Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet

Pro gradu -tutkielma on ylempään korkeakoulututkintoon kuluva opinnäyte, jonka laajuus on 40 opintopistettä (matematiikan aineenopettajaopintosuunnan tutkielman laajuus voi kuitenkin olla 25 tai 40 opintopistettä).

Syventävien opintojen tutkielmaan liittyy sekä yliopiston yhteisiä että tutkinto-ohjelmien omia ohjeita. Näiltä sivuilta löydät linkit useimpiin yliopiston yhteisiin ohjeisiin sekä tutkinto-ohjelmien omia ohjeita liittyen opinnäyteprosessiin, opinnäytteen hyväksymiseen ja arviointiperusteisiin.

Opinnäytteiden hyväksymisessä käytettävät lomakkeet sekä ohjaussopimuslomakkeet löytyvät Perustietoa/Lomakkeet-sivulta. Arviointiperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman omalta sivulta, ks. linkki alempana.

Tutkielmien hyväksymisprosessi hoidetaan mahdollisimman paljon sähköisesti, joten opiskelija on velvollinen käyttämään student.uta.fi -osoitettaan tutkielmaopintojen aikana.

 

 

Tärkeitä linkkejä

 

Pro gradu -tutkielmat Luonnontieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:

MDP in Computational Big Data Analytics (CBDA):  MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 ECTS

MDP in Human-Technology Interaction (HTI):  HTIS65 M.Sc. Thesis in HTI 40 ECTS

Pro gradu –tutkielmien hyväksymisprosessi

Alla on kuvattu Luonnontieteiden tiedekunnan pro gradu –tutkielmien hyväksymisprosessi. Sivun lopussa tietoa myös Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluvasta tutkielmasta.

 

Pro gradu –tutkielma

Pro gradu -tutkielma on ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva opinnäyte.

Maisterin tutkintoa varten opiskelija suorittaa tutkinto-ohjelman syventävien opintojen opinnäytteenä pro gradu -tutkielman ja tutkielmaan liittyvän kypsyysnäytteen. Pro gradu -tutkielman tulee olla valitun maisteriopintosuunnan alalta.

Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, hyvien tieteellisten käytäntöjen, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Matematiikan aineenopettajaopintosuunnan tutkielman laajuus voi kuitenkin olla 25 tai 40 opintopistettä.

Tutkielma voidaan laatia seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

  • yhtenäinen tutkielma (monografiatutkielma)
  • samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien kirjoitusten ja niistä laaditun selosteen muodostama kokonaisuus (artikkelitutkielma)

Tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös aikaisemmin julkaistu tutkimus edellyttäen, että se vastaa tutkielmalle asetettavia vaatimuksia.

Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, tulee jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan itsenäisen osuuden olla eroteltavissa ryhmän muiden jäsenten työpanoksesta. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään myös, että jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan työmäärä vastaa henkilökohtaiseen tutkielmaan vaadittavaa työpanosta. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan alalta. Tällöin kunkin tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen.

 

Pro gradu -tutkielman käsikirjoituksen alkuperäisyyden tarkastus

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta. Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi jokainen pro gradu -tutkielma tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman avulla ennen tutkielman jättämistä varsinaiseen arviointiprosessiin. Tutkielman jättämisestä Turnitin-tarkastukseen sovitaan ohjaajan kanssa. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja. Ohjaaja tekee tarkastuksen pääsääntöisesti viikon kuluessa siitä, kun opiskelija on jättänyt tekstin alkuperäisyyden tarkastukseen.

 

Pro gradu -tutkielman jättämistä koskevat ohjeet

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva opinnäyte jätetään virallisesti arvioitavaksi tarkastusprosessia, kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten sähköisessä muodossa NettiOpsun Valmistuminen-kohdan kautta (huom. ensin ohjaajalta lupa työn arvioitavaksi/julkaistavaksi jättämiseen!). Kun opiskelija jättää opinnäytteen NettiOpsussa, hän vahvistaa samalla, että alkuperäisyyden tarkistus on tehty ja että hän on saanut ohjaajalta luvan jättää opinnäytteen arvioitavaksi. Opiskelija myös ilmoittaa NettiOpsussa, antaako hän opinnäytteelle julkaisuluvan.

Tutkielmaan liitetään 1-2 sivun pituinen erillinen tiivistelmä, joka sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista. Tiivistelmän laadintaohjeet saa tutkinto-ohjelmasta. Tiivistelmä kirjoitetaan opinnäytteen kielellä. Tutkinto-ohjelma voi kuitenkin edellyttää myös suomenkielisen tiivistelmän silloin, kun opinnäyte on kirjoitettu muulla kuin suomen kielellä.

Jos opetussuunnitelmassa on edellytetty suoritettavaksi harjoitusaine, harjoitusaine on oltava suoritettuna ennen pro gradu -tutkielman luovuttamista arviointiprosessiin.

Opinnäytteen arkistokappaleen kanteen kirjautuu maininta tutkielman tekstin alkuperäisyystarkistuksesta. Teksti: Tämän opinnäytteen alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-ohjelmalla Tampereen yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti.

Tutkinto-ohjelmien ja kirjaston antamat tarkemmat ohjeet löytyvät kirjaston ja tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.

 

Pro gradu -tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen tehtävänä on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja että opiskelijalla on hyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte kirjoitetaan englannin kielellä. Muun kielen käyttämisestä kypsyyskokeen kielenä määrää tiedekunnan dekaani.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan aina esseemuotoisena silloin, kun opiskelija ei ole aiemmin osoittanut kielitaitoa kypsyysnäytteellä. Ohjaaja hyväksyy esseemuotoisen kypsyysnäytteen sisällön ja toimittaa kypsyysnäytteen kielikeskuksen toimistoon kielentarkastettavaksi (koskee myös sähköisenä tenttinä tehtyjä kypsyysnäytteitä).

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Tällöin pro gradu -tutkielman kypsyysnäytteessä osoitetaan perehtyneisyys tutkimusalaan, eli kypsyysnäyte tarkastetaan vain sisällön kannalta. Kypsyysnäytteenä toimii (pääsääntöisesti) em. tutkielmaan liitetty erillinen tiivistelmä (1-2 sivua). Tiivistelmä kirjoitetaan tällöin koulusivistyskielellä ja opinnäytteen ollessa muun kielinen opinnäytteen kielellä (esim. englanninkielinen pro gradu ja englanninkielinen tiivistelmä).

Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi. Tiedekunnan dekaani voi erityisen painavasta syystä pidentää määräaikaa.

Kypsyysnäytteen sisällön tarkastava opettaja tekee päätöksen sisällön hyväksymisestä tai hylkäämisestä tiedekunnan määrittelemien arviointiperusteiden pohjalta. Sisällöntarkastaja huolehtii siitä, että myös kypsyysnäytteenä toimivan tiivistelmän sisältö on riittävä.

Ammattikorkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä osoitettu suomen tai ruotsin kielen taito rinnastetaan alempaa korkeakoulututkintoa varten osoitettuun kielitaitoon.

 

Pro gradu -tutkielman arviointi

Pro gradu -tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi luonnontieteiden dekaanin tai hänen määräämänsä henkilön nimeämää tarkastajaa. Suosituksena on, että ainakin toisen tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut.

Tarkastajien lausunto ja arvosanaehdotus annetaan lausuntolomakkeella.

Kun opinnäytteeseen liittyy esseemuotoinen kypsyysnäyte, tarkastajat antavat lausuntonsa neljän viikon kuluessa kypsyysnäytteen antamisesta. Muussa tapauksessa lausunto annetaan kolmen viikon kuluessa. Luonnontieteiden tiedekunnan dekaani voi erityisen painavasta syystä myöntää poikkeuksen määräaikaan.

Tiedekunnan opintopalvelut lähettää tarkastajien lausunnon ja arvosanaehdotuksen sähköpostin liitetiedostona opiskelijan student.uta.fi –osoitteeseen. Opiskelijalla on seitsemän (7) vuorokautta aikaa vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta.  Määräaika lasketaan sähköpostin lähettämisajankohdasta. Mahdollinen vastine on toimitettava tiedekuntaan annettuun määräaikaan mennessä. Vastineen käsittelee tiedekunnan dekaani, joka voi tarvittaessa saattaa asian tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.

Ellei opiskelija esitä vastinetta, tiedekunnan dekaani päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella. Jos opiskelija on tyytyväinen tutkielman arviointiin, hän voi halutessaan nopeuttaa päätöstä ja opintosuorituksen rekisteröintiä ilmoittamalla siitä viipymättä sähköpostilla yksikön opintopalveluihin.

Hyväksytyn pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään asteikkoa: 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia.

 

Pro gradu -tutkielman arvioinnin oikaisupyyntö ja -menettely

Pro gradu -tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelupäätös ja tarkastajien lausunnot tietoonsa. Oikaisupyyntö toimitetaan yliopiston kirjaamoon.

Oikaisupyynnössä tulee mainita seuraavat asiat: opiskelijan nimi ja yhteystiedot, tieto siitä, milloin opiskelija on saanut tiedon opinnäytteen arvostelua koskevasta päätöksestä, opinnäytteen arvostelua koskeva päätös, muutos, jota opiskelija hakee päätökseen ja oikaisupyynnön perusteet.

Tiedekuntaneuvoston päätökseen ei voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta.

Pro gradu -tutkielma on julkinen (asiakirja) ja siihen voi tutustua yliopiston kirjastossa tai, jos opiskelija on antanut julkaisuluvan, myös TamPub-julkaisuarkiston kautta. TamPub-julkaisuarkistoon tallennetut ja sähköisesti julkaistut opinnäytteet tallentuvat myöhemmin Turnitin-plagiaatintunnistus-järjestelmän sähköiseen vertailutietokantaan, jolloin niiden suojaaminen plagioinnilta helpottuu.

 

Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat)

Valinnaisina opintoina suoritettaviin syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman laajuus määrätään opetussuunnitelmassa. Luonnontieteiden tiedekunnan dekaani tai hänen määräämänsä henkilö nimeää valinnaisina opintoina suoritettaviin syventäviin opintoihin sisältyvälle tutkielmalle yhden tai kaksi tarkastajaa. Tiedekunnan dekaani hyväksyy tutkielman.

Hyväksytty valinnaisina opintoina suoritettu tutkielma arvioidaan asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Valinnaisten opintojen tutkielmaan ei liity harjoitusainetta eikä kypsyysnäytettä.

Valinnaisten opintojen tutkielma jätetään arvioitavaksi sähköisessä muodossa (pdf) suoraan ohjaajalle ja osoitteeseen tutkielmat.luotk@uta.fi  (ei NettiOpsun kautta).

Muilta osin noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikan tutkielmaopas on julkaistu tutkinto-ohjelman intrassa. Oppaan lataamiseksi kirjaudu intraan (intra.uta.fi) ja liity Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman sivustoon.

Aloittaminen

Tutkielman tekemisen ja/tai siihen liittyvän seminaarin voi aloittaa kun lähes kaikki muut syventävät opinnot on suoritettu.

Matematiikan pro gradu -tutkielma aloitetaan ottamalla yhteyttä opettajaan (ks. opettajien yhteystiedot). Opettajan kanssa tehdään ohjaussopimus, jossa sovitaan mm. tutkielman aiheesta ja laajuudesta sekä aikataulutavoitteista. Opettajan työtilanteesta tai tutkielman aihepiiristä riippuen graduntekijä voidaan ohjata myös toisen opettajan ohjattavaksi.

Computational Big Data Analytics -ohjelman pro gradu -tutkielma aloitetaan osallistumalla graduseminaariin, joka järjestetään vuosittain. Työn ohjaajana toimii seminaarin opettaja, professori tai tutkinto-ohjelman muu opettaja. Ohjaajan kanssa tehdään ohjaussopimus, jossa sovitaan mm. tutkielman aiheesta ja laajuudesta sekä aikataulutavoitteista. Ks. lisätiedot alta.

Tekeminen

Tutkielma tehdään ohjaajalta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Varsinaisen tutkielman lisäksi tulee tehdä opintojaksokuvauksessa kuvatut osasuoritukset (ks. opinto-opas).

Harjoitusaine tehdään ennen varsinaisen gradun kirjoittamista tai sen alkuvaiheessa. Harjoitusaineella pohjustetaan tutkielman aihepiiriä ja se valmistaa kirjoittajaa gradun kirjoittamiseen. Sisällöstä ja muodosta sovitaan ohjaajan kanssa.

Opinnäytteet kirjoitetaan monesti käyttäen LaTeX-ohjelmistoa, joka on tarkoitettu matemaattisen tekstin tuottamiseen. Käytännön ohjeita LaTeXin käyttöön löytyy kandidaattiseminaarin yhteydessä toteutettavan LaTeX-kurssin sivulta.

Palauttaminen ja kypsyysnäyte

Tutkielma jätetään esitarkastukseen ohjaajalle ennen virallista palautusta. Valmis tutkielma toimitetaan viralliseen tarkastukseen ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Pro gradu -tutkielmat tarkastetaan 31.12.2015 alkaen plagiaatintunnistusjärjestelmällä ennen arviointia.

Kypsyysnäyteohjeita (yliopiston sivu)

Pro gradu -tutkielman palautus (kirjaston sivu)
 

Arviointi

Hyväksytyt opinnäytteet arvioidaan viisiportaista asteikkoa käyttäen. Matematiikan ja tilastotieteen opinnäytteiden arvioinnissa sovelletaan MTT:n omia arviointiperusteita.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat

Nämä ohjeet koskevat soveltuvilta osin myös matematiikan valinnaisten opintojen tutkielmia (syventävien opintojen opinnäyte, ent. sivuainegradu).

Valinnaisten opintojen tutkielma opinto-oppaassa

Muuta

Tutkinto-ohjelmassa ja yliopistossa aiemmin tehtyihin pro gradu -tutkielmiin voi tutustua yliopiston tutkielmatietokannan (TamPub) kautta. Vuodesta 2000 alkaen valtaosa tutkielmista on julkaistu tietokannassa pdf-dokumentteina.

Lisätietoja yliopiston yhteisissä opinnäyteohjeissa.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Edeltävät opinnot ja kiinnostavan aihepiirin löytäminen

Maisterin tutkinnon edellyttämät opinnot voit tarkistaa opinto-oppaista; gradusi kannalta tarpeelliset edeltävät opinnot riippuvat tutkielman aihepiiristä. Gradun aihe voi löytyä joltakin suorittamaltasi jaksolta, töistä tai harrastusten parista. Tietojenkäsittelytieteiden menetelmien soveltaminen muiden tieteenalojen ongelmiin voi myös olla kiinnostava gradun aihe.

Yhteys mahdolliseen ohjaajaan

Ota yhteys oman maisteriohjelman vastuuhenkilöön, kun aihepiiri alkaa hahmottua. Vastuuhenkilön avulla sopiva ohjaaja löytyy. Kirjoita tulevan gradusi karkea sisällysluettelo tai alustava sisällön kuvaus. Se on hyvä lähtökohta ensimmäiselle ohjaustapaamiselle. Yleensä ensimmäisellä tapaamiskerralla täsmennetään aihetta ja käynnistetään "graduprojekti". Käynnistämiseen kuuluu myös gradusopimuksen tekeminen. Siinä sovitaan esim. työn tavoiteaikataulusta.

Lähdekartoitus

Lähdekartoituksen voi aloittaa jo ennen ohjaajan tapaamista. Jokaiseen graduun kuuluu aiheeseen liittyvien aikaisempien tulosten esittely. Gradun tekeminen kannattaa aloittaa huolellisella kirjallisuuteen tutustumisella, sillä silloin saa kokonaiskuvan aihepiiristä ja huomaa, mikä oma panos voi siinä olla. Tässä voit hyödyntää kandidaatin tutkintoon sisältyvää tiedonhaun opetusta. Erityisen hyödyllisiä tiedon lähteitä ovat ACM Digital Library, IEEE Xplore ja Google Scholar. Kaikki vastaan tulevat mahdolliset lähteet kannattaa tallentaa tiedostoina itselleen, jos se on mahdollista.  Samalla kun lähteitä löytyy, kannattaa niiden tarkat viitetiedot tallentaa muistiin. Myöhemmin niitä on vaikeampi selvittää.

Suunnittelu ja kirjoittaminen, gradun kieli ja julkisuus

Gradun tarkka suunnittelu ja kirjoittaminen kannattaa aloittaa sitten, kun lähdekartoituksessa on kertynyt riittävästi materiaalia. Jos työhön kuuluu konstruktiivinen ja/tai empiirinen osuus, sen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Kirjallisuuskatsaus on mahdollista kirjoittaa melko valmiiksi jo ennen varsinaisen oman osuuden tekemistä, vaikka myöhemmin aina yleensä löytyykin lisää lähteitä ja huomaa uusia yhteyksiä lähteiden ja oman työn välillä. On suositeltavaa käyttää kirjoittamisen pohjana tietojenkäsittelytieteiden graduntekijän ohjeiden tyylipohjaa (ks. alla Ohjeita graduntekijöille), mutta siitä voi oman harkintansa mukaan myös poiketa. Kaikkien olisi kuitenkin syytä lukea nämä ohjeet läpi ja käyttää annettuja vinkkejä hyväkseen. Gradun kirjoittamisen avuksi on myös laadittu lukuisia oppaita, joita voi soveltuvin osin käyttää hyväksi.  Näitä lukiessa kannattaa keskittyä yleisiin työskentelyohjeisiin ja noudattaa oman tutkinto-ohjelman ohjeita tyyli- ja muotoseikkojen kohdalla.

Ohjeita graduntekijöille

Tärkein asia tutkielmassa on sen asiasisältö. Sisällön välittymiseksi lukijalle tulee tutkielman jäsennyksen, kieliasun ja ulkoasun olla kunnossa. Ohjeet eivät ole sitovia: niiden tarkoitus on lähinnä vapauttaa kirjoittaja joidenkin esitystapaan liittyvien yksityiskohtien pohtimisesta. Tärkeintä on, että esitystapa on looginen ja yhtenäinen. Osa annetuista ohjeista saattaa tuntua pikkumaisilta ja epäoleellisilta. Aloittelevan kirjoittajan voi olla vaikea hyväksyä sitä, että tyyliin, esitystapaan ja ulkoasuun liittyvät kysymykset eivät lopultakaan ole makuasioita. Voit toki olla eri mieltä siitä, ovatko annetut ohjeet järkeviä, mutta harva meistä kirjoittaa itselleen. Oikean tyylin ratkaisee se, mitä tekstin lukija odottaa, ja siihen puolestaan vaikuttaa lukijan muista alan kirjoituksista omaksuma vallitseva käytäntö. Oman työpanoksen käyttäminen lukijan työn helpottamiseen on kannattava sijoitus.

Suomeksi vai englanniksi?

Monet opiskelijat ovat valinneet gradunsa kieleksi englannin. Tämä voikin olla välttämätöntä silloin, kun tutkielma tehdään englannin kieltä käyttävässä projektissa tai työpaikassa. Ilman erityistä painavaa syytä gradun kieleksi ei kuitenkaan kannata englantia valita. Hyvän tutkielman kirjoittaminen vieraalla kielellä on huomattavasti vaikeampaa kuin äidinkielellä. Äidinkielen käyttö vapauttaa kirjoittajan voimavaroja tutkielman laadun parantamiseen.

Työstäminen ja iteraatiot

Gradun kirjoittaminen on iteratiivista: tekstiä hiotaan kerta kerralta paremmaksi. Kun ohjaajan kanssa sovittu välitavoite on saavutettu tai teksti on selvästi muuttunut, kannattaa ottaa yhteyttä ohjaajaan ja tarjota työtä luettavaksi. Tämä tapahtuu gradusopimuksessa sovitussa aikataulussa. On  tärkeää huolehtia kielen oikeellisuudesta jo tässä vaiheessa: jos työ on täynnä kirjoitusvirheitä tai kielioppivirheitä, ohjaajan huomio kiinnittyy epäolennaisiin asioihin ja lisäksi lukeminen hidastuu. On siis ohjattavan oman edun mukaista kirjoittaa sujuvaa ja virheetöntä tekstiä alkaen, sillä tällöin ohjaaja ehtii lukea työn nopeammin ja antaa enemmän kommentteja tärkeistä asioista. Viimeistään silloin kannattaa ottaa ohjaajaan yhteyttä, jos huomaa gradun kirjoittamisen olevan jostakin syystä jumissa.

Ennen lopullisen version jättämistä tarkastettavaksi kannattaa antaa ohjaajalle omasta mielestään valmis versio gradusta. Hän voi silloin lukea sen kerran kunnolla läpi ja kertoa, jos jokin asia vaatisi vielä lisätyötä. Jos työ on ohjaajankin mielestä kunnossa, voidaan siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen. Viimeistään tässä vaiheessa sovitaan myös, kuka on gradun toinen tarkastaja ohjaajan lisäksi.

Muuta

MDP in Computational Big Data Analytics (CBDA)

CBDA on matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmien yhteinen maisteriohjelma