Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen politiikan tutkimuksessa

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma on sitoutunut korkealaatuiseen opetukseen ja pitkäjänteiseen opetuksen suunnitteluun.

Opetusta kehitetään politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa jatkuvana prosessina, johon osallistuvat sekä henkilökunta että opiskelijat. Koulutuksen kehitystyö koostuu seuraavista osista:

 • opetusneuvoston työskentely
 • opetussuunnitelmatyö
 • opintojen ohjaus ja tuutoriopettajat
 • palautejärjestelmä (kurssikohtainen palaute, yhteistyössä Iltakoulu ry:n kanssa toteutettavat lukuvuosipalautteet sekä palautteiden hyödyntäminen)

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetuksen laatujärjestelmän periaatteet pohjautuvat valmistettuun pedagogiseen kehityshankkeeseen. Laatujärjestelmän periaatteiden pohjalta toteutettuja koulutuksen kehittämisen käytäntöjä kuvaillaan politiikan tutkimuksen laitoksen historiikkiteoksessa (ss: 157-167). Koulutuksen kehittämisen kokonaisuus sekä hyvät käytännöt ovat kuvattu tiivistetysti ja kootusti oheisessa posterissa (.pdf).

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetusneuvosto

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetusneuvoston tehtäviin kuuluu opetuksen laadun seuraaminen ja kehittäminen, kehitystyön ideointi sekä yliopistopedagogiikkaan liittyvät kysymykset. Työskentelyn hengen tulee olla luovaa ja vapaata. Toiminnan johtavana ajatuksena on opetuksen kehittämisen näkeminen jatkuvana prosessina.

Opetusneuvostossa on neljä opiskelijajäsentä sekä kaksi opettajajäsentä molemmista tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Opetusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Opiskelijajäsenet toimivat vuorollaan kokousten raportoijina.

Opetusneuvoston kokoonpano vuonna 2018:
Tarja Seppä (puheenjohtaja), Eero Palmujoki, Tapio Raunio ja Ilkka Ruostetsaari.
Opiskelijajäsenet:
Elisa Palminen ja Yeti Kakko, varajäsenet Riku Viitamäki ja Juho Matinlauri (kansainvälinen politiikka),
Maarika Kujanen ja Antti Simi, varajäsenet Vera Järvenreuna ja Sanni Suikkanen (valtio-oppi)

Opetusneuvoston kokouksista ilmoitetaan tutkinto-ohjelman ja/tai opintosuuntien verkkosivujen uutispalstalla sekä opiskelijoiden politologit-sähköpostilistalla. Vaikka opetusneuvostolla on nimetyt jäsenet, ovat kokoukset samalla kuitenkin avoimia kaikille opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opettajille ja opiskelijoille. Kokouksia järjestetään tarpeen mukaan puheenjohtajan koolle kutsumana tai vähintään kerran lukukaudessa. Iltakoulu ry:n koulutuspoliittinen vastaava toimii opetusneuvoston sihteerinä.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetusneuvoston tehtäviin kuuluu mm.

 • opiskelijoiden ja opettajien yhteistyön ja sen muotojen kehittäminen
 • opintosuoritusten arviointijärjestelmän kehittäminen ja läpinäkyväksi tekeminen
 • palautejärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen
 • erilaisten opetusmuotojen kehittäminen
 • opintojen ohjausprosessien kehittäminen
 • yliopistopedagogiikkaan liittyvistä kysymyksistä keskusteleminen
 • opetuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset
 • tasa-arvotyö

Opetusneuvosto on olemassa tekojensa ja toimintansa sisällön kautta. Se on osa tutkinto-ohjelman opetuksen laatujärjestelmää ja sen kehittämistä. Opetusneuvostossa toivotaan voitavan keskustella kaikista laitoksen opetukseen liittyvistä kysymyksistä.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetusneuvoston suhde muihin tutkinto-ohjelman ryhmiin

Tutkinto-ohjelman johtoryhmän, opetusneuvoston ja opetussuunnittelutyöryhmien keskinäiset suhteet opetuksen kehitystyössä ovat seuraavat:

Tutkinto-ohjelman johtoryhmä (puheenjohtajana tutkinto-ohjelman johtaja Pami Aalto) toimii linkkinä JKK:n ja yliopiston hallituksen suuntaan. Johtoryhmä edustaa puheenjohtajansa johdolla tutkinto-ohjelmaa sekä toimii opetussuunnittelutyötä koskevana keskustelufoorumina. Sen tehtävänä on vastata yleisesti politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kaikentasoisesta toimivuudesta linjaten ja koordinoiden tutkinto-ohjelmaan liittyviä kysymyksiä, kuten opetussuunnitelmien organisointia ja opetussuunnitelman toteutumista. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa näitä koskevissa asioissa puheenjohtajan aloitteesta.

Opetussuunnitelmatyöryhmät toteuttavat osaamisperustaisten tutkinto-ohjelmien opetuksen rakenteen ja sisältöjen käytännön suunnittelutyön.

Opetusneuvosto on luova, suunnitteleva ja keskusteleva, opetuskäytäntöjen kehittämiseen keskittyvä taho, joka tuo ajatuksia ja ideoita sekä opetussuunnittelutyöryhmille että tutkinto-ohjelman johtoryhmälle.
 

Palaute ja palautteen hyödyntäminen

Kurssipalaute

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa kerätään palautetta jokaisen opetustapahtuman yhteydessä (ns. kurssipalaute). Palautteen keräämiseksi politiikan tutkimuksen opettajat ja opiskelijat ovat yhdessä laatineet opetuksen palautelomakkeen. Uusin versio palautelomakkeesta laadittiin ja hyväksyttiin opetusneuvoston kokouksessa marraskuussa 2015. Vuoden 2016 alusta kurssipalaute on siirrytty keräämään sähköisen palautejärjestelmän avulla.

Palautteen kerääminen on merkityksellistä sekä opettajalle että opiskelijalle. Palautteen tavoitteena on tarkoitus arvioida opiskelijan oppimista. Palautteen avulla opettaja voi kehittää ja arvioida opetustaan. Palautteen kautta opettaja voi arvioida, onko annettu opetus auttanut opiskelijaa oppimaan ja kehittymään sekä sitä, onko opetustapahtumalle määritelty osaamistavoite saavutettu. Palautteen avulla saadun laadullisen tiedon perusteella opetukseen liittyvistä asioista voidaan keskustella konkreettisesti.

Opiskelijoiden antama palaute tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden arvioida myös omaa oppimistaan sekä kehittää opiskelijoiden itsearviointivalmiuksia. Opiskelijat arvioivat palautteessa annettua opetusta oman osaamisen ja oppimisensa kautta, jonka annettu opetus on mahdollistanut.

Opettajat koostavat kurssin, seminaarin, lukupiirin ja luentosarjan jne. päätyttyä palautteesta noin yhden sivun mittaisen tiivistelmän. Opetusneuvostossa käydään tiivistelmien pohjalta keskustelua opetuksen kehittämisen kysymyksistä lukukausittain, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa (esimerkiksi kevätlukukauden loppuvaiheissa). Opetusneuvostossa käsiteltyjen yhteenvetojen ja käytyjen keskustelujen pohjalta opiskelijat laativat vielä yhteenvedon opetussuunnittelutyöryhmille.

Opetustapahtumien yhteydessä kerättävän palautteen lisäksi opiskelijoita kehotetaan antamaan tiettyyn kurssiin, moduuliin tai opintokokonaisuuteen kohdistuvaa palautetta myös suoraan sen vastuuopettajalle.

>> Opetuksen laatuun liittyvän palautteen kerääminen ja hyödyntäminen politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa (.pdf)

Lukuvuosipalaute

Lukuvuosipalautteen tarkoituksena on parantaa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa annettavaa opetusta sekä kehittää opetuksen järjestämiseen liittyviä teknisiä seikkoja, kuten opetusohjelman aikataulutukseen ja opetusmateriaaleihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi lukuvuosipalaute antaa opiskelijoille mahdollisuuden arvioida saavuttamaansa oppimistaan pidemmällä aikajänteellä lukuvuosittain.

Lukuvuosipalautteen kohteena ovat ensisijaisesti päättymässä olevaan lukuvuoteen ja sen opetukseen kokonaisuudessaan liittyvät asiat. Opiskelijoita pyydetään kertomaan näkemyksensä opetussuunnitelmasta, opetusohjelmasta, opintojen etenemiseen liittyvistä kysymyksistä, käytetyistä opetusmateriaaleista ja niiden saatavuudesta, opetusmenetelmistä sekä yleisesti opetuksen laadusta. Palautteessa on tarkoitus tarkastella lukuvuoden opetuskokemusten onnistumista kokonaisuutena, ei yksittäisiä kursseja. Vuosittain kerättävä lukuvuosipalaute mahdollistaa opetuksen laadun pitkäjännitteisen kehittämisen

Lukuvuosipalautteen keräämisestä vastaa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman ainejärjestö Iltakoulu ry. Palaute on suunnattu kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Kysely toteutetaan vuosittain tammi-helmikuussa tulevan opetusohjelman suunnittelua varten sekä huhtikuussa pidemmän aikavälin kehittämiseen sekä kokonaiskuvan saamiseksi kuluneesta lukuvuodesta. Palautetta kerätään erillisellä sähköisellä palautelomakkeella, josta ilmoitetaan politologit sähköpostilistalla sekä Iltakoulu ry:n verkkosivuilla. Palautteen keräämisestä ja käsittelemisestä tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti opiskelijoiden politologit -sähköpostilistalla.

Tammi-helmikuussa kerätyn lukuvuosipalautteen tulokset käsitellään opetusneuvostossa, joka laatii tuloksista yhteenvedon ja toimittaa sen edelleen politiikan tutkimuksen opetussuunnittelutyöryhmille. Huhtikuussa kerätyn palautteen pohjalta järjestetään myös opiskelijoiden ja henkilökunnan palaute- ja keskustelutilaisuus - "simaa ja tippaleipiä" - lukuvuoden lopussa.

Opetussuunnitelmatyö

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmien työssä korostuu teorian ja käytännön yhteys. Osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa heijastuu opiskelijoiden valmiudet vastata kriittisesti muuttuvaan maailmaan ja ympäröivän yhteiskunnan haasteisiin. Muuttuvat yhteiskunnalliset ja kansainvälispoliittiset olosuhteet asettavat haasteita opetukselle, sen sisällöille ja muodoille.

Tampereen yliopiston opetusneuvoston linjauksia opetussuunnittelutyöstä:

Opetussuunnitelmatyö on johdettu ja jatkuva prosessi, jossa arvioidaan koulutustehtävää, määritellään koulutuksen tuottamaa osaamista ja organisoidaan opiskelijan oppimistyötä sellaiseksi, että se johtaa tavoiteltuun osaamiseen. Opetussuunnitelma heijastaa tieteenalan ja tutkinto-ohjelman arvoja, periaatteita ja toimintakulttuuria, mutta myös sitä, millainen suhde yliopisto-opinnoilla on ympäröivään maailmaan, yhteiskuntaan ja työelämään. Opetussuunnitelma on väline opetuksen kehittämiseen.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmät hyödyntävät työssään politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetusneuvoston tuottamaa tietoa kurssi- ja lukuvuosipalautteista sekä opetuksen kehittämisestä. Keskitetysti koottua seurantatietoa opetussuunnitelmatyön tueksi tuottavat erityisesti opinto- ja kansainvälisten asiain osasto sekä ura- ja rekrytointipalvelut.

Opintojen ohjaus ja opettajatutorointi

Opiskelijoiden ohjaamisen onnistunut toteuttaminen on keskeisessä osassa politiikan tutkimuksen laaja-alaisen tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojen ohjaukseen liittyvät kysymykset otetaan näin ollen huomioon myös politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämistyössä. Tutkinto-ohjelmassa on laadittu oma ohjaussuunnitelma (.pdf), joka toimii työskentelyn ohjenuorana.

Jokainen opetustapahtuma on myös ohjaustapahtuma. Toisella tavalla esitettynä: jokainen opettaja ja opiskelija on vastuussa opintojen suunnitelmallisesta toteuttamisesta sekä siihen tavoittelevasta opiskelijoiden ohjaamisesta.

Tämän lisäksi politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat on jaettu erillisiin tutorryhmiin, joille kullekin on nimetty oma opettajatutori opetushenkilökunnasta. Opettajatutoreiden tehtävänä on ohjata opiskelijoita opintojen suunnitteluun (HOPS-prosessi), etenemiseen, valintoihin sekä valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä, jotka voivat olla luonteeltaan sekä teknisiä että sisällöllisiä. Tarvittaessa opettajatutorit ohjaavat opiskelijat eteenpäin ohjauksen tarpeesta ja luonteesta riippuen. Myös politiikan tutkimuksen maisteriohjelmissa on omat tutorryhmänsä.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opintojen ohjausvastaavana toimii lehtori Tarja Seppä. Ohjausvastaavan tehtävinä on yhteistyössä yllä mainittujen ryhmien kanssa vastata tutkinto-ohjelman pedagogisesta kehittämisestä, tutkinto-ohjelman opettajatutoreiden toiminnan tuesta ja koordinoinnista sekä opiskelijoiden ohjaamisesta.

Tasa-arvotyö

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on osa opetusneuvoston toimintaa. Opetusneuvosto pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

>> Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä (intra)
>> EQUAL - Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (Tay:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän blogialusta)
>> Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (.pdf)
>> Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö Tampereen yliopistossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän raportti 2012–2014. (.pdf)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus muualla yliopistoyhteisössä:

>> TAMY

Politiikan tutkimuksen koulutuksen kehittämisen materiaalit ja linkit

>> Politiikan tutkimuksen pedagoginen kehityshanke: opetuksen laatujärjestelmä (.pdf)
>> Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kurssipalautekysymykset (.pdf)
>> Opetuksen laatuun liittyvän palautteen kerääminen ja hyödyntäminen politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa (.pdf)
>> Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelma (tammikuu 2016, .pdf)
>> Koulutuksen kehittäminen politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa – hyviä käytäntöjä (.pdf, posteri)
>> Borg, Olavi (toim.): Ruudusta Raunioon. Valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opetus YKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925–2010. (.pdf, 291 s.) Tampereen yliopistopaino Oy, 2011
>> Politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry:n kotisivut