Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: tohtoriopinnot: opinto-oikeuden hakeminen:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat

Hakeminen tohtoriopintoihin luonnontieteiden tiedekuntaan

Huomaathan, että tämän sivut ohjeet koskevat tohtoriopintojen opinto-oikeutta. Mahdollisia avoinna olevia tohtoriopiskelijan työsuhdepaikkoja haetaan erillisellä haulla. Työsuhdepaikat julistetaan haettaviksi Töihin Tampereen yliopistoon -sivulla.

Hakuajat vuonna 2018

Jatko-opintohakemuksia käsitellään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa, haku on huhtikuussa ja lokakuussa.

Kevätlukukauden keskitetty haku syksyllä 2018 alkaviin tohtoriopintoihin järjestetään 3.4.-2.5. 2018.

Haku tapahtuu sähköisesti ja hakulomakkeen ja liitteiden tulee olla tallennettuna järjestelmään haun sulkeutuessa klo 15.00.

Tampereen yliopistossa on julkaistu uudet Opiskelijaksi-sivut ja tätä sivua ei enää päivitetä. Mahdolliset päivitykset valintaperusteisiin ja hakulomake löytyvät informaation ja järjestelmien tohtoriohjelman uudelta sivulta.

Vuoden 2018 sisäänottokiintiöt

Luonnontieteiden tiedekuntaan sijoittuvaan informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmaan otetaan vuoden 2018 keskitettyjen hakujen perusteella yhteensä noin 16 uutta opiskelijaa.

Hakeminen

Haku luonnontieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmaan järjestetään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa. Hakua koskevat tarkat määräajat vahvistetaan vuosittain. Poikkeustapauksissa jatko-opintohakemuksia voidaan erityisin perustein käsitellä hakuaikojen ulkopuolella.

Ennen opinto-oikeuden hakemista hakijan tulee ottaa yhteyttä pääaineeksi suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai mahdolliseen ohjaajaan tutkimussuunnitelman sekä opinto- ja ohjaussuunnitelman laatimista varten.

Jatko-opiskeluoikeutta haetaan tiedekunnalta sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksessa on mainittava tutkinnon pääaine.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat hakuasiakirjat

 • valokopiot kandidaatin ja maisterin tutkintotodistuksista
 • opinto- ja ohjaussuunnitelma (saatavilla tiedekunnan Lomakkeet-sivuilta), jonka hakija ja suunnitellut ohjaajat ovat allekirjoittaneet
 • tutkimussuunnitelma, jossa esitellään tutkimuksen aihe ja lähtökohdat. Ohjeet tutkimussuunnitelman laatimiseksi.
 • ansioluettelo. Mikäli maisterin tutkintoa ei ole suoritettu Tampereen yliopistossa, mukaan liitetään tiedot kahdesta suosittelijasta.
 • opintojen rahoitussuunnitelma suositellaan liitettäväksi myös mukaan

Hakemusliitteiden tulee olla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tai virallisesti käännetty jollekin näistä kielistä.

Ulkomailla tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa lisäksi kopio pro gradu -tutkielmaa vastaavasta kirjallisesta työstä ja selvitys pohjatutkintoihin sisältyvistä opintosuorituksista. Ulkomaalaisen hakijan on annettava luotettava selvitys kielitaidostaan. Lisätietoja saa luonnontieteiden tiedekunnan englanninkielisiltä sivuilta.

Hakemuksessa tulee myös näkyä, millä opinnoilla jatko-opintojen aloittamiseen tarvittavat riittävät tiedot ja valmiudet osoitetaan silloin, kun hakijalla ei esimerkiksi ole ylempää korkeakoulututkintoa hakemassaan pääaineessa.

Tiedekunnassa lisensiaatin tutkinnon suorittaneella on suoraan opinto-oikeus vastaavaan tohtorin tutkintoon. Muussa koulutusyksikössä tai muulla koulutusalalla lisensiaatin tutkinnon suorittaneille sekä niille, joilla ei ole lisensiaatin tutkintoa, tiedekunta voi myöntää tohtorin tutkintoa varten opiskeluoikeuden edellä mainitun hakulomakkeen ja sen liitteiden perusteella.

Lisätietoja hakuprosessista saa tiedekunnan opintopäälliköltä ja opintosihteeriltä. Opintojen sisällöstä antavat lisätietoja pääaineen professorit.

Valintaperusteet

Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tiedekunta voi hyväksyä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon hakijan

 • jolla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • jolla on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai
 • jolla on soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Opintojen rinnastamisesta ja jatko-opintokelpoisuudesta antaa lausuntonsa pääaineen professori tai hänen määräämänsä opettaja.

Jatkotutkinto-opiskelijaksi valinnan tavoitteena on saada lahjakkaita, motivoituneita ja sitoutuneita tohtoriopiskelijoita. Hakijoiden kyvykkyyttä ja soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

 • tutkimussuunnitelman sekä opinto- ja ohjaussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja suunnitelman toteuttamisen realistisuus
 • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan ja haettuun pääaineeseen
 • asiantuntevan ja riittävän ohjauksen saatavuus
 • hakijan tiedot ja taidot, tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito, myös aiemman opinnäytetyön arvosana voidaan ottaa huomioon
 • hakijan lupaavuus ja motivaatio.

Valinnan apuna voidaan käyttää haastattelua, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja kyvykkyyttä. Arviot yksittäisestä jatkotutkinto-opiskelijasta eivät ole julkisia.

Tiedekunta voi rajoittaa uusien jatkotutkinto-opiskelijoiden lukumäärää opintojen ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen riittämättömyyden perusteella.

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee jatkossa yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Hyväksymisprosessi

Hakuajan päätyttyä hakemukset toimitetaan lausunnolle tohtoriohjelmaan. Tohtoriohjelma käsittelee hakemukset ja tekevät pohjaehdotuksen hyväksyttävistä hakijoista ja hakijoiden tutkimustyön ohjaajista tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmälle. Koulutuksen ohjausryhmä tekee valintaesityksen tiedekunnan dekaanille. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.

Valinnan tulos ilmoitetaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Kevään 2018 keskitetyn valinnan tulos ilmoitetaan 20.6.2018 mennessä. Syksyn 2018 keskitetyn valinnan tulosten julkaisemisesta ilmoitetaan myöhemmin. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos kirjallisesti.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta lähettämällä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 11.7.2018 klo 15.00. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden tohtoriopiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan aktuaarinkansliassa. Ennen ilmoittautumista uuden tohtoriopiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Tohtoriopiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Yhteystiedot

Jatko-opintohakuun liittyviä lisätietoja antavat opintosihteeri Elisa Laatikainen ja opintopäällikkö Taru Koskinen.

Tohtoriohjelman vastuuprofessori on Professori Eero Hyry, joka auttaa hakijoita löytämään sopivan ohjaajan.

 
Ylläpito: elisa.laatikainen@uta.fi
Muutettu: 14.3.2018 12.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti