To page body
university of tampere: sis/luo-coms: bachelor and master studies: degree programmes: degree programme in information studies and interactive media: curricula guide: course pages:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
Degree Programme in Information Studies and Interactive Media

ITIS51 Theories and Approaches of Interactive Media 5 ECTS / Interaktiivisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia 5 op

(Huom: suomenkielinen kurssikuvaus alapuolella)

Link to Course Enrolment / kurssi-ilmoittautumisen linkki: ITIS51 Course Page in Curriculum

Link to the Learning2 course environment (Moodle)

Wednesdays, 9:15-11 o'clock,

NOTE ROOM CHANGE: LS A2A (MAIN BUILDING)

Frans Mäyrä

Lectures: 14 hours + online materials and course work

Course information in the curricula guide.

Course schedule:

 • 4.9. Lecture 1
 • 11.9. Lecture 2
 • 18.9. Lecture 3
 • 25.9. Assignment 1
 • (2.10. Participation in Mindtrek conference)
 • 9.10. Assignment 2
 • 16.10. Assignment 2 & Feedback

Course activities: Lectures, independent literature studies, weekly assignments, course meetings

Required assigments: Assignments 1, 2 & 3, active participation in the course meetings

Descriptions of the assignments:

 • Assignment 1: Information search from a chosen research topic. (Note: this is also the task that replaces the first course meeting, if that is missed.) Choose a research topic in interactive media that you are interested in (e.g. the history of online communications, games, social media, mobile media etc.) Please be prepared to give grounds for your choice: what makes this area particularly interesting? (Is it topical, is it more generally significant in some sense, or is it somehow exceptional, for example?) Use the scientific databases and academic journal searches (available at www.nelliportaali.fi) to make searches for scientific and scholarly publications in your chosen area. Be prepared to present the research area and a few of most interesting publications you have found. Write down the publication details for those, and make a short commented research bibliography. (Include: bibliographic reference, the key contents/short summary of the publication, a comment on its strenghts and weaknesses as research.) The completed bibliography should include e.g. summaries of 3-4 scientific (refereed) articles or of one book sized publication. Please remember to include both complete bibliographic references and your short notes for each chosen publication. The completed bibliography should be posted to the ITIS51 Learning Moodle environment.
 • Assignment 2: The course will divide into teams on the basis of interests (e.g. "game researchers", "web design researchers" etc.) The teams will compare the results from the information search assignment and prepare a joint presentation that summarizes and comments on the status of scientific research on the chosen topic. Particularly pay attention to the fundamentals of the research: what kind of basic ideas about their topic of research has informed the publications you have read? What kind of gaps, tilts or tendencies you observe? What are the strenghts or weaknesses more generally in the research field your team is observing? The final form of in-class team presentation is free and you are encouraged to make use of various presentation tools.
 • Assignment 3: the final essay. The recommended format of the final essay is a critical literature review that presents a synthesis of the publications you have read during the course. Present the state of the research from a particular area and angle you have chosen, and in the end provide your own thoughts and conclusions. The essay text should be concise, analytical and clearly argued. Provide your own title. The length of essay: c. 1500 words (with double spacing equals to c. 8 pages). Deadline: Mon 21 October (attach as a PDF file to a message into ITIS51 Learning2 Moodle message).
Grading: numerical (1-5)

Preceding studies: The basic and intermediate studies in interactive media, or comparable previous studies.

Requirements: This course is primarily intended for students who have been accepted to study in the Master's Degree Programme in Internet and Game Studies. The possible remaining seats are for students of Information Studies and Interactive Media, and if there are still seats available, other students will be accepted in the order of their study credits in interactive media.

Literature: The recommended literature will be chosen individually, on the basis of each students' orientation.

ITIS51 Theories and Approaches of Interactive Media 5 ECTS 

Ke klo 9-11, LS A2A

Vastaava kurssi (2008-2010): INFOH1 Digitaalisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia 4 op

Vastaava kurssi (2010-2012): ITIMS51 Interaktiivisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia 4 op

Frans Mäyrä

Luento-opetus (14 t + online-opetus ja harjoitukset)

Kurssin tiedot opetusohjelmassa.

Kokoontumisten aikataulu:

 • Luento-opetus 18 t
 • Tapaamiset: 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., (2.10. Mindtrek-osallistuminen), 9.10., 16.10.
Työskentelymuodot: Luennot, aktiivista tutkimuskirjallisuuteen perehtymistä edellyttävät viikkotehtävät ja seminaarityöskentely.
Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoitustyöt 1, 2 ja 3, aktiivinen kurssiosallistuminen. Harjoitusten kuvaus:
 • Harjoitus 1: teoriakirjallisuuden tiedonhaku syventäviin valitusta aihepiiristä. Huom: tehdään ensimmäistä kokoontumista korvaavana tehtävänä! Valitse itseäsi kiinnostava aihepiiri interaktiivisen median parista (esim. verkkoviestinnän historia, pelit, sosiaalisen median palvelut, mobiilimedia yms.) Valmistaudu perustelemaan valintasi: mikä siitä tekee kiinnostavan? (Ajankohtaisuus, yleinen merkittävyys, poikkeuksellisuus, tms?) Tee tiedonhakuja ja katso mitä tieteellistä kirjallisuutta aihepiiriisi liittyen löydät (ks. www.nelliportaali.fi). Valmistaudu esittelemään valitsemasi aihepiiri ja pari lupaavinta sitä koskettavaa lähdettä. Kirjoita jatkotyöskentelyä varten ylös tärkeimmät lähdetiedot ja laadi lyhyt kommentoitu bibliografia (lähteen keskeinen sisältö, vahvuudet ja heikkoudet). Bibliografian tulisi sisältää esim. 3-4 tieteellistä artikkelia, tai esittely laajemmasta kirjamuotoisesta lähteestä. Lähdeviitteiden lisäksi kunkin lähteen yhteyteen kirjoitetaan lyhyet kommentit. Valmiin kommentoidun bibliografian voi postittaa esimerkiksi ITIS51-alueelle Moodle-ympäristöön.
 • Harjoitus 2: Jakaannutaan kiinnostuksen kohteiden perusteella ryhmiin (esim. "pelitutkijat", "palvelusuunnittelun tutkijat" jne.) Vertaillaan tiedonhaun tuloksia ja laaditaan yhteinen esitys, joka esittelee tarkastellun aihepiirin ja siitä tehtyä tieteellistä tutkimusta. Pyrkikää erityisesti tavoittamaan tutkimuksen peruslähtökohdat: millainen on se teoria tai näkemys valitusta ilmiöstä joka on käyttämienne lähteiden perusteella ohjannut tutkijoita. Mitä aukkoja tai vinoutumia mahdollisesti aihepiirin tutkimuksessa on havaittavissa? Mitkä ovat sen vahvuudet? Ryhmäesityksen muoto on vapaa ja erilaisia ryhmätyövälineitä kannattaa hyödyntää.
 • Harjoitus 3: loppuessee. Suositeltava suoritustapa on kriittinen kirjallisuuskatsaus, joka luo synteesin niistä lähteistä ja näkemyksistä joihin on perehdytty kurssin aikana. Erittele ja syntetisoi tehtyä tutkimusta ja kirjaa loppuun omat johtopäätöksesi. Tekstin tulisi olla tiivis, selkeä ja analyyttinen. Otsikoi itse. Tekstin laajuus n. 1500 sanaa (2-rivivälillä n. 8 sivua). Huom: deadline ma 21.10. mennessä (toimitus PDF-liitteenä Learning2:n ITIS51-alueelle).
Arviointi: Numerolla 1-5.
Edeltävät opinnot: Hypermedian perus- ja aineopinnot, tai niihin rinnastettavat opinnot ja/tai mahdolliset siltaopinnot.

Edellytykset ja suositukset
: Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti internet- ja pelitutkimuksen maisteriopintoihin valittuja opiskelijoita. Mahdolliset vapaat paikat ovat informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman opiskelijoille, ja jos paikkoja vielä jää, sivuaineopiskelijat valitaan suoritettujen interaktiivisen median (hypermedian) opintopisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali
:
Suoritettava kirjallisuus valitaan tukemaan opiskelijan opintojen suuntautumista.
 
Maintained by: iti-studies@uta.fi
Last update: 3.9.2013 14.53 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results