To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research: tauchi - tampere unit for computer-human interaction: research & groups: mmig: projects: aktiivitilat:
Faculties of Natural and Communication SciencesSchool of Information Sciences University of Tampere
Aktiivitilat

Kielen oppimisen tilat

Tausta

Kielenoppimiseen liittyvässä osahankkeessa on tartuttu tämänhetkisessä formaalissa vieraan kielen lukio- opetuksessa vallitsevaan merkittävään teknologiankäytön vajeeseen. Design-tutkimuksellisella otteella pyritään etsimään uusia, aikaisempaa toimivampia ratkaisuja, joilla olisi pedagogisen lisäarvon ohella realistista potentiaalia kouluarkeen jalkautumiseen.Tähän liittyen avataan perinteistä luokkahuone- ja pulpettikeskeistä lähestymistapaa täydentäviä kielenoppimisen tiloja kokeilemalla jo olemassa olevien internet-ympäristöjen, erityisesti sosiaalisen median ja pelien eriasteista hyödyntämistä.

Erityisenä painopisteenä on internet-äänisovellusten, yhteisöllisen kirjoittamisen alustojen sekä Minecraft Edu-pelin opetuskäytön kehitys ja tutkimus. Valmiiden sovellusratkaisujen käytön tutkimisen lisäksi hankkeessa kehitetään monitieteisenä huippuosaajayhteistyönä vuorovaikutteiseen moniaistiseen teknologiaan pohjautuvaa innovatiivista puhesovellusta. Tavoitteena on luoda todentuntuisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä ongelmaratkaisu- ja viestintäoppimistilanteita, jollaisia perinteiset oppikirjapainotteiset lähestymistavat eivät ole mahdollistaneet. Näin pystytään harjoittamaan todellisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavia taitoja aiempaa tehokkaammin.

Puhesovellusprototyypin haettu pedagoginen lisäarvo tiivistettynä:

• Moniaistisuus, kehon käyttö osana vieraskielistä tilannetta=> lähempänä todellista kielenkäyttöä kuin pelkkä tekstipainotteinen lähestymistapa

• Immersio

• Kokemuksellinen ja toiminnallinen oppiminen

• Ongelmakeskeinen oppiminen

• Pelillisyys

• Puheentunnistus

• Oppijan personalisointi

Sovelluksen kuvaus

Hankkeessa kehitetyn innovatiivisen Berlin Kompass-kielenoppimissovelluksen avulla tutustutaan Berliiniin. Oleellinen osa sitä ovat moniaistinen toiminnallisuus, kielellinen ongelmanratkaisu suullisen viestinnän autenttisessa kontekstissa sekä pelilliset elementit. Puheentunnistus mahdollistaa uudenlaisen yksilöllisen oppija-analyysin

Tekninen toteutus

Virtuaali-Berliinissä toimitaan omalla keholla ja eleillä Kinect-laitetta käyttäen panoraamakuvissa liikkuen. Sovelluksen käyttö tapahtuu kahden eri käyttäjän teknologiavälitteisenä interaktiona. Toinen käyttäjä toimii opastajana ja toinen opastettavana. Käyttäjät ovat eri tiloissa ja molemmilla on omat näkymänsä sovelluksesta. Opastajalla on apunaan kartta, joka helpottaa opastusta reitillä. Lisäksi järjestelmä tarjoaa sanastollista ja fraasiapua sekä tunnistaa ja analysoi käyttäjien puhetta. Sovelluksen onnistunut käyttö edellyttää ja opettaa vieraskielisiä suullisia ongelmanratkaisutaitoja.

Pilotointi

Ensimmäisen prototyypin testaus kouluympäristössä toteutettiin huhtikuussa 2013, kohderyhmänä lukion A-saksan 1. vuosikurssin opiskelijat. Saatu palaute oli varsin positiivista: sovelluksen ideasta piti 95% testaajista. 74% testaajista koki sovelluksen luoman oppimistilanteen todentuntuiseksi ja 95% testaajista koki sovelluksen edistävän kielenoppimista. Suunnitellut uudenlaiset pedagogiset ratkaisut sovelluksen taustalla ja niiden teknologinen toteutus näyttäisivät perustelluilta ja varsin onnistuneilta ainakin ensimmäisten testausten perusteella. Opiskelijapalautteen sekä tutkijoiden observointiaineiston perusteella sovellusta kehitetään parhaillaan eteenpäin.

Vaikuttavuus

Tutkimushankkeessa ideoitu ja toteutettu sovellus on merkittävä uudenlainen avaus kohti kokemuksellista moniaistista immersiivistä kielenoppimista. Sosiaalisen median ja pelien opetuskäytön kehitys ja tutkimus on oleellista tällä hetkellä meneillään olevassa koulun mediakulttuurin muutosvaiheessa.

 
Maintained by: jussi.okkonen@sis.uta.fi
Last update: 9.4.2014 13.06 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results