Sisältöön
tampereen yliopisto: työelämäpalvelut:
Ura- ja rekrytointipalvelutTampereen yliopistoUra- ja rekrytointipalvelut
Työelämäpalvelut

Kehittämishankkeet

Työelämäpalvelut on toimijana tai yhteistyökumppanina erilaisissa opiskelijoiden työelämäorientaatioon, vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseen ja korkeakoulujen urapalveluiden kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.

Käynnissä olevat hankkeet

LATUA - Laadullinen työllistymistieto akateemisten työllistymisen tukena (ESR), 2015 - 2017

Tampereen yliopisto koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa valtakunnallista LATUA-hanketta, jossa kehitetään yliopistojen uraseurantoja ja parannetaan uraseurannoista saatavan työllistymis- ja työelämätiedon hyödyntämistä yliopistoissa.

Hankkeessa kehitetään seurantakyselyjä sisällöllisesti niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin nykypäivän monipuolisiin tiedontarpeisiin. Teknisellä kehittämistyöllä tuetaan tiedon sujuvampaa keräämistä, käsittelyä ja raportointia, jolloin resursseja voidaan ohjata paremmin tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Hankkeessa luodaan malleja hyödyntää tietoa mm. ohjauksessa, opetuksessa, opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä yliopistojen toiminnanohjauksessa ja laadunvarmistuksessa. 

LATUA-hankkeen osatoteuttajina ovat Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi, ja hankkeen taustalla vaikuttaa yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen valtakunnallinen Aarresaari-verkosto. Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista kehittämisohjelmaa, ja sitä hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.   

LATUA-hanke toimii tiiviissä yhteistyössä kahden muun valtakunnallisen hankkeen kanssa. AMKista uralle! hanke (ESR) kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantoja ja TÖISSÄ-hanke (ESR) jatkaa uraseurantatietoa hyödyntävän töissä.fi -verkkopalvelun kehittämistä. Hankkeilla on yhteinen ohjausryhmä, ja hankkeet työskentelevät yhdessä yhteisten teemojen sekä viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön osalta.

Toteutetut hankkeet

Praktikum Center - yliopistoharjoittelun toimintamallin kehittäminen 2011 -2014 (EAKR)
Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueellinen Praktikum Center -toimintamalli, joka tehostaa yliopiston ja työelämän yhteistyötä erityisesti opiskelijoiden harjoittelu- ja käytäntöjaksoihin liittyen. Mallissa kehitetään erilaisia tieteen-, koulutus- ja ammattialakohtaisia toimintamuotoja, joilla korkea-aste ja asiantuntijatyövoimaa tarvitseva työelämä voivat toimia yhdessä. Mallia kehitettäessä hyödynnettiin yliopistojen ja korkeakoulujen nykyisiä työelämäyhteistyön muotoja mm. harjoittelukoulu, opetussairaala, opetusterveyskeskus, opetus- ja tutkimusklinikka, yliopistoharjoittelu, kenttäkurssi sekä opinnäyteyhteistyö.

Hanke toteutettiin Etelä-Pohjanmaan alueella Seinäjoen yliopistokeskuksessa ja sen partneriyliopistoina olivat Helsingin yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Vipua ja Vetoa töihin! 2012-2014 (ESR) Kesäkuussa 2014 päättyneessä korkeakoulujen kehittämishankkeessa tarkasteltiin korkeakoulutettujen urasuunnittelun ja työllistymis- ja rekrytointipalveluiden palvelukokonaisuutta tavoitteena edistää korkeakoulutettujen työllistymistä ja yksilöllisesti kestävien urapolkujen toteutumista. Hankkeen kohderyhmänä olivat koulutus- ja urasuunnittelussa sekä työllistymisessä korkeakoulutettuja neuvovat ja tukevat tahot korkeakouluissa, työ- ja elinkeinotoimistoissa ja ammattijärjestöissä sekä yrityksissä rekrytoinnista ja henkilöstösuunnittelusta vastaavat henkilöt.

Vipua ja vetoa töihin! -hankkeessa koottiin ja arvioitiin korkeakoulutettujen työllistymistä ja osaamisen tunnistamista tukevia hyviä käytäntöjä kuluneen ohjelmakauden hankkeista sekä levitettiin valittuja työkaluja ja hyviä käytäntöjä ohjaustyöhön. Lisäksi hankkeessa toteutettiin työelämään ohjaamisen verkostovalmennus, joka valmentaa uraohjaus- ja neuvontatehtävissä toimivia korkeakoulutettujen osaamisen arviointiin ja työelämän paikallisten osaamistarpeiden tunnistamiseen. Hankkeessa julkaistiin myös ohjaajan työhön tukea tuova julkaisu Tulevaisuuden urapolut. Korkeakoulutetujen ohjaus muuttuvassa työelämässä (pdf).

Turun ammattikorkeakoulun hallinnoiman ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen osatoteuttajia olivat Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Projektin tuloksiin ja projektissa koottuja työkaluja ja hyviä käytäntöjä löytyy edelleen projektin verkkosivuilta.

Uutta virtaa -kehittämisohjelma 2011-2013
Ohjelman aikana kuvattiin työelämäorientaation kehittämisen tapoja opinnoissa ja opetuksessa sekä kehitettiin ja kokeiltiin erilaisia työelämävuorovaikutuksen ja viestinnän tapoja yliopiston tutkinto-ohjelmien ja yliopistopalveluiden kanssa. Kehittämisohjelmalla oli OKM:n rahoitus ja se oli mukana valtakunnallisessa KOUTSI-hankkeessa (ESR), jota koordinoi Helsingin yliopisto, Palmenia.

WorkPlace Pirkanmaa – kansainvälistä osaamista korkeakouluista työelämään 2009-2011 (EAKR)
Hankkeessa testattiin erilaisia toimintamalleja kansainvälisten opiskelijoiden työelämäyhteyksien lisäämiseksi ja heidän osaamisensa markkinoimiseksi työnantajille. Hankkeen hallinnoijana toimi Suomen Itämeri-instituutti. Hankkeen partnerit olivat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto (TaY). Hankkeen jälkeen toiminta on saanut pysyvää jatkoa korkeakoulujen rahoituksella sekä toimintaa (mentorointiohjelma) on edelleen kehitetty OKM:n hankerahoituksella.

Yhteiskuntatieteilijöiden työllistyminen tietoyhteiskunnassa (YHTIS) 
Kokonaisuus oli opetusministeriön rahoittama yhteiskuntatieteellisen koulutusalan (yhteiskunta-, ja hallintotieteet sekä informaatiotutkimus) työllistymisen ja opintojen sujuvuuden kehityshanke. Hanke päättyi vuonna 2006.

Ristiin rastiin - sukupuolten epätyypillisten koulutus- ja uravalintojen sekä rohkeiden työelämään sijoittumisratkaisujen kehittämisprojekti. Projekti oli seitsemän korkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelujen verkostohanke, joka edesauttoi ja kannusti nais- ja miesopiskelijoita tekemään epätyypillisiä ja perinteisiä sukupuolirajoja ylittäviä uravalintoja. Projektia toteutettiin elokuusta 2004 ja vuoden 2006 loppuun.

Kitkatta työelämään -projektilla (2000-2004) on tuettu valmistuvien opiskelijoiden joustavaa siirtymistä työelämään internetiin sijoitettavien tietopakettien avulla. Tietopaketit toimivat tulkkina työnantajien ja valmistuvien opiskelijoiden välillä. Kitkatta.net verkkopalvelu oli käytössä vuoteen 2009 asti.

Trainee-koulutus alkusoittona työelämään
(TRAINKAT) -projektissa (2000-2004) kehitettiin uudenlainen yhteistyömuoto työnantajien ja koulutusorganisaatioiden välille. Vastavalmistuneet opiskelijat perehdytetään ja täsmäkoulutetaan uuteen työhön 6-12 kuukauden pituisilla trainee-jaksoilla.

 
Postiosoite: 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, C-siipi 2 krs.
Ylläpito: rekry@uta.fi
Muutettu: 30.11.2015 15.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti