Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIS62 Pro gradu -tutkielma 40 op

Master's Thesis course page

Vanhan kurssisivun sisältöä:

Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tutkinto-ohjelman syventävien opintojen opinnäytteenä pro gradu -tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Pro gradu -tutkielman tulee olla valitun opintosuunnan alalta. Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa tutkielma tehdään ITIS61 Graduseminaarin yhteydessä.

Tutkielma voidaan laatia seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

• yhtenäinen tutkielma (monografiatutkielma)
• samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien kirjoitusten ja niistä laaditun selosteen muodostama kokonaisuus (artikkelitutkielma).

Tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös aikaisemmin julkaistu tutkimus edellyttäen, että se vastaa tutkielmalle asetettavia vaatimuksia.

Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, tulee jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan itsenäisen osuuden olla eroteltavissa ryhmän muiden jäsenten työpanoksesta. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään myös, että jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan työmäärä vastaa henkilökohtaiseen tutkielmaan vaadittavaa työpanosta. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan alalta. Tällöin kunkin tutkintoohjelman tai opintosuunnan ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen.

Gradun mallipohja 2014: (dot)

Gradun mallipohja 2014: (Word)       Huom! Päivitetty mallipohja ja graduopas graduseminaarin kurssisivulla!

Graduopas 2016: (pdf)Ks. myös tieteenalayksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset sekä 1.1.2016 voimaan tulleet opinnäyteohjeet liittyen opinnäytteiden arviointiin, hyväksymiseen ja kypsyysnäytteeseen.

Pro gradu -tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte

Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen tehtävänä on osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen englannin kielellä. Kypsyysnäyte voi olla essee tai opinnäytteen tiivistelmä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan aina ESSEEmuotoisena silloin, kun opiskelija ei ole aiemmin osoittanut kielitaitoa kypsyysnäytteellä. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on aiemmin osoittanut kielitaitonsa alempaa (kandi tai amk) tai ylempää (maisteri) korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Tällöin kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys tutkielman alaan ja tutkielman TIIVISTELMÄ toimii kypsyysnäytteenä. Mikäli opiskelijalta edellytetään esseemuotoinen kypsyysnäyte, se suoritetaan SIS-yksikön yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautua voi sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen tenttiä, NettiOpsun kautta. Yleiset tenttipäivät löytyvät SIS-opetusohjelman yläreunasta, kohdasta "tenttiminen". Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Tutkielman ohjaaja antaa vähintään kaksi tutkielman alaan liittyvää aihetta, joista opiskelija valitsee yhden. Aiheet antanut opettaja tarkastaa kypsyysnäytteen asiasisällön. Kielen opettaja tarkastaa kirjoituksen kieliasun, jos kielitaitoa ei ole aiemmin osoitettu.

Tampereen yliopiston ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittajalle. (In English: Maturity essay instructions.)
Kypsyysnäytteestä lisää sivulla: http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/valmistuminen/kypsyysnayte.html

Pro gradu –tutkielman jättämistä koskevat ohjeet

Pro gradu –tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia ja kirjaston kokoelmaa varten kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeita löytyy kirjaston kotisivuilta.
Tutkielmaan liitetään erillinen 1-2 sivun pituinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista. Tiivistelmän malli: ks. gradupohja tällä sivulla.

Pro gradu –tutkielman arviointi

Pro gradu -tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi informaatiotieteiden yksikön johtajan määräämää tarkastajaa.

Kun opinnäytteeseen liittyy esseemuotoinen kypsyysnäyte, tarkastajat antavat lausuntonsa neljän viikon kuluessa kypsyysnäytteen antamisesta. Muussa tapauksessa lausunto annetaan kolmen viikon kuluessa. Informaatiotieteiden yksikön johtaja voi erityisen painavasta syystä myöntää poikkeuksen määräaikaan.

Tarkastajien lausunto lähetetään opiskelijalle vähintään neljä päivää ennen tutkielman arviointia. Samalla hänelle varataan tilaisuus lausuntoa koskevan vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine on toimitettava tieteenalayksikköön annettuun määräaikaan mennessä. Ellei opiskelija esitä vastinetta, yksikön johtaja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella. Mahdollisen vastineen käsittelee tieteenalayksikön johtaja, joka voi tarvittaessa saattaa asian tieteenalayksikön johtokunnan ratkaistavaksi.

Hyväksytyn pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään asteikkoa: 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia.

Pro gradu -tutkielman arvostelun oikaisupyyntö ja -menettely

Pro gradu -tutkielman arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua informaatiotieteiden yksikön johtokunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa.

Tampereen yliopisto antaa opinnäyteohjeessaan tarkemmat tutkielmaa ja kypsyysnäytettä koskevat ohjeet.

Valinnaisiin opintoihin sisältyvä syventävien opintojen tutkielma (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat)

Valinnaisina opintoina suoritettaviin syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman laajuus määrätään opetussuunnitelmassa. Informaatiotieteiden yksikön johtaja määrää valinnaisina opintoina suoritettaviin syventäviin opintoihin sisältyvälle tutkielmalle yhden tai kaksi tarkastajaa. Yksikön johtaja hyväksyy tutkielman. Hyväksytyn valinnaisina opintoina suoritetun tutkielman arvioinnissa voidaan käyttää asteikkoa 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen. Valinnaisina opintoina suoritettua tutkielmaa varten ei kirjoiteta harjoitusainetta eikä kypsyysnäytettä. Muilta osin noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä.

Gradulinkkejä: Kirjaston tutkielmatietokanta (TamPub-julkaisuarkisto)

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 27.7.2017 11.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti