Sisältöön
tampereen yliopisto: psykoterapeuttikoulutus:
PsykoterapeuttikoulutusTampereen yliopistoPsykoterapeuttikoulutus
PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

Opiskelijan hakukelpoisuus Tampereen yliopiston järjestämään psykoterapeuttikoulutukseen

Psykoterapeuttikoulutukset on tarkoitettu soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja psykiatriset sairaanhoitajat.

Soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi osallistujilta vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai vastaavassa hoitotyössä. Lisäksi vaaditaan henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi (ks. myös Yliopistolaki 558/2009, 954/2011 § 37 ja § 43) sekä mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana.

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutus

Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot (ylempi korkeakoulututkinto)

Ammattikorkeakoulututkinnot

Opistotasoinen koulutus

Muu koulutus

Työkokemus

Psykologian/psykiatrian lisäopinnot

Englannin kielen taito ja tietotekniset valmiudet

Esteet hakukelpoisuudelle ja opiskeluoikeuden menettäminen

Valintamenettely

 

1. Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus Tampereen  yliopistossa suoritettavaan psykoterapeuttikoulutukseen määrittyy VNA 1120/2010 §2a kriteerien pohjalta. Hakukelpoisuus edellyttää alla määriteltyjen hakuperusteena olevan tutkinnon sekä sen valmistumisen jälkeen suoritetun työkokemuksen kriteerien täyttymistä. Tampereen  yliopiston hakukelpoisuuden kriteerit on esitetty alla.

Tampereen yliopistossa suoritettavaan psykoterapeuttikoulutukseen on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista/koulutuksista:

Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot (ylempi korkeakoulututkinto):

 • lääketieteen lisensiaatin tutkinto
 • psykologian maisterin tutkinto
 • erityistapauksessa soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto:
  • terveystieteen maisterin tutkinto
  • filosofian maisterin tutkinto, pääaineena logopedia
  • filosofian maisterin tutkinto, pääaineena musiikkiterapia
  • yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, pääaineena sosiaalityö, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka tai kehityspsykologia
  • kasvatustieteen maisterin tutkinto, suuntana erityiskasvatus, erityisopettaja- tai varhaiserityisopettajakoulutus, pääaineena kasvatuspsykologia

 Ammattikorkeakoulututkinnot:

 • terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja)
 • erityistapauksessa soveltuva muu terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto:
  • kätilön ja (erityis)toimintaterapeutin tutkinnot, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti
  • sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, pääsuuntautumisvaihtoehtona sosiaalialan asiakastyö tai mielenterveys ja päihteet)

 Opistotasoinen koulutus:

 • sairaanhoitajan tutkinto: psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito

Lisäksi:

Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa vastaa yllä mainittuja tutkintoja. Opetushallituksen antama ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamispäätös hyväksytään psykoterapeuttikoulutuskelpoisuuden osoittavaksi todistukseksi. Lisäksi hakija voidaan katsoa hakukelpoiseksi muilla, yllä mainitut opintokokonaisuudet sisältävillä, tutkinnoilla erityistapauksissa, mikäli haun perusteena oleva työkokemus täyttää edellytetyt kriteerit ja VNA 1120/2010 §2 kriteerit muutoin täyttyvät. Hakiessaan psykoterapeuttikoulutukseen ulkomaisen tutkinnon pohjalta, tulee hakijan osoittaa riittävän suomen tai ruotsin kielen taito.

Hakuperusteena olevaan tutkintoon tulee sisältyä tai olla lisäksi suoritettuna vähintään 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot. Opintojen sisältö ks. kohta 3.

2. Hakuperusteena oleva työkokemus

Koulutukseen hakevalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä ennen psykoterapeuttikoulutuksen hakuajan päättymistä.

Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakuperusteena olevan tutkinnon valmistumisen jälkeen (esimerkiksi opintojen aikaista harjoittelua tai muuta työkokemusta ei lasketa). Mielenterveys- tai sitä vastaaviksi asiakastehtäviksi lasketaan esimerkiksi: psykologinen neuvonta-, keskustelu-, ohjaus- ja terapiatyö yms. perusterveydenhuollon, psykiatrian tai päihdehuollon yksiköissä työterveyshuollon piirissä, perhe- ja kasvatusneuvolayksiköissä sekä kolmannella sektorilla.

Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena. Työkokemus on voinut karttua pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi neljä vuotta 50 % työtä. Työkokemuksen tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa ja dokumentoinnista on ilmettävä mahdolliset keskeytystiedot.

Lisäksi koulutukseen hakevalta edellytetään mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana. Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus kuuluu psykoterapeuttiopintoihin eikä hakijaa voida valita koulutukseen, mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana.

3. Hakuperusteena olevien asetuksen VNA 1120/2010 mukaiset 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian lisäopinnot

Mikäli 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot eivät sisälly hakuperusteena olevaan tutkintoon, tulee ne olla suoritettu ennen psykoterapeuttikoulutuksen hakuajan päättymistä. Näiden lisäopintojen (myös esimerkiksi nimellä psykoterapeuttisten valmiuksien koulutusohjelma) laajuus ja sisältö tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa. Opintojen kouluttajien tulee edustaa psykologian tai psykiatrian alan asiantuntemusta.

Opintojen tulee sisältää seuraavat sisältöalueet:

 • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät
 • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta
 • psykoterapioiden vaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset

Ennen vuotta 2012 lisäopinnot aloittaneiden kohdalla lisäopintojen hyväksyminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Psykologian perusopintojen suorittamismahdollisuudet Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa on joustavina monimuoto-opintoina Psykologian perusopinnot 25 op, joiden suorittamisen voit aloittaa joustavasti vaikka heti. Tämän lisäksi voi valita psykologian aineopintojen puolelta puuttuvat viisi opintopistettä esim. Kehitys- ja ikäkausipsykologia II tai Persoonallisuuspsykologia II.

 

Mikäli em. hakukelpoisuusehdot (kohta 2 ja 3) täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan myös hyväksyä se, että ehdot täyttyvät koulutuksen alkuun mennessä.

 

4. Englannin kielen taito ja tietotekniset vaatimukset

Kaikilta hakijoilta edellytetään riittävää englannin kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoa englanninkielisen opetuksen ja kirjallisuuden omaksumiseksi niin koulutusohjelmissa kuin yliopiston kaikille psykoterapeuttiopiskelijoille suuntaamissa yhteisissä opinnoissa. Lisäksi hakijoilta edellytetään riittäviä tietoteknisiä valmiuksia käyttää opinnoissa käytettäviä verkko-opiskeluohjelmia, yliopiston tietokantoja, hakuohjelmia, tekstinkäsittelyohjelmia ja esitysgrafiikkaohjelmia sekä ääni- ja liikkuvan kuvan tallennuslaitteita.

5. Esteet hakukelpoisuudelle ja opiskeluoikeuden peruuttaminen

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeviin opiskelijoihin sovelletaan yliopistolain §43 a mukaisia menettelyjä opinto-oikeuden peruuttamisesta (laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta).

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi yliopiston opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta.  Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, psykoterapeuttikoulutus, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Kuten muillakin mainituilla aloilla, psykoterapeuttikoulutuksessa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai psykoterapeuttiseen potilastyöhön.  Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.  Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä psykoterapeuttinen potilastyö tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen potilastyön tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

6. Valintamenettely

Hakukelpoisuus tarkistetaan Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmän toimesta. Kaikki hakukelpoisuuden täyttäneet hakijat pyritään kutsumaan soveltuvuushaastatteluun. Mikäli hakijoita on niin runsaasti, että se sisäänotettavien määrä ja soveltuvuushaastattelun kustannukset huomioiden ei ole taloudellisesti mahdollista, haastateltavien joukko valitaan eniten pisteitä saaneiden joukosta käyttäen seuraavia kriteereitä (Psykoterapeuttikoulutusten johtoryhmän suositus 26.3.2013).

Tampereen yliopisto ottaa käyttöönsä syksyllä 2015 ja sen jälkeen käynnistyvissä uusissa valintaprosesseissa seuraavan täsmennyksen: Jos hakijalla on kaksi hakukriteerit täyttävää tutkintoa, annetaan pisteet tutkinnosta, josta saa parhaat pisteet, mutta työkokemusaika lasketaan ensimmäisestä hakukriteerit täyttävästä tutkinnosta lähtien. (Johtoryhmän kokous 24.3.2015)

HUOM. Valintaperusteissa voi olla hakukohdekohtaisia tarkennuksia, tarkista ko. koulutuksen hakuilmoitus.

I Tutkinto (10–20 pistettä)

 • Psykologian maisteri tai maisteritutkinto, jossa psykologia pääaineena 20 pistettä
 • Psykiatrian erikoislääkäri tai psykiatriaan erikoistuva lääkäri 20 pistettä
 • Yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, jossa on pääaineena kehityspsykologia, tai sosiaalipsykologia 20 pistettä
 • Lääketieteen lisensiaatti, YTM tai VM pääaineena sosiaalityö, terveystieteiden maisterin tutkinto 15 pistettä
 • Soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto 10 pistettä
 • Tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK) 10 pistettä
 • Opistotason psykiatrian erikoissairaanhoitajan tutkinto 10 pistettä

 II Työkokemus (10–20 pistettä)

 • Vähintään viiden vuoden kokemus mielenterveyspalvelujen asiakastyöstä 20 pistettä (psykiatrian tai sosiaalihuollon yksikkö tai vastaava)
 • Vähintään kahden vuoden kokemus mielenterveyspalvelujen asiakastyöstä 15 pistettä (terveyden- tai sosiaalihuollon yksikkö tai vastaava)
 • Vähintään kahden vuoden kokemus mielenterveyspalvelujen muissa tehtävissä 10 pistettä

 III Aikaisempi täydennyskoulutus (0–20 pistettä)

 • Opetettavan psykoterapiamenetelmän yhtenäinen, laajuudeltaan vähintään 15 opintopistettä vastaava koulutus 20 pistettä
 • Muun psykoterapiamenetelmän yhtenäinen, laajuudeltaan vähintään 15 opintopistettä vastaava koulutus 10 pistettä
 • Psykoterapeuttisten valmiuksien koulutus, jota ei ole jo huomioitu hakukelpoisuutta määriteltäessä 10 pistettä
 • Muu psykoterapian alan täydennyskoulutus 1-5 pistettä

 IV Henkilökohtainen soveltuvuus (0–100 pistettä)

Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta psykoterapeutin koulutukseen ja ammattiin seuraavalla neljällä osa-alueella:

1. hakijan motivaatio koulutukseen (0-25 pistettä),
2. hakijan valmiudet ja käytännön mahdollisuudet saattaa psykoterapeuttikoulutus loppuun sekä tehdä terapiatyötä koulutuksen aikana ja sen jälkeen (0-25 pistettä),
3. hakijan itsearviointitaidot ja vuorovaikutustaidot (0-25 pistettä),
4. henkilökohtainen soveltuvuus opetettavaa psykoterapiamenetelmää käyttäväksi psykoterapeutiksi (0-25 pistettä).

Tullakseen valituksi täytyy hakijan saada soveltuvuushaastattelussa jokaisella edellä mainitulla neljällä osa-alueella vähintään 10 pistettä, jolloin soveltuvuushaastattelun hyväksyttävä vähimmäispistemäärä on 40 pistettä. Henkilökohtaisen soveltuvuuden arvioinnissa huomioidaan hakijan osoittama perehtyneisyys opetettavaan psykoterapiamenetelmään.

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä
Linna, Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: psykoterapeuttikoulutus@uta.fi
Muutettu: 16.4.2019 12.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti