Koulutuksen kehittäminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Sivun päivittäminen on kesken.

Palautejärjestelmä

Miksi ja miten palautetta kerätään?

Kuvaus:

  • palautemenettelyjen kokonaisuudesta yksikössä,
  • palautteen ja muun tiedon keräämisen tarkoituksesta,
  • siitä, miten palautteen antamiseen motivoidaan tässä yksikössä,
  • eri toimijatahojen (henkilökunta, opiskelijat, alumni, keskeiset sidosryhmät) osallistumisesta prosessiin.

[Palautejärjestelmän kokonaisuudesta kerrotaan lisää yksikön toimintakäsikirjassa > Tästä voi linkittää yksikön toimintakäsikirjan palautejärjestelmästä kertovaan kohtaan!

Vuosittain yliopistolla toteutetaan yhteiset opiskelijakyselyt, jotka kohdennetaan 2.-, 3.- ja 5.-vuotisille opiskelijoille. Valtakunnallisesti järjestettävään Kandipalaute-kyselyyn taas vastaavat kaikki kandidaatintutkinnon suorittaneet, ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti opintojen ohjauksessa. Säännöllisesti toteutetaan myös valmistuneiden sijoittumis- ja uraseurantoja.

Palautetta on myös tieto, jota saadaan tilastoina yliopiston tietojärjestelmistä. Tilastot on koottu Johdon tietojärjestelmään yliopiston intraan.]

Palautteen analysointi

Kuvailkaa palautteen analysoimista yksikössänne. Miten ja missä palautteesta poimitaan keskeiset kehittämiskohteet? Missä ne laitetaan prioriteettijärjestykseen, ketkä laittavat?

Mitkä tahot palautetta käsittelevät? Onko yksikössä johtajan nimeämää työryhmää tai muuta elintä (esimerkiksi opetussuunnitelmatyöryhmä), jossa on mukana opiskelijoita ja joka analysoi palautteen sen hyödyntämistä varten ja kehittää tiedonkeruuta, analysointia ja hyödyntämistä?

Ketkä suunnittelevat ja johtavat

  • palautteen ja tietojärjestelmistä saatavan tiedon keräämistä,
  • analysointia ja
  • hyödyntämistä?

Palautteen hyödyntäminen, viestintä ja dokumentointi

Kuvailkaa tiedon hyödyntämistä yksikössänne, esimerkiksi vuosisuunnittelussa, opetussuunnitelmatyössä ja vuosittaisessa opetusohjelman laadinnassa.

Mistä yksikössänne saa tietää ne konkreettiset ratkaisut, joita palautteen pohjalta on tehty? Järjestetäänkö yksikössänne esimerkiksi palautetilaisuuksia? Miten yksikössänne viestitään opiskelijoille näistä ratkaisuista, entä opettajille?

Mistä tiedämme, että palautejärjestelmä toimii?

Kertokaa, miten yksikössänne huolehditaan palautejärjestelmän toimivuudesta.

Opetussuunnitelmatyö

Tampereen yliopiston tutkintosäännön 16§:n mukaan opetussuunnitelmatyötä varten tieteenalayksikkö asettaa työryhmiä, joissa on jäseninä opettajia ja opiskelijoita sekä avoimen yliopisto-opetuksen edustus ja muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Opetuksen kehittämisryhmän tehtävänä on tutkinto-ohjelman, maisteriohjelmien ja erillisten opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmien valmistelu ja koordinointi sekä opetussuunnitelmien toteuttamisen jatkuva arviointi, kehittäminen ja laadunvarmistus. Opetuksen kehittämisryhmä koordinoi opintotiimien toimintaa ohjeistamalla tiimien työtä.

Opintotiimin tehtävänä on oman vastuualueensa osalta opetussuunnitelman suunnittelu- ja valmistelutyö. Lisäksi tiimit osallistuvat opetussuunnitelmien arviointiin ja opetus- ja arviointimenetelmien kehittämiseen sekä opetussuunnitelmien toteutumisen arviointiin, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen. Tiimit esittävät pyydetyt ja valmistellut esitykset opetuksen kehittämisryhmälle, joka saattaa asiat päätettäväksi tai muita toimenpiteitä varten.

Johtaja voi osoittaa työryhmille myös muita tehtäviä.

Opintotiimit voivat kutsua kokouksiinsa työelämän edustajia ja muita kumppaneita ja asiantuntijoita.

Opintotiimien muista tehtävistä päättää tutkinto-ohjelmavastaava opetuksen kehittämisryhmää kuultuaan.

Kasvatustieteiden yksikön tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämisryhmän ja opintotiimien jäsenet (päivitetty lokakuussa 2016).