Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen hallintotieteissä

Lähtökohdat

Koulutusta kehitetään jatkuvana prosessina, johon osallistuvat sekä henkilökunta että opiskelijat. Kehittämistyön tavoitteena on hallintotieteiden opetuksen sisällöllisen ja pedagogisen laadun parantaminen opetukselle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutuksen kehittämisessä otetaan kaikissa vaiheissa huomioon se, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa aketeemisesti ja työmarkkinoiden näkökulmasta korkeatasoinen tutkinto mahdollisimman joustavasti.

Koultuksen kehittäminen koostuu seuraavista osista

  • opetuksen suunnittelu
  • opetuksen ohjaus
  • opiskelijapalautejärjestelmä.

Opetuksen kehittämiseen osallistuvat toimijat

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman koulutuksen kehittämiseen osallistuu useita eri toimijoita:

  • Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvosto ja dekaani
  • Tutkinto-ohjelman johtoryhmä
  • Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava
  • Tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä
  • Opintosuuntien opetussuunnitelmatyöryhmät
  • Opiskelijat ja ainejärjestöt
  • Opintopäällikkö ja opintokoordinaattori

Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvosto osallistuu koulutuksen kehittämiseen päättämällä yksikön strategisista linjauksista, opiskelijoiden valintaperusteista, tutkielmien arviointiperusteista sekä hyväksymällä tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat. 

Dekaani johtaa koulutuksen kokonaisuutta tiedekuntaneuvoston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Opintopäällikkö vastaa koulutuksen valmistelusta, toimeenpanosta, koordinaatiosta sekä strategisesta suunnittelusta yhteistyössä tiedekuntaneuvoston, dekaanin ja muiden tiedekunnan toimijoiden kanssa.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman johtoryhmä edustaa opintosuuntien vastuuprofessorien johdolla tutkinto-ohjelmaa.   Johtoryhmän tehtävänä on päättää tutkinto-ohjelman kehittämisen keskeisistä linjauksista (mm. opetussuunnitelmatyö) ja vastata  tutkinto-ohjelman opetuksen laadusta ja toimivuudesta sekä palautejärjestelmästä. Johtoryhmän puheenjohtaja toimii tutkinto-ohjelmavastaavana.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä koordinoi tutkinto-ohjelman käytännön opetussuunnittelutyötä läheisessä yhteistyössä muiden opintosuuntien opsu-ryhmien ja tutkinto-ohjelmien kanssa. Lisäksi tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä koordinoi opiskelijoiden ohjausta ja opetuksen käytännön ongelmien käsittelyä yhdessä tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan ja opintopäällikön/opintokoordinaattorin kanssa. Ryhmän toiminta perustuu avoimuuteen.

Kukin opintosuunta vastaa omaan opetustarjontansa kurssirakenteista, osaamisperustaisista sisällöistä ja opetusohjelmasta. Opetustarjonnan suunnittelusta huolehtii opintosuunnan opsu-ryhmä, jossa on jäseninä opetushenkilökunnan edustajien lisäksi vähintään yksi opiskelijoiden edustaja. Opintosuunnan vastuuprofessori nimeää ryhmän jäsenet.  Opintosuuntien opsu-ryhmät ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa opetuksen suunnittelussa, jotta eri opintosuuntien opetuksen mahdolliset päällekkäisyydet ja muut vastaavat opetuksen yhteensovittamisen ongelmat saadaan ratkaistuksi.

Tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan tehtävänä on yhteistyössä muiden opetuksen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa vastata tutkinto-ohjelman pedagogisesta kehittämisestä, tutkinto-ohjelman opettajatutoreiden toiminnan tuesta ja koordinoinnista sekä opiskelijoiden ohjaamisesta. Ohjausvastaava toimii tutkinto-ohjelman kehittämisryhmän puheenjohtajana.

Opintokoordinaattori toimii yhdyshenkilönä opetuksen kehittämiseen osallistuvien tahojen välillä ja vastaa omalta osaltaan opetuksen kehittämiseen liittyvästä viestinnästä tutkinto-ohjelman sisällä. Opintokoordinaattorilla on merkittävä rooli opetussuunnitelmatyön käytännön tuessa.

Opiskelijat ja ainejärjestöt muodostavat johtamiskorkeakoulussa olennaisen ryhmän opetuksen kehittämistyössä. Opiskelijat ovat edustettuina opetuksen kehittämiseen osallistuvissa monijäsenisissä toimielimissä. Lisäksi aineärjestöt ja niiden koulutuspoliittiset vastaavat toimivat aktiivisesti mukana opetuksen kehittämisessä. Yksittäisen opiskelijan rooli opetuksen kehittämisessä on merkittävä palautteen antajana yksittäisistä opintojaksoista (kurssipalaute) ja opetuksesta kokonaisuutena (lukukausi-/lukuvuosipalaute).

Opetuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman johtoryhmä antaa suuntaviivat ja koordinoi tutkinto-ohjelman opetuksen suunnittelua. Johtoryhmä toimii yhteistyössä tutkinto-ohjelman kehittämisryhmän, ohjausvastaavan, opintopäällikön sekä opintokoordinaattorin kanssa.

Käytännön suunnittelusta vastaavat opintosuunnat, joilla on paras tuntemus kurssirakenteesta, opetettavasta substanssista ja niiden edellyttämistä pedagogista ratkaisuista. Opintosuuntien "opsu-ryhmät" vastaavat opetussuunnitelman laadinnasta oman opetuksensa osalta yhteistyössä tutkinto-ohjelman muiden opsu-ryhmien kanssa.  

Opetussuunnitelmien laatimisessa otetaan huomioon yliopistotasoiset ja yksikkökohtaiset strategiset linjaukset ja ohjeet sekä saatu palaute- ja seurantatieto (kurssi- ja lukuvuosipalautteet., U&R:n seurantatilastot jne).

Yksittäisen opintojakson opetuksen suunnittelusta vastaa opintojakson vastuuopettaja, joka kehittää opetusta jatkuvana prosessina. Tässä työssä keskeisenä apuvälineenä on opiskelijoilta saatava kurssi- ja lukuvuosipalaute.

Opetussuunnitelmatyön ohella opetuksen suunnitteluun kuluu vuosittaisen opetusohjelman laatiminen (opetustarjonta). Siitä vastaavat opintosuunnat ja opintojaksojen vastuuopettajat. Opetusohjelmien laatimista koordinoi tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä ja opintopäällikkö/opintokoordinaattori. Opetusohjelman laadinnassa otetaan huomioon opintojen sujuvuus koko tutkinto-ohjelman näkökulmasta.

Tutkinto-ohjelman yliopisto-opettajien jo vakiintuneet tapaamiset toimivat kehittämisryhmän pohjana. Kehittämisryhmään kuuluu opintosuuntien edustajien ja ohjausvastaavan lisäksi opintopäällikkö/opintokoordinaattori ja opiskelijoiden edustaja. Käsiteltävistä asioista riippuen kokouksista informoidaan myös muita opettajia ja opiskelijoita. Toiminnassa pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen ja kokouksiin voivat osallistua myös muut kuin ryhmään nimetyt henkilöt.  Ryhmän puheenjohtajana toimii tutkinto-ohjelman ohjausvastaava ja kehittämisryhmä kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

 

Kehittämisryhmän kokoonpano lukuvuonna 2017–2018:

Tanja Helle, tutkinto-ohjelman ohjausvastaava (puheenjohtaja), varajäsen Markus Laine

Aino Nordling, opintokoordinaattori (sihteeri)

Marjo Korhonen, opintopäällikkö

Paula Rossi (hallintotiede)

Krista Willman (ymp.pol. ja aluetiede)

Jani Wacker (julkisoikeus)

Jaakko Rönkkö (julk. talousjohtaminen)

Annika Nevanpää (opiskelijajäsen)

 

Kehittämisryhmän tehtävä on jatkuva opetuksen kehittämistyö. Kehittämisryhmä on osa tutkinto-ohjelman opetuksen laatujärjestelmää. Ryhmässä keskustellaan ja käsitellään kaikkia opetukseen liittyviä ajankohtaisia tutkinto-ohjelmalle yhteisiä kysymyksiä kuten opiskelijoiden ja opettajien yhteistyön kehittämistä,  opiskelijapalautejärjestelmän kehittämistä  ja hyödyntämistä, opetussuunnitelmatyön koordinointia ja kehittämistä, ohjausprosessien koordinointia ja kehittämistä sekä muita tutkinto-ohjelman opetuksen käytännön järjestämiseen  liittyviä kysymyksiä.  

Opintojen ohjaus

Ohjaustyön tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluvat  opinnot mahdollisimman täysipainoisesti ja tehokkaasti. Ohjauksen rooli korostuu laaja-alaisessa tutkinto-ohjelmassa. Erityisen tärkeää se on opintojen alkuvaiheessa, opintojen nivelvaiheissa sekä tutkielmatyöskentelyssä.   Tutkinto-ohjelmalle laadittu ohjaussuunnitelma toimii ohjaustyön pohjana.

Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava on keskeisessä roolissa tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksen koordinoinnissa ja erityisesti ohjauksen kehittämisessä. Ohjausvastaavan tehtävinä on yhteistyössä muiden ohjauksesta vastaavien kanssa huolehtia muun muassa ohjauksen suunnittelusta, hops-opettajien toiminnan tuesta ja varsinaisesta opiskelijoiden ohjaamisesta. Ohjausvastaava toimii läheisessä yhteistyössä opintopäällikön/opintokoordinaattorin kanssa.

Opintojen alkuvaiheessa erityisesti hops-opettajien rooli on tärkeä. Kukin opintosuunta vastaa omaan opetukseensa liittyvästä ohjauksesta. Yksittäisen opintojakson ohjauksesta vastaa opintojakson vastuuopettaja. Jokainen tutkinto-ohjelman opettaja vastaa omalta osaltaan siitä, että opiskelija ohjataan tarvittaessa sellaisen henkilön luo, joka pystyy vastaamaan opiskelijan ohjaustarpeeseen. Tutkintohallintoon liittyvissä kysymyksissä opiskelijoita ohjaa erityisesti opintopalvelut (opintopäällikkö/opintokoordinaattori).

Uusien opiskelijoiden ohjauksessa korostuu informaation antaminen opiskelun perusasioista (tutkinto-ohjelman rakenne, yliopisto-opiskelu, opintojen ja opiskelun tietolähteet sekä ohjauksen ja neuvonnan tahot). Opiskelijoiden ohjauksessa merkittävässä roolissa ovat erityisesti orientoivat opinnot, opiskelijatutorien ja hops-opettajien toiminta sekä informaatio-ohjaus tutkinto-ohjelman ja yliopiston verkkosivuilla.

Opiskelijajärjestöt vastaavat opiskelijatutoreiden toiminnasta. Johtamiskorkeakoulu järjestää opiskelijatutoreille vuosittain tutorkoulutusta, joka tukee ainejärjestöjen  omaa tutorkoulutusta.

Uudet opiskelijat jaetaan opintojen alussa hops-ryhmiin. Opintosuuntien nimeämien hops-opettajien tehtävänä on ohjata opiskelijoita erityisesti opintojen alkuvaiheeseen ja opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä (HOPS-prosessi). Tarvittaessa hops-opettaja ohjaa opiskelijan eteenpäin ohjauksen tarpeesta ja luonteesta riippuen oikealle henkilölle. Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava koordinoi ja tukee hops-opettajien toimintaa.

Opiskelijan opintojen suuntaamiseen liittyvä ohjaus. Opintosuunnat järjestävät sekä ensimmäisen että toisen vuoden opiskelijoille tilaisuuksia, joissa kerrotaan muun muassa opintosuunnan tarjoamasta opetuksesta ja työelämämahdollisuuksista. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on erityisesti antaa opiskelijoille valmiuksia opintosuunnan valintaan, joka ajoittuu laskennallisen toisen opintovuoden loppuun. Tarvittaessa myös tutkinto-ohjelmatasolla järjestetään opintojen suunnitteluun liittyviä tilaisuuksia.  Ohjausvastaava yhdessä opintopäällikön /-koordinaattorin kanssa huolehtivat siitä, että informaatiota opintosuunnan valinnasta ja opintojen suunnittelusta on riittävästi tarjolla myös sähköisessä muodossa.

Tutkielmavaiheen  ohjauksesta vastaa opintosuunta.

Opiskelijapalautejärjestelmän kuvaus                                                   

Opetuksen kehittämisen keskeinen apuväline on opetuksesta kerättävä palaute. Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen laadunvarmistusta. Opetuksesta kerätään palautetta opetukseen osallistuneilta opiskelijoilta opintojaksokohtaisesti (ns. kurssipalaute) ja lukuvuosikohtaisena palautteena.

Kurssipalautetta kerätään jokaisesta tutkinto-ohjelman opintojaksosta. Palautteen keräämisestä vastaa opintojakson vastuuopettaja. Palautteen kerääminen on merkityksellistä opettajalle ja opiskelijalle. Palautteen tavoitteena on arvioida sitä, miten opintojaksolla annettu opetus on edistänyt opiskelijan oppimista ja kuinka opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet on saavutettu. Opintojaksosta saatavalla palautteella opettaja pystyy arvioimaan opetusmenetelmien toimivuutta suhteessa osaamistavoitteisiin ja sitä, miten opintojakso on toteuttanut opetussuunnitelman kokonaistavoitetta tutkinto-ohjelmassa. Palautteen pohjalta opettaja voi kehittää opintojaksoa opiskelijan oppimista edistävällä tavalla.

Opintojakson vastuuopettaja laatii saamansa palautetiedon perusteella kursseistaan lyhyet tiivistelmät. Kukin opintosuunta kerää tiivistelmät yhteen ja ne käsitellään opintosuunnan omassa kokouksessa yhdessä opiskelijaedustajien kanssa. Opintosuunnan kokoukseen pyydetään opiskelijoilta palautetta myös laajemmin opintokokonaisuuksista ja opintojen etenemiseen liittyvistä käytännön kysymyksistä.

Opintosuuntakohtaiset palautteet käsitellään vuosittain hallintotieteiden kehittämisryhmän kokouksessa, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja ratkotaan yhdessä kehityskohteita. Opiskelijat keräävät kokousta varten ns. lukuvuosipalautteen, jonka kautta päättymässä olevan lukuvuoden opetusta arvioidaan kokonaisuutena. Opiskelijoita pyydetään kertomaan näkemyksensä opetussuunnitelmasta, opetusohjelmasta, opintojen etenemiseen liittyvistä kysymyksistä, opetusmenetelmistä sekä yleisesti opetuksen laadusta. Palautetta pyydetään opetuksen lisäksi opintojen ohjauksesta. Vuosittain kerättävän palautteen tavoitteena on opetuksen ja ohjauksen pitkäjänteinen kehittäminen Lukuvuosipalautteen keräämisestä vastaavat tutkinto-ohjelman ainejärjestöt.

Opetuksen kehittämisryhmä esittää tutkinto-ohjelmakohtaiset kehittämisehdotukset tutkinto-ohjelman johtoryhmälle.

 

Kurssipalautteen käsittely tutkinto-ohjelmassa

Kurssipalautteen käsittelyprosessi (tiivistelmä)

Kurssipalautteen koostaminen opintosuunnissa (lomake)