Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Lähtökohdat

Koulutusta kehitetään jatkuvana prosessina, johon osallistuvat sekä henkilökunta että opiskelijat. Kehittämistyön tavoitteena on kasvatustieteiden opetuksen sisällöllisen ja pedagogisen laadun parantaminen opetukselle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutuksen kehittäminen koostuu seuraavista osista

 • opetuksen suunnittelu

 • opetuksen ohjaus

 • opiskelijapalautejärjestelmä.

Opetuksen kehittämiseen osallistuvat toimijat

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman koulutuksen kehittämiseen osallistuu tiedekunnan useita eri toimijoita

 • tiedekuntaneuvosto ja dekaani/varadekaani

 • johtoryhmä

 • lähiesimiestiimit

 • opetuksen kehittämistyöryhmä

 • tutkinto-ohjelmavastaava

 • ohjausvastaava

 • opiskelijat ja ainejärjestöt

 • opintopäällikkö ja opintokoordinaattori

Tiedekuntaneuvosto osallistuu koulutuksen kehittämiseen päättämällä tiedekunnan strategisista linjauksista, opiskelijoiden valintaperusteista, tutkielmien arviointiperusteista sekä hyväksymällä tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat.

Dekaani johtaa koulutuksen kokonaisuutta tiedekuntaneuvoston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Varadekaani johtaa kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintokoulutuksen ja aineenopettajakoulutuksen strategista kehittämistyötä. Kehittämistyötä tehdään tiedekunnan lähiesimiestiimien ja eri työryhmien yhteistyönä.

Johtoryhmä toimii tiedekunnan dekaanin apuna. Sen tehtävänä on mm. osallistua dekaanin ja varadekaanin ratkaisuvaltaan kuuluvien asioiden valmisteluun, tiedekunnan toiminnan kehittämiseen ja laadunhallintaan.

Lähiesimiestiimit muodostavat tiedekunnan toiminnan organisoimisen rungon:

 • varhaiskasvatus (VAKA)
 • aineenopettajan pedagogiset ja luokanopettajan monialaiset (AIMO)
 • integroivat osa-alueet (INTO)

Tiimien tehtävänä on osaltaan toimeenpanna yliopiston johdon, tiedekuntaneuvoston, dekaanin ja varadekaanin tekemiä päätöksiä. Tiimit kehittävät tiedekunnan toimintaa, toteuttavat ja kehittävät kasvatustieteiden opetusta sekä valmistelevat ja seuraavat opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelmien toteutumista ja laadunhallintaa.

Opetuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä on mm.

 • tiedekunnan tutkinto-ohjelmien (mukaan luettuna kansainväliset ohjelmat) sekä erillisten opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmien valmistelu ja koordinointi siten, että varmistetaan tutkimuksen ja opetuksen yhteys sekä työelämän asettamat osaamisvaatimukset

 • opetussuunnitelmien toteuttamisen kehittäminen ja laadunhallinta

 • lähiesimiestiimien ja määräaikaisten tiimien ohjeistaminen opetussuunnitelmien valmistelussa ja näiden työn koordinointi

 • esitysten tekeminen dekaanille opetussuunnitelmatyötä tukemaan asetettavista määräaikaisista työryhmistä ja niiden jäsenistä; työryhmissä tulee olla opettajien ja opiskelijoiden lisäksi työelämän edustus

 • opetuksen ja ohjauksen kehittäminen ja laadunhallinta

 • kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien valmistelu ja integrointi kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan

 • täydennyskoulutuksen suunnittelu ja integrointi tiedekunnan muuhun toimintaan

 • kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien ja opetusohjelmien integrointi kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan

 • kurssipalautejärjestelmän toimivuuden ylläpitäminen

 • opiskelijoiden ja opettajien yhteisten palautetilaisuuksien järjestäminen kaksi kertaa vuodessa

 • opintojen etenemisen seuranta ja edistäminen

 • esitysten tekeminen oppimisympäristön kehittämiseksi.

Opetuksen kehittämistyöryhmän kokoonpano lukuvuonna 2018–2019:

Tutkinto-ohjelmavastaava Juha Merta, puheenjohtaja
Varadekaani Marita Mäkinen, varapuheenjohtaja
Opintopäällikkö Liisa Ikkala-Toiviainen, sihteeri
Yliopistonlehtori Vesa Korhonen
Yliopistonlehtori Pirjo Kulju
Yliopistonlehtori Jyri Lindén
Yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen
Yliopistonlehtori Inkeri Rissanen
Koulutuspäällikkö Tea Seppälä
Yliopistonlehtori Tuulikki Ukkonen-Mikkola
Apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen
Apulaisrehtori Heidi Östring
Opiskelija Veera Kerosuo (luokanopettaja)
Opiskelija Eemeli Lahtinen (aineenopettaja)
Opiskelija Jenna Rantanen (elokas)
Opiskelija Jan Varpanen (varhaiskasvatus)

Opintokoordinaattorit kokousten asialistan mukaan

Tutkinto-ohjelmavastaavan tehtävänä on johtaa tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyötä sekä vastata opetuksen kehittämisestä yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Hän vastaa opetuksen laadunvarmistuksesta, opiskelijapalauteen keräämisestä ja hyödyntämisestä sekä havaittuihin ongelmiin puuttumisesta. Tutkinto-ohjelmavastaava toimii opetuksen kehittämistyöryhmän puheenjohtajana.

Ohjausvastaavan tehtävänä on yhteistyössä muiden opetuksen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa vastata tutkinto-ohjelman pedagogisesta kehittämisestä, tutkinto-ohjelman opettajatutoreiden toiminnan tuesta ja koordinoinnista sekä opiskelijoiden ohjaamisesta.

Opiskelijat ja ainejärjestöt ovat tärkeitä toimijoita opetuksen kehittämistyössä. Opiskelijat ovat edustettuina tiedekunnan eri toimijaryhmissä. Yksittäisen opiskelijan rooli opetuksen kehittämisessä on merkittävä palautteen antajana yksittäisistä opintojaksoista (kurssipalaute) ja opetuksesta kokonaisuutena (lukukausi-/lukuvuosipalaute).

Opintopäällikkö vastaa koulutuksen valmistelusta, toimeenpanosta, koordinaatiosta sekä strategisesta suunnittelusta yhteistyössä tiedekuntaneuvoston, dekaanin ja muiden tiedekunnan toimijoiden kanssa.

Opintokoordinaattori toimii yhdyshenkilönä opetuksen kehittämiseen osallistuvien tahojen välillä ja vastaa omalta osaltaan opetuksen kehittämiseen liittyvästä viestinnästä tutkinto-ohjelman sisällä. Opintokoordinaattorilla on merkittävä rooli opetussuunnitelmatyön käytännön tuessa.

Opetuksen suunnittelu

Opetussuunnitelmien laatimisessa otetaan huomioon yliopistotasoiset ja yksikkökohtaiset strategiset linjaukset ja ohjeet sekä saatu palaute- ja seurantatieto (kurssi- ja lukuvuosipalautteet., U&R:n seurantatilastot jne).

Yksittäisen opintojakson opetuksen suunnittelusta vastaa opintojakson vastuuopettaja, joka kehittää opetusta jatkuvana prosessina. Tässä työssä keskeisenä apuvälineenä on opiskelijoilta saatava kurssi- ja lukuvuosipalaute.

Opetussuunnitelmatyön ohella opetuksen suunnitteluun kuluu vuosittaisen opetusohjelman laatiminen (opetustarjonta). Siitä vastaavat opintokoordinaattorit ja opintojaksojen vastuuopettajat. Opetusohjelmien laatimista koordinoi tutkinto-ohjelmavastaava ja opintopäällikkö/opintokoordinaattori. Opetusohjelman laadinnassa otetaan huomioon opintojen sujuvuus koko tutkinto-ohjelman näkökulmasta.

Opintojen ohjaus

Ohjaustyön tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluvat opinnot mahdollisimman sujuvasti. Erityisen tärkeää se on opintojen alkuvaiheessa, opintojen nivelvaiheissa sekä tutkielmatyöskentelyssä.

Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava on keskeisessä roolissa tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksen koordinoinnissa ja erityisesti ohjauksen kehittämisessä. Ohjausvastaavan tehtävinä on yhteistyössä muiden ohjauksesta vastaavien kanssa huolehtia muun muassa ohjauksen suunnittelusta ja HOPS-opettajien toiminnan tuesta.

Opintojen alkuvaiheessa erityisesti HOPS-opettajien rooli on tärkeä. Yksittäisen opintojakson ohjauksesta vastaa opintojakson vastuuopettaja. Kaikki opettajat vastaavat omalta osaltaan siitä, että opiskelija ohjataan tarvittaessa sellaisen henkilön luo, joka pystyy vastaamaan opiskelijan ohjaustarpeeseen. Tutkintohallintoon liittyvissä kysymyksissä opiskelijoita ohjaa erityisesti opintopalvelut (opintokoordinaattorit/opintopäällikkö).

Uusien opiskelijoiden ohjauksessa korostuu tiedon antaminen opiskelun perusasioista (tutkinto-ohjelman rakenne, yliopisto-opiskelu, opintojen ja opiskelun tietolähteet sekä ohjauksen ja neuvonnan tahot). Opiskelijoiden ohjauksessa merkittävässä roolissa ovat erityisesti orientoivat opinnot, opiskelijatuutorien ja HOPS-opettajien toiminta sekä yliopiston verkkosivut.

Opiskelijajärjestöt vastaavat opiskelijatuutoreiden toiminnasta. Tiedekunta järjestää opiskelijatutoreille vuosittain tuutorkoulutusta, joka tukee ainejärjestöjen omaa tuutorkoulutusta.

Uudet opiskelijat jaetaan opintojen alussa HOPS-ryhmiin. Opintosuuntien nimeämien HOPS-opettajien tehtävänä on ohjata opiskelijoita erityisesti opintojen alkuvaiheeseen ja opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä (HOPS-prosessi). Tarvittaessa HOPS-opettaja ohjaa opiskelijan eteenpäin ohjauksen tarpeesta ja luonteesta riippuen oikealle henkilölle. Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava koordinoi ja tukee HOPS-opettajien toimintaa.

Opiskelijapalautejärjestelmän kuvaus                                              

Opetuksen kehittämisen keskeinen apuväline on opetuksesta kerättävä palaute. Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen laadunvarmistusta. Opetuksesta kerätään palautetta opetukseen osallistuneilta opiskelijoilta opintojaksokohtaisesti (ns. kurssipalaute) ja lukuvuosikohtaisena palautteena.

Kurssipalautetta kerätään sähköisesti jokaisesta tutkinto-ohjelman opintojaksosta. Palautteen keräämisestä vastaa opintojakson vastuuopettaja. Palautteen kerääminen on merkityksellistä opettajalle ja opiskelijalle. Palautteen tavoitteena on arvioida sitä, miten opintojaksolla annettu opetus on edistänyt opiskelijan oppimista ja kuinka opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet on saavutettu. Opintojaksosta saatavalla palautteella opettaja pystyy arvioimaan opetusmenetelmien toimivuutta suhteessa osaamistavoitteisiin ja sitä, miten opintojakso on toteuttanut opetussuunnitelman kokonaistavoitetta tutkinto-ohjelmassa. Palautteen pohjalta opettaja voi kehittää opintojaksoa opiskelijan oppimista edistävällä tavalla.