Sisältöön
tampereen yliopisto: työelämäpalvelut: opiskelijalle ja vastavalmistuneelle: valmistuneiden sijoittumis- ja uraseuranta:
Ura- ja rekrytointipalvelutTampereen yliopistoUra- ja rekrytointipalvelut
Työelämäpalvelut

Oppiainekoosteet

Oppiainekohtaiset sijoittumistiedot on koottu Ura- ja rekrytointipalveluiden teettämistä sijoittumisseurantakyselyistä. Valmistuneille lähetetään noin vuosi valmistumisen jälkeen kysely työelämään sijoittumisesta. Oppiainekohtaiset sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000-2008 valmistuneita. Vuonna 2008 valmistuneista mukana ovat keväällä 2008 valmistuneet. Vuoteen 2004 asti kyselyssä olivat mukana sekä maisterin että kandidaatin tutkinnosta valmistuneet. Vuodesta 2005 lähtien kandidaattien sijoittumista alettiin tarkastella erikseen. Pääaineiden jaottelu koulutusaloittain on tehty vuoden 2010 tilanteen mukaan.

Aineistojen tulkinnassa huomioitavaa

Sijoittumistiedot on koottu oppiaineista, joissa vastaajia oli vähintään 30. Vastausmäärät (kyselyyn kokonaisuudessaan sekä kysymyskohtaisesti) on esitetty jokaisen oppiaineen kohdalta. Vastauksien määrä ja vaihtelu oppiaineittain tulee ottaa huomioon tietoja tarkasteltaessa. Tulee muistaa myös se, että työelämän ulkopuolelle jääminen voi olla vastavalmistuneen tietoinen valinta (esim. hoitovapaalla oleminen, opiskelun jatkaminen). Yhteenvetoja tulkittaessa kannattaa myös huomioida, että valmistuneiden sijoittumiseen vaikuttavat myös muut seikat kuin ko. maisterintutkinto. Näitä ovat mm. ennen ko. maisterintutkintoa tehdyt aiemmat korkeakoulututkinnot ja ammatillinen kouluttautuminen tai esimerkiksi aikuisopiskelijoiden jo ennen maisteriopintoja tekemät pitkätkin työurat.

Kuvioissa ja taulukoissa esitetyt tiedot ja tehtävänimikkeet ovat suoraan kyselyyn vastanneiden valmistuneiden vastauksista, eikä tietojen pohjalta esitetä kommentteja tai selityksiä.

Kyselylomakkeita kehitetään jatkuvasti, joten lomake on muuttunut joiltakin osin vuodesta 2000 vuoteen 2008. Kuitenkin kysymykset, joiden tuloksia oppiainekoosteissa esitetään, ovat pysyneet muuttumattomina. Koulutusalakohtaisesti on esitetty vastaajien arviot siitä, kuinka paljon yliopisto on kehittänyt erilaisia työelämässä hyödyllisiä tieto- ja taitoalueita. Kysymys on ollut mukana vuodesta 2002 lähtien, joten koulutusalakohtaiset tulokset tieto- ja taitoalueiden kehittymisestä koskevat vuosina 2002-2008 valmistuneiden arvioita.

Vuoden 2008 kyselylomake on ladattavissa tästä. Lomakkeet vuosittain löytyvät Ura- ja rekrytointipalveluiden julkaisemien sijoittumisseurantaraporttien liitteinä.

Koosteet

Humanistinen koulutusala

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Englantilainen filologia Etnomusikologia Filosofia Historia Saksan kieli ja kulttuuri Pohjoismaiset kielet Venäjän kieli ja kulttuuri Suomen kirjallisuus Suomen kieli  Teatterin ja draaman tutkimus Käännöstiede (englanti) Käännöstiede (saksa) Käännöstiede (venäjä) Yleinen kirjallisuustiede

Kasvatustieteellinen koulutusala, opettajankoulutus

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Kasvatustiede OKL

Kasvatustieteellinen koulutusala, ei opettajankoulutus

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Aikuiskasvatus Kasvatustiede, ammattikasvatus Kasvatustiede

Kauppatieteellinen koulutusala

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Kansantaloustiede Laskentatoimi Markkinointi Vakuutustiede Vero-oikeus Yrityksen hallinto Yritysjuridiikka

Luonnontieteellinen koulutusala

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media* Matematiikka Tilastotiede Tietojenkäsittelyoppi

*oppiaineen nimi oli vuoteen 2009 asti informaatiotutkimus, joten kyselyyn vastanneet ovat valmistuneet informaatiotutkimuksen oppiaineesta.

Lääketieteellinen koulutusala

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoelueiden kehittyminen yliopistossa

Lääketiede

Psykologian koulutusala

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Psykologia

Terveydenhuollon koulutusala

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Hoitotiede Kansanterveystiede

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala (hallintotieteet)

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Aluetiede Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Hallintotiede Julkisoikeus Kunnallisoikeus Kunnallispolitiikka Kunnallistalous Ympäristöpolitiikka

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala (ilman hallintotieteitä)

Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopistossa

Kansainvälinen politiikka Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiologia Sosiaalityö Tiedotusoppi Valtio-oppi

 
Postiosoite: 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, C-siipi 2 krs.
Ylläpito: rekry@uta.fi
Muutettu: 30.8.2012 13.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti