Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Verkosto-opinnot

Tampereen yliopisto on mukana useassa joustavia opiskelumahdollisuuksia tarjoavassa verkostossa, joissa yhdistyy useamman yliopiston asiantuntijuus. Tutkinto-opiskelijana voit valita näitä opintokokonaisuuksia valinnaisiksi opinnoiksi.

Asianet

Yliopistojen Aasia-verkosto (Asianet) tarjoaa verkko-opetusta perus-, syventävien ja jatko-opintojen tasolla. Kaikki opetus järjestetään Moodle-oppimisympäristössä Internetissä. Kurssit koostuvat luennoista, kirjatenteistä, verkkoharjoituksista ja esseistä. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille.

Asian Programme -sivuainekokonaisuus on monitieteinen perusopintotasoinen opinto-ohjelma, joka tarjoaa kattavat perustiedot Aasiasta kaikille, joiden opinto- tai urasuunnitelmat liittyvät alueeseen. Opinnoissa perehdytään Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian yhteiskuntiin, kulttuuriin ja liiketalouteen.

Mini Minor -sivuainekokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tehdä pieni 10 opintopisteen laajuinen sivuaine, jossa voi syventyä yhteen maantieteelliseen alueeseen Aasiassa. Mini Minorissa yhdistetään samaan teemaan liittyviä perus- ja syventävien opintojen tasoisia kursseja. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille.

Master's lever courses (maisteritason kurssit) syventävät opiskelijan tietämystä Aasiaan liittyvissä aihealueissa ja tukevat maisteritutkielman kirjoittamista. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille.

Cirumpolar Studies

University of the Arctic (UArctic) eli Arktinen yliopisto on verkosto, johon kuuluu maapallon pohjoisilla alueilla toimivia yliopistoja, korkeakouluja ja muita laitoksia. Arktisen yliopiston koulutustoiminnan tavoitteena on arktisia alueita koskevan tiedon, tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen.

Arktisen yliopiston alainen Circumpolar Studies on monitieteinen opintokokonaisuus, johon voivat hakea kaikki Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Opintokokonaisuuden monitieteiset tutkimukset valottavat arktisen alueen mahdollisuuksia ja siihen kohdistuvia uhkia. Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelijoilla on myöhemmin mahdollisuus erikoistua tiettyihin teemoihin, kuten esimerkiksi arktisen alueen alkuperäiskansojen tutkimukseen, arktiseen hallintoon tai globaaleihin muutoksiin ja kestävään kehitykseen juuri oman pääaineensa näkökulmasta. Verkkokurssit suoritetaan Moodlen kaltaisella alustalla ja kursseille haetaan kaksi kertaa vuodessa, yleensä elo-syyskuussa sekä joulu-tammikuussa.

UArctic hallinnoi myös north2north-liikkuvuusohjelmaa (ks. Vaihto-ohjelmat ja verkostot > north2north) ja Circumpolar Studies -opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä erikoistumaan arktisen tutkimuksen aiheisiin ja kysymyksenasetteluihin vaihto-opiskelun kautta. Circumpolar Studies -opinnoista saa myös lisäpisteitä north2north-haussa.

Lisätietoja tulevasta hausta: Circumpolar Studies.

Lisätietoja kursseista ja opintokokonaisuudesta:

Yliopiston Circumpolar Studies -yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Igor Tanskanen

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies on vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta. Opetuksen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä. Opinnot tuotetaan yhdessä verkostoyliopistojen ja muiden osuustoiminnan ja yhteisötalouden asiantuntijoiden kanssa.

Co-op Network Studies -opintokokonaisuudet

Matkailualan monitieteiset opinnot

Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Lapin yliopistot sekä Hanken School of Economics tarjoavat yhdessä Matkailualan monitieteiset opinnot kaikille opiskelijoilleen. Opinnot toteutetaan yhteistyössä digitaalisesti kaikille verkoston jäsenyliopistoille. Opinnot ovat osa Itä-Suomen kauppatieteiden sivuaineopintoja ja Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos koordinoi opintojen toteuttamista.

Matkailualan monitieteiset opinnot tarjoavat monien eri alojen opiskelijoille mahdollisuudet opiskella matkailualan opintoja. Opiskelija perehtyy muun muassa matkailualan liiketoimintaan, matkailuoikeuteen, kestävään matkailuun ja matkailuun ilmiönä. Matkailu oppiaineena tuottaa opiskelijalle uudenlaisen näkemyksen matkailun vaikutuksista ihmisiin, maapalloon ja yhteiskuntaan. Matkailualan opinnot tarjoavat käytännönläheisen näkökulman, jonka kautta opiskelija pystyy lisäämään uuden ulottuvuuden omaan tutkintoonsa. Opinnot vahvistavat opiskelijan asiantuntijuutta oman tutkinto-ohjelman opintojen hyödyntämisessä ja tarjoavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ymmärtää matkailua niin toimialana kuin ilmiönäkin.

Matkailualan perusopintojen opetussuunnitelma ja ilmoittautumisohjeet opintojaksoille löytyvät Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta. Kun olet suorittanut jonkin toisen jäsenyliopiston opintojakson ja haluat liittää sen Tampereen yliopiston opintoihin, ota yhteyttä viestintätieteiden tiedekunnan opintopäällikkö Tuija Puntaseen. Myös kokonaismerkinnän matkailualan perusopinnoista saat Tuija Puntaselta.

Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemia

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto. Verkostoa koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja siihen kuuluu 10 jäsenyliopistoa, joista yksi on Tampereen yliopisto.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

UniPID - Finnish University Partnership for International Development

UniPID - Finnish University Partnership for International Development - UniPID on suomalaisten yliopistojen verkosto, joka tukee yliopistojen globaalin vastuun tavoitteiden toteutumista. UniPID vahvistaa ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikutusta. UniPID tukee globaaliin kehitykseen liittyvää koulutusta erityisesti koordinoimalla kestävän kehityksen virtuaaliopintoja, tukemalla suomalaisten kehitystutkimuksen alan tohtoriopiskelijoiden koulutusta ja myöntämällä vuosittaisen kehitystutkimuksen maisteripalkinnon.

UniPID tukee jäsenyliopistojen tutkimusyhteistyötä ja tutkijoiden verkostoitumista sekä Suomessa että kansainvälisten kumppanien kanssa. UniPID:n kautta jäsenyliopistot osallistuvat myös kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehityspoliittiseen keskusteluun pyrkien vahvistamaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen roolia kehitysyhteistyössä sekä vaikuttamaan kansalliseen ja kansainväliseen globaalien haasteiden tutkimusagendaan.

UniPID virtuaaliopinnot - Sustainability in Development (25 op)

Kurssitarjontaa voi selata UniPIDin verkkosivuilla, joiden kautta niille myös ilmoittaudutaan.

Ohjelma koostuu monipuolisesta valikoimasta viiden opintopisteen laajuisia virtuaalikursseja, jotka ovat ilmaisia kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijoille ja soveltuvat osaksi sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelijat voivat suorittaa myös 25 opintopisteen laajuisen sivuainekokonaisuuden Sustainability in Development. Kurssit tarjotaan helppokäyttöisen virtuaaliopintoalustan kautta.

Kun olet suorittanut jonkin muun kuin Tampereen yliopiston järjestämän UniPID-opintojakson ja haluat liittää sen Tampereen yliopiston opintoihin, tarvitset ko. yliopistosta opintosuoritusotteen, jonka perusteella kurssi hyväksiluetaan tutkintoosi. Voit pyytää myös kokonaismerkinnän vähintään 25 op laajuisista UniPID-opinnoista.

Yhteyshenkilö: yhteiskuntatieteiden tiedekunta / opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus –hankkeen myötä Tampereen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella historian kursseja verkko-opetuksen kautta. Pääasiassa kurssit ovat tarkoitettu historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille, mutta myös historiaa valinnaisina opintoina opiskeleville on tarjolla historian johdantokurssi verkkokurssina. Verkkokurssitarjonta on nähtävillä historian kandidaattiohjelman opetusohjelmassa.

Huom! Voit ilmoittautua vain niille kursseille, jotka ovat Tampereen yliopiston historian tutkinto-ohjelman opetusohjelmassa. Tampereella opetusohjelmaan otettavat kurssit päätetään lukukausittain tarpeen mukaan. Kaikki verkkokurssit eivät kuulu kurssitarjontaan Tampereella. Tampereen yliopistossa verkkokurssit suoritetaan 5 op:n laajuisina ellei muuta ole ilmoitettu.

Ilmoittautuminen ja suorituskäytännöt

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajoista ja suorituskäytännöistä historian tutkinto-ohjelman opiskelukäytäntöjen yhteydessä.

Lue lisää kurssien suorittamisesta myös Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen sivuilta! Epäselvissä tilanteissa kysymykset voi osoittaa Jouni Keskiselle.

Psykonet

Psykonet on psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto, jonka muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. Psykonet järjestää alan koulutusta valtakunnallisena yhteistyönä ja osallistuu aktiivisesti alan kehitystyöhön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Koulutusyhteistyö ulottuu kaikille tasoille perustutkinnosta jatkokoulutukseen (erikoistumiskoulutus ja tohtoriopinnot). Verkoston toiminnan painopiste on erikoispsykologikoulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Verkoston koordinaatioyliopistona toimii Turun yliopisto. Tampereen yliopistossa toteutettava psykologian perusopintokokonaisuus samoin kuin osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan kokonaisuudessaan Psykonet-yhteistyönä.

Sosnet

Sosnet on sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostama yhteistyöverkosto. Verkoston tehtävänä on järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja tohtorikoulutusta sekä edistää peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyötä koulutusyksiköiden välillä. Sosnetin koordinaatioyliopistona toimii Lapin yliopisto.

Sosnet tarjoaa piirissään olevien sosiaalityön yksiköiden opiskelijoille vuosittain toistakymmentä verkkokurssia. Verkkokurssit ovat tarjolla sosiaalityötä tutkinto-ohjelmassa opiskeleville ja sosiaalityön jatko-opiskelijoille. Tampereen yliopistossa kurssit merkitään vuosittain sosiaalityön opetusohjelmaan, mistä selviää myös niiden korvaavuudet. Valtaosalle kursseista on korvaavuus sosiaalityön pakollisiin opintoihin. Niitä kursseja, joilla korvaavuutta ei ole, opiskelija voi suorittaa mielenkiintonsa mukaan valinnaisina opintoina.

Lue lisää ja tutustu Sosnetin verkkokurssitarjontaan Sosnetin Soppi verkko-oppimissivustolla.

YUNET on Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, johon kuuluvat Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseuran piirissä toimiva Nuorisotutkimusverkosto. YUNET pyrkii edistämään korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta ja tutkimusta yhdistämällä eri yliopistojen voimavaroja sekä organisoi valtakunnallista nuorisotutkimuksen opetusta. YUNETissa voit suorittaa nuorisotutkimuksen perus- ja aineopintoja. Opiskelu YUNETissa perustuu kaikille opiskelijoille yhteisiin verkkokursseihin sekä itsenäisesti suoritettaviin opintojaksoihin, joten opiskelija voi suorittaa opintonsa joustavasti omasta koti- tai opiskelukaupungistaan käsin.

Lisätietoja YUNETin verkkokursseille hakemisesta ja opiskelusta löydät YUNETin sivuilta!