Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikan tutkielmaopas on julkaistu tutkinto-ohjelman intrassa. Oppaan lataamiseksi kirjaudu intraan (intra.uta.fi) ja liity Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman sivustoon.

Aloittaminen

Tutkielman tekemisen ja/tai siihen liittyvän seminaarin voi aloittaa kun lähes kaikki muut syventävät opinnot on suoritettu.

Matematiikan pro gradu -tutkielma aloitetaan ottamalla yhteyttä opettajaan (ks. opettajien yhteystiedot). Opettajan kanssa tehdään ohjaussopimus, jossa sovitaan mm. tutkielman aiheesta ja laajuudesta sekä aikataulutavoitteista. Opettajan työtilanteesta tai tutkielman aihepiiristä riippuen graduntekijä voidaan ohjata myös toisen opettajan ohjattavaksi.

Computational Big Data Analytics -ohjelman pro gradu -tutkielma aloitetaan osallistumalla graduseminaariin, joka järjestetään vuosittain. Työn ohjaajana toimii seminaarin opettaja, professori tai tutkinto-ohjelman muu opettaja. Ohjaajan kanssa tehdään ohjaussopimus, jossa sovitaan mm. tutkielman aiheesta ja laajuudesta sekä aikataulutavoitteista. Ks. lisätiedot alta.

Tekeminen

Tutkielma tehdään ohjaajalta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Varsinaisen tutkielman lisäksi tulee tehdä opintojaksokuvauksessa kuvatut osasuoritukset (ks. opinto-opas).

Harjoitusaine tehdään ennen varsinaisen gradun kirjoittamista tai sen alkuvaiheessa. Harjoitusaineella pohjustetaan tutkielman aihepiiriä ja se valmistaa kirjoittajaa gradun kirjoittamiseen. Sisällöstä ja muodosta sovitaan ohjaajan kanssa.

Opinnäytteet kirjoitetaan monesti käyttäen LaTeX-ohjelmistoa, joka on tarkoitettu matemaattisen tekstin tuottamiseen. Käytännön ohjeita LaTeXin käyttöön löytyy kandidaattiseminaarin yhteydessä toteutettavan LaTeX-kurssin sivulta.

Palauttaminen ja kypsyysnäyte

Tutkielma jätetään esitarkastukseen ohjaajalle ennen virallista palautusta. Valmis tutkielma toimitetaan viralliseen tarkastukseen ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Pro gradu -tutkielmat tarkastetaan 31.12.2015 alkaen plagiaatintunnistusjärjestelmällä ennen arviointia.

Kypsyysnäyteohjeita (yliopiston sivu)

Pro gradu -tutkielman palautus (kirjaston sivu)
 

Arviointi

Hyväksytyt opinnäytteet arvioidaan viisiportaista asteikkoa käyttäen. Matematiikan ja tilastotieteen opinnäytteiden arvioinnissa sovelletaan MTT:n omia arviointiperusteita.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat

Nämä ohjeet koskevat soveltuvilta osin myös matematiikan valinnaisten opintojen tutkielmia (syventävien opintojen opinnäyte, ent. sivuainegradu).

Valinnaisten opintojen tutkielma opinto-oppaassa

Muuta

Tutkinto-ohjelmassa ja yliopistossa aiemmin tehtyihin pro gradu -tutkielmiin voi tutustua yliopiston tutkielmatietokannan (TamPub) kautta. Vuodesta 2000 alkaen valtaosa tutkielmista on julkaistu tietokannassa pdf-dokumentteina.

Lisätietoja yliopiston yhteisissä opinnäyteohjeissa.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Edeltävät opinnot ja kiinnostavan aihepiirin löytäminen

Maisterin tutkinnon edellyttämät opinnot voit tarkistaa opinto-oppaista; gradusi kannalta tarpeelliset edeltävät opinnot riippuvat tutkielman aihepiiristä. Gradun aihe voi löytyä joltakin suorittamaltasi jaksolta, töistä tai harrastusten parista. Tietojenkäsittelytieteiden menetelmien soveltaminen muiden tieteenalojen ongelmiin voi myös olla kiinnostava gradun aihe.

Yhteys mahdolliseen ohjaajaan

Ota yhteys oman maisteriohjelman vastuuhenkilöön, kun aihepiiri alkaa hahmottua. Vastuuhenkilön avulla sopiva ohjaaja löytyy. Kirjoita tulevan gradusi karkea sisällysluettelo tai alustava sisällön kuvaus. Se on hyvä lähtökohta ensimmäiselle ohjaustapaamiselle. Yleensä ensimmäisellä tapaamiskerralla täsmennetään aihetta ja käynnistetään "graduprojekti". Käynnistämiseen kuuluu myös gradusopimuksen tekeminen. Siinä sovitaan esim. työn tavoiteaikataulusta. Gradujen ohjaajia löytyy tietojenkäsittelytieteiden vanhalta tutkielmasivulta.

Lähdekartoitus

Lähdekartoituksen voi aloittaa jo ennen ohjaajan tapaamista. Jokaiseen graduun kuuluu aiheeseen liittyvien aikaisempien tulosten esittely. Gradun tekeminen kannattaa aloittaa huolellisella kirjallisuuteen tutustumisella, sillä silloin saa kokonaiskuvan aihepiiristä ja huomaa, mikä oma panos voi siinä olla. Tässä voit hyödyntää kandidaatin tutkintoon sisältyvää tiedonhaun opetusta. Erityisen hyödyllisiä tiedon lähteitä ovat ACM Digital Library, IEEE Xplore ja Google Scholar. Kaikki vastaan tulevat mahdolliset lähteet kannattaa tallentaa tiedostoina itselleen, jos se on mahdollista.  Samalla kun lähteitä löytyy, kannattaa niiden tarkat viitetiedot tallentaa muistiin. Myöhemmin niitä on vaikeampi selvittää.

Suunnittelu ja kirjoittaminen, gradun kieli ja julkisuus

Gradun tarkka suunnittelu ja kirjoittaminen kannattaa aloittaa sitten, kun lähdekartoituksessa on kertynyt riittävästi materiaalia. Jos työhön kuuluu konstruktiivinen ja/tai empiirinen osuus, sen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Kirjallisuuskatsaus on mahdollista kirjoittaa melko valmiiksi jo ennen varsinaisen oman osuuden tekemistä, vaikka myöhemmin aina yleensä löytyykin lisää lähteitä ja huomaa uusia yhteyksiä lähteiden ja oman työn välillä. On suositeltavaa käyttää kirjoittamisen pohjana tietojenkäsittelytieteiden graduntekijän ohjeiden tyylipohjaa (ks. alla Ohjeita graduntekijöille), mutta siitä voi oman harkintansa mukaan myös poiketa. Kaikkien olisi kuitenkin syytä lukea nämä ohjeet läpi ja käyttää annettuja vinkkejä hyväkseen. Gradun kirjoittamisen avuksi on myös laadittu lukuisia oppaita, joita voi soveltuvin osin käyttää hyväksi.  Näitä lukiessa kannattaa keskittyä yleisiin työskentelyohjeisiin ja noudattaa oman tutkinto-ohjelman ohjeita tyyli- ja muotoseikkojen kohdalla.

Ohjeita graduntekijöille

Tärkein asia tutkielmassa on sen asiasisältö. Sisällön välittymiseksi lukijalle tulee tutkielman jäsennyksen, kieliasun ja ulkoasun olla kunnossa. Ohjeet eivät ole sitovia: niiden tarkoitus on lähinnä vapauttaa kirjoittaja joidenkin esitystapaan liittyvien yksityiskohtien pohtimisesta. Tärkeintä on, että esitystapa on looginen ja yhtenäinen. Osa annetuista ohjeista saattaa tuntua pikkumaisilta ja epäoleellisilta. Aloittelevan kirjoittajan voi olla vaikea hyväksyä sitä, että tyyliin, esitystapaan ja ulkoasuun liittyvät kysymykset eivät lopultakaan ole makuasioita. Voit toki olla eri mieltä siitä, ovatko annetut ohjeet järkeviä, mutta harva meistä kirjoittaa itselleen. Oikean tyylin ratkaisee se, mitä tekstin lukija odottaa, ja siihen puolestaan vaikuttaa lukijan muista alan kirjoituksista omaksuma vallitseva käytäntö. Oman työpanoksen käyttäminen lukijan työn helpottamiseen on kannattava sijoitus.

Suomeksi vai englanniksi?

Monet opiskelijat ovat valinneet gradunsa kieleksi englannin. Tämä voikin olla välttämätöntä silloin, kun tutkielma tehdään englannin kieltä käyttävässä projektissa tai työpaikassa. Ilman erityistä painavaa syytä gradun kieleksi ei kuitenkaan kannata englantia valita. Hyvän tutkielman kirjoittaminen vieraalla kielellä on huomattavasti vaikeampaa kuin äidinkielellä. Äidinkielen käyttö vapauttaa kirjoittajan voimavaroja tutkielman laadun parantamiseen.

Työstäminen ja iteraatiot

Gradun kirjoittaminen on iteratiivista: tekstiä hiotaan kerta kerralta paremmaksi. Kun ohjaajan kanssa sovittu välitavoite on saavutettu tai teksti on selvästi muuttunut, kannattaa ottaa yhteyttä ohjaajaan ja tarjota työtä luettavaksi. Tämä tapahtuu gradusopimuksessa sovitussa aikataulussa. On  tärkeää huolehtia kielen oikeellisuudesta jo tässä vaiheessa: jos työ on täynnä kirjoitusvirheitä tai kielioppivirheitä, ohjaajan huomio kiinnittyy epäolennaisiin asioihin ja lisäksi lukeminen hidastuu. On siis ohjattavan oman edun mukaista kirjoittaa sujuvaa ja virheetöntä tekstiä alkaen, sillä tällöin ohjaaja ehtii lukea työn nopeammin ja antaa enemmän kommentteja tärkeistä asioista. Viimeistään silloin kannattaa ottaa ohjaajaan yhteyttä, jos huomaa gradun kirjoittamisen olevan jostakin syystä jumissa.

Ennen lopullisen version jättämistä tarkastettavaksi kannattaa antaa ohjaajalle omasta mielestään valmis versio gradusta. Hän voi silloin lukea sen kerran kunnolla läpi ja kertoa, jos jokin asia vaatisi vielä lisätyötä. Jos työ on ohjaajankin mielestä kunnossa, voidaan siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen. Viimeistään tässä vaiheessa sovitaan myös, kuka on gradun toinen tarkastaja ohjaajan lisäksi.

Muuta

MDP in Computational Big Data Analytics (CBDA)

CBDA on matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmien yhteinen maisteriohjelma