Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintosuunnan täsmentäminen

Maisterivaiheen opintosuuntavalinnasta löydät tarkempaa tietoa alla olevasta valikosta tutkinto-ohjelmittain.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Kandidaatin tutkinnon opiskelija seuraa opinnoissaan joko hoitotieteen tai kansanterveystieteen opintopolkua ja suuntautuu siten vastaaviin maisteriopintoihin. Hoitotieteen hakukohteen kautta valituksi tulleen opiskelijan ensisijaiset vaihtoehdot ovat hoitotieteen maisteriopintojen opintosuunnat (hoitotyön johtamisen opintosuunta tai hoitotyön opettamisen opintosuunta) ja kansanterveystieteen hakukohteen kautta valituksi tulleen opiskelijan ensisijainen vaihtoehto on kansanterveystieteen maisteriopinnot.

Kansanterveystieteen maisteriopintoihin hakeutuvan opiskelijan opinto-oikeutta ei tarvitse täsmentää, vaan opiskelija voi jatkaa joustavasti opintojaan kandidaatin tutkinnosta maisteriopintoihin. Kaikille kansanterveystieteen hakukohteen kautta valituille opiskelijoille taataan paikka kansanterveystieteen maisteriopinnoissa.

Hoitotieteen maisteriopintoihin etenevän opiskelijan opinto-oikeus täsmennetään hakemuksesta, joka opiskelijan tulee tehdä opintojen aloittamisen lukuvuonna tai ennen kandidaatin tutkintotodistuksen hakemista. Vuonna 2019 hakuaika on 1.-31.3.2019. Hakeutuessaan opintosuuntaan opiskelijalla tulee olla opintosuoritusrekisterissä vähintään 90 opintopistettä. Opintosuuntaan hakeutumisen yhteydessä opiskelija asettaa ensisijaisuusjärjestykseen hoitotyön johtamisen opintosuunnan ja hoitotyön opettamisen opintosuunnan.

Mikäli karsintaa joudutaan tekemään, on valintakriteereinä terveystieteiden kandidaattiohjelman hoitotieteen aineopintojen kriteeriopinnot (ks. alla), jotka tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Maisteritutkinnon opinto-oikeus täsmennetään opiskelijatietojärjestelmään viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Opiskelija saa tiedon tästä viimeistään 6.5. sähköpostitse.

Kriteeriopinnot:

TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, 3 op
 

Opiskelijan tulee huomioida valitsemansa maisteriopintojen opintosuunnan edellyttämät opinnot jo kandidaatin tutkinnon valinnaisia opintoja valitessaan, koska eri opintosuuntien opinnoille on määritelty edeltäviä opintoja, joista opintopolku muodostuu. Ennen siirtymistään hoitotyön johtamisen maisteriopintoihin opiskelijalla on oltava suoritettuna hallintotieteiden perusopinnot ja vastaavasti hoitotyön opettamisen maisteriopintoihin siirtyvällä opiskelijalla on oltava suoritettuna kasvatustieteiden perusopinnot.

Tarvittaessa opiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja, jotka määritellään tapauskohtaisesti. Kaikille hoitotieteen hakukohteen kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille taataan paikka hoitotieteen maisteriopintojen jommassa kummassa opintosuunnassa. Hoitotieteen maisteriopintojen opintosuuntiin otettavien opiskelijoiden määrä päätetään vuosittain.

Opintojen sujuvan etenemisen mahdollistamiseksi hoitotieteen maisteriopintojen opintosuunnan täsmennys voidaan poikkeustapauksessa tehdä dekaanin päätöksellä hakuajasta poiketen edellyttäen, että suoritettuja opintoja on riittävästi maisterivaiheeseen siirtymiseksi.

Opiskelija voi hakea tutkinto-ohjelman sisällä maisteriopinnosta toiseen vaihtoa keväisin maisterihaun hakuaikana.

Opiskelijat, joilla on opinto-oikeus muussa yliopistossa tai Tampereen yliopiston toisessa yksikössä ja, joilla on suoritettuna terveystieteiden tai muun soveltuvan alan alempi korkeakoulututkinto, voivat hakea opinto-oikeutta keväisin terveystieteiden maisterihaussa.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Opintosuunnan täsmentäminen yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa tapahtuu tavallisesti toisen opintovuoden keväällä. Hakeutuminen on keväällä 2019 ajankohtaista niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat osallistuvansa kandidaattiseminaariin lukuvuoden 2019-2020 aikana. Hakeutuminen opintosuuntiin tapahtuu opiskelijan työpöydän maisteriopintoihin-työkalun kautta. Keväällä 2019 hakulomake on työpöydällä auki 2.-16.5.2019. Hakulomakkeen voi, ja se kannattaa täyttää, vaikka sinulta hakuhetkellä vielä puuttuisi rekisteristä joitain alla mainittuja opintoja. Mahdollisten puuttuvien opintosuoritusten pitää olla rekisterissä 31.5.2019 mennessä. Opintosuuntavalinnat vahvistetaan dekaanin päätöksellä kesäkuun 2019 aikana.

Keväällä 2019 on mahdollista hakeutua seuraaviin opintosuuntiin:
 • nuorisotyö ja nuorisotutkimus
 • sosiaaliantropologia
 • sosiaalipsykologia
 • sosiaalipolitiikka
 • sosiologia
 • sukupuolentutkimus

Voidakseen osallistua valintaan opiskelijalla on oltava 31.5.2019 mennessä suoritettuna seuraavat opinnot:

 • opintoja yhteensä vähintään 80 op
 • sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (Kokonaismerkintä perusopinnoista pitää olla rekisterissä, ks. ohje merkinnän hakemisesta.)
 • yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot 20 op (opintojen laajuus on yhteensä 25 op, mutta 5 op sisältyy tutkinto-ohjelman perusopintoihin).
 • opiskeluvalmiudet (sisältää orientoivat opinnot ja HOPS 2 op; sekä tietotekniikkataidot 3 op)
 • kriteeriopinnot, ks. alla

Opintosuuntiin valittavien opiskelijoiden määrät riippuvat mm. kunkin opintosuunnan opetusresursseista. Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian opintosuuntiin voidaan valita vuosittain 25 ja sukupuolentutkimuksen, sosiaaliantropologian sekä nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön opintosuuntiin 10 opiskelijaa. Opintosuunta voi ylittää kiintiön, mikäli aikaisempina vuosina kiintiö ei ole tullut täyteen ja opintosuunta näkee kiintiön ylittämisen mahdollisena. Jos tarvitaan karsintaa eri opintosuuntiin, seuraavien opintojaksojen arvosanojen keskiarvo ratkaisee:

Opiskelijan on haettava kahteen opintosuuntaan, mutta halutessaan voi hakea lisäksi kolmanteen opintosuuntaan. Opiskelija asettaa hakuvaihtoehdot ensisijaisuusjärjestykseen. Hakijat valitaan ensin ensimmäiselle sijalle asetettuihin opintosuuntiin, sitten toiselle sijalle asetettuihin opintosuuntiin.

Tämän lisäksi opiskelija voi hakea maisteriopintojen opintosuunnan vaihtoa. Hakuaika keväällä 2019 on 2.-16.5.2019. Haun alkamisesta tiedotetaan opiskelijan työpöydän kautta. Vaihdon kriteerinä ovat edeltävät opinnot kyseisessä opintosuunnassa, opintojen eteneminen sekä perustelut vaihdolle (esim. tutkielman aihepiiri). Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon myös haettavan opintosuunnan opetusresurssit.

Tarkennuksia lkv 2018 - 2019

 • Jos opiskelija on tehnyt sosiaalitieteiden teoriat tai aineopintojen alakohtaisen jakson vanhan opetussuunnitelman mukaisesti, luetaan ne hyväksi valinnassa.
 • Jos opiskelija ei tule valituksi ensisijaiseen opintosuuntaansa, eikä hänellä ole aineopintotasoisia suorituksia muista opintosuunnista, otetaan valinnassa huomioon paras mahdollinen arvosana minkä tahansa opintosuunnan aineopintotasoisesta opintojaksosta 5 op. Opintosuunnan edellyttämät aineopinnot täydennetään 3. opintovuoden aikana.
 • SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I -opintojakson sähköinen tentti (3 op) suositellaan suoritettavaksi ennen luentoja. Ellet vielä ole tehnyt tenttiä, se on tehtävä viimeistään 10.5.2019, jotta tentin tulokset ehtivät rekisteriin 31.5.2019 mennessä. Myös muiden yllä mainittujen opintojen on oltava rekisterissä 31.5.2019 mennessä.

Lisätietoja voit kysyä Linnan 6. kerroksesta yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintopalveluista (Johanna Elo, Helena Siipo) tai sähköpostitse osoitteesta ykt.opiskelu.tau@tuni.fi

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Elo Johanna Opintokoordinaattori
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö; Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintohallinto
Johanna.Elo@uta.fi LINNA 6059 050 318 6385
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678