Johtamiskorkeakoulussa tenttiminen

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Johtamiskorkeakoulussa on siirrytty miltei pääsääntöisesti sähköiseen tenttimiseen. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa on kuitenkin edelleen käytössä myös yleiset tenttipäivät, jotka löytyvät opetusohjelmasta.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut opintosihteeri Selene Oittiselle.

Itsenäisesti suoritettavat opinnot

JULKINEN TALOUSJOHTAMINEN

- HALJTA14 Julkisen talousjohtamisen näkökulmia (kirjapaketti) 5 op - kaikissa periodeissa ja kesällä.
- HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa 5 op
- HALJTS08 Julkisen talousjohtamisen klassikkoteokset (kirjapaketti) 5 op - kaikissa periodeissa ja kesällä

JULKISOIKEUS

- KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5op

KUNTA- JA ALUEJOHTAMINEN

HALKAA14 Kaupunkien ja alueiden taloudellinen kehittäminen/ Economic renewal of cities and regions 5op (suoritettavissa kesällä). Kurssin tiedot löytyvät täältä: http://www.saunalahti.fi/~atmaso/opencourse/.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA ALUETIEDE

Kurssit ovat suoritettavissa esseellä (myös kesällä). Ota yhteys kurssin vastuuopettajaan.

- HALYAA12 Ympäristöhallinnan muutos 5 op 
- HALYAA13 Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka 5 op
- HALYAA14 Yhteiskunnalliset kiistat ja niiden hallinta 5 op
- HALYAS14 Vaihtuvasisältöiset erikoiskurssit (yht 10 op) neljänä  5 op vaihtoehtona.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Johtamiskorkeakoulussa on siirrytty miltei pääsääntöisesti sähköiseen tenttimiseen. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa on kuitenkin edelleen käytössä myös yleiset tenttipäivät, jotka löytyvät opetusohjelmasta.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut opintosihteeri Selene Oittiselle.

Itsenäisesti suoritettavat opinnot

Huom! kaikkia itsenäisesti suoritettavia opintoja ei voi suorittaa tenttimällä.

Markkinointi

KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi - monimuotototeutus III periodi

Taloustiede

KATTAA35 Kansainvälinen talous
KATTAS34 Aluetalous ja kaupunkitalous 

Myös muita taloustieteen aine- ja syventävien opintojen sovelluskursseja voi olla mahdollista suorittaa itsenäisesti. Mahdollisesta itsenäisestä suoritustavasta sovitaan erikseen opettajan kanssa

Yrityksen johtaminen

KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet - monimuototeutus II-IV periodi + kesä
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen - itsenäinen suoritus IV periodi + kesä
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) - sähköinen tentti I-IV periodi + kesä
KATVAA11 Business Ethics - kurssista itsenäinen suoritus II-IV periodi + kesä
KATSTA14 Readings in Strategy - sähköinen tentti II-IV periodi
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship - sähköinen tentti II-IV periodi
JKKYVP11 Työhyvinvointi - itsenäinen suoritus II periodilla
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi - itsenäinen suoritus IV periodilla
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen - itsenäinen suoritus II periodilla

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5op - itsenäinen suoritus II-IV periodi

Sidottu tiettyyn ajankohtaan, mutta eivät vaadi läsnäoloa (esim. oppimateriaali Moodlessa):

KATYVA38 International Business Law
KATYVA43 Kansainvälinen verotus
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet
KATYVA22 Henkilöverotus
KATYVA24 Yritysverotus
KATYVA41 Arvonlisäverotus
KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa
KATYVA43 Kansainvälinen verotus
KATYVA44 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus

Suoritettavissa kirjatentillä:

KATYVS24 Kilpailuoikeuden syventävä opintojakso - erikseen ilmoitettavina ajankohtina SLK + KLK
KATYVS27 Rahoitusoikeuden syventävä opintojakso - erikseen ilmoitettavina ajankohtina SLK + KLK
KATYVS45 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset

Vakuutus ja riskienhallinta

KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen - itsenäinen suoritus IV periodi

Teemakokonaisuudet

Responsible business and sustainability:
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting - itsenäinen suoritus III-IV periodi
KATVAA14 Business, Society and Nature - itsenäinen suoritus IV periodi + kesä

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Suurin osa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opintojaksoista on suoritettavissa itsenäisesti joko tenttimällä (sähköiset tentit) tai sopimalla vastuuopettajan kanssa vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. essee). Tentittävien opintojaksojen tiedot ja tentaattorilistan näet alla, ja vastuuopettajien tiedot sivulla 'Johtamiskorkeakoulun vastuuopettajat'.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa käytetään ainoastaan sähköistä tenttijärjestelmää. Yleisiä tenttipäiviä ei ole käytössä.

Opintojaksokohtaiset vaatimukset ja tenttikirjallisuus löytyvät opinto-oppaasta.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut opintosihteeri Johanna Tuomikoskelle.

Yleisten kirjallisten kuulustelujen vastaanottajat

Perusopinnot

POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi: Pinja Lehtonen
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi: Erika Säynässalo
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat: Jarmo Rinne
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit: Mikko Räkköläinen

Aineopinnot

Kansainvälisen politiikan opintosuunta

POLKVA10 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä: Eero Palmujoki
POLKVA20 EU:n ulkosuhteet: Pami Aalto
POLKVA30 Maailmanpolitiikka: POLKVA31/32: Matti Pesu, POLKVA33: Mikko Räkköläinen
POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus: Tarja Seppä

Valtio-opin opintosuunta

POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko: Tapio Raunio
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus: Tapio Raunio
POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit: Kaisa Herne
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät: Sami Borg
POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen: Sami Borg
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka: Kaisa Herne
POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan: Mikko Lahtinen
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot: Mikko Lahtinen

Syventävät opinnot

Kansainvälinen politiikka

POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria: Hannes Peltonen
POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi:
POLKVS22 Kansainvälisten suhteiden kirjallinen harjoitus:
POLKVS31 Maailmanpolitiikan tutkimus: Hannes Peltonen
POLKVS32 Euroopan integraation tutkimus: Pami Aalto
POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus: Tuomas Forsberg

Valtio-oppi

POLVOS10 Valtio-opin teoriat: Kaisa Herne
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät: Kaisa Herne
POLVOS22 Euroopan unioni: Tapio Raunio
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen: Sami Borg
POLVOS24 Poliittinen filosofia: Mikko Lahtinen
POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka: Kaisa Herne
POLVOS26 Poliittiset prosessit: Ilkka Ruostetsaari
POLVOS27 Poliittiset järjestelmät: Kaisa Herne
POLVOS28 Puolueet ja vaalit: Sami Borg
POLVOS31 Käsiteanalyysi ja filosofiset tutkimusmenetelmät: Herne, Raunio, Ruostetsaari
POLVOS32 Empiiristen tutkimusmenetelmien yleisesitykset: Herne, Raunio, Ruostetsaari
POLVOS33 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät: Herne, Raunio, Ruostetsaari
POLVOS34 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät: Herne, Raunio, Ruostetsaari

Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemamoduulit

POLYEP11 Suomen energiapolitiikka: Ilkka Ruostetsaari
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen: Ilkka Ruostetsaari