Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston tutkijakoulu:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Yhteiset tohtoriopinnot

Tampereen yliopiston tutkijakoulu vastaa kaikkien tiedekuntien tohtoriopiskelijoille tarjottavien yhteisten opintojen järjestämisestä. Yhteisten tohtoriopintojen tehtävänä on tuottaa joustava, tohtoriopiskelijoiden osaamista ja erilaisia tarpeita huomioiva opintotarjotin, josta opiskelijat voivat valita omaan opinto-ohjelmaansa soveltuvia kursseja.  Kurssit ja muut tilaisuudet ovat avoimia kaikkien Tampereen yliopiston tiedekuntien tohtoriopiskelijoille ja osin myös tutkijoille.

Yliopiston tutkijakoulun järjestämät yhteiset tohtoriopinnot täydentävät tiedekuntien omaa koulutustarjontaa. Erityishuomiota kiinnitetään kansainvälisten jatko-opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksiin, tutkimusetiikan, tutkija- ja työelämätaitojen, kieli- ja viestintätaitojen sekä opetus- ja ohjaustaitojen opetukseen. Tutkijakoulun opintokokonaisuudet kokoavat yhteen usean eri tieteenalan tohtoriopiskelijoita ja tukevat monitieteelliseen työskentelyyn harjaantumista sekä vertaisohjausta.

Vuosittainen kurssirunko (25-30 kurssia) koostuu vuorolukukausin suomeksi ja englanniksi toistettavista ydinkursseista sekä muuttuvasisältöisistä tutkija-, työelämä- ja metodikursseista. Menetelmäkoulutusta pyritään tarjoamaan tutkijauran eri vaiheissa oleville tohtoriopiskelijoille siten, että yksittäisestä analyyttisestä/metodologisesta lähestymistavasta on mahdollisuuksien mukaan sekä yleisempiä ja teemaan pidemmälle meneviä kursseja. Tutkijakoulun yhteiset tohtoriopinnot ovat jaettavissa kolmeen kurssikoriin.

KURSSIKORIT

  1. Tieteellisen tutkimuksen perusteet

  2. Tutkimusmenetelmätaidot

  3. Tutkija- ja työelämätaidot

  4. Muut yhteiset tohtoriopinnot

Alla olevaan listaan on kerätty esimerkkejä viime vuosina pidetyistä kursseista.

Tarkemmat tiedot lukuvuoden 2014-2015 kurssitarjonnasta periodeittain.
Tarkemmat tiedot lukuvuoden 2015-2016 kurssitarjonnasta periodeittain.

1.   Tieteellisen tutkimuksen perusteet

-    Orientaatiopäivä tohtoriopiskelijoille/Orientation Day for Doctoral Students
-    Argumentaatioteoria ja tieteellinen päättely / Scientific Argumentation and Deduction
-    Tieteenfilosofia / Philosophy of Science
-    Tutkimusetiikka / Research Ethics

2.    Tutkimusmenetelmätaidot

-    Haastattelu tiedonkeruun menetelmänä
-    Etnografia
-    Haastatteluaineiston analyysi
-    Validiteetti ja reliabiliteetti eri tutkimusasetelmissa
-    Diskurssianalyysi
-    Narratiivisen tutkimuksen jatkokurssi
-    Analysing Texts and Documents
-    Visual Methodologies
-    Grounded Theory
-    Cultural Analysis of Organizations
-    Lost in Translation
-    Keskustelunanalyysi
-    Monimuuttujamenetelmät kausaalitulkinnan näkökulmasta
-    Interventiotutkimuksen haasteet/vaikuttavuuden arviointi
-    Rakenneyhtälömallit
-    Statistical Social Network Analysis
-    Rekisteritutkimuksen haasteet
-    SAS Enterprise Guide tutkijan työkaluna
-    Tilastollisten menetelmien työpaja
-    Mixed Methods

3.    Tutkija- ja työelämätaidot

-    Tutkimusprosessin hallinta jatko-opinnoissa
-    Planning, Managing and Completing your Doctorate Thesis
-    Tutkimussuunnitelmapaja / Writing Research Proposals
-    Tutkimusideasta metodin valintaan
-    Getting published/writing academic articles
-    Academic Writing
-    Writing for Research
-    Academic Presentations
-    Tutkijan puheviestintä
-    Tiedottaminen, popularisointi ja mediataidot
-    Väitöskirjan yhteenvetoluku ja miten se kirjoitetaan
-    Johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa
-    Työ- ja oppimisprosessien ohjaus yliopistossa
-    Atlas.ti laadullisen analyysin tukena
-    ABC of Scientific Communication

4.    Muut yhteiset tohtoriopinnot

-    Orientaatio tohtoriopintoihin
-    Yhteiskuntatutkimuksen instituutin järjestämät IASR-luenno

Lisäksi tutkijakoulu tekee yhteistyötä yliopiston muiden toimijoiden kanssa:

-    Kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämät yliopistopedagogiset koulutukset
-    Tutkimuspalvelujen järjestämä konferenssitaitojen ja tutkimusrahoituksen hankkimisen opetus
-    Kirjaston järjestämät tiedonhaku- ja Refworks –kurssit
-    Ura- ja rekrytointipalvelujen tohtoriopiskelijoille järjestämät koulutukset ja tilaisuudet

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: tohtorikurssit.yti@uta.fi
Muutettu: 2.1.2017 13.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti