Doctoral Dissertations

This page describes the general provisions regarding the format of dissertations, the criteria placed on dissertations by faculties, the pre-examination process of dissertations, the publishing of dissertations and the public defence.

These instructions are also available on the General regulations regarding degrees page in faculty-specific PDF files.

In some faculties, a dissertation must be advocated by the postgraduate education committee before it can be submitted for pre-examination. For more information on the duties and meeting schedules of the committees, please visit the Faculty websites.

Read more about supervision in doctoral studies (LINK).

Read more about:

Dissertation Form

Dissertation Language

Preliminary Examination

Permission to Defend the Doctoral Dissertation

Custos, Opponent, Grading Committee, and Date of the Public Defence

Publishing the Doctoral Dissertation and Dissertation Publicity

Public Defence of a Doctoral Dissertation

Accepting and Evaluating a Doctoral Dissertation

Degree Certificate

Dissertation Form

Section 22 of the Government Decree on University Degrees (794/2004) and Sections 21, 22 and 26 of the Government Decree on University Degrees (1039/2013) lists the formal requirements for doctoral dissertations. All doctoral dissertations must meet these requirements.

To be awarded a doctoral degree, a doctoral student must write a dissertation and defend it in public.

A doctoral dissertation is a substantial scientific thesis based on independent research, and it must be defended publicly. If the dissertation is a monograph, the manuscript must be previously unpublished.

A doctoral dissertation must produce new scientific knowledge and demonstrate the author’s critical thinking, profound knowledge of the field and its methods, and ability to apply these methods. It can be a manuscript of an unpublished dissertation (a monograph), an integrated work composed of scientific publications or manuscripts approved for publication paired with a summary article (an article-based doctoral dissertation), or another type of work that fulfils the scientific criteria.

An article-based doctoral dissertation must form an integrated whole, and the objectives, methods and results of the study must be presented in the summary article. Such a work must include at least four articles (depending on their scope). Before the manuscript is submitted for preliminary examination, each article must be approved for publication in a peer-reviewed publication.

An article-based dissertation is made up of three parts: introduction, articles and conclusions. Each article must contain new results or introduce new points of view.

Publications may also include co-authored publications if the doctoral candidate’s independent contribution can be shown. The candidate must present a written clarification of his/her contribution to the collective research when the doctoral dissertation is submitted for preliminary examination. All the requirements concerning the doctoral dissertation apply not only to monographs but also to article-based dissertations. An article-based doctoral dissertation may not include parts of the candidate’s previous dissertation.

Johtamiskorkeakoulu

Tekstiä

Faculty of Education

Doctoral Dissertation (180 credits)

A doctoral dissertation is a study based on independent research that includes new scientific information. It is examined at a public defence.

The following forms can be approved as a dissertation: a uniform study (monograph) or a research compilation comprising scientific publications or article manuscripts that have been approved for publication and cover the same issues, plus as a summary based on them.

The dissertation can be written in Finnish, Swedish, English or another language approved by the Faculty of Education.

 

Article-based dissertation

An article-based doctoral dissertation consists of an introduction, 3–5 published articles or manuscripts approved for publication dealing with the same topic of inquiry, and a summarising report. The introductory chapter should outline the objectives and the theoretical and methodological bases of the study, and draw the articles together in order to demonstrate their coherence. The summarising report on the articles should present the findings and conclusions of the research and evaluate its social significance and contribution to the field in question.

The published articles or approved manuscripts should be provided as appendices after the summary report. Alternatively, the articles can be placed between the introduction and summary. At least three of the articles included in the dissertation must have been published or approved for publication in peer-reviewed journals or books. All of the published or approved articles must meet the requirements of scientific texts, and each article must contain new findings or perspectives in a separate examination. However, slight redundancies may be allowed in articles that cover subjects that are closely related. The collection may include co-authored publications, but the doctoral candidate must be the first author of at least three of the articles.

The author must submit the articles for pre-examination without edits or rewrites. Upon submission for pre-examination, the author must present a list of where the articles have been published or approved for publication. As regards co-authored publications, a written account of the role and responsibilities of the doctoral candidate must be presented in the same context. Before the permission to print can be granted, the researcher must indicate that he/she has been given the necessary permission to use the articles as part of the article-based dissertation’s summary report.

In evaluating a report intended to serve as an article-based dissertation, the pre-examiners present their assessment of the scientific level of the entire dissertation (articles and summary). The statement addresses whether or not the elements of the study form a sufficiently consistent and extensive work that meets the specifications of a doctoral dissertation.

 

Luonnontieteiden tiedekunta

Artikkeliväitöskirjan tulee koostua riittävästä määrästä referee-menettelyssä vertaisarvioituja korkeatasoisia julkaisuja.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Väitöskirjaksi tarkoitetun opinnäytteen tulee olla tieteellinen esitys tutkinnon alaan kuuluvasta aiheesta. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko monografiaväitöskirja tai ns. osajulkaisuväitöskirja, johon kuuluu useita yhtenäisen kokonaisuuden muodostavia tieteellisiä artikkeleita ja niistä laadittu yhteenveto, joka muodostaa varsinaisen väitöskirjan.

Monografiaväitöskirja on yksin väittelijän nimissä oleva tieteellinen esitys, joka perustuu itsenäisen tutkimustyön aikaisemmin julkaisemattomiin tuloksiin.

Osajulkaisuväitöskirjan yhteenveto-osa on aina väittelijän itsensä laatima. Sen sijaan julkaisuihin voi kuulua myös usean tekijän yhteisjulkaisuja, jos väittelijällä on niissä selvä itsenäinen osuus.

Väittelijän tulee olla pääsääntöisesti artikkelin ensimmäinen tai jaettu ensimmäinen kirjoittaja vähintään kahdessa osatyössä.

Pääsääntöisesti julkaisua saa käyttää vain yhden väitöskirjan osana. Ensimmäisellä kirjoittajalla on etuoikeus julkaisun käyttämiseen väitöskirjassaan. Mikäli joku muu haluaa käyttää ko. julkaisua väitöskirjassaan, tulee siihen saada kirjallinen suostumus kaikilta kirjoittajilta ja työn ohjaajalta. Perustellusta syystä väitöskirjaan voi sisältyä osajulkaisuja, joita on käytetty tai tullaan käyttämään myös toisen väitöskirjan osatyönä. Jos tällaisia osajulkaisuja on enemmän kuin yksi, tulee asia hyväksyttää jatkokoulutustoimikunnassa etukäteen ennen esitarkastajien nimeämistä. Yhteistä osajulkaisua käyttävien väittelijöiden sekä heidän ohjaajiensa tulee tehdä yhteinen kirjallinen selvitys kummankin väittelijän osuudesta ko. tutkimuksen tekemisessä ja julkaisun laadinnassa ja toimittaa se jatkokoulutustoimikunnalle ennen esitarkastajien nimeämistä sekä väitöskirjan käsikirjoituksen liitteenä esitarkastajille. Väitöskirjan osajulkaisuna voi myös käyttää systemaattista kirjallisuuskatsausta, mikäli se tuottaa uutta tietoa, sisältää analyyttisellä menetelmällä tuotetun synteesin eikä ole ainoastaan kuvaileva.

Väitöskirjassa painettavien julkaisujen tulee olla joko julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi tieteellisissä vertaisarviointia (referee-järjestelmää) käyttävissä aikakauslehdissä tai -kirjoissa. Väitöskirjan käsikirjoitus voidaan lähettää esitarkastajille, vaikka yksi julkaistavaksi lähetetty osajulkaisu on vailla painettavaksi hyväksymistä. Kun väittelijä toimittaa käsikirjoituksensa jatkokoulutustoimikunnalle esitarkastajien nimeämistä varten, mukaan on liitettävä hyväksymisilmoitus niistä osajulkaisuista, jotka on hyväksytty julkaistavaksi, mutta joita ei vielä ole julkaistu tieteellisissä aikakauslehdissä.

Viestintätieteiden tiedekunta

Artikkeliväitöskirjan tulee koostua riittävästä määrästä referee-menettelyssä vertaisarvioituja
korkeatasoisia julkaisuja. Riittävä määrä on 3–5 artikkelia laajuudesta ja julkaisun tasosta riippuen.


Epäselvissä tilanteissa artikkelien riittävän määrän ratkaisee dekaani konsultoituaan tohtoriohjelman
vastuuhenkilöä.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tekstiä

Dissertation Language

The dissertation can be written in Finnish or a foreign language. Faculty-specific instructions are provided below.

Some faculties also award proofreading grants when the dissertation is written in a foreign language (this does not apply to students of doctoral programmes in languages). The practices of awarding proofreading grants can be found on the Grants page.

 

Johtamiskorkeakoulu

Lisensiaatintutkimuksen  ja  väitöskirjan  voi  kirjoittaa  suomeksi,  ruotsiksi,  englanniksi  tai  tiedekuntaneuvoston  hyväksymällä  muulla  kielellä. Suomenkielisessä  väitöskirjassa tulee olla tiivistelmä suomeksi ja englanniksi. Muussa kuin suomenkielisessä väitöskirjassa tulee olla väitöskirjan kielellä olevan tiivistelmän lisäksi suomenkielinen tiivistelmä.

Faculty of Education

 The dissertation can be written in Finnish, Swedish, English or another language approved by the Faculty of Education.

Luonnontieteiden tiedekunta

Väitöskirja voidaan kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tieteenalayksikön hyväksymällä muulla kielellä. Käsikirjoituksen kielen tulee olla sama kuin väitöskirjan.

Väitöskirjan tekijän tulee huolehtia siitä, että käsikirjoituksen kieliasu on moitteeton.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Suositellaan käsikirjoituksen kieliasun tarkistamista ennen esitarkastukseen toimittamista.

Viestintätieteiden tiedekunta

Väitöskirja tai artikkeliväitöskirjan johdanto kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai jollakin muulla kielellä siten kuin opinto- ja ohjaussuunnitelmassa sovitaan. Käsikirjoituksen kielen tulee olla sama kuin väitöskirjan. Artikkeliväitöskirja voi sisältää eri kielillä kirjoitettuja julkaisuja.  Väitöskirjan tekijän tulee huolehtia siitä, että käsikirjoituksen kieliasu on moitteeton. Suomenkieliseen väitöskirjaan on liitettävä lyhyt (2–3 sivua) englanninkielinen tiivistelmä ja muunkieliseen väitöskirjaan suomenkielinen tiivistelmä. Julkisessa tarkastuksessa on käytettävä suomen kieltä tai kieltä, jolla väitöskirja on kirjoitettu, tai muuta kieltä siten kuin väittelijä ja kustos vastaväittäjän kanssa sopivat.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

dd

Preliminary Examination

A dissertation is examined in two phases: the pre-examination and the public defence.

In accordance with the decision of the Rector of the University of Tampere, the originality of all doctoral dissertations and licentiate theses submitted for pre-examination is checked using Turnitin plagiarism checker software. An entry of the examination procedure is made in the thesis. See instructions on the use of the system.

Before the commencement of the examination process, the doctoral student must ensure that he/she holds the copyrights to the images, tables and other materials contained in the dissertation or has obtained permission to publish such materials online (for example, the articles of an article‑based dissertation). A doctoral candidate should also study the guide on publishing a dissertation sufficiently early on. The guide is available on the Library website.

Information regarding copyrights can be found on the following websites, for example: Ministy of Education , and Kopiosto.

The doctoral student must be registered as present for the entire duration of the examination process.

Johtamiskorkeakoulu

Väitöskirja  voidaan  jättää viralliseen  esitarkastukseen,  kun  väitöskirjan  ohjaaja/ohjaajat ja oppialan edustaja puoltavat esitarkastuksen käynnistämistä. Väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus on esitarkastusta ja julkaisuluvan saamista varten jätettävä johtamiskorkeakoulun kansliaan kolmena  täydellisenä  kappaleena, joista kaksi sidottuna tai kansioituna. Esitarkastukseen jätetyn käsikirjoituksen on oltava myös esitysteknisesti ja kieliasultaan viimeistelty.

Tiedekuntaneuvosto määrää tutkimukselle vähintään kaksi, pääsääntöisesti oman yliopiston ulkopuolista  esitarkastajaa. Väitöskirjatyön ohjaaja ei  voi toimia esitarkastajana eikä vastaväittäjänä. Esitarkastajilla tulee pääsääntöisesti olla vähintään dosentin pätevyys tai muulla tavoin osoitetut vastaavantasoiset tieteelliset ansiot. Esitarkastajia pyydetään antamaan perusteltu kirjallinen lausuntonsa siitä, katsovatko he käsikirjoituksella olevan sellainen tieteellinen arvo, että lupa sen julkaisemiseen väitöskirjana voidaan antaa.

Väitöskirjan tekijälle on ennen esitarkastajien ja vastaväittäjän valintaa varattava tilaisuus antaa lausuntonsa esitarkastajien tai vastaväittäjän esteellisyydestä.

Johtamiskorkeakoulun ohjeet esitarkastajille (LINKKI)

Faculty of Education

 

Doctoral dissertation’s pre-examination process

The dissertation manuscript must be submitted to the study coordinator of the Faculty of Education as a single file in PDF format (see also Practical instructions for doctoral candidates.

In conjunction with the submission of the manuscript, the supervisor will provide a signed report on the Turnitin verification to the study administration.

 

Pre-examiners

After discussion with the research supervisor, the Faculty Council or – pursuant to the delegation decision of the Faculty – the Dean of the Faculty appoints the pre-examiners for the piece of research intended to serve as a dissertation. At least two pre-examiners must be appointed for the dissertation. Both pre-examiners must be independent of the Faculty and, furthermore, one must be independent of the University of Tampere. At least one of the examiners must have a Docent’s degree or equivalent academic merits, and the other must have a doctoral degree. The supervisor of the dissertation may not serve as a pre-examiner for the work. The provisions set forth in Sections 27 and 28 of the Administrative Procedure Act (434/2003) apply regarding the disqualification of pre-examiners. The author of the dissertation must be afforded the opportunity to provide a response before the selection of the pre-examiners.

Pre-examination

The purpose of the pre-examination is to ensure that the manuscript meets the scientific and formal requirements for dissertations before permission to publish is granted. The pre-examiners are requested to provide a written statement on whether or not the academic merits of the manuscript warrant permission for it to be published as a doctoral dissertation. The pre-examiners may also write a joint statement.

The statement of the pre-examiners must be a justified, written statement that addresses the following aspects:

 • General nature of the research

  • scientific discourse to which the research is related

 • Research subject and question

  • scientific importance, informational value,
   originality and currency

 • Familiarity with the field of research

  • scope of the literature review and the consistency and sufficiency of the content; currency and comprehensiveness of the literature references; critical grasp of the pertinent literature

  • previous studies on the same subject; ability to identify the merits and shortcomings of previous publications

  • author’s share of the planning and implementation of the research

 • Theoretical mastery of the subject and conceptual clarity

 • Methods

  • reliability of the methods; assessment of reliability

  • methodological perspective and suitability; originality and difficulty

 • Source material

  • quality and scope of the source material and its suitability for resolving the research problem

  • material collection process and the author’s role in the further processing of the material

 • Ethicality of the research

 • Findings and conclusions

  • assessment of the reliability, novelty value and scientific significance of the findings

 • Maturity demonstrated in the reasoning and conclusions portion

  • pertinence, criticality and clarity of the reasoning portion

 • Structuring, presentation and form of the study

  • consistency, style and language

As a final statement, the pre-examiners must recommend the publication of the study as a doctoral dissertation or indicate that they will not provide the recommendation (the grounds are presented in the statement).

Generally, the pre-examiners provide their statements within three months. In the statement, the pre-examiners can propose that the permission to publish be granted or denied, but conditional decisions are not allowed. A manuscript that has undergone pre-examination may only be changed in ways that have been proposed by the pre-examiners or agreed upon with them. However, this does not apply to the correction of typos or similar discrepancies.

The pre-examiners’ statements on the dissertation manuscript must be provided to the author for information and he/she must be afforded an opportunity to submit a response to these statements (Section 44 of the Universities Act (558/2009)).

 

Luonnontieteiden tiedekunta

Ennen väitöskirjan käsikirjoituksen jättämistä tarkastettavaksi opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajalta, että työ on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa.

Opiskelijan on myös huolehdittava, että henkilökohtaisen opinto- ja ohjaussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot on suoritettu ennen väitöskirjan käsikirjoituksen jättämistä.

Väitöskirjaksi aiotun tutkimuksen käsikirjoitus on julkaisuluvan saamista varten jätettävä tiedekunnan toimistoon kolmena täydellisenä, rei'itettynä ja kansioituna tai nidottuna kappaleena paperitulosteena.

Ehdotuksen käsikirjoituksen esitarkastajiksi tekee pääsääntöisesti ohjaaja keskusteltuaan väitöskirjan tekijän kanssa.

Väitöskirjatyön ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana eikä vastaväittäjänä. Myöskään esitarkastaja ei pääsääntöisesti voi toimia vastaväittäjänä. Lisäksi tulee huomioida yleiset esteellisyyssäännöt.

Tiedekunta määrää tutkimukselle vähintään kaksi dosenttitasoista, pääsääntöisesti Tampereen yliopiston ulkopuolista asiantuntijaa esitarkastajaksi. Ennen esitarkastajien valintaa väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus huomauttaa esitarkastajiksi esitettyjen mahdollisesta esteellisyydestä. Esitarkastajia pyydetään antamaan lausuntonsa siitä, katsovatko he käsikirjoituksella olevan sellaisen tieteellisen arvon, että sille voidaan antaa julkaisulupa. Artikkeliväitöskirjasta annettavassa esitarkastuslausunnossa on selvitettävä, muodostavatko julkaisuissa käsitellyt asiat yhtenäisen ongelmaryhmän. Esitarkastajien lausunnossa voidaan esittää julkaisuluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä. Esitarkastettuun käsikirjoitukseen saa tehdä vain sellaisia muutoksia joita esitarkastajat ovat esittäneet tai joista on sovittu esitarkastajien kanssa. Poikkeuksen muodostaa lyöntivirheiden ym. korjaus. Käsikirjoituksen tarkastamiseen liittyviä aikataulukysymyksiä voi tiedustella tiedekunnan toimistosta.

Luonnontieteiden tiedekunnan ohjeet esitarkastajille (LINKKI)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Esitarkastukseen jättäminen

Kun väitöskirjan käsikirjoitus on väittelijän ja ohjaajan mielestä sisällöltään valmis ja ulkoasultaan viimeistelty, työ jätetään esitarkastajien nimeämistä varten pdf‑tiedostona jatkokoulutustoimikunnalle, jonka vastuulukijat perehtyvät käsikirjoitukseen. Toimikunta puoltaa käsikirjoituksen lähettämistä esitarkastukseen, mikäli katsoo sen olevan valmis tähän vaiheeseen, ja tekee esityksen esitarkastajista.

Tieteellisen jatkokoulutustoimikunnan esityksen perusteella dekaani nimeää väitöskirjakäsikirjoitukselle vähintään kaksi väitöskirjan alaan perehtynyttä esitarkastajaa, jotka ovat vähintään dosenttitasoisia. Pääsääntöisesti molempien esitarkastajien tulee olla tiedekunnan ulkopuolelta. Perustellusta syystä toinen esitarkastaja voi olla Tampereen yliopiston dosentti, mikäli hänen varsinainen toimipaikkansa on muualla. Esitarkastajien tulee olla esteettömiä toimimaan väitöskirjan asiantuntijoina eikä heillä saa olla yhteisjulkaisuja viimeisten kolmen vuoden aikana väittelijän ja ohjaajan/ien kanssa. (Esteellisyysperusteet ks. hallintolaki (434/2003) 28 §.)

Tässä vaiheessa jatkokoulutustoimikunnalle jätetään väitöskirjan väittelylupahakemus, jonka lomake on löytyy osoitteessa: XXX (LINKKI)

Hakemukseen liitetään

1. Lyhennelmä (1–2 sivua) tutkimuksen pääsisällöstä

2. Osajulkaisuväitöskirjassa luettelo osajulkaisuista, joihin väitöskirja perustuu. Mikäli kaikkia osajulkaisuja ei vielä ole julkaistu tieteellisissä aikakauslehdissä, mukaan tulee liittää hyväksymisilmoitus niistä osatöistä, jotka on hyväksytty julkaistavaksi, mutta ei vielä julkaistu.

3. Väitöskirjan käsikirjoitusluonnos pdf-tiedostona (sisältäen osajulkaisut)

4. Selvitys väittelijän omasta osuudesta kussakin osajulkaisussa. Selvityksessä tulee jokaisen osajulkaisun osalta esittää (soveltuvin osin) väittelijän oma osuus tutkimuksen suunnittelussa, menetelmien kehittämisessä aineiston tai näytteiden keruussa, potilaiden valinnassa ja tutkimisessa, laboratoriokokeiden tekemisessä, tilastoanalyysien suorittamisessa, tulosten tulkinnassa sekä artikkelin kirjoittamisessa. Selvityksen tulee olla sekä väittelijän että väitöskirjan ohjaajan/ohjaajien hyväksymä ja allekirjoittama (1–2 sivua).

5. Kaikkien esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien alkuperäisyys tulee tarkastaa käyttämällä Turnitin- plagiaatintunnistusohjelmaa. Liitä mukaan ohjaajan allekirjoittama todistus, jonka saa järjestelmästä. Lisätietoja Turnitin- ohjelman käytöstä Tutkijakoulun kotisivuilla http://www.uta.fi/tutkijakoulu/ohjeistus/index.html

Tieto jatkokoulutustoimikunnan kokousajankohdista sekä päivämääristä, joihin mennessä kokouksessa käsiteltävä aineisto tulee jättää, löytyy tiedekunnan kotisivuilta osoitteesta: XXX

Esitarkastusprosessi

Esitarkastajat antavat väitöskirjakäsikirjoituksesta väittelyluvan myöntämistä varten yksikölle tiedekunnalle lausuntonsa noudattaen esitarkastajille annettuja ohjeita. Esitarkastus tulisi yleensä suorittaa kahden kuukauden kuluessa.

Esitarkastajat voivat ennen lopullisen lausunnon kirjoittamista vaatia asiallisia tai muodollisia korjauksia tai lisä- tai kontrollitutkimuksia. Esitarkastuslausunnossa voidaan esittää väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä.

Väitöskirjan esitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa ennen väittelyluvan myöntämistä, että käsikirjoitus täyttää väitöskirjalle asetetut tieteelliset ja muodolliset vaatimukset. Lisäksi esitarkastusmenettely yleensä parantaa kirjoitustyön tasoa. Erityisesti toivotaan esitarkastajalta selkeää kantaa siitä, onko väitöskirjan pohjana oleva tutkimustyö riittävä, vai tarvitaanko lisätutkimuksia. Esitarkastajaa pyydetään lausunnossaan ottamaan kantaa seuraaviin seikkoihin:

1. Väitöskirjan yleinen luonne. Väitöskirjan tieteellisen sisällön ja tärkeimpien tulosten lyhyt kuvaus

2. Väittelijän itsenäinen osuus tutkimuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

3. Aihe ja kysymyksenasettelu. Tieteellinen painoarvo, omintakeisuus, ajankohtaisuus, merkitys sovellutusten kannalta. Kuinka paljon samasta aiheesta on vastaavia aikaisempia tutkimuksia.

4. Tutkimusalan tuntemus. Onko kirjallisuuskatsaus laajuudeltaan ja sisällöltään tasapainoinen ja riittävä. Ovatko kirjallisuusviitteet ajankohtaisia ja kattavia. Hallitseeko väittelijä aihepiirin kirjallisuuden kriittisellä otteella ja pystyykö hän erittelemään aikaisempien julkaisujen ansiot ja heikkoudet.

5. Aineisto. Aineiston laatu, laajuus ja soveltuvuus tutkimusongelman selvittämiseksi. Verrokkiaineiston sopivuus. Onko aineiston keräys pätevä. Onko väittelijä itse suorittanut aineiston keruun ja mikä on ollut hänen osuutensa sen jatkokäsittelyssä.

6. Menetelmät. Menetelmien luotettavuus, soveltuvuus, omintakeisuus ja vaikeusaste. Onko väittelijä kehittänyt uusia menetelmiä tai merkittävästi parantanut aikaisempia menetelmiä paremmin omaan kysymyksenasetteluunsa sopivaksi vai perustuuko väitöskirja esim. valmiista aineistosta kerättyihin tietoihin tai rutiininomaisesti suoritettuihin määrityksiin. Onko tulosten tilastollinen käsittely riittävä ja onko käytetty sopivia tilastollisia menetelmiä.

7. Tulokset ja johtopäätökset. Arvio tulosten luotettavuudesta, uutuusarvosta ja tieteellisestä merkityksestä. Onko kyseessä oleelliselta osaltaan jo aikaisemmin tehtyjen havaintojen varmistaminen vai sisältyykö tuloksiin uusia merkittäviä löydöksiä. Ovatko tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset oikeutettuja? Onko tuloksilla näköpiirissä käytännön sovellutuksia oppialalla?

8. Pohdintaosassa osoitettu kypsyys. Pohdintaosan asiallisuus, kriittisyys ja selkeys. Onko väittelijä onnistunut erittelemään omien tulostensa ansiot ja heikkoudet sekä vertaamaan niitä kriittisellä tavalla aikaisempaan kirjallisuuteen. Ovatko tehdyt johtopäätökset asiallisessa suhteessa kysymyksenasetteluun, tuloksiin ja alan aikaisempaan tietoon.

9. Onko kirjoittaja käsitellyt työssään eettisiä näkökohtia?

10. Kirjoituksen jäsentely ja esitystapa. Onko jäsentely onnistunut, ovatko käsikirjoituksen osat sopivassa suhteessa toisiinsa. Onko tyyli, kieli ja painoasu väitöskirjaksi sopiva ja huoliteltu.

Loppupontena esitarkastaja puoltaa tai ei puolla tutkimuksen julkaisemista väitöskirjana. Lisäksi esitarkastaja ehdottaa arvosanaa väitöskirjatyölle täyttämällä erillisen arvostelulomakkeen.


Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan ohjeet esitarkastajille (LINKKI)

Viestintätieteiden tiedekunta

Väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus on väittelyluvan hakemista varten jätettävä tiedekunnan opintopalveluihin kolmena täydellisenä, kansioituna kappaleena sekä pdf-tiedostona. Jos väitöskirja koostuu artikkeleista ja yhteenvedosta, toimitetaan kokonaisuus esitarkastusta varten kolmena kansioituna kappaleena.

Ennen väitöskirjan käsikirjoituksen jättämistä tarkastettavaksi opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajalta, että työ on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa. Tutkimuksen käsikirjoituksen alkuperäisyys tarkistetaan Turnitin-ohjelman avulla ja ohjaajan tarkastama Turnitin-raportti toimitetaan tiedekunnan opintopalveluihin. Tarkastusmenettelystä tehdään merkintä opinnäytteeseen. Käsikirjoituksen jättämiseen liittyviä aikataulukysymyksiä voi tiedustella tiedekunnan jatkokoulutusasioita hoitavilta henkilöiltä. Väittelijän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarvittavat opintosuoritukset sekä -kokonaisuudet on kirjattu opintosuoritusrekisteriin, mikäli niitä ei ole suoritettu lisensiaatin tutkinnon yhteydessä.

Väitöskirjan esitarkastajat määrää dekaani ohjaajan ja tohtoriohjelman vastuuhenkilön yhteisen ehdotuksen perusteella. Ennen esitarkastajien valintaa väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus huomauttaa esitarkastajiksi esitettyjen mahdollisesta esteellisyydestä.

Tutkimukselle määrätään vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla riippumattomia viestintätieteiden tiedekunnasta ja toisen lisäksi riippumaton Tampereen yliopistosta. Vähintään toisella on dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot ja toisellakin tohtorintutkinto. Teatteritaiteessa toiseksi esitarkastajaksi voidaan määrätä ansioitunut taitelija, vaikka tällä ei olisi tohtorin tutkintoa.

Esitarkastusprosessin tarkoituksena on varmistaa, että väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus täyttää korkeimmalle akateemiselle opinnäytteelle asetetut tieteelliset/taiteelliset ja muodolliset vaatimukset. Esitarkastus on myös vaihe, jossa tiedekunta ja sen määräämät esitarkastajat voivat vaikuttaa väitöskirjan tasoon. Esitarkastajien tehtävänä on antaa yksikölle lausuntonsa siitä, onko käsikirjoituksella sellainen tieteellinen arvo, että lupa sen esittämiseksi väitöskirjana voidaan antaa. Kun kyseessä on artikkelitutkimus, esitarkastuslausunnossa on nimenomaan selvitettävä, muodostavatko käsitellyt asiat yhtenäisen ongelmaryhmän. Jos esitarkastuslausunto on kielteinen, esitarkastusprosessi voidaan tohtoriopiskelijan pyynnöstä keskeyttää. Prosessin rauettua uusi esitarkastus voidaan aloittaa, kun tohtoriohjelman vastuuhenkilö antaa siihen luvan. Menettely koskee sekä väitöskirjakäsikirjoituksen että väitöstutkimuksen ja siihen liittyvien taiteellisten töiden esitarkastusprosessia.

Esitarkastajien tulee lausunnossaan soveltaa väitöskirjan arviointikriteereitä. Esitarkastajat voivat esittää lausunnossaan tekijälle myös korjausehdotuksia, mutta korjausehdotukset eivät saa olla ehtona väittelyluvan myöntämiselle. Lausunnon tulee olla joko puoltava tai hylkäävä, ei ehdollinen. Lausunto tulee antaa pääsääntöisesti kuuden viikon kuluessa siitä kun esitarkastaja on saanut väitöskirjan itselleen. Tarvittaessa esitarkastajan kanssa voidaan neuvotella pidemmästä ajasta. Tiedekuntaneuvosto päättää väittelyluvan myöntämisestä tai epäämisestä esitarkastajien lausuntojen perusteella. Ennen tiedekuntaneuvoston käsittelyä väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus esitarkastuslausuntoja koskevan vastineen antamiseen. Käsikirjoituksen tarkastamiseen liittyviä aikataulukysymyksiä voi tiedustella tiedekunnan opintopalveluista. Esitarkastettuun käsikirjoitukseen saa tehdä vain sellaisia muutoksia, joita esitarkastajat ovat esittäneet tai joista on sovittu esitarkastajien kanssa.

Kaikki esitarkastukseen liittyvä virallinen asiointi hoidetaan tiedekunnan opintopalveluiden kautta. Esitarkastajan on toimitettava lausuntonsa suoraan opintopalveluihin, josta toimitetaan kaikki lausunnot yhtä aikaa niiden saavuttua tohtoriopiskelijalle sekä ohjaajille ja tohtoriohjelman vastuuhenkilölle tiedoksi.

Viestintätieteiden tiedekunnan ohjeet esitarkastajille (LINKKI)

Viestintätieteiden tiedekunnan ohjeet taiteellisten tohtorin tutkintojen esitarkastajille (LINKKI)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ohjeet esitarkastajille (LINKKI)

Permission to Defend the Doctoral Dissertation

Permission to defend the dissertation is granted by the Faculty Council or – in the event that the Council has delegated the task – the Dean.

In some faculties, permission to defend the dissertation is referred to as the permission to publish.

Johtamiskorkeakoulu

Johtamiskorkeakoulun johtokunta myöntää  väitöskirjalle julkaisuluvan. Esitarkas-tajien lausunnot julkaisuluvan myöntämistä varten lähetetään väitöskirjan tekijälle vähintään neljä (4) päivää ennen sitä johtokunnan kokousta, jossa julkaisulupa-asiaa käsitellään. Väitöskirjan tekijällä on mahdollisuus vastineen antamiseen esitarkastajan lausunnoista. Väitöskirjan tekijällä on myös oikeus pyytää väitöskirjan julkaisulupaa koskevan asian siirtoa johtokunnan seuraavaan kokoukseen.

Faculty of Education

 

Permission to publish

A proposal to grant permission to publish a scholarly work intended as a doctoral dissertation is brought to the Faculty Council for a decision if both pre-examiners recommend that permission be granted. If the pre-examination statement is unfavourable, the pre-examination process can be halted at the request of the doctoral student. In the event that the pre-examination process is discontinued, it can be recommenced if permission is granted by the supervisors of the dissertation.

Before the processing of the permission to publish by the Faculty Council, the manuscript must be delivered electronically as a single file (in PDF format) to the Faculty’s Study Coordinator no later than ten days before the Faculty Council meeting at which the matter of the permission is to be addressed. The manuscript must be supplied electronically to the members of the Faculty Council.

Publishing of a dissertation

Once the Faculty Council has granted permission to publish, the dissertation is ready for printing.

Publishing instructions for dissertations are provided on the website of Tampere University Library. The doctoral candidate must also secure any other publishing permissions required for the dissertation. If several publications are presented as a dissertation and a summary has been prepared (i.e. an article-based dissertation), previously printed publications do not require reprinting. In this case, permission to publish need only be obtained for the summary.

In the event that the dissertation consists of separate publications, the doctoral candidate must provide the Faculty of Education with ten copies of the dissertation or summary. If the dissertation is published under a series other than Acta Universitatis or it is printed by a printing house other than Tampere University Press, the Faculty must be provided with twelve copies of the dissertation. The Faculty of Education will handle the official distribution of the dissertation in book form to the opponent and custos, among other relevant parties, and provide the members of the Faculty Council with electronic versions.

The dissertation must be made available to the public at least ten days before the public defence, which means that the dissertations must be delivered to the Faculty no later than twelve days before the defence. A separate title sheet appended to the dissertation must state the time and place of the defence, and indicate that the dissertation is presented for public examination with the consent of the Faculty of Education.

Luonnontieteiden tiedekunta

Esitarkastajien lausunnot julkaisuluvan myöntämistä varten lähetetään väitöskirjan tekijälle viimeistään viisi (5) päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää julkaisulupaa koskevan päätöksen siirtoa tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Esitarkastajien annettua lausuntonsa dekaani päättää tiedekuntaneuvoston delegointipäätöksen mukaisesti väittelyluvan myöntämisestä sekä nimeää väitöstilaisuuden vastaväittäjän ja kustoksen.

Viestintätieteiden tiedekunta

Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto. Väittelylupaa koskevat esitarkastajien lausunnot lähetetään väitöskirjan tekijälle viimeistään neljä (4) päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää väittelylupaa koskevan päätöksen siirtoa seuraavaan tiedekuntaneuvoston kokoukseen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

ss

Custos, Opponent, Grading Committee, and Date of the Public Defence

Once permission to present the study as a dissertation has been granted, the Faculty Council or Dean appoints a custos to represent the University at the public defence, along with one or more opponents. In some faculties, the grade proposal is issued by a grading committee, including the opponent and 1–3 other persons familiar with the field of the dissertation.

Johtamiskorkeakoulu

Kun julkaisulupa on myönnetty, tiedekuntaneuvosto määrää julkista väitöstilaisuutta varten valvojan (kustoksen) ja yhden tai kaksi vastaväittäjää. Vastaväittäjän tulee olla tieteenalansa arvostettu asiantuntija. Kustoksena toimii työn ohjaaja tai oppialan tai lähiaineen professori. Samassa yhteydessä tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle arvostelulautakunnan, joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjasta annettavasta arvosanasta. Kustos toimii arvostelulautakunnan puheenjohtajana. Sen muina jäseninä ovat esitarkastajat, vastaväittäjä ja yksi tiedekuntaneuvoston määräämä professori, dosentti tai vastaavantasoiset tieteelliset ansiot omaava tohtori.

Johtamiskorkeakoulun ohjeet vastaväittäjälle (LINKKI)

Faculty of Education

 

Appointing an opponent, a custos and an evaluation group

The Faculty Council or – pursuant to the Faculty Council’s decision – the Dean of the Faculty appoints a monitor (custos) for the public defence and, by proposal of the professor responsible for the study or the relevant supervisor, one or two opponents of at least docent level who are independent of the University of Tampere. A pre-examiner can only serve as an opponent on special grounds. A supervisor of the dissertation may not serve as an opponent.

The custos is usually the supervisor of the dissertation. This task can be assigned to a Professor of the University of Tampere or – pursuant to the Faculty’s regulations – a Docent, Emeritus/Emerita Professor.

The evaluation group includes the opponent(s) and an expert representative appointed by the Faculty Council or – in accordance with the Faculty Council’s delegation decision – the Dean of the Faculty. A Professor, Associate Professor or Docent is generally selected as a member of the evaluation group, but the Dean may, at his/her discretion, also appoint a Doctor well versed in the field of the dissertation. The group also includes the custos, if he/she is not the supervisor of the dissertation. The group may hear the supervisor but the supervisor may not participate in the decision of the grade proposal or the pertinent discussion. The members of the evaluation group must be present at the public defence.

The author of the dissertation must be afforded the opportunity to provide a response before the selection of the opponent(s). As regards the disqualification of the opponent, the provisions set forth in Sections 27 and 28 of the Administrative Procedure Act (434/2003) apply.

The Dean of the Faculty determines the date and time of the public defence.

 

Luonnontieteiden tiedekunta

Kun julkaisulupa on myönnetty, tiedekuntaneuvosto (tai mikäli tehtävä on delegoitu dekaanille, niin dekaani) määrää julkista väitöstilaisuutta varten kustoksen (valvojan) ja pääsääntöisesti yhden vastaväittäjän sekä arvostelutoimikunnan. Ennen vastaväittäjän valintaa väittelijälle varataan tilaisuus huomauttaa vastaväittäjäksi esitettävän mahdollisesta esteellisyydestä. Väitöstilaisuuden ajankohdan määräämistä varten väittelijä ottaa yhteyden kustokseen, vastaväittäjään ja tiedekunnan toimistoon. Tiedekunnan toimisto huolehtii salivarauksesta. Tiedekuntaneuvosto tai dekaani määrää väitöstilaisuuden ajankohdan.

Luonnontieteiden tiedekunnan ohjeet vastaväittäjälle (LINKKI)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Vastaväittäjän tulee olla oman tieteenalansa arvostettu asiantuntija sekä myös edellä mainitulla tavalla esteetön.

Vähintään yhden väitöskirjaprosessin asiantuntijoista tulee tuntea suomalainen/pohjoismainen väitöskirjaprosessi ja tohtorikoulutuksen yleiset käytännöt.

Kustos xxx myöhemmin

Väittelijän tulee heti sovittuaan kustoksen ja vastaväittäjän kanssa väitöspäivästä ilmoittaa se myös opintohallintoon, jotta väitöskirjan julkisesta esillepanosta määräajaksi (10 vrk) voidaan huolehtia ja varautua väitöskirjan virallisen jakelun vaatimiin järjestelyihin.

Väittelijä huolehtii itse luentosalin varaamisesta väitöstilaisuutta varten. Väitösten tulee pääsääntöisesti tapahtua Tampereen yliopiston tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimissa tiloissa Tampereella. Dekaanin päätöksellä voidaan poikkeuksellisesti pitää väitöstilaisuus myös muualla, mikäli työ liittyy Tampereen yliopiston Tampereen ulkopuolella olevaan toimipisteeseen, jossa on myös kyseisen alan opetus- ja tutkimustoimintaa.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa ei käytetä arviointitoimikuntaa vaan tiedekuntaneuvosto arvioi väitöskirjan esitarkastajien ja vastaväittäjän lausuntojen ja arvosanaehdotuksen perusteella.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan ohjeet vastaväittäjälle (LINKKI)

Viestintätieteiden tiedekunta

Kun lupa tutkimuksen esittämiseksi väitöskirjana on myönnetty, tiedekuntaneuvosto määrää julkista väitöstilaisuutta varten kustoksen, joka edustaa yliopistoa, ja yhden tai useampia vastaväittäjiä. Kustoksen tulee olla Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleva professori tai muu dosenttitasoinen opetus- tai tutkimushenkilökunnan jäsen tai emeritus/emeritaprofessori. Vastaväittäjät tulisi ensisijaisesti valita Tampereen yliopiston ulkopuolelta. Vastaväittäjän tulee olla vähintään dosenttitasoinen henkilö. Teatteritaiteen alalla vastaväittäjä voi olla ansioitunut taiteilija, jolla ei ole tohtorin tutkintoa. Työn ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Esitarkastaja voi toimia vastaväittäjänä vain erityisin perustein. Erityinen peruste voi olla esimerkiksi alan asiantuntijoiden vähyys tai esitarkastajan väitöskirjan/väitöstutkimuksen alaan liittyvä asiantuntemus.  Ennen vastaväittäjien valintaa väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus huomauttaa vastaväittäjäksi esitettyjen mahdollisesta esteellisyydestä.

Samassa yhteydessä tiedekuntaneuvosto asettaa arviointitoimikunnan, johon kustoksen ja vastaväittäjien lisäksi nimetään vähintään yksi oppialan ulkopuolinen jäsen, jolla tulee olla dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot. Jos kustos on työn ohjaaja, arviointitoimikuntaan nimetään hänen tilalleen saman tieteenalan professori tai muu edustaja, jolla on dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.  Ennen valintaa väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus huomauttaa toimikunnan jäseneksi esitettyjen mahdollisesta esteellisyydestä. Kustoksena toiminut ohjaaja voi osallistua arviointitoimikunnan kokoukseen väitöskirjasta lisätietoja antavana henkilönä, mutta ei kuitenkaan arvostelutoimikunnan päätösvaltaisena
jäsenenä.

Tiedekuntaneuvosto päättää vastaväittäjästä ja arviointitoimikunnan kokoonpanosta tohtoriohjelman vastuuhenkilön ehdotuksen pohjalta.

Väitöstilaisuuden ajankohdan määräämistä varten väittelijä ottaa yhteyden kustokseen, vastaväittäjään ja tiedekunnan opintopalveluihin. Opintopalvelut huolehtii salivarauksesta, kun väitöspäivästä on sovittu.


Viestintätieteiden tiedekunnan ohjeet vastaväittäjälle (LINKKI)

Viestintätieteiden tiedekunnan ohjeet arviointitoimikunnalle (LINKKI)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ohjeet vastaväittäjälle (LINKKI)

Publishing the Dissertation and Dissertation Publicity

There are several alternatives for publishing a dissertation. The most common method is to publish the dissertation electronically online under the Acta Electronica Universitatis Tamperensis series and have a small batch printed for the public defence and personal use under the Acta Universitatis Tamperensis series. You can also choose to employ the services of another publisher. Instructions on publishing a dissertation in the Acta series can be found in the pertinent guide.

The dissertation must be online and/or available in print form 10–14 days prior to the public defence. Before this, the book must be printed. The time needed for publication depends on the publication method and publisher. However, several weeks must always be reserved for the publication process. viikkoja.

  Number of days before the public defence that the dissertation must be available for viewing

Number of copies of the dissertation to be delivered to the faculty

Acta series / Other publisher (incl. library copy)

Faculty of Management 10 10/12
Faculty of Education 10 10/12
Faculty of Natural Sciences 10 10/12
Faculty of Medicine and Life Sciences 10 6/8
Faculty of Communication Sciences 10 10/12
Faculty of Social Sciences 14 10/12

The doctoral candidate will handle the delivery of the books to the faculty unless otherwise agreed with the publisher. Under the Acta series, the requisite copies of the dissertations are supplied to the faculty directly from the printing house.

A separate title sheet appended to the dissertation must state the time and place of the defence, and indicate that the dissertation is presented for public examination with the consent of the faculty in question.

Notification of the Dissertation

Please fill in and submit the online press release form two weeks before the public defence. You can also send your photo to the library, if you so wish. The library will notify the Finnish media of your dissertation based on the information provided on the form.

Financial Support for Printing a Dissertation

The City of Tampere Science Fund may grant financial support of up to €440 for the printing of a dissertation. More details are provided on the website of the Science Fund.

Some faculties also provide financial support for the printing of dissertations. More information is provided on the Grants page.

Public Defence of a Doctoral Dissertation

The public defence of a doctoral dissertation serves three distinct functions:

 • It offers an opportunity to publicly and reliably ensure that the doctoral student has written the dissertation himself/herself and that the dissertation meets the basic criteria for a dissertation.
 • It offers the opponent(s), people evaluating the dissertation and other people interested in the subject an opportunity to familiarise themselves with the dissertation by listening to, asking questions of and participating in a discussion with the author.
 • It offers an opportunity to make research public in a way that deviates from the norm and is more visible to the public.

The public defence of a doctoral dissertation generally follows certain traditional customs and formal requirements. These customs and formal requirements supplement the official regulations concerning the examination of a dissertation. In the course of time, formalities and traditional customs naturally change. For this reason, the main participants in the defence proceedings should always negotiate the arrangements beforehand.

Johtamiskorkeakoulu

xx

Faculty of Education

Public defence

The public defence provides

 1. an opportunity to publicly and reliably ensure that the candidate has written the dissertation himself/herself and that the dissertation meets the basic academic criteria for a dissertation.
 1. the opponent(s), those who are intended to evaluate the dissertation and other persons interested in the matter with the opportunity to thoroughly study the content of the dissertation by listening, stating comments and questions, and engaging in discussion with the author.
 1. an opportunity to make the research public in a way that deviates from the norm and is more visible to the public.

The public defence of a doctoral dissertation generally follows certain traditional customs and formal requirements. These customs and requirements supplement the university’s regulations on degrees and other official regulations concerning the examination of a dissertation. The traditional practices and forms change and evolve over time. The main participants of the event can negotiate on the appropriate application of the customs and formalities to be observed.

The public defence event is public and open to all.

 

Dress code

The custos and opponent must adhere to the alternative selected by the candidate. It is customary for the doctoral candidate, custos and opponent to wear a tailcoat and a black waistcoat (or a uniform without any medals). Women wear black formal wear and no hat. If the custos and opponent have doctoral degrees, they must hold their doctoral caps in their hands upon entering and exiting the lecture hall.

These days, a dark suit is often worn instead of a tailcoat. Alternatively, participants may wear the appropriate gown of the University of Tampere. More information on wearing and reserving the gown.

 

Entrance

The audience must arrive in the designated lecture hall by 12 noon. The seats are filled as follows:

 • professors in the first row

 • the doctoral candidate’s friends and family in the second row

 • invited guests in the third row

 • Other rows are filled in the order of arrival.

 

Public defence

 • The doctoral candidate, custos and opponent arrive at 12:15 pm
  (audience stands up)

 • The candidate, custos and opponent(s) take their seats

 • The custos declares the public defence open (audience sits down)

 

The custos opens the event by stating the following: “As the custos appointed by the Faculty of Education, I declare these defence proceedings to be open.”

The candidate delivers his/her lectio praecursoria standing up. The lectio praecursoria is a non-technical presentation no more than 20 minutes in length, which provides background for the research, presents the key results and links them to broader scientific and social contexts. The presentation begins with the words: “Honourable Custos, Honourable Opponent(s), ladies and gentlemen.”

The candidate may also provide the opponent with a list of misprints. Furthermore, if the candidate so wishes, he/she may – with help from someone sitting in the audience, for example – distribute to the audience the lectio praecursoria, the list of misprints or other materials related to the dissertation.

Once the lectio praecursoria is over, the candidate states the following: “I ask you, Honourable Professor (Doctor, etc.), as the opponent appointed by the Faculty of Education, to present the observations you consider appropriate for this dissertation.”

The opponent stands up and gives a short statement about the dissertation's position and significance in science and other topics of a more general nature. After this, the opponent and the candidate sit down. If there is more than one opponent, only the first one provides a general statement.

 

Examination of the dissertation

At the beginning of the examination proper, the opponent generally focuses on the methodology and general questions, followed by a detailed examination. If there are several opponents, they may agree to take turns and decide on a “division of labour” beforehand. They may also discuss a topic that one of them brings up during the proceedings.

A single opponent may take no more than four hours to examine a dissertation; the proceedings as a whole may not exceed six hours. The public defence can be interrupted for breaks; the custos will provide notification of any possible breaks.

At the end of the examination, the opponent (or one of them, if there are several) presents a closing statement, for which the candidate stands up. If there are several opponents, only one will make a closing statement. After that, the doctoral candidate will thank the opponent(s).

Once the opponents have concluded their examination, topics not touched on previously may be discussed. The candidate turns to the audience and says: “Ladies and gentlemen, I ask those of you who have observations to make on the dissertation presented here to please request the floor from the custos.”

After this opening, the custos leads the discussion for as long as necessary, taking into account the maximum total duration of six hours.

The custos ends the event by stating: “I declare these defence proceedings to be closed.” When the doctoral candidate, custos and opponent(s) prepare to exit the lecture hall, the audience stands up.

 

Conclusion of the event

 • The opponent(s), custos and doctoral candidate leave the lecture hall

 • The audience exits in the order of the rows of seats, starting from the first row

 • Once everyone has exited the hall, those present prepare to congratulate the candidate

 • Congratulation order: custos, opponent, professors, family and friends, and other audience members

 

 

 

Luonnontieteiden tiedekunta

xx

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Pukeutuminen

Vanhan tavan mukaan väittelijä, kustos ja vastaväittäjä käyttävät frakkia ja mustia liivejä (tai univormua ilman kunniamerkkejä), naiset vastaavasti mustaa aamupäiväpukua ilman hattua. Frakin sijasta voidaan käyttää myös tummaa pukua vastaväittäjän ja kustoksen suostumuksella. Lisäksi on mahdollista, että väittelijä, vastaväittäjä ja kustos pukeutuvat erityisiin väittelyviittoihin, joita Tampereen yliopisto on teettänyt tätä tarkoitusta varten. Kustos ja vastaväittäjä pitävät tohtorin hatun kädessään sisään astuessaan ja salista poistuessaan.

Sisääntulo ja väitöksen avaus

Väitöstilaisuuteen saapuvat asianomaiset siten, että ensin astuu sisään väittelijä, sitten kustos ja viimeisenä vastaväittäjä. Väittelijä asettuu kustoksen vasemmalle ja vastaväittäjä oikealle puolelle. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, kustos avaa väitöstilaisuuden lausuen: "Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan nimeämänä kustoksena julistan NN:n väitöksen alkaneeksi." Kustos toivottaa kuulijat tervetulleiksi väitöstilaisuuteen, jonka aihepiirin hän esittelee lyhyesti. Hän esittelee yleisölle myös väittelijän ja vastaväittäjän. Sen jälkeen kustos ja vastaväittäjä istuutuvat.

Lectio praecursoria

Väittelijä pitää seisaaltaan lectio praecursoria -esitelmänsä, joka kestää 15–20 minuuttia. Tämä johdantoluento käsittelee väitöskirjaan liittyvää aihepiiriä, ja siinä voidaan tuoda lyhyesti esille väitöskirjatyön keskeiset tulokset. Kuulijoita tervehditään järjestyksessä: "Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat." Väittelijä voi tässä yhteydessä, mikäli hän haluaa, esim. jonkun yleisön joukossa istuvan henkilön avustuksella jakaa yleisölle johdantoluennon tekstin, painovirheluettelon tai muuta väitöskirjaan liittyvää aineistoa. Ulkomaalaiselle vastaväittäjälle annetaan käännös lectio praecursoriasta, mikäli se pidetään suomen kielellä. Johdantoluennon päätyttyä väittelijä lausuu: "Pyydän Teitä, arvoisa professori NN (dosentti NN jne.) tiedekunnan nimeämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta."

Vastaväittäjä esittää seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa hän koskettelee väitöskirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä tieteessä ym. samantapaisia yleisluontoisia kysymyksiä. Lausunnon jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat. Jos vastaväittäjiä on useampia, esittää vain ensimmäinen heistä tällaisen yleisen lausunnon.

Johdantoluento ja väitöstilaisuus voidaan pitää suomen, ruotsin tai väitöskirjan kirjoituskielellä tai myös muulla yksikön hyväksymällä kielellä.

Väitöskirjan tarkastus

Varsinaisen tarkastuksen alkupuolella vastaväittäjä yleensä kohdistaa ensin huomionsa metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Jos vastaväittäjiä on useampia, voivat he sopia keskenään esiintymisjärjestyksestä ja työnjaosta sekä osallistua keskusteluun yhden vastaväittäjän esille ottamasta kysymyksestä.

Väitöstilaisuus ei saa kestää kuutta tuntia kauempaa. Väitös voidaan keskeyttää virkistystaukoja varten, jotka kustos ilmoittaa.

Lopuksi vastaväittäjä esittää seisaalleen nousten loppulausunnon, jota väittelijä kuuntelee seisaaltaan.

Kun vastaväittäjä ilmoittaa oman tarkastuksensa päättyneen, väittelijä esittää seisaaltaan kiitoksensa vastaväittäjälle. Sen jälkeen hän kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Tämän jälkeen pyydän niitä, jotka haluavat esittää väitöskirjaani koskevia kysymyksiä tai kommentteja, pyytämään puheenvuoron kustokselta.” Tällöin kustos kehottaa yleisöä esittämään kysymyksiä tai kommentteja väitöskirjasta. Mikäli julkisessa tarkastuksessa väitöskirjaa vastaan tehdään väitöskirjan hyväksymistä koskeva muistutus, se tulee jättää kirjallisena tiedekunnalle.

Kustos päättää tilaisuuden lausuen: "Väitöstilaisuus on päättynyt." Väitöstilaisuudesta poistuminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin sisääntulo.

Viestintätieteiden tiedekunta

Pukeutuminen

Väitöstilaisuudessa väittelijä, kustos ja vastaväittäjä pukeutuvat tummaan juhlavaan asuun. Käytettävissä on myös yliopiston väittelyviitta. Väittelyviittojen käytöstä ja varaamisesta saa lisätietoja rehtorin sihteeriltä. Kustoksen ja vastaväittäjän tulee noudattaa väittelijän valitsemaa pukeutumisvaihtoehtoa. Ulkomailla valmistuneet voivat käyttää omaa tohtorinasuaan, johon saattaa kuulua viitta ja päähine. Kustos ja vastaväittäjä, mikäli heillä on tohtorin arvo, pitävät tohtorin hatun kädessään sisään mennessään ja salista poistuessaan.

Sisääntulo ja väitöksen avaus

Väitöstilaisuuteen saapuvat asianomaiset siten, että ensin astuu sisään väittelijä, sitten kustos ja viimeisenä vastaväittäjä. Salissa väittelijä asettuu salista päin katsoen kustoksen oikealle puolelle ja vastaväittäjä kustoksen vasemmalle puolelle. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, kustos avaa väitöstilaisuuden lausuen: ”Viestintätieteiden tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi.” Väittelijä pitää seisaaltaan lectio praecursoriansa, joka saa kestää enintään 20 minuuttia. Tämä johdantoluento käsittelee väitöskirjaan liittyvää aihepiiriä, ei kuitenkaan esittele väitöskirjaksi aiottua tutkimustyötä sinänsä. Ulkomaiselle vastaväittäjälle annetaan käännös lectio praecursoriasta, mikäli se
pidetään eri kielellä kuin itse väitös. Esitys aloitetaan sanoin: ”Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat.”

Painovirheitä ei oikaista. Väittelijä voi sen sijaan tässä yhteydessä antaa vastaväittäjälle painovirheluettelon ja, mikäli hän haluaa, esimerkiksi jonkun yleisön joukossa istuvan henkilön avustuksella jakaa yleisölle painovirheluettelon, lectio praecursoriansa tai muuta väitöskirjaan liittyvää aineistoa.

Lectio praecursorian päätyttyä väittelijä lausuu: ”Pyydän Teitä, arvoisa professori (tohtori jne.) viestintätieteiden tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta”.

Vastaväittäjä esittää seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa hän koskettelee väitöskirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä tieteessä ym. samantapaisia yleisluontoisia kysymyksiä. Lausunnon jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat. Jos vastaväittäjiä on useampia, esittää vain ensimmäinen heistä tällaisen yleisen lausunnon.

Väitöskirjan tarkastus

Varsinaisen tarkastuksen alkupuolella vastaväittäjä yleensä kohdistaa ensin huomionsa yleisiin ja metodisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Jos vastaväittäjiä on useampia, voivat he sopia keskenään esiintymisjärjestyksestä ja työnjaosta sekä osallistua keskusteluun yhden vastaväittäjän esille ottamasta kysymyksestä.

Yksi vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia, ja koko väitös saa kestää enintään kuusi tuntia. Väitös voidaan keskeyttää virkistystaukoja varten, jotka kustos ilmoittaa. Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä seisaalleen nousten esittää loppulausunnon, jota väittelijä kuuntelee seisaaltaan. Jos vastaväittäjiä on enemmän kuin yksi, esittää loppulausunnon heistä vain ensimmäinen. Loppulausunnon jälkeen väittelijä esittää välittömästi kiitoksensa vastaväittäjälle.

Kun vastaväittäjät ovat lopettaneet tarkastuksensa, voidaan keskustelua vielä jatkaa sellaisista asioista, jotka eivät vielä aikaisemmassa käsittelyssä olleet esillä. Tässä mielessä väittelijä kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjaani vastaan tai haluavat sen johdosta esittää kysymyksiä, pyytämään puheenvuoron kustokselta.” Keskustelua jatketaan tämän jälkeen kustoksen johdolla niin kauan kuin on tarpeen, kuitenkin vain edellä mainitun kuuden tunnin määräajan sallimissa puitteissa. Kustos johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoen, että väittelijä saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa siirrytä syrjään asiasta.

Kustos päättää seisaalleen nousten väitöstilaisuuden lausumalla: ”Väitöstilaisuus on päättynyt.” Väitöstilaisuudesta poistuminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin sisääntulo.

Väitöksen jälkeinen kahvitilaisuus ja karonkka ovat luonteeltaan epävirallisia ja yksityisiä tilaisuuksia. Väittelijä voi esittää kutsun kahvitilaisuuteen ennen salista poistumista.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

xx

Accepting and Evaluating a Doctoral Dissertation

The Faculty Council approves and evaluates dissertations. Faculties currently employ varying grading scales, but the University of Tampere will adopt a unified scale for the grading of licentiate theses and doctoral dissertations.

Johtamiskorkeakoulu

Väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto. Väitöskirjaa arvosteltaessa käytetään asteikkoa: hyväksytty, hyvä ja erinomainen.

Hyväksytty

Väitöskirja täyttää johtamiskorkeakoulun väitöskirjalle asettamat vaatimukset. Sen tutkimustehtävä on selkeä ja kytketty tutkimuskirjallisuuteen, menetelmät soveltuvia ja tulokset johdonmukaisia. Työ osoittaa väitöskirjalta edellytettävää itsenäisyyttä ja tieteellistä kypsyyttä.

Hyvä

Väitöskirja on keskimääräistä parempi. Sen tutkimusongelma on omaperäinen ja perustuu uudenlaiseen tapaan lähestyä tutkittavaa ilmiötä. Analyysi on systemaattista ja pohtivaa. Tutkimus on kokonaisuudessaan eheä ja tasapainoinen. Sen tulokset ovat hyvin perusteltuja ja tutkimusalallaan tieteellisesti merkittäviä. Työ osoittaa tieteellistä kypsyyttä ja hyvää perehtyneisyyttä tieteenalan tutkimukseen.

Erinomainen

Väitöskirja on kaikilta osiltaan erityisen ansiokas. Tutkimustehtävä on rakennettu oivaltavasti, pohdinnoissa on tieteenfilosofista syvyyttä ja analyysi osoittaa tekijän perehtyneen kiitettävästi myös vaihtoehtoisiin tulkintoihin ja teorioihin. Työn tulokset ovat tieteenalan kannalta poikkeuksellisen merkittäviä. Työ osoittaa tekijän poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä ja kykyä uutta luovaan metodologiseen ja teoreettiseen ajatteluun. Väitöskirjaa on puolustettu erinomaisesti väitöstilaisuudessa. Väitöskirja kuuluu tasoltaan alansa kansainvälisesti 5 % parhaimmistoon.

Arvostelulautakunnan kirjallinen lausunto, jossa on annettu perusteltu esitys väitöskirjan arvosanasta, toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väittelijälle samanaikaisesti. Ennen asian ratkaisua tiedekuntaneuvostossa väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvostelulautakunnan lausunnoista. Väittelijällä on oikeus pyytää väitöskirjan arvostelun siirtoa tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen.

Faculty of Education

Evaluation of a doctoral dissertation

The evaluation group prepares a proposal on the approval and grading of the dissertation for the Faculty Council based on the pre-examination statements, the opponent(s) statements and a hearing with the custos. In addition to this, the opponent(s) prepares a written examination statement on the dissertation. After the defence and before the evaluation, the custos presents his/her assessment of the progression of the public defence to the Faculty Council of the Faculty of Education. Before the evaluation of the dissertation, the doctoral candidate must be afforded the opportunity to submit a response to the proposed grade and the opponent’s statement.

The Faculty Council evaluates the dissertation on a scale of “excellent, very good, satisfactory, sufficient, failed”.

The affected party may submit a request for rectification of the evaluation of the dissertation to the Faculty Council of the Faculty of Education within 14 days of being informed of the decision (Sections 44, 82 and 83 of the Universities Act (558/2009), Section 13, Paragraph 6 of the University of Tampere Regulations, and Section 26 of the University of Tampere Regulations on Degrees).

 

Grades and evaluation criteria for dissertations

5 (excellent)

The research topic is clearly more demanding, significant and ambitious than in an average dissertation. The dissertation demonstrates a critical, truly creative and original approach and shows that the author can theoretically analyse an extensive complex of issues and research problems. The author has an in-depth knowledge of the research traditions, key concepts and theories in his/her field, and he/she makes use of them creatively and exceptionally well. The research problems are expertly reasoned and tightly connected to the theoretical framework, and the research design demonstrates creativeness and innovativeness. The research is exceptionally well conducted and produces significant new information. The analysis demonstrates a very good command of methods and is systematic, accurate and reliable. The discussion of ethical issues is critical, in-depth and diverse. The author reports his/her findings clearly and logically, and in a manner that is excellent in both style and language.

In the light of key evaluation criteria, the dissertation is especially distinguished, even on an international level. The doctoral candidate also presents and defends his/her research exceedingly well.

4 (very good)

The author is well-acquainted with the theoretical premises of his/her field and has not only successfully placed his/her research in the context of the research tradition in the field: his/her research also represents a significant contribution to the theory or empiricism in the field. The dissertation demonstrates that the author has an excellent command of the key theories and concepts in the field and he/she makes good use of them. The research problems are challenging and well-justified, and the author successfully connects them to his/her theoretical framework. The author explicitly derives his/her research questions from the research problems, and formulates and defines them well. The research design is also very clear and logical; the choice of research methods is well-justified, and the use of methods is competent. The analysis demonstrates a very good command of the methodology. Findings are interpreted logically and conclusions are well-justified. The author considers the ethical issues involved in the research from a critical point of view and from different perspectives. The research accurately answers the research questions presented, and the interpretation of results is in good balance with the theoretical framework. The author reports on his/her research very clearly and logically, and the style and language of the report are commendable.

In relation to the evaluation criteria, the dissertation has several significant merits without invalidating deficiencies. The author also presents and defends his/her research very well.

3 (good)

The author is familiar with the theoretical premises of his/her field and has successfully placed his/her research in that context. The dissertation demonstrates that the author has a good command of the key theories and concepts in the field and that he/she makes appropriate use of them. The research problems are fairly challenging and well-justified, and they are relevant to the theoretical framework. The research assignment is defined so that it has a clear purpose. The research questions are derived from the research problems, and they are clearly formulated and well-defined. The choice of methods is justified and allows the author to answer his/her research questions. The use of methods is consistent and meticulous. The analysis is accurate and reliable and demonstrates a good command of the methodology. The presentation and discussion of findings is competent. The research answers the research questions well, and the author does well in placing the interpretation of his/her findings in the theoretical framework. The research offers new information or a new insight. The author includes critical remarks when discussing research ethics and reports the research clearly and logically; the reporting is impeccable in style and language.

The research meets the criteria set for a good-quality dissertation in education. The doctoral candidate presents and defends his/her research well.

 

2 (satisfactory)

The author knows the key theoretical premises in his/her field and can place his/her research in the overall context of the research tradition in the field. The author demonstrates that he/she has familiarised himself/herself with the key theories and concepts in the field, but he/she has a fairly limited command of them and applies them to a limited extent only. The research offers some new information or a fresh point of view. The research design is fairly clear and logical. The research problems are challenging enough and the author justifies them; the research questions are derived from the research problems, but could have been better defined. The author applies methods mechanically but appropriately and mainly faultlessly. The analysis is reliable but could be more specific. The author pays attention to the ethical issues concerning his/her research, but the connection between this discussion and the research itself is unsound. The author presents his/her findings logically and discusses their meaning also in relation to his/her theoretical framework. The research answers the research questions, and the results have been placed within the theoretical framework. His/her reporting on the research is clear, but there may be minor shortcomings in the structure, style or language.

The special merits of the dissertation may compensate for possible deficiencies. The doctoral candidate presents and defends his/her research satisfactorily.

 

1 (sufficient)

The research demonstrates that the author has familiarised himself/herself with the research tradition in the field, but he/she places his/her research in this context insufficiently. The author uses the key theories and concepts of his/her specialism, but may have defined them insufficiently or applied them inconsistently. The research offers only limited new information. The research problems are not especially challenging or they are only loosely connected to the theoretical framework. The research design lacks clarity or consistency. The research questions are derived from the research problems, but the author formulates or defines them inadequately. There are shortcomings in his/her use of the methods. The analysis is reliable, but at times it is mechanical or inaccurate. The author acknowledges ethical considerations only on a general level. The author presents his/her findings logically, but discusses the meaning of the findings insufficiently. The research answers the research questions, but the author could have placed the findings in his/her theoretical framework better. His/her reporting technique has shortcomings in structure, language and/or style.

The dissertation has several deficiencies without adequate compensative merits. The doctoral candidate presents and defends his/her research in an acceptable manner.

 

0 (failed)

The dissertation has a considerable number of marked deficiencies. The author’s understanding of his/her research topic is superficial, and he/she discusses the topic in a way that is only loosely connected to the field. The theoretical framework of the research is too limited, too rambling and/or too extensive. The author fails to explain how his/her research is connected to previous research and theory. Also, the author does not justify his/her choice of methods and applies methods inconsistently. The analysis is not entirely reliable. The author presents his/her findings in a list-like or mechanical manner, and their connection to the theoretical framework is weak. The author does not discuss his/her findings on a general level, and he/she either fails to discuss ethical issues altogether or discusses them in a manner that is very brief and declaratory. The language of the dissertation is poor or unfinished.

The research does not meet the minimum criteria set for a dissertation in education.

 

Luonnontieteiden tiedekunta

Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän kirjallinen tarkastuslausunto väitöskirjasta sekä arvostelutoimikunnan lausunto toimitetaan julkisen väitöstilaisuuden jälkeen väitöskirjan tekijälle viimeistään viisi (5) päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Tiedekuntaneuvoston tai dekaanin asettama arvostelutoimikunta tekee esityksen tiedekuntaneuvostolle väitöskirjan arvosanasta. Arvostelutoimikuntaan kuuluvat työnohjaajan (ohjaajien) ja kustoksen lisäksi vastaväittäjä sekä vähintään yksi väitöksen alaa ja tiedekunnan jatkokoulutusta hyvin tunteva, dosenttitasoinen asiantuntijajäsen, joka toimii myös arvostelutoimikunnan puheenjohtajana. Arvostelutoimikunta huomioi mm. esitarkastuslausunnot, vastaväittäjän lausunnon ja yleisen yksikön väitöskirjojen tason.

Väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto. Tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta ja arvostelutoimikunnan arvosanaesityksestä. Vastineen antamista varten väitöskirjan tekijällä on oikeus pyytää väitöskirjan arvostelun siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Ennen väitöskirjan arvostelua esittää kustos arvionsa väittelijän puolustautumisesta.

Hyväksytyn väitöskirjan arvostelussa käytetään asteikkoa hyväksytty – kiittäen hyväksytty. Perustellusta syystä erityisen ansioituneelle väitöskirjalle voidaan antaa arvosana kiittäen hyväksytty.

Väitöskirjan tekijä voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Vastaväittäjän lausunto on väitöskirjan tieteellisen arvon lopullinen luonnehdinta. Vastaväittäjän lausunnosta tulee ilmetä seuraavat väitöskirjaa koskevat seikat:

1. Yleisarvio esitystavasta ja painoasusta.
2. Arvio väittelijän osuudesta tutkimuksen suorittamisessa.
3. Arvio tutkimuksen sisällöstä (kiinnittäen huomiota samoihin pääkohtiin kuin esitarkastus-lausunnossakin, ks. edellä s. 12).
4. Arvio julkisesta tarkastustilaisuudesta, erityisesti väittelijän kyvystä puolustaa väitöskirjaansa sekä tieteellisesti hahmottaa ongelma-aluetta ja tehdä tutkimuksestaan yleistäviä, kriittisiä johtopäätöksiä.
5. Lausuntonsa päätteeksi vastaväittäjä ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanan.

Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kunniamaininnalla hyväksytty. Korkeatasoisesta väitöskirjasta voidaan antaa arvosana kunniamaininnalla hyväksytty. Kunniamainintaa voidaan ehdottaa väitöskirjalle, joka valtakunnallisesti kuuluu oppialansa parhaimmistoon (parhaaseen 5–10 %:iin) ja jossa väittelijän oma innovatiivinen panos on huomattavan suuri. Väitöskirjan arvostelee tiedekuntaneuvosto. Kunniamaininta voidaan pääsääntöisesti myöntää, kun vastaväittäjä ja ainakin toinen esitarkastaja ovat sitä ehdottaneet.

Virallisen vastaväittäjän tai virallisten vastaväittäjien kirjallinen tarkastuslausunto väitöskirjasta toimitetaan tiedekunnalle ja väittelijälle. Vastaväittäjän lausunto tulee toimittaa tiedekunnalle kahden kuukauden kuluessa väitöksestä. Tekijällä on oikeus antaa vastineensa tarkastajan lausunnosta (Yliopistolaki 558/2009, 44 §).

Kirjallisessa tarkastuslausunnossaan vastaväittäjän tulee ottaa huomioon myös ne seikat, joita väitöstilaisuuden yleisöpuheenvuoroissa esitetyt huomautukset ovat väitöskirjasta tuoneet ilmi.

Viestintätieteiden tiedekunta

ss

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

ss

Degree Certificate

The degree certificate can be applied for with a paper form available in the Graduation section.