Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen luonnontieteiden tiedekunnassa

 

Palautejärjestelmä

Tältä sivulta löydät tietoa luonnontieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteisen koulutuksen palautejärjestelmän kokonaisuudesta.

Yleistä palautetta voit laittaa myös osoitteeseen luo.info@uta.fi.

Palautejärjestelmää koskevissa asioissa voit olla yhteydessä tiedekunnan opintopäällikköön.

Alla kuvattu tiedekunnan palautejärjestelmän kokonaisuus on jaoteltu seuraaviin osioihin

Miksi ja miten palautetta kerätään?

Palautteen kerääminen on osa itsearviointia, laadunhallintaa ja opetuksen sekä koulutusten kehittämistä. Palautteen avulla pyritään parantamaan opetuksen linjakkuutta, jotta osaamistavoitteiden saavuttaminen olisi tarkoituksenmukaista: mielekästä opiskelijan kannalta ja tehokasta opetusjärjestelyiden kannalta. Tiedekunnassa pyritään kehittämään kulttuuria, jossa opiskelijat ovat motivoituneita palautteen antamiseen ja jossa palautetta käsitellään keskustellen sekä opettajan että opettajatuutorin johdolla, mutta myös opiskelijoiden kesken.

Opiskelijat voivat antaa palautetta tiedekunnan toiminnasta ainejärjestön ja henkilökunnan yhteisissä tapaamisissa. Lisäksi opiskelijat antavat kurssikohtaista palautetta kurssien sisällöstä ja toteutuksesta, minkä pohjalta opetusta kehitetään jatkuvana prosessina. Palautetta kerätään monin eri tavoin epämuodollisissa tapaamisissa ja kohtaamisissa, opetus- ja ohjaustilanteissa, HOPS-ohjauksessa sekä opinnäytetyön ohjauksessa. Palautteen antaminen voi olla osa opintojakson suoritusta ja myös palautteen käsittely voi liittyä opintojakson suoritukseen.

Tiedekunnassa käytetään yliopiston yhteistä kurssipalautejärjestelmää. Kurssipalautejärjestelmän kuvauksen ja ohjeet löydät yliopiston intrasta (vanha TaY:n intra).

Ura- ja rekrytointipalvelut kerää palautetta valmistuneilta, samalla saadaan myös työnantajapalautetta. Työnantajapalautetta saadaan myös harjoitteluraporteista ja opetussuunntielmatyön yhteydessä toteutettavista kyselyistä.

Vuosittain yliopistolla toteutetaan yhteiset opiskelijakyselyt, jotka kohdennetaan 2.-, 3.- ja 5.-vuotisille opiskelijoille. Valtakunnallisesti järjestettävään Kandipalaute-kyselyyn taas vastaavat kaikki kandidaatintutkinnon suorittaneet, ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti opintojen ohjauksessa. Säännöllisesti toteutetaan myös valmistuneiden sijoittumis- ja uraseurantoja.

Opiskelijajärjestö vastaa uusien opiskelijoiden opiskelijatuutoroinnista. Tiedekunta järjestää opiskelijatuutoreille vuosittain koulutusta, joka tukee ainejärjestön toimintaa. Ainejärjestöllä on myös aktiiviopiskelijoista koostuva ns. luottorinki. Luottorinki on tiedekunnan ja opiskelijoiden vapaaehtoinen yhteistyömuoto, jonka tavoitteena on lisätä koulutusten tunnettuutta ja kehittää viestintää koulutuksista opiskelijalähtöisemmäksi. Luottoringin kautta saadaan myös palautetta toiminnan kehittämiseksi. 

Tiedekunnassa hyödynnetään palautteena myös tietoa, jota saadaan tilastoina yliopiston tietojärjestelmistä. Tilastot on koottu Johdon tietojärjestelmään yliopiston intraan. Yliopiston tieto- ja opintohallinnosta saadaan tilasto- ja palautetietoa opiskelijavalinnoista. Työryhmien tarpeisiin valmistelun tueksi kootaan lisäksi erilaisia tiedekuntakohtaisia aineistoja.

Palautteen analysointi

Palautetta käsitellään tiedekunnan johtoryhmässä, koulutuksen ohjausryhmässä, tutkinto-ohjelmien ja maisteriohjelmien opetussuunnitelmatyössä tai muissa tapaamisissa sekä kehityskeskusteluissa.

Tutkinto-ohjelmien ja maisteriohjelmien vastuuhenkilöt ovat vastuussa ohjelmien opiskelijapalautteen keräämisestä ja hyödyntämisestä sekä havaittuihin ongelmiin puuttumisesta. Ohjausvastaavat koostavat palautetta Opintojen ohjattu suunnittelu -opintojaksosta ja hops-toiminnan kautta saadusta koulutuksia koskevasta palautteesta. Viime kädessä tiedekunnan opiskelijapalauteasioista vastaa dekaani.

Opettajat ja ohjaajat vastaavat palautteen keräämisestä omilta opintojaksoiltaan sekä omilta ohjattaviltaan. Vastuuopettaja huolehtii palautteen keräämisestä, sen koostamisesta ja viestimisestä opiskelijoille.

Perustutkintokoulutukseen ja myös palautteeseen liittyvien asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon osallistuvat keskeiset toimijat ovat tiedekuntaneuvosto, dekaani ja varadekaani, koulutuksen ohjausryhmä ja tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöt sekä ohjausvastaavat. Toisten yliopistojen kanssa yhteistyössä toteutettavilla koulutuksilla on lisäksi oma ohjausryhmänsä. Hallinnollisina valmistelijoina toimivat opintopäällikkö, kansainvälisten opintoasioiden koordinaattori ja tutkinto-ohjelmakohtaisessa valmistelussa opintokoordinaattorit.

Palautteen hyödyntäminen, viestintä ja dokumentointi

Tiedekunnan palautejärjestelmän mukaisesti opiskelijoille tulee tiedottaa etukäteen palautteen keruusta ja sen tarkoituksesta. Opiskelijoille on myös tiedotettava palautteen sisällöstä ja vaikutuksista.

Palautetietoa hyödynnetään opetuksen kehittämisen ja toiminnan arviointiin. Palautteen avulla voidaan parantaa opetuksen järjestelyjä ja oppimisympäristöjä.

Palautteista ja arvioinneista esiin nousseet kehittämistarpeet huomioidaan erityisesti tiedekunnan toimintasuunnitelman, opetussuunnitelman, opetusohjelman että opiskelijavalintojen valmistelussa.

Palautteen käsittely dokumentoidaan mm. koulutuksen ohjausryhmän, tutkinto-ohjelmien ja maisteriohjelmien kokousmuistioihin. Opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestetään kaikille avoimia palautekoontien käsittely- ja keskustelutilaisuuksia. Palautetta voidaan käsitellä myös vuoden mittaan esimerkiksi LUO-kahveilla.

Ohjeellinen vuosikello

Alla on kuvattu palautejärjestelmän ohjeellinen vuosikello.

Tarkempi kuvaus tutkintotavoitteisen koulutuksen palautejärjestelmän vuosikellosta vastuutahoineen on koottu erilliseen vuosikello-dokumenttiin

 • Elo-syyskuu
  • Opiskelijavalinnan tilastot
  • Tutkinnot ja 55 op-suorittaneet
  • Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu
  • Opiskelijakahvit
 • Loka-marraskuu
  • Palautteen keruu I periodin kursseista
  • Tutkinnot ja 55 op-suorittaneet
  • Opiskelutilastot (20.9.) ja yliopiston eri opiskelijakyselyiden tulokset
  • Opiskelijakahvit, ainejärjestötapaaminen
 • Joulu-tammikuu
  • Palautteen keruu II periodin kursseista ja edellisen syksyn kurssien palautteiden käsittely
  • Tutkinnot ja 55 op-suorittaneet
  • Kandi-maisteri –nivelvaihe, opintojen edistyminen (3.-vuotisten seurannat)
  • Opiskelijakahvit, ainejärjestötapaaminen
 • Helmi-maaliskuu
  • Opetusohjelma- ja opstyön käynnistys, opiskelijapalautteiden, opiskelijaraporttien yhteenvedot
  • Palautteen keruu III periodin kursseista
  • Tutkinnot ja 55 op-suorittaneet
  • Tutkinto-ohjelmien itsearvioinnit
  • Alkuohjauksen ja orientoivien palaute ja tulevan syksyn alkuohjauksen suunnittelu
  • Opiskelijakahvit
 • Huhti-toukokuu
  • Palautteen keruu IV periodin kursseista ja kevään kurssien palautteiden käsittely
  • Tutkinnot ja 55 op-suorittaneet
  • Opiskelijakahvit, ryhmäpalaute tai TO:n palautepäivä, ainejärjestötapaamiset
  • Henkilökunnan kehityskeskustelu
 • Kesäkuu
  • Tutkinnot ja 55 op-suorittaneet
  • Toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi

 

 

Opetussuunnitelmatyö

Opetusohjelmasuunnitelmatyötä ohjaa tiedekunnan yhteinen koulutuksen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on koulutusvaradekaani.

Tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmän vastuuhenkilöiltä saat lisätietoa opetussuunnitelmatyön etenemisestä ohjelmatasolla. Opetussuunnitelmatyötä johtaa tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja sihteerinä toimii opintokoordinaattori. Tohtoriohjelman opetussuunnitelmatyötä johtaa vastaavasti tohtoriohjelman vastuuhenkilö ja sihteerinä toimii opintosuunnittelija.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

 • tutkinto-ohjelmavastaava Lauri Hella, opintokoordinaattori Tiina Mäenpää
 • maisteriopinnot ja -ohjelmat: Lauri Hella, Eero Hyry (matematiikka), Jaakko Peltonen (tilastotiede/CBDA), opiskelijajäsenet: Juulia Kärki ja Veeti Ahvonen

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma 1.4.2019 -31.7.2020

 • tutkinto-ohjelmavastaava Hannu-Matti Järvinen, opintokoordinaattori Heli Rikala
 • suunnitteluryhmän jäsenet: Martti Juhola, Tomi Janhunen, Kaisa Väänänen, Tarja Tiainen, Timo Poranen, Terhi Kilamo, Heikki Hyyrö, Saila Ovaska ja opiskelijajäsenet Riina Harjuniemi, Lassi Halminen, Loviisa Hurme ja Jesse Heinonen.

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

 • tohtoriohjelmavastaava Poika Isokoski, opintosuunnittelija Elina Orava.

Tampere3-opetussuunnitelmatyö

 • Yhteys- ja vastuuhenkilöinä toimivat koulutusvaradekaani Kati Iltanen/tietojenkäsittelytieteet ja Eero Hyry/matematiikka ja tilastotiede.