Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: ennen vuotta 2012 aloittaneille:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Siirtyminen uuteen tutkinto-ohjelmaan

Alla on kuvattu siirtymäsäännöt tilanteessa, jossa ennen syksyä 2012 aloittanut opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintoaan opinto-oppaan 2012-2015 mukaisesti. Nämä säännöt täydentävät yliopiston yleisiä siirtymäperiaatteita ja yksikön siirtymäsääntöjä.

Informaatiotieteiden yksikön ohjeet siirron hakemiselle on koottu ohjesivulle.

Yleistä

Uuden opinto-oppaan (2012-2015) tutkinnoissa pääaineen sijasta valitaan opintopolku ja maisteriopintojen opintosuunta erillisten ohjeiden mukaisesti, ellei opinto-oikeus määrittele asiaa automaattisesti. Valinta ilmoitetaan erillisten ohjeiden mukaisesti.

Uuden opinto-oppaan matematiikan opintopolku ja -suunta vastaavat matematiikan yleistä linjaa, aineenopettajan opintopolku ja -suunta vastaavasti opettajalinjaa. Tilastotieteen opintopolku ja maisteriopinnot vastaavat tilastotieteen kandidaatti- ja maisteritutkintoja. Tietotekniikan matematiikan opintopolku ja -suunta ovat uusia vaihtoehtoja.

Vanhan opinto-oppaan (2010-2012) ja uuden opinto-oppaan (2012-2015) opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu erillisessä vastaavuustaulukossa. Syksystä 2012 alkaen opetetaan vain uuden opinto-oppaan mukaisia opintojaksoja.

Uutta opintojaksoa ei tarvitse suorittaa, mikäli vanha vastaava on suoritettu. Mikäli uuden opintojakson opintopistemäärä on vanhaa suurempi, ei suoritusta tarvitse täydentää. Pistemäärän täydentäminen on pääsääntöisesti mahdollista vain tenttimällä tai osallistumalla opetukseen. Toisiaan vastaavista opintojaksoista ei voi saada pisteitä kahteen kertaan.

Uuden opinto-oppaan maisteriopinnoissa on määritelty edeltävyyksiä aiemmalle koulutukselle, joihin tulee tutustua. Edeltävyydet koskevat opiskelijaa, joka suorittaa maisteritutkinnon uuden opinto-oppaan mukaisesti, ellei siirtymäsäännöissä muuta ohjeisteta.

Kandidaattitutkinnon opinnot

Kandidaattiohjelman yhteiset opinnot

Uudessa opinto-oppaassa kuvatut yhteiset opinnot sisältävät vanhan opinto-oppaan kandidaattitutkintojen yhteiset opinnot ja kieli- ja viestintäopinnot. Uusiin kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin sisältyy myös muita opintoja. Yhteisten opintojen kohdalla noudatetaan yksikön yhteisiä siirtymäsääntöjä, vastaavuuksia ja ohjeita. Kieliopintojen kohdalla noudatetaan Kielikeskuksen siirtymäsääntöjä ja ohjeita. Puuttuvat opinnot täydennetään ohjeiden mukaisesti.

Erityistä huomioitavaa

  • Opiskelijan on sovittava opintojakson MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin suorittamisesta vastuuopettajan kanssa erikseen, ellei tässä ohjeessa myöhemmin muuta sanota. Aiemmin suoritettu Matemaattiset ohjelmistot korvaa MTTY2:n, eikä yhteisiä opintoja tarvitse tältä osin täydentää. Mahdolliset puuttuvat opintopisteet tulee suorittaa valinnaisina opintoina.
  • Tieteen tekemisen valmiudet -kokonaisuuden opintojaksot MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä ja MTTMY2 Johdatus analyysiin vastaavat tiettyjä vanhan opinto-oppaan opintojaksoja. Vastaavuudet ja ohjeet opintojen täydentämisestä on kuvattu vastaavuustaulukossa ja osaltaan myös näissä siirtymäsäännöissä.

 Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot

Uuden opinto-oppaan mukaiset perus- ja aineopinnot suoritetaan valitun opintopolun mukaisesti, mikäli kokonaisuudet ovat kesken.

Aiemmin suoritetut matematiikan yleisen linjan perus- ja aineopinnot vastaavat matematiikan ja tietotekniikan matematiikan opintopolkujen perus- ja aineopintojen kokonaisuutta. Matematiikan opettajalinjan perus- ja aineopinnot vastaavat aineenopettajan perus- ja aineopintojen kokonaisuutta. Aiemmin suoritetut tilastotieteen perus- ja aineopinnot vastaavat tilastotieteen opintopolun perus- ja aineopintojen kokonaisuutta (tilastotieteen opintopolkuun kuuluvista matematiikan opinnoista ohjeistetaan alla erikseen). Mikäli kokonaisuudesta puuttuu keskeistä sisältöä, tutkinto-ohjelma voi määritellä täydentäviä opintoja.

Erityistä huomioitavaa, Matematiikan opiskelija ja valmiit opintokokonaisuudet

  • Jos matematiikan opiskelija on suorittanut opintokokonaisuuden matematiikan perusopinnot tai matematiikan perus- ja aineopinnot, hänen ei tarvitse täydentää opintojaan suorittamalla opintojaksoja MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin, MTTMY2 Johdatus analyysiin eikä MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä, jotka uudessa opinto-oppaassa ovat osa yhteisiä opintoja. Mikäli kandidaattitutkinnon opintopistemäärä jää em. säännön takia vajaaksi, pitää puuttuvat opintopisteet suorittaa muina opintoina (tutkintorakenteen kohdassa Valinnaiset opinnot).
  • Matematiikan perusopinnot suorittanut opiskelija suorittaa aineopinnot valitsemansa opintopolun vaatimusten mukaisesti opintojaksojen vastaavuudet huomioiden.

Erityistä huomioitavaa, Tilastotieteen opiskelija ja valmiit opintokokonaisuudet

  • Jos tilastotieteen opiskelija on suorittanut opintokokonaisuuden tilastotieteen perusopinnot tai tilastotieteen perus- ja aineopinnot, opiskelijan ei tarvitse täydentää opintojaan suorittamalla opintojaksoa MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin. Mikäli kandidaattitutkinnon opintopistemäärä jää em. säännön takia vajaaksi, pitää puuttuvat opintopisteet suorittaa muina opintoina (tutkintorakenteen kohdassa Valinnaiset opinnot).
  • Tilastotieteen opiskelijan tutkintoon kuuluu uudessakin opinto-oppaassa matematiikan opintoja. Opinnot sisältyvät yhteisiin opintoihin sekä perus- ja aineopintoihin (MTTMY1, MTTMY2, MTTMP3 ja MTTMA2). Ennen syksyä 2012 opintonsa aloittanut opiskelija voi korvata nämä matematiikan opintojaksot muilla matematiikan opinnoilla sopimalla siitä tilastotieteen professorin kanssa. Matematiikan opintoja ovat MTTM-alkuisella jaksokoodilla varustetut opintojaksot ja niitä vastaavat vanhat opinnot (vastaavuustaulukko).
  • Tilastotieteen perusopinnot suorittanut opiskelija ei voi suorittaa aineopintojen opintojaksoja MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet tai MTTTA13 Empiirinen projekti (ks. vastaavuustaulukko). Kurssin MTTTA1 tilalla aineopintoihin pitää sisältyä kurssi MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta tai sitä vastaava vanha kurssi TILTA1A. Muilta osin aineopinnot suoritetaan tilastotieteen opintopolun vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon opintojaksojen vastaavuudet ja edellä mainitut matematiikan opintoihin liittyvät säännöt.

Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot

Uuden opinto-oppaan valinnaiset opinnot vastaavat vanhan opinto-oppaan sivuaineita. Aiemmin suoritetut sivuaineet käyvät osaksi valinnaisia opintoja, mutta valinnaisten opintojen kokonaisuus suoritetaan kuitenkin uuden opinto-oppaan vaatimusten mukaisesti. Yksiköt ja tutkinto-ohjelmat ohjeistavat vanhojen sivuainekokonaisuuksien ja opintojen täydentämisestä sekä vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuuksista omissa siirtymäsäännöissään.

Maisteritutkinnon opinnot

Maisteriopintojen syventävät opinnot

Uuden opinto-oppaan mukaiset syventävät opinnot suoritetaan valitun opintosuunnan mukaisesti, mikäli kokonaisuus on kesken. Aineenopettajan opintosuunnassa tietyn osan syventäviä voi korvata suorittamalla ylimääräisiä aineenopettajan aineopintoja (ks. tarkemmin opinto-oppaasta). Ennen syksyä 2012 suoritettujen opintojaksojen kelvollisuuden voi tarkistaa oheisesta taulukosta. Epäselvissä tapauksessa tulee olla yhteydessä tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin tai professoriin.

Matematiikan yleisen linjan syventävät opinnot vastaavat matematiikan ja tietotekniikan matematiikan opintosuuntien syventävien opintojen kokonaisuutta. Matematiikan opettajalinjan syventävät opinnot vastaavat aineenopettajan opintosuunnan syventävien opintojen kokonaisuutta. Tilastotieteen syventävät opinnot vastaavat tilastotieteen maisteriopintojen syventäviä opintoja. Mikäli kokonaisuudesta puuttuu keskeistä sisältöä, tutkinto-ohjelma voi määritellä täydentäviä opintoja.

Maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Kuten kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot.

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 3.12.2014 8.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti