Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op

Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on laadittava tutkinto-ohjelmassa aineopintojen opinnäytteenä kandidaattitutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaattitutkielman laajuus on 10 opintopistettä. Tutkielman tavoitteet ja suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa. Kandidaatintutkielmaa edeltävistä opinnoista määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa kandidaatintutkielma tehdään kandidaattiseminaarin (ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot - Kandidaattiseminaari 3 op) yhteydessä.

Ohje (2014) kandidaatintutkielman tekemiseen (pdf) 

Ks. myös tieteenalayksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset sekä 1.1.2016 voimaan tulleet opinnäyteohjeet liittyen opinnäytteiden arviointiin, hyväksymiseen ja kypsyysnäytteeseen.

Kandidaattitutkielman jättämistä koskevat ohjeet

Opinnäyte jätetään arvioitavaksi sen jälkeen, kun opiskelija on sopinut jättämisestä ohjaajan kanssa (esim. sovitun ennakkotarkastuksen tai luonnoksen lukemisen jälkeen). Kandidaatintutkielma jätetään arvioitavaksi sähköpostitse pdf-tiedostona. Opiskelijan tulee lähettää opinnäyte sähköpostin liitetiedostona samanaikaisesti sekä tutkielman ohjaajalle arviointia että tieteenalayksikön opintopalveluihin (sanna.yli-salomaki at uta.fi) arkistointia varten. Kandidaatin tutkielma jätetään arvioitavaksi viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kypsyysnäytteen suoritustilaisuutta.

Kandidaattitutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotusti sähköisenä tenttinä, yleisinä tenttipäivinä, seminaarin yhteydessä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana, lisätietoja ohjaajalta. Sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan sähköisen tenttipalvelun ohjeiden mukaan. Jos kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä, ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tenttipäivää.

Kypsyysnäytteen tehtävänä on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja että opiskelijalla on hyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte kirjoitetaan englannin kielellä. Perustellusta syystä yksikön johtaja voi määrätä muusta kypsyysnäytteen kielestä erikseen. Tätä koskeva hakemus liitteineen (koulutodistukset) toimitetaan yksikön opintopäällikölle viimeistään kaksi viikkoa ennen kypsyysnäytteen suorittamista.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan aina esseemuotoisena silloin, kun opiskelija ei ole aiemmin osoittanut kielitaitoa kypsyysnäytteellä. Tällöin opiskelija kirjoittaa pohtivan, asiatyylisen esseen jostakin tutkielmaan liittyvästä aiheesta, jonka hän valitsee tavallisesti kahdesta tai kolmesta opettajan antamasta vaihtoehdosta.  Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kieliasun kannalta.

Kypsyysnäytteen sisällön arvioinnissa käytetään seuraavia arviointiperusteita: esseen sisällön tulee vastata tehtävänantoa, osoittaa oman tutkimusaiheen tuntemusta, esseen tulee olla looginen ja koherentti kokonaisuus. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Kypsyysnäytteen vastaanottava opettaja tarkastaa sen sisällön. Sisällön tarkastava opettaja päättää sisällön hyväksymisestä tai hylkäämisestä tieteenalayksikön määrittelemien (em.) arviointiperusteiden pohjalta. Sisällöntarkastaja huolehtii siitä, että kypsyysnäytteen sisältö on riittävä. Tämän jälkeen sisällöntarkastaja lähettää sisällöltään hyväksytyn kypsyysnäytteen kielikeskuksen toimistoon. Mukana lähetetään kypsyysnäytteen tehtävänanto (johon kuuluvat kypsyysnäytteen aihe sekä kypsyysnäytteen otsikko tai pyyntö otsikoida itse).

Kielentarkastaja arvioi kypsyysnäytteen kieliasun. Myös sisältö ja rakenne nivoutuvat kieliasuun, joten esimerkiksi puuttuva johdanto tai lopetus saattaa johtaa kypsyysnäytteen kieliasun hylkäämiseen. Jos kypsyysnäytteen kieliasu hylätään, opiskelija kirjoittaa uuden kypsyysnäytteen samasta aiheesta kuin hylätynkin.

Hylätyn kypsyysnäytteen kirjoittaja saa ohjausta ja palautetta ennen uusintaa kypsyysnäytteen hylänneeltä. Uusittu kypsyysnäyte toimitetaan suoraan kielentarkastajalle. Kielentarkastaja voi ottaa mahdollisen vaikean tai keskivaikean lukivaikeuden huomioon, kunhan siitä toimitetaan lausunto suoraan kielentarkastajalle.

Ammattikorkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä osoitettu suomen tai ruotsin kielen taito rinnastetaan alempaa korkeakoulututkintoa varten osoitettuun kielitaitoon.

Tampereen yliopiston ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittajalle. (in English: maturity essay instructions). Kypsyysnäytteestä lisää täällä: http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/valmistuminen/kypsyysnayte.html

Kandidaattitutkielman arviointi

Kandidaatintutkielman tarkastaa opintojaksosta vastaava opettaja ja hyväksyy yksikön johtaja (tai hänen määräämänsä henkilö) tarkastajan lausunnon perusteella. Lausunnossa käytetään tutkielman arviointiperusteiden mukaista arviointilomaketta. 

Kandidaattitutkielmasta saa lisäohjeita tutkinto-ohjelmasta.

Hyväksytty tutkielma arvioidaan arvostella asteikolla 1-5. Hyväksytty tutkielma sisältää myös hyväksytyn kypsyysnäytteen. Arvioitua ja hyväksyttyä alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia.

Kun kandidaatintutkielmaan liittyy esseemuotoinen kypsyysnäyte, opinnäytteen arvioijan on annettava lausuntonsa neljän (4) viikon kuluessa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta.  Opiskelijan tulee saada arvostelua koskeva päätös neljän (4) viikon kuluessa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta (Arviointisääntö 29 §).  Yksikön opintopalvelut lähettää arvioinnin tuloksen/päätöksen sähköpostitse opiskelijan student.uta.fi –osoitteeseen.  Päätökseen liitetään tieto siitä, miten opiskelija voi hakea muutosta tutkielman arviointiin tai arvosanaan.

Kandidaattitutkielman arvioinnin oikaisupyyntö ja -menettely

Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin tai arvosanaan, opiskelijan on hyvä ensin keskustella asiasta opinnäytteen ohjaajan kanssa.

Arviointiin voi hakea kirjallisesti oikaisua yksikön johtajalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa.  Tiedoksisaannin ajankohta lasketaan sähköpostin lähettämisajankohdasta.

Oikaisupyynnössä tulee mainita seuraavat asiat: opiskelijan nimi ja yhteystiedot, tieto siitä, milloin opiskelija on saanut tiedon opinnäytteen arvostelua koskevasta päätöksestä, opinnäytteen arvostelua koskeva päätös, muutos, jota opiskelija hakee päätökseen ja oikaisupyynnön perusteet. Oikaisupyyntö toimitetaan yksikön opintopäällikölle.

Oikaisupyynnön johdosta tehty johtajan päätös lähetetään opiskelijalle tiedoksi sähköpostitse.

Päätös lähetetään pyydettäessä myös postitse paperiversiona esimerkiksi oikaisun hakemista varten.

Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn johtajan päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin ajankohta lasketaan sähköpostin lähettämisajankohdasta.

Kandidaatintutkielma on opinnäytteenä julkinen asiakirja. Siihen voi tutustua tieteenalayksikössä. Yksikkö säilyttää kandidaatintutkielman alkuperäiskappaletta sähköisesti arkistoituna viiden (5) vuoden ajan. Tämän jälkeen tutkielma voidaan hävittää.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 20.1.2016 11.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti