To page body
university of tampere: faculty of social sciences: studies: degree programmes: degree programme in social work: research: communities and social work:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Degree Programme in Social Work

Communities and Community based Social Work

Publications


| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Doctoral dissertations |

 

2009

Roivainen, Irene (2009) Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Community Work in the Context of Finnish and Swedish Social Work. Nordisk Socialt Arbeid. Tidskrift for socialarbeider i Norden (NSA), 2008. Vol 28. no.3-4,  154-168.

Roivainen, Irene (painossa) Does Community Work in Finland benefit citizens or clients? Teoksessa Gunn Strand Hutchinson(toim.) Community Work in the Nordic Countries. New trends", 79-96


2008

Korkiamäki Riikka (2008) Surffailua arjessa. Tila, aika ja vuorovaikutus nuorten yhteisöllistä kuulumista jäsentämässä. Teoksessa Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki ja Suvi Raitakari. Jyväskylä: PS-kustannus, 173-192.

Krok Suvi (2008) Kerrostalonaapurusto yhteisöllisyyden kokemuksena. Teoksessa Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (toim.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 193-208.

Raitakari Suvi (2008) Asukkaasta kiinnipitäminen ja irtipäästäminen. Neuvotteluja yhteisön tavoittelemasta jäsenestä. Teoksessa Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja, 225-244.

Roivainen Irene (2008) Onko yhdyskuntatyö katoamassa suomalaisesta sosiaalityöstä. Teoksessa Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla? Jyväskylä: PS-kustannus, 25-42.

Roivainen Irene (2008) Yhteisölähtöisen otteen paikka aikuissosiaalityössä. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 253-281.

Roivainen Irene, Nylund Marianne, Korkiamäki Riikka & Raitakari Suvi (toim.)
( 2008) Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla? Jyväskylä: PS-kustannus.

Välimaa Outi (2008) Oikeutetusti työtön? Teoksessa Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (toim.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 245-260.


2007

Kurki Leena (2007: Innostava vanhuus : sosiokulttuurinen innostaminen vanhempien aikuisten parissa. Helsinki : Finnlectura, 2007.


2006

Kurki Leena (2006) Hyvä ihminen ja aktiivinen kansalainen. Teoksessa: Harju, Aaro (toim.) Hyvä ihminen ja aktiivinen kansalainen. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.

Kurki Leena & Nivala Elina & Sipilä-Lähdekorpi Pirkko (2006): Sosiaalipedagoginen sosiaality ö koulussa. FINN LECTURA.


2005


2004

Kurki Leena (2004) Kasva vapaaksi. Matka jesuiittojen kasvatusajatteluun. Kirjapaja oy, Helsinki.

Roivainen Irene (2004) Förort i pressen Om den finländska och nordiska förortsdiskussionen (2004). Teoksessa: Helena Blomberg, Christian Kroll, Tommy Lundström & Hans Swärd (red.) Sociala problem, socialpolitik och socialt arbete i media. Studentlitteratur, Lund, s. 195-221. (oppikirja)

Roivainen Irene (2004) Local communities as a field of community social work. Nordic community work from the perspective of Finnish community-based social work. Nordisk socialt arbeid. Tidskrift for socialarbeidere i Norden (NSA), 2004, Vol. 24, no. 3, s. 194-206.

Roivainen Irene (2004) Setlementti välissä olemisen tilana. Teoksessa: Tuula Helne & Sakari Hänninen & Jouko Karjalainen: Seis yhteiskunta - tahdon sisään! SoPhi 80, s. 149-165.

Roivainen Irene (2004) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Verkko-oppikirja, n. 150s., Tampere University Press. (<http://tampub.uta.fi/tup/Yhteisot0410.pdf>)

2003


2002


Juhila Kirsi, Forsberg Hannele & Roivainen Irene (toim.) (2002): Marginaalit ja sosiaalityö. Sosiaalityön vuosikirja 2001. SoPhi, Jyväskylä, 290s.

Kurki Leena (2002) Persoona ja yhteisö - personalistinen sosiaalipedagogiikka. Jyväskylä: (SoPhi)

Kurki Leena (2002) Sosiaalipedagoginen lähestymistapa yhteisötyöhön ja kansalaisuuteen kasvamiseen. Teoksessa Yhteisö kehittämisen kentällä. Toim. Seppo Sivonen. Joensuu: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Roivainen Irene (2002) Community work in social work. Teoksessa: Paul A. Thyness (red.): Nordisk konferanse i samfunnsarbeid. Högskolen i Oslo 7. till 9. november 2002, s. 71-82.

Roivainen Irene (2002) Marginaalisuus ja sosiaalityö yhteisöissä (2002). Teoksessa: Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen m(toim.): Marginaalit ja sosiaalityö. Vastapaino, s. 217-232.

Roivainen Irene (2002) Settlement work - carrying out socially committed work. Nordisk socialt arbeid. Tidskrift for sosialarbeidere i Norden (NSA), 2002, Vol. 20 no. 4, s. 217-225.

Roivainen Irene (2002) Yhteisötyötä marginaalissa. Teoksessa: Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (toim.) Marginaalit ja sosiaalityö. SoPhi, Jyväskylä, s. 213-216. Sosiaalinen pääoma.


2001

Roivainen Irene (2001) "Metsäiseen kalliomaastoon 10 000 asukkaan kaupunki". Luonto helsinkiläisten lähiökuvauksissa. Teoksessa: Simo Laakkonen, Sari Laurila, Pekka Kansanen & Harry Schulman (toim.) Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan. Helsinki ja sen ympäristö 1800- ja 1900-luvulla. Helsingin kaupungin tietokeskus ja
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsinki, s. 132-144.

Roivainen Irene (2001) Socially committed work in the settlement movement. The ideological principles of the settlement movement. Setlementtijulkaisuja 11, 15s.

Roivainen Irene (toim.) (2001) Yhteisöt hyvinvoinnin tuottajina. Uusi Yhteisötyö-projektin loppuraportti. Kolmen setlementin kokemuksia. Setlementtijulkaisuja 10, Helsinki, 100s.


2000


Kurki Leena
(2000) Sosiokulttuurinen innostaminen. Tampere: Vastapaino.

Kurki Leena (2000) Sosiaalipedagogiikka ja sen uudet sovellukset. Aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti Aikuiskasvatus 2/2000, 109-118.

Kurki Leena (2000) Sociocultural Animation in Learning. In LLinE (Lifelong learning in Europe) Vol V, ISSUE 3/2000, 162-167.

Roivainen Irene (2000) Hervanta - Tampereen tytär.Teoksessa: Risto Kunelius (toim.). Juttuja lähiöstä. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, sarja A:Sarja A 93/2000, s. 28-55.


1999

Kurki Leena (1999) Muutosta osallistumalla. Teoksessa Kasvava aikuinen. YLE Opetuspalvelut, 54-69. Artikkeli liittyy television aikuiskasvatuksen ohjelmasarjaan.

Roivainen Irene (1999) Loukoista lukaaleihin - eli miten työväestö kotiutui lähiöihin Teoksessa: Elina Katainen, Anu Suoranta, Kari Teräs, Johanna Walenius (toim.). Koti kaupungin laidalla. Työväestön asumisen pitkä linja. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, s. 187-204.

Roivainen Irene (1999) Nuoruus lähiössä - riskejä vai mahdollisuuksia? (1998) Teoksessa: Pia Houni & Leena Suurpää (toim.). Kuvassa nuoret. Tampere: Tampere University Press, s. 67-73. Ongelmalähiöstä sosiaalityön kentiksi. Janus, . Vol. vol7/1999, no. 3, s. 224-235.

Roivainen Irene (1999) Sokeripala metsän keskellä. Lähiö sanomalehden konstruktiona (väitöskirja). Helsinki: helsingin kaupungin tietokeskus 187s. (Helsingin tietokeskuksen tutkimuksia 1992:2), 187s. (Väitöskirja)

Roivainen Irene (1999) Toiseuden lähiöstä meidän paikaksi . Lectio precursoria, Tampereen yliopisto 19.2.1999. Yhteiskuntasuunnittelu, vol.37 / 1999, s. 70-75.


1998

Kurki Leena (1998): Setlementtityö sosiokulttuurisena innostajana. Teoksessa Silta ihmiseltä ihmiselle, toim. Martti Ajo ja Timo Väliharju, s. 59-69.

Kurki Leena (1998): Sosiokulttuurinen innostaminen. Teoksessa Suomalaista sosiaalipedagogiikkaa kehittämässä. toim. Kaarina Ranne-Lundmark ja Sami Uusitalo. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, s.12-25.

Roivainen Irene (1998) Naapurusto lähiyhteisönä. Katoaako yhteisöllisyys? (1998) Teoksessa: Martti Ajo & Timo Väliharju (toim.). Silta ihmiseltä ihmiselle. Setlementtitoimintaa Suomessa vuodesta 1918. Helsinki: Suomen Setlementtiliitto, s. 39-47.


1997

Kurki Leena (1997): Setlementtityö on sosiaalipedagogiikkaa. Suomen setlementtiliitto ry.: Yhdysside 2/97, s. 6-9.


1996

Kurki Leena
(1996): Sosiaalipalveluohjelmat kouluissa. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opetusmonisteita B 1/1996. 63 s.

Roivainen Irene (1996) Tehokkaasti lähiöön, Kirja-arvostelu, Janus, Vol. 4/1996, no. 1, s. 77-78.

Kurki Leena (1996): Transforming education - changing the research paradigm. In Kalous, J. and van Wieringen, F. (eds.) Improving educational management. De Lier. Netherlands: Academic Book Center, s. 55-71.


1995

Roivainen Irene (1995) Kun ongelmalla on osoite. Teoksessa: Kirsi Juhila, Arja Jokinen Arja, Tarja Pösö (toim.). Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, s. 78-98. Lähiöpuheet: sosiaalinen tapa tuottaa kuvauksia omasta ympäristöstä. Alue ja ympäristö, 1992, no.2, s.20-32.


1994

Kurki Leena (1994): Pedagogical leadership: an alternative approach. Teoksessa Kauko Hämäläinen and Fons van Wieringen (eds.) De Lier. Netherlands Academic Book Center, s. 189-204.

Roivainen Irene
(1994) Suomalainen lähiö - sosiaalisia ongelmia vai kaupunkimaista asumista metsän keskellä . Kirja-arvostelu, Janus 1994, Vol no.2, s. 178-186.

Roivainen Irene
(1994) Sosiaaliset tekijät yhdyskuntasuunnittelussa . Teoksessa: Riitta Haverinen (toim.) Ihminen lähiökehittämisessä. Näkökulmia sosiaaliseen sisältöön. STAKES, raportteja 145, Helsinki.

Roivainen, Irene (1994) The suburb and the effects of restructuring. Teoksessa: John Doling John, Briitta Koskiaho Briitta, Seija Virkkala (toim.). Restructuring in old industrial towns in Finland. Tampere: Tampereen yliopisto sosiaalipolitiikan laitos, 1994. (Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja, A-sarja:6/1994), s. 239-263.


1993


Roivainen Irene
(1993) Lähiö ja sen asukkaat teollisuuden murroksessa. Tutkimus hervantalaisista teollisuustyöntekijöistä (lisensiaatintyö). Tampereen yliopisto,
sosiaalipolitiikan laitos. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja, A-sarja:5/1993, 176s.


1992

Roivainen Irene & Nieminen Jarmo (1992) Deindustrialization, redundant workers and housing in the city of Tampere. Scandinavian Housing & Planning Research, 1992. Vol. 1992, no. 9, s. 93-98.


1991

Kurki Leena (1991): Latinalais-amerikkalaisen kasvatustieteen metodologisia erityispiirteitä. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja. Kasvatus n:o 1, s. 57-61.metodologinen artikkeli.

Kurki Leena
(1991): Persoonakeskeinen kasvatus. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Tutkimusraportti A 46. 150 s.

Kurki Leena (1991): Romanilapsen kaksi kasvun maailmaa. Julkaisussa Romanilapsen maailma. Sosiaali- ja terveyshallitus. Raportteja 29/1991, s. 48-52.


1990


1989

Kurki Leena (1989): Huomisen utopia rakentuu traditioon. - Julkaisussa Lapsen oikeus kasvuun, Lastensuojelun Keskusliitto, s. 81-85, Helsinki.

Kurki Leena (1989): Fidel Castro - kasvattaja. Suomen Kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 20 (1), s. 52-59.


1988


1987

Kurki Leena (1987): Communal Values of the Gypsies. The International Seminar on Gypsy Dance, 8.-10 June (1987), Kuopio, Finland. The Dance Council of Finland, Publications no 1, pp. 28-34, Helsinki, Finland.

Kurki Leena & Poropudas Kristiina (1987): Kainuulaisen yrittäjäkurssilaisen orientoituminen elämään ja koulutukseen. Orientation towards life and education among the people attending an entrepreneurial course in Kainuu. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 49, 56 s. + 3 s. liitteitä.


1986


1985

Kurki Leena (1985): Itsehoito - kasvu tulevaisuuteen. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 28, s. 104, 30 liite l.


1984

Kurki Leena (1984): Moraalikasvatuksen yhteiskunnallisuus ja yhteisöllisyys: metodinen lähestyminen. Kasvatus, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 2, s. 94-99. metodologinen artikkeli.

Kurki Leena (1984): Moraalinen orientaatio. Tutkimus moraalikasvatuksen yhteiskunnallisista ja yhteisöllisistä lähtökohdista. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C 45, s. 368, Turku. diss. (tämä on siis väitöskirjani ja välttämätön tässä )


Doctoral dissertations

Roivainen Irene (1999) Sokeripala metsän keskellä. Lähiö sanomalehden konstruktiona (väitöskirja). Helsinki: helsingin kaupungin tietokeskus 187s. (Helsingin tietokeskuksen tutkimuksia 1992:2), 187s.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 20.2.2013 16.19 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results