Koulutuksen kehittäminen kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa

Opetuksen kehittämisen lähtökohdat

Opetusta kehitetään kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa jatkuvana prosessina, johon osallistuvat sekä henkilökunta että opiskelijat. Kehittämistyön tavoitteena on kauppatieteen opetuksen sisällöllisen ja pedagogisen laadun varmistaminen ja kehittäminen opetukselle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Opetuksen kehittämisessä otetaan kaikissa vaiheissa huomioon se, että opiskelijalla on mahdollisuus akateemisesti ja ammatillisesti korkeatasoisen tutkinnon kitkattomaan suorittamiseen.

Opetuksen kehittäminen koostuu kolmesta osasta:

-          opetuksen suunnittelusta

-          opintojen ohjauksesta

-          opiskelijapalautejärjestelmästä.

Opetuksen kehittämiseen osallistuvat toimijat ja niiden vastuut

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämiseen osallistuu useita eri toimijoita, joilla jokaisella on oma erityinen tehtävänsä. Sujuva yhteistyö toimijoiden kesken on edellytys onnistuneelle opetuksen kehittämistyölle.

 • Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvosto ja dekaani
 • Tutkinto-ohjelman johtoryhmä (pj. tutkinto-ohjelmavastaava)
 • Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava
 • Tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämisryhmä
 • Opintosuuntien opetussuunnitelmatyöryhmät
 • Opiskelijat ja ainejärjestöt
 • Opintopäällikkö ja opintokoordinaattori

Näiden Johtamiskorkeakoulun sisäisten toimijoiden lisäksi opetuksen kehittämisessä ovat tärkeässä roolissa myös yliopistotason toimijat, erityisesti opetusneuvosto, joka valmistelee opetusta koskevia asioita päätöksentekoa varten ja voi antaa ohjeita ja suosituksia yksiköille.

Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvosto osallistuu opetuksen kehittämiseen päättämällä opiskelijoiden valintaperusteista ja tutkielmien arviointiperusteista sekä hyväksymällä tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman johtoryhmä edustaa opintosuuntien vastuuprofessorien johdolla tutkinto-ohjelmaa sekä toimii opetussuunnittelutyötä koskevana keskustelufoorumina. Johtoryhmän tehtävänä on päättää tutkinto-ohjelman kehittämisen keskeisistä linjauksista ja vastata viimekädessä tutkinto-ohjelman opetuksen laadusta ja toimivuudesta.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä on suunnitteleva ja keskusteleva, opetuskäytäntöjen kehittämiseen keskittyvä taho, joka tuo ajatuksia ja ideoita sekä opintosuuntien opetuksen kehittämisryhmille että tutkinto-ohjelman johtoryhmälle. Kehittämisryhmä myös koordinoi tutkinto-ohjelman käytännön opetussuunnittelutyötä läheisessä yhteistyössä opintosuuntien opsu-ryhmien ja toisten tutkinto-ohjelmien kanssa. Lisäksi kehittämisryhmä koordinoi opiskelijoiden ohjausta ja opetuksen käytännön ongelmien käsittelyä yhdessä opintokoordinaattorin ja tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan kanssa. Ryhmän toiminta perustuu avoimuuteen.Opintokoordinaattori ja opintopäällikkö toimivat yhdyshenkilöinä opetuksen kehittämiseen osallistuvien tahojen välillä ja osallistuvat keskeisesti kaikkeen opetuksen kehittämistyön.

Tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan tehtävinä on yhteistyössä muiden opetuksen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa vastata tutkinto-ohjelman pedagogisesta kehittämisestä, tutkinto-ohjelman opettajatutoreiden toiminnan tuesta ja koordinoinnista sekä opiskelijoiden ohjaamisesta. Ohjausvastaava toimii tutkinto-ohjelman kehittämisryhmän puheenjohtajana.

Kukin opintosuunta vastaa omaan opetustarjontansa kurssirakenteen, osaamisperusteisten sisältöjen ja opetusohjelman suunnittelusta. Opetustarjonnan suunnittelusta huolehtii opintosuunnan opetussuunnitelma- eli opsuryhmä, jossa on opetushenkilökunnan edustajien lisäksi vähintään yksi opiskelijaedustaja. Opintosuunnan vastuuprofessori nimeää ryhmän jäsenet.

Kukin opettaja vastaa oman opetuksensa jatkuvasta kehittämisestä. Opettajan opintojakson kehittämistyö näkyy välittömimmin opiskelijalle, joten opettajien opetuksen kehittämistyö on avainasemassa koko opetuksen kehittämistyön onnistumisessa.

Opiskelijat muodostavat luonnollisen toimijaryhmän opetuksen kehittämistyössä. Opiskelijat ovat edustettuina kaikissa opetuksen kehittämiseen osallistuvissa monijäsenisissä toimielimissä. Lisäksi opiskelijajärjestöt ja niiden koulutuspoliittiset vastaavat toimivat aktiivisesti mukana opetuksen kehittämisessä.  Yksittäisten opiskelijoiden rooli opetuksen kehittämisessä on merkittävä palautteen antajina niin yksittäisistä opintojaksoista kuin opetuksesta kokonaisuutena.

 

Kuva 1: Opetuksen kehittämisen toimijat/kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Opetuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman johtoryhmä antaa suuntaviivat tutkinto-ohjelman opetuksen suunnittelulle yksikön dekaanin ja yliopiston antamien ohjeiden pohjalta. Tässä tehtävässä johtoryhmää avustaa tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä, opintopäällikkö, opintokoordinaattori ja ohjausvastaava.

Opetuksen käytännön suunnittelusta kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa vastaavat opintosuunnat, joilla on paras tuntemus kurssirakenteesta, opetettavasta substanssista ja niiden edellyttämistä pedagogista ratkaisuista. Opintosuuntien opsu-ryhmät vastaavat kolmen vuoden välein laadittavasta tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta, joka muodostavat opetuksen suunnittelun keskeisimmän työvälineen. Tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä koordinoi opintosuuntien opetussuunnitelmatyötä. Opetussuunnitelmien laatimisessa otetaan erityisesti huomioon opetusneuvoston ohjeet ja suositukset, tutkinto-ohjelman johtoryhmän linjaukset, tutkinto-ohjelman kehittämisryhmän ohjeistus ja kurssi- ja lukuvuosipalautteista saatu informaatio. Keskitetysti koottua seurantatietoa opetussuunnitelmatyön tueksi tuottavat erityisesti Suomen Ekonomiliitto sekä Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut. Opintosuuntien opsu-ryhmät ovat tarvittaessa yhteydessä toisiinsa opetuksen suunnittelussa, jotta eri opintosuuntien opetuksen mahdolliset päällekkäisyydet ja muut vastaavat opetuksen yhteensovittamisen ongelmat saadaan ratkaistuksi.

Opiskelijoiden on voitava luottaa siihen, että opetussuunnitelma ei muutu sen voimassaoloaikana.  Tämän vuoksi opetussuunnitelmiin tehdään niiden voimassaoloaikana vain tarvittavat pakolliset muutokset, joilla varmistetaan esimerkiksi opintovaatimuksiin kuuluvan kirjallisuuden ja muun aineiston ajantasaisuus.

Yksittäisten opintojaksojen opetuksen yksityiskohtien suunnittelusta vastaavat opintojaksojen vastuuopettajat, jotka kehittävät kurssejaan jatkuvana prosessina. Tässä työssä keskeisenä apuvälineenä on opiskelijoilta saatava kurssi- ja lukuvuosipalaute, jotka kerätään tutkinto-ohjelman palautejärjestelmän mukaisesti.

Opetuksen suunnitteluun kuuluu opetussuunnitelmatyön ohella vuotuisen opetusohjelman laatiminen. Opetusohjelman laatimisesta vastaavat opintosuunnat ja opintojaksojen vastuuopettajat. Opetusohjelmien laatimista koordinoi tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä ja opintokoordinaattori. Opetusohjelman laadinnassa tulee ottaa huomioon opintojen sujuvuus koko tutkinto-ohjelman näkökulmasta, joten kriittisten päällekkäisyyksien välttämiseksi opintosuuntien ja opettajien on tehtävä opetusohjelman laadinnassa yhteistyötä myös opintosuuntien rajojen yli.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman kehittämisryhmän tehtävänä on jatkuva opetuksen kehittämistyö. Kehittämisryhmän tehtäviin kuuluu mm.

-          opiskelijoiden ja opettajien yhteistyön ja sen muotojen kehittäminen

-          opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen

-          opetussuunnitelmatyön koordinointi ja kehittäminen

-          opintojen ohjausprosessien koordinointi ja kehittäminen

-          opetuksen käytännön järjestämiseen koko tutkinto-ohjelman tasolla liittyvät kysymykset.

Tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä on osa tutkinto-ohjelman opetuksen laatujärjestelmää ja sen kehittämistä. Kehittämisryhmässä keskustellaan ja käsitellään kaikkia opetukseen liittyviä ajankohtaisia tutkinto-ohjelmalle yhteisiä kysymyksiä.

Kehittämisryhmä muodostuu kunkin opintosuunnan nimeämistä opettajajäsenistä, kahdesta opiskelijajäsenestä, tutkinto-ohjelman ohjausvastaavasta, opintopäälliköstä sekä opintokoordinaattorista. Ryhmän puheenjohtajana toimii tutkinto-ohjelman ohjausvastaava. Ryhmän sihteerinä toimii opintokoordinaattori tai yksi opiskelijajäsenistä.

Kehittämisryhmän kokoonpano lukuvuonna 2016–2017:

 • Pekka Nykänen (yritysjuridiikka ja vero-oikeus, puheenjohtaja)
 • Jarna Kulmala (vakuutus ja riskienhallinta)
 • Enni Ala-Mikkula (yritysjuridiikka ja vero-oikeus)
 • Eeva-Mari Ihantola (yrityksen laskentatoimi)
 • Anna Heikkinen (yrityksen johtaminen)
 • Markku Konttinen (taloustiede)
 • Sonja Lahtinen (markkinointi)
 • kaksi Boomi ry:n nimeämää opiskelijaedustajaa
 • Marika Ranta(opintokoordinaattori)
 • Heli Tontti (opintopäällikkö)

Vaikka tutkinto-ohjelman kehittämisryhmällä on nimetyt jäsenet, ryhmän kokoukset ovat kuitenkin avoimia kaikille opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille tutkinto-ohjelman opettajille ja opiskelijoille. Kokouksia järjestetään tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta. Kokouksiin kutsutaan tai niihin voi osallistua käsiteltävien aiheiden mukaisesti muitakin toimijoita kuin ryhmän jäseniä. Esimerkiksi opetussuunnitelmatyön koordinointi edellyttää, että opetussuunnitelmien käsittelyn yhteydessä kokouksissa ovat läsnä opintosuunnissa opetussuunnitelmatyöstä vastaavat henkilöt. Opetuksen käytännön kysymyksiä käsiteltäessä kokouksiin kutsutaan opintosuuntien yliopisto-opettajat ja opettajatutorointia käsiteltäessä hops-opettajat.

Opintojen ohjaus

Opiskelijoiden ohjaaminen on keskeisessä osassa kauppatieteiden laaja-alaisen tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden saavuttamisessa, joten opintojen ohjaukseen liittyvät kysymykset ovat tärkeässä roolissa opetuksen kehittämistyössä. Ohjaustyön tavoitteena on varmistaa se, että opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen tehokkaaseen ja päämäärähakuiseen suorittamiseen. Ohjaustyön rooli korostuu laaja-alaisessa tutkinto-ohjelmassa, jossa ohjaustyöllä tuetaan opiskelijan laajaa vapautta rakentaa omia tarpeitaan vastaava kauppatieteen kandidaatin tutkinto. Ohjaustyö on erityisen tärkeässä roolissa opintojen alkuvaiheessa ja opiskelijoiden tehdessä valintaa sen suhteen, missä opintosuunnassa aikovat maisterin tutkinnon suorittaa sekä kandidaatin tutkielman ja pro gradu ‑tutkielman laatimisen yhteydessä. Tutkinto-ohjelmassa on laadittu erillinen ohjaussuunnitelma, joka toimii ohjaustyön ohjenuorana.

Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava on keskeisessä roolissa tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksen koordinoinnissa ja erityisesti ohjauksen kehittämisessä. Ohjausvastaavan tehtävinä on yhteistyössä muiden ohjauksesta vastaavien kanssa huolehtia muun muassa ohjauksen suunnittelusta, hops-opettajien toiminnan tuesta ja varsinaisesta opiskelijoiden ohjaamisesta.

Ohjausvastaava toimii tiiviissä yhteistyössä opintokoordinaattorin ja opintopäällikön kanssa. Lisäksi opintokoordinaattorilla on keskeinen rooli käytännön opintojen ohjauksessa (erityisesti orientoivat opinnot, opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus ja tutorkoulutus).

Koko tutkinto-ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä opiskelijoiden ohjauksesta vastaa erityisesti opintokoordinaattori ja opintojen alkuvaiheessa myös hops-opettajien rooli on tässä tärkeä. Kukin opintosuunta vastaa omaan opetukseensa liittyvän ohjauksen järjestämisestä. Yksittäiseen opintojaksoon liittyvästä ohjauksesta vastaa opintojakson vastuuopettaja. Koko tutkinto-ohjelman opetushenkilökunta on kaikissa tilanteissa vastuussa siitä, että opiskelija ohjataan tarvittaessa sellaisen henkilön luo, joka pystyy vastaamaan opiskelijan ohjaustarpeisiin.

Uusien opiskelijoiden ohjauksessa korostuu riittävän ja ymmärrettävän informaation antaminen tutkinto-ohjelman rakenteesta, yliopisto-opiskelusta, opintoja ja opiskelua koskevista tietolähteistä ja siitä kenen puoleen ongelmatilanteissa voi kääntyä. Uusien opiskelijoiden ohjauksessa merkittävässä roolissa ovat erityisesti orientoivat opinnot, opiskelijatutorien ja hops-opettajien toiminta sekä informaation välittäminen tutkinto-ohjelman ja yliopiston verkkosivuilla.

Kauppatieteilijöiden ainejärjestö Boomi ry vastaa opiskelijatutorien toiminnasta. Johtamiskorkeakoulu järjestää opiskelijatutoreille vuosittain tutorkoulutusta, joka tukee ainejärjestön omaa tutoreille antamaa koulutusta.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman uudet opiskelijat jaetaan opintojen alussa hops-ryhmiin. Opintosuuntien nimeämien hops-opettajien tehtävänä on ohjata opiskelijoita erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä (HOPS-prosessi). Tarvittaessa hops-opettajat ohjaavat opiskelijanohjauksen tarpeesta ja luonteesta riippuen oikean henkilön luokse. Tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä ja erityisesti ohjausvastaava koordinoi hops-opettajien toimintaa.

Opiskelijan opintojen suuntaamiseen liittyvä ohjaus. Opintosuunnat järjestävät syyslukukauden aikana sekä ensimmäisen että toisen vuoden opiskelijoille tilaisuuksia, joissa kerrotaan muun muassa opintosuunnan tarjoamasta opetuksesta ja työelämämahdollisuuksista. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on erityisesti antaa opiskelijoille valmiuksia opintosuunnan valintaan, joka ajoittuu laskennallisen toisen opintovuoden loppuun. Tarvittaessa myös tutkinto-ohjelmatasolla järjestetään opintojen suunnitteluun liittyviä tilaisuuksia opintokoordinaattorin ja ohjausvastaavan johdolla.  Opintokoordinaattori ja ohjausvastaava huolehtivat myös siitä, että informaatiota opintosuunnan valinnasta ja opintojen suunnittelusta on riittävästi tarjolla myös sähköisessä muodossa.

Opintosuunnat järjestävät lisäksi opintosuunnan valinneille opiskelijoille tervetulotilaisuuden, jossa käsitellään muun muassa KTK-tutkinnon loppuvaiheen ja KTM-tutkintoon opintoihin liittyviä ohjauksellisia kysymyksiä. Opintosuuntien tulee kiinnittää erityistä huomiota erillisvalinnassa valittujen opiskelijoiden ohjaukseen.

Kuva 2: Ohjauksen toimijat/kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Opiskelijapalautejärjestelmä

Opetuksen kehittämisessä tärkeimpänä apuvälineenä on opetuksesta kerättävä palaute, josta saatavaa tietoa opetuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista käytetään hyödyksi kaikissa opetussuunnittelun vaiheissa. Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen on myös tärkeä osa opetuksen laadunvarmistusta. Opetuksesta kerätään palautetta opetukseen osallistuneilta opiskelijoista opintojaksokohtaisesti (kurssipalaute) ja lukuvuosikohtaisena palautteena.

Kurssipalautetta kerätään jokaisesta tutkinto-ohjelman opintojaksosta, myös harjoittelusta ja seminaareista. Palautteen keräämisestä vastaa opintojakson vastuuopettaja. Palautteen kerääminen on merkityksellistä opettajalle ja opiskelijalle. Palautteen tavoitteena on arvioida sitä, miten opintojaksolla annettu opetus on edistänyt opiskelijan oppimista, kuinka opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet on saavutettu ja miten opiskelija on edesauttanut omaa oppimistaan. Opintojaksosta saatavalla palautteella opettaja pystyy arvioimaan opetusmenetelmien toimivuutta suhteessa osaamistavoitteisiin ja sitä, miten opintojakso on toteuttanut opetussuunnitelman kokonaistavoitetta tutkinto-ohjelmassa. Palautteen perusteella opettaja kehittää opintojaksoa opiskelijan oppimista edistävillä tavoilla.

Kurssipalaute kerätään kaikista tutkinto-ohjelman opintojaksoilla yliopiston sähköisellä palautejärjestelmällä. Palautekyselyn rungon muodostavat yliopiston kaikilla opintojaksoilla käytettävät väittämät ja kysymykset. Yliopiston yhteisen kysymysten lisäksi opettajalla on mahdollisuus lisätä palautekyselyyn opintojaksokohtaisesti tarpeelliseksi katsomiaan kysymyksiä.

Opintojakson vastuuopettaja laatii koosteen opintojaksolta keräämästään kurssipalautteesta. Kurssipalautteista tehtyjä koosteita käsitellään vuosittain toukokuun aikana opintosuuntien kokouksissa, joissa palautteen perusteella arvioidaan sitä, miten opintosuunnan opetusta voidaan kehittää osa tutkinto-ohjelman opetusta. Samalla opintosuunnan sisällä vaihdetaan opetuksen hyviä käytänteitä. Opintosuunnat laativat palauteyhteenvetojen ja käymiensä keskustelujen perusteella opintosuuntakohtaisen yhteenvedon, johon listataan esiin tulleet hyvät käytänteet, joita on tarkoituksenmukaista levittää laajemmalle, vähintään kolme esiin tullutta tärkeää opetuksen kehittämiskohdetta ja ne toimenpiteet, joihin opetuksen kehittämisessä aiotaan ryhtyä. Opintosuuntakohtaiset yhteenvedot toimitetaan toukokuun loppuun mennessä opintokoordinaattorille ja ohjausvastaavalle. Tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä käsittelee opintosuuntakohtaisten palauteyhteenvetojen perusteella koko tutkinto-ohjelman kannalta keskeiset kehittämisideat ja levittää edelleen opetuksen hyviä käytänteitä. Ohjausvastaava raportoi vuosittain kurssipalautteesta tutkinto-ohjelman johtoryhmässä, joka päättää palautteen vaatimista toimista.

Lukuvuosipalautetta kerätään ensisijaisesti päättymässä olevan lukuvuoden opetuksesta kokonaisuutena, ei enää yksittäisistä kursseista. Opiskelijoita pyydetään kertomaan palautteessa näkemyksensä opetussuunnitelmasta, opetusohjelmasta, opintojen etenemiseen liittyvistä kysymyksistä, käytetyistä opetusmateriaaleista ja niiden saatavuudesta, opetusmenetelmistä sekä yleisesti opetuksen laadusta. Palautetta pyydetään opetuksen lisäksi opintojen ohjauksesta. Vuosittain kerättävä lukuvuosipalaute mahdollistaa opetuksen ja ohjauksen pitkäjänteisen kehittämisen yhtä opintojaksoa laajempana kokonaisuutena. Lukuvuosipalautteen keräämisestä vastaa kauppatieteen opiskelijoiden ainejärjestö Boomi ry yhteistyössä opintokoordinaattorin ja ohjausvastaavan kanssa. Lukuvuosipalautetta käsitellään kehittämisryhmässä samanaikaisesti opintosuuntien palauteyhteenvetojen kanssa.

Opiskelijapalautejärjestelmä

Opetuksesta kerättävä palaute on tärkeä työväline opetuksen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Palautetta kerätään sekä opintojaksokohtaisesti kurssipalautejärjestelmän avulla että lukuvuosikohtaisena palautteena, jonka kerääminen toteutetaan yhteistyössä ainejärjestö Boomi ry kanssa.

Kurssipalautetta kerätään jokaisesta tutkinto-ohjelman opintojaksosta. Palautteen keräämisestä vastaa opintojakson vastuuopettaja. Palautteen tavoitteena on arvioida sitä, miten opintojaksolla annettu opetus on edistänyt opiskelijan oppimista ja kuinka opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet on saavutettu. Opintojaksosta saatavan palautteen avulla opettaja pystyy arvioimaan opetusmenetelmien toimivuutta suhteessa osaamistavoitteisiin sekä sitä, miten opintojakso on toteuttanut opetussuunnitelman kokonaistavoitetta tutkinto-ohjelmassa. Kurssipalautejärjestelmän tuottamat palautteet käsitellään niin, että opintojakson vastuuopettaja laatii saamastaan kurssipalautteesta tiivistelmät. Opintosuunnat keräävät tiivistelmät ja käsittelevät ne vuosittain opintosuunnan kokouksessa yhdessä opiskelijaedustajien kanssa. Opiskelijaedustajia pyydetään keräämään myös kokonaisvaltaisempaa palautetta opintosuunnan toteuttamasta opetuksesta käsiteltäväksi kokouksessa koskien esimerkiksi opintokokonaisuuksia ja opintojen etenemiseen liittyviä kysymyksiä.

Lukuvuosipalautetta kerätään ensisijaisesti päättymässä olevan lukuvuoden opetuksesta kokonaisuutena, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmasta, opetusohjelmasta, opintojen etenemiseen liittyvistä kysymyksistä, käytetyistä opetusmateriaaleista ja niiden saatavuudesta, opetusmenetelmistä sekä yleisesti opetuksen laadusta. Palautetta pyydetään opetuksen lisäksi opintojen ohjauksesta. Vuosittain kerättävä lukuvuosipalaute mahdollistaa opetuksen ja ohjauksen pitkäjänteisen kehittämisen yhtä opintojaksoa laajempana kokonaisuutena. Lukuvuosipalautteen keräämisestä vastaa kauppatieteen opiskelijoiden ainejärjestö Boomi ry yhteistyössä opintokoordinaattorin ja ohjausvastaavan kanssa.

Kurssipalautteen opintosuuntien palauteyhteenvedot ja lukuvuosipalaute käsitellään vuosittain kauppatieteiden kehittämisryhmässä samanaikaisesti opintosuuntien palauteyhteenvetojen kanssa. Kehittämisryhmässä jaetaan hyviä käytäntöjä ja ratkotaan yhdessä kehityskohteita. Opetuksen kehittämisryhmä esittää tutkinto-ohjelmakohtaiset kehittämisehdotukset tutkinto-ohjelman johtoryhmälle.