turnitin-ohjelman avulla. Tarkastusmenettelystä tehdään merkintä opinnäytteeseen.

Lisensiaatintutkimus jätetään tiedekunnan opintopalveluihin tarkastusta varten kolmena, kansioituna paperiversiona. Lisensiaatintutkimuksen tekijän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarvittavat opintosuoritukset sekä -kokonaisuudet on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Lisäksi tässä yhteydessä tulee toimittaa Turnitinin-raportti, jossa on ohjaajan allekirjoitus.

Ehdotuksen työn tarkastajiksi tekee pääsääntöisesti ohjaaja keskusteltuaan lisensiaatintutkimuksen tekijän kanssa. Tohtoriohjelman vastuuhenkilö hyväksyy ehdotukset tarkastajiksi. Dekaani määrää tutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa, joiden tulee antaa tutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausunto arvosanaehdotuksineen. Tarkastajien tulee olla riippumattomia viestintätieteiden tiedekunnasta ja toisen lisäksi riippumaton Tampereen yliopistosta sekä vähintään dosenttitason asiantuntijoita. Tarkastaja ei voi olla lisensiaatintutkielman ohjaamiseen osallistunut henkilö tai muulla tavoin esteellinen.

Kun dekaani on määrännyt lisensiaatintutkimuksen tarkastajat, tiedekunta sopii opiskelijan ja tarkastajien kanssa tarkastustilaisuuden ajankohdasta ja muista tarkastukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Tarkastustilaisuudessa tutkimuksen tekijälle annetaan tilaisuus suullisesti vastata tutkimuksesta tehtäviin huomautuksiin. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii ohjaaja. Tilaisuudessa pidettävä pöytäkirja toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille yhdessä virallisten tarkastajien lausuntojen kanssa. Tarkastajien lausunnot toimitetaan tutkimuksen tekijälle vähintään seitsemän (7) päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta, jonka esittelylistalla tutkimuksen arviointi on. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää asian siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kun lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus on jatko-opiskelijan ja ohjaajan mielestä sisällöltään valmis ja ulkoasultaan viimeistelty, käsikirjoitus (pdf-muotoisena) ja Lupahakemus tarkastukseen –lomake liitteineen toimitetaan tiedekuntaan tarkastajien nimeämistä varten.

Lupahakemus tarkastukseen -lomake sisältää ohjaajan ehdotuksen lisensiaatintutkimuksen tarkastajista. Lomakkeen allekirjoittavat väittelijä ja ohjaajat sekä oppialan vastuuprofessori. Lupahakemus tarkastukseen -lomake .

Lupahakemus tarkastukseen –lomakkeeseen tarvittavat liitteet:

 • Lisensiaatintutkimuksen tiivistelmä (1–2 sivua) suomeksi ja englanniksi tutkimuksen pääsisällöstä
 • Ohjaajan allekirjoittama Turnitin-raportti
 • Todistushakemus ja rekisteriote tutkintoon suunnitelluista opinnoista
 • Sähköpostitse toimitettu lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus pdf-tiedostona sisältäen mahdolliset osajulkaisut

Mikäli kyseessä on osajulkaisuista koostuva lisensiaatintutkimus:

 • Luettelo osajulkaisuista. Mikäli kaikkia käsikirjoituksen osajulkaisuja ei vielä ole julkaistu tieteellisissä aikakauslehdissä, mukaan tulee liittää julkaisijan hyväksymisilmoitus ja/tai tieto julkaisuharkintaan lähetetyn osatyön vastaanotosta (esim. sähköpostiviesti).
 • Selvitys lisensiaatintutkimuksen tekijän omasta osuudesta kussakin osajulkaisussa. Selvityksessä tulee jokaisesta osatyöstä esittää (soveltuvin osin) oma panos aiheen valintaan, tutkimuskysymyksen muotoiluun, tutkimusasetelman ja menetelmien valintaan (esim. kyselylomakkeen laatimiseen), havaintoaineiston keruuseen, analyysin toteutukseen ja tulosten tulkintaan sekä artikkelin kirjoittamiseen. Selvityksen (1–2 sivua) tulee olla sekä tutkimuksen tekijän että ohjaajan hyväksymä ja allekirjoittama.

Tarkastukseen jätettävien lisensiaatintutkimusten alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin ‑plagiaatintunnistusohjelmaa. Jatko-opiskelija voi jo tutkimustyön aikana käyttää Turnitin-ohjelmaa varmistuakseen, että työssä lainattuihin teksteihin on viitattu asianmukaisesti. Kun työ on lopullisessa muodossa ja kaikki lähdeviitteet merkitty asianmukaisesti, käsikirjoitus syötetään Turnitin -ohjelmaan virallista alkuperäisyystarkastusta varten. Turnitin-ohjeet löytyvät sähköisestä Opiskelun oppaasta.

Dekaani nimeää esityksen perusteella tutkimukselle vähintään kaksi tohtorintutkinnon suorittanutta tarkastajaa. Toisen tarkastajan tulee olla tiedekunnan ulkopuolelta.

Työn tarkastusta varten järjestään julkinen tarkastustilaisuus, jossa ainakin toisen tarkastajan on oltava läsnä. Tarkastajien tulee antaa tutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausunto tarkastustilaisuuden jälkeen. Tarkastus tulee suorittaa kahden kuukauden sisällä. Tarkastajat voivat ennen lausunnon antamista neuvotella lisensiaatintutkimuksen tekijän kanssa havaitsemistaan mahdollisista puutteista ja korjausehdotuksista. Kun tarkastustilaisuus on pidetty, lisensiaatintutkimuksen tekijä toimittaa lisensiaatintutkimuksen painettavaksi pdf-tallenteena Tampereen yliopiston kirjastoon.

Lisensiaatintutkimuksen painatus

Kun tarkastuslausunnot on saatu ja lisensiaatintutkimuksen tekijä on saanut luvan tiedekunnalta, hän toimittaa lisensiaatintutkimuksen painettavaksi pdf-tallenteena Tampereen yliopiston kirjastoon, sen ohjeiden mukaisesti. Lisensiaatintutkimuksen arvostelu voidaan ottaa jatkokoulutustoimikunnan ja tiedekuntaneuvoston esityslistalle vasta sen jälkeen, kun tiedekunta on saanut yhden kappaleen painettuna kirjapainosta. Yliopistopaino on sitoutunut toimittamaan yhden opinnäytteen tiedekuntaan ja toisen kirjastoon arkistointia varten neljän päivän sisällä siitä, kun kirjapaino on saanut kirjaston ohjeissa mainitut dokumentit. Kirjasto julkaisee opinnäytteen ja sen tiivistelmän verkossa osoitteessa http://tutkielmat.uta.fi, jos opiskelija on antanut verkkojulkaisemiseen luvan.

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arviointi

Johtamiskorkeakoulu

Tarkastajien lausunnot lähetetään tutkimuksen tekijälle viimeistään neljä (4) päivää ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa tutkimus arvostellaan. Tutkimuksen tekijälle annetaan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. Tekijällä on oikeus pyytää tutkimuksen arvostelun siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen. Tiedekuntaneuvosto arvostelee lisensiaatintutkimuksen ja päättää siitä annettavasta arvosanasta tarkastajien lausuntojen perusteella. Tutkimusta arvosteltaessa käytetään asteikkoa: hyväksytty, hyvä ja erinomainen.

Hyväksytty
Lisensiaatintutkimus täyttää johtamiskorkeakoulun lisensiaatintutkimukselle aset-tamat vaatimukset. Sen tutkimustehtävä on selkeä ja kytketty tutkimuskirjallisuuteen, menetelmät soveltuvia ja tulokset johdonmukaisia. Työ osoittaa lisensiaatintutkimukselta edellytettävää itsenäisyyttä ja tieteellistä kypsyyttä.

Hyvä
Lisensiaatintutkimus on keskimääräistä parempi. Sen tutkimusongelma on omape-räinen ja perustuu uudenlaiseen tapaan lähestyä tutkittavaa ilmiötä. Analyysi on systemaattista ja pohtivaa. Tutkimus on kokonaisuudessaan eheä ja tasapainoinen. Sen tulokset ovat hyvin perusteltuja ja tutkimusalallaan tieteellisesti merkittäviä. Työ osoittaa tieteellistä kypsyyttä ja hyvää perehtyneisyyttä tieteenalan tutkimukseen.

Erinomainen
Lisensiaatintutkimus on kaikilta osiltaan erityisen ansiokas. Tutkimustehtävä on rakennettu oivaltavasti, pohdinnoissa on tieteenfilosofista syvyyttä ja analyysi osoittaa tekijän perehtyneen kiitettävästi myös vaihtoehtoisiin tulkintoihin ja teorioihin. Työn tulokset ovat tieteenalan kannalta poikkeuksellisen merkittäviä. Työ osoittaa tekijän poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä ja kykyä uutta luovaan metodologiseen ja teoreettiseen ajatteluun. Lisensiaatintutkimusta on puolustettu erinomaisesti tarkastustilaisuudessa. Lisensiaatintutkimus kuuluu tasoltaan alansa 5 % parhaimmistoon.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen julkaiseminen ja arkistointi

Kun lisensiaatintutkimuksen tekijä on saanut työn tarkastajien lausunnot, jotka puoltavat työn hyväksymistä ja joihin hänellä ei ole huomautettavaa, hän lähettää opinnäytteen julkaistavaksi ja painettavaksi. Tarkemmat ohjeet lisensiaatintutkimuksen julkaisemisesta löytyvät yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Jos lisensiaatintutkimuksen tarkastajat esittävät opinnäytetyön hyväksymistä, mutta edellyttävät, että opinnäytetyöhön tulee tehdä korjauksia ennen työn arvostelua, niin työn tekijän tulee keskustella korjauksista ohjaajansa kanssa. Lisäksi ennen opinnäytetyön arvostelua kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa opinnäytetyön ohjaajan tulee antaa tiedekunnalle lausunto opinnäytetyöhön tehdyistä korjauksista.

Opinnäyte julkaistaan sen jälkeen, kun tieto opinnäytteen hyväksymisestä on merkitty opiskelijatietojärjestelmään ja siirtynyt järjestelmästä kirjastoon. Arvosanaa ei julkaista verkossa. Yliopistopainon toimittama kansitettu opinnäyte liitetään kirjaston kokoelmaan, jossa se säilytetään pysyvästi. Opinnäytteen arvostelua ei liitetä kirjaston kokoelmaan tulevaan ja arkistoitavaan opinnäytteeseen.

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu

Sähköisessä muodossa julkaistun lisensiaatintutkimuksen arvostelu otetaan kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksen esittelylistalle vasta sen jälkeen, kun tiedekunta on saanut kirjapainon toimittaman opinnäytetyön kappaleen.

Ennen lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen. Lisensiaatintutkimuksen arvostelee kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto asteikolla kiittäen hyväksytty, hyväksytty, hylätty.

Lisensiaattitutkimuksen arvostelusta asianomainen voi tehdä kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (yliopistolaki 558/2009 44 §, 82 § ja 83 § sekä Tampereen yliopiston johtosääntö 13 §, kohta 6 ja tutkintosääntö 26 §).

Luonnontieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen arvostelee ja siitä annettavasta arvosanasta päättää tiedekunnan tiedekuntaneuvosto tarkastajien lausuntojen perusteella. Tarkastajat esittävät käsityksensä lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä.

Lisensiaatintutkimuksen tekijä voi tehdä tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön lisensiaatintutkimuksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Mikäli tarkastusprosessin kuluessa tutkimukseen tehdään korjauksia, on korjatut sivut toimitettava tiedekunnalle ennen kuin lisensiaatintutkimus viedään tiedekuntaneuvostoon arvosteltavaksi.

Tiedekunnan toimisto vastaa tutkimuksen tarkastamisen aikataulua koskeviin kysymyksiin.

Lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään asteikkoa hyväksytty – hylätty. Lisensiaatin tutkinnon pääaineesta ja sivuaineesta ei anneta arvolausetta.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Jatkokoulutustoimikunnan esityksen perusteella dekaani nimeää työlle kaksi tarkastajaa, joiden tulee antaa tutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausunto sen jälkeen, kun lisensiaatintutkimus on tarkastettu lisensiaattiseminaarissa. Tarkastus tulee suorittaa kahden kuukauden sisällä. Toinen tarkastaja voi olla työn ohjaaja.

Tarkastajien tulee ennen lausunnon antamista neuvotella lisensiaatintutkimuksen tekijän kanssa havaitsemistaan mahdollisista puutteista ja korjausehdotuksista. Tarkastajien lausunnot toimitetaan opintohallintoon ja tutkimuksen tekijälle. Tarkastajien lausunnot käsitellään ensin jatkokoulutustoimikunnassa ja sen jälkeen tiedekuntaneuvosto arvostelee lisensiaatintutkimuksen ja päättää siitä annettavasta arvolauseesta tarkastajien lausuntojen perusteella. Tekijällä on oikeus antaa vastineensa tarkastajan lausunnosta (Yliopistolaki 558/2009, 44 §).

Lisensiaatin tutkimuksessa sovelletaan soveltuvin osin väitöskirjatutkimusta koskevia ohjeita.

Lisensiaatintutkimuksen arvioinnissa käytetään samaa arvosteluasteikkoa kuin väitöskirjojen arvostelussa.

Viestintätieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen arvioi ja siitä annettavasta arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto. Tarkastajat esittävät kirjallisen näkemyksensä lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä. Oppialan professori voi halutessaan antaa tutkimuksesta oman perustellun arvosanaehdotuksensa. Lisensiaatintutkimuksen ohjaaja ei osallistu lisensiaatintutkimuksen arviointiin johtokunnassa. Opiskelija voi tehdä johtokunnalle oikaisupyynnön lisensiaatintutkimuksensa arvioinnista 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisensiaatintutkimuksen arvioinnissa käytetään seuraavia asteikkoja:

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelman sekä vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma: hyväksytty – hylätty. Tarkastajien tulee lausunnoissaan kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • tutkimuksen tieteellinen merkitys tutkimuskentässä
 • työn laajuus
 • tutkijan oman tutkimuspanoksen riittävyys; onko tekijällä riittävän itsenäinen osuus lisensiaatintutkimuksessa (ohjaajan/yhteistyötahojen osuus tutkimuksessa)
 • tutkimusmenetelmien sopivuus ja hallinta
 • tutkimuksen rakenteen johdonmukaisuus
 • tutkimuskirjallisuuden tuntemus ja kriittinen hyödyntäminen
 • kieliasu

Kielten tohtoriohjelma ja kirjallisuustieteen tohtoriohjelma: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Arviointikriteerit ovat soveltuvin osin samat kuin väitöskirjan arvioinnissa.

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Lisensiaatintutkimuksen arvioinnissa sovelletaan väitöskirjan arviointikriteereitä soveltuvin osin. Tämä pätee myös teatteritaiteen alaan kuuluvaan lisensiaatintutkimukseen tai taiteelliseen opinnäytteeseen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tarkastajien lausunnot toimitetaan tiedekuntaan. Kun tiedekunta on saanut lausunnot, lähetetään ne opiskelijalle. Tekijällä on oikeus antaa vastineensa tarkastajan lausunnosta (Yliopistolaki 558/2009, 44 §). Sen jälkeen, kun tiedekunta on saanut yhden kappaleen painettuna kirjapainosta tai muuna paperiversiona sekä tarkastajien lausunnot, asia käsitellään ensin tohtorikoulutuksen ohjausryhmässä ja sen jälkeen tiedekuntaneuvosto arvostelee lisensiaatintutkimuksen ja päättää siitä annettavasta arvolauseesta tarkastajien lausuntojen perusteella.

Lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään asteikkoa hyväksytty – hylätty.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistusta haetaan paperilomakkeella, jonka löydät valmistuminen-sivulta.